EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0066

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/66 av den 29 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder ska bedömas (Text av betydelse för EES. )

C/2017/6464

OJ L 12, 17.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj

17.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/66

av den 29 september 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder ska bedömas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU samt förordning (EU) nr 596/2014 (1), särskilt artikel 20.6 a, och

av följande skäl:

(1)

Det totala värdet av finansiella instrument, finansiella avtal eller investeringsfonder som hänvisar till ett referensvärde är ett viktigt kriterium för om det berörda referensvärdet, i enlighet med förordning (EU) 2016/1011 ska kategoriseras som kritiskt, signifikant eller icke-signifikant. Det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder måste därför beräknas på samma sätt i hela unionen, så att referensvärden kategoriseras på samma sätt i medlemsstaterna och förordning (EU) 2016/1011 ges en enhetlig tillämpning.

(2)

För att säkerställa referensvärdens tillförlitlighet bör det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder därför beräknas med hjälp av tillsynsdata, om sådana är tillgängliga.

(3)

Vid beräkning av det totala värdet av finansiella instrument, finansiella avtal eller investeringsfonder bör hänsyn tas både till direkta hänvisningar till dessa finansiella instrument, finansiella avtal eller investeringsfonder och indirekta hänvisningar till ett referensvärde inom en kombination av referensvärden. Om ett finansiellt instrument, ett finansiellt avtal eller en investeringsfond hänvisar till flera referensvärden bör hänsyn tas till detta vid beräkningen av det totala värdet av finansiella instrument, finansiella avtal och investeringsfonder som hänvisar till ett referensvärde, eftersom dessa finansiella produkter inte enbart är beroende av det berörda referensvärdet. Det måste därför närmare anges hur det totala värdet ska beräknas vid indirekta hänvisningar för att detta värde ska vara direkt tillämpligt och mätas på ett enhetligt sätt i hela unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nominellt belopp för finansiella instrument utom derivat och andelar i företag för kollektiva investeringar

Det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat och andelar i företag för kollektiva investeringar ska vara det totala utfärdade nominella beloppet i monetärt värde som avses i fält 14 i tabell 3 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 (2).

Artikel 2

Nominellt belopp för derivat

Det nominella belopp för derivat som avses i artikel 20.6 a i förordning (EU) 2016/1011 ska vara det nominella värde som avses i fält 20 i tabell 2 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 (3). Om det nominella värdet är negativt ska det nominella värdet emellertid vara lika med det absoluta värdet.

För kreditderivatindextransaktioner ska en indexfaktor hämtad från fält 89 i tabell 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2017/104 tillämpas på det nominella värdet.

Artikel 3

Fondandelsvärdet för investeringsfonder

Det fondandelsvärde för företag för kollektiva investeringar som avses i artikel 20.6 a i förordning (EU) 2016/1011 ska vara något av följande:

a)

För företag för kollektiva investeringar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EU (4): det fondandelsvärde som rapporterats i den senaste års- eller halvårsrapport som avses i artikel 68.2 i detta direktiv, multiplicerat med antalet andelar.

b)

För företag för kollektiva investeringar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (5): det senaste tillgängliga fondandelsvärde som avses i artikel 104.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 (6).

Artikel 4

Användning av andra belopp och värden

Om belopp eller värden för att beräkna det totala värdet av finansiella instrument, finansiella avtal eller investeringsfonder som hänvisar till det referensvärde som avses i artiklarna 1, 2 och 3 saknas eller är ofullständiga, ska det totala värde som avses i artikel 20.1 a i förordning (EU) 2016/1011 och det totala genomsnittsvärde som avses i artikel 24.1 a i den förordningen beräknas med hjälp av andra belopp eller värden, t.ex. närmevärden, belopp eller värden som rapporteras av privata informationsleverantörer eller uppgifter om utestående kontrakt som beräknas och offentliggörs av marknadsaktörer, under förutsättning att sådana närmevärden och belopp eller värden är tillräckligt ansedda och tillförlitliga.

En administratör som använder andra belopp eller uppgifter ska beräkna det totala värdet efter bästa förmåga med hjälp av tillgängliga uppgifter.

En administratör som använder andra belopp eller uppgifter ska lämna en skriftlig specifikation över använda datakällor till den behöriga myndigheten i samband med underrättelsen enligt artikel 24.3 i förordning (EU) 2016/1011.

Artikel 5

Valuta

De belopp och värden som avses i artiklarna 1, 2 och 3 ska uttryckas i euro. Belopp och värden ska vid behov konverteras enligt den dagliga eurokurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken.

Artikel 6

Indirekt hänvisning till ett referensvärde inom en kombination av referensvärden

Om ett referensvärde används indirekt inom en kombination av referensvärden ska beloppen eller värdena, när det gäller de tröskelvärden som avses i artikel 20.1 och artikel 24.1 a i förordning (EU) 2016/1011, vara något av följande:

a)

Referensvärdets vikt i procent inom kombinationen av referensvärden, multiplicerat med det totala beloppet, värdet eller genomsnittsvärdet, beroende på vad som är tillämpligt, för det aktuella finansiella instrumentet eller den aktuella investeringsfonden, om denna vikt är tydligt angiven eller kan beräknas på grundval av annan tillgänglig information.

b)

Det totala beloppet, värdet eller genomsnittsvärdet, beroende på vad som är tillämpligt, för det berörda finansiella instrumentet eller den berörda investeringsfonden, dividerat med antalet referensvärden inom kombinationen av referensvärden, om referensvärdets faktiska vikt inte är angiven och inte kan beräknas.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna (EUT L 87, 31.3.2017, s. 368).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 av den 19 oktober 2016 om ändring av delegerade förordning (EU) nr 148/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (EUT L 17, 21.1.2017, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (EUT L 83, 22.3.2013, s. 1).


Top