EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0064

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/64 av den 29 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur kriterierna i artikel 20.1 c iii ska tillämpas för att bedöma om vissa händelser skulle orsaka en allvarlig och negativ påverkan på marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i en eller flera medlemsstater (Text av betydelse för EES. )

C/2017/6469

OJ L 12, 17.1.2018, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/64/oj

17.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/64

av den 29 september 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur kriterierna i artikel 20.1 c iii ska tillämpas för att bedöma om vissa händelser skulle orsaka en allvarlig och negativ påverkan på marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i en eller flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU samt förordning (EU) nr 596/2014 (1), särskilt artikel 20.6 c, och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på att det kvalitativa villkoret i artikel 20.1 c iii i förordning (EU) 2016/1011 är av allmän karaktär och vikten av att säkerställa att det tillämpas på ett enhetligt sätt av behöriga myndigheter, bör det i fråga om kritiska referensvärden fastställas hur marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i en eller flera medlemsstater kan påverkas allvarligt och negativt om i) tillhandahållandet av ett kritiskt referensvärde upphör, ii) ett kritisk referensvärde tillhandahålls på grundval av ett dataunderlag som inte längre är helt representativt för den underliggande marknaden eller ekonomiska verkligheten, eller iii) ett kritiskt referensvärde tillhandahålls på grundval av ett dataunderlag som är otillförlitligt.

(2)

Kritiska referensvärden används ofta i andra medlemsstater än den där de tillhandahålls och de används på olika sätt i olika medlemsstater. Det finns därför en risk för allvarlig påverkan i en eller flera medlemsstater, eller på unionsnivå. Det finns även en risk för allvarlig och negativ påverkan avseende endast ett eller flera av kriterierna i artikel 20.1 c iii. Det är därför viktigt att bedömningen görs både på nationell nivå eller marknadsnivå och på unionsnivå.

(3)

I förordning (EU) 2016/1011 anges fem områden inom vilka en allvarlig och negativ påverkan kan uppstå. Medan marknadsintegritet gäller marknaden för en särskild finansiell produkt avser finansiell stabilitet hela det finansiella systemet i en medlemsstat eller i unionen. Konsumenter påverkas främst genom finansiella instrument och investeringsfonder, inbegripet pensionsfonder, som de har investerat i och genom finansiella avtal som de har ingått och som hänvisar till det berörda kritiska referensvärdet. Den potentiella påverkan på realekonomin har direkt samband med värdet på finansiella instrument, finansiella avtal och investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet. Risken för påverkan på finansieringen av hushåll och företag ökar sannolikt med värdet på utestående lån i förhållande till ekonomins storlek. Konsumenterna och finansieringen av hushåll och företag är mer känsliga för en negativ påverkan om hushållens och företagens skuldsättning totalt sett är hög.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Behöriga myndigheters bedömning

1.   Behöriga myndigheter ska bedöma om det föreligger en sådan allvarlig och negativ påverkan på marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i en eller flera medlemsstater som avses i artikel 20.1 c iii i förordning (EU) 2016/1011 på grundval av kriterierna i artiklarna 2, 3, 4, 5 och 6.

2.   Om behöriga myndigheter förväntar sig att en sådan allvarlig och negativ påverkan kommer att uppstå i mer än en medlemsstat ska de göra en separat bedömning för varje berörd medlemsstat samt en allmän bedömning som omfattar alla medlemsstater.

Artikel 2

Allvarlig och negativ påverkan på marknadsintegriteten

Behöriga myndigheter ska bedöma om det föreligger en allvarlig och negativ påverkan på marknadsintegriteten på grundval av följande kriterier:

a)

Värdet av finansiella instrument som hänvisar till referensvärdet, direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden, och som handlas på handelsplatser i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala värdet av finansiella instrument som handlas på handelsplatser i dessa medlemsstater.

b)

Värdet av finansiella avtal som hänvisar till referensvärdet, direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden, i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala värdet av utestående finansiella avtal i dessa medlemsstater.

c)

Värdet av investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet för att mäta sina resultat, direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden, i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala värdet av investeringsfonder som har auktoriserats eller anmälts för saluföring i dessa medlemsstater.

d)

Om referensvärdet, i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) 2016/1011, har angetts som ett potentiellt alternativt referensvärde till, eller redan har använts i stället för, andra referensvärden som ingår i den förteckning över kritiska referensvärden som avses i artikel 20.1 i förordning (EU) 2016/1011.

e)

När det gäller redovisningsstandarder eller andra regleringssyften:

i)

Om referensvärdet används som referens i tillsynsreglering, t.ex. i kapital-, likviditets- eller bruttosoliditetskrav.

ii)

Om referensvärdet används i internationella redovisningsstandarder.

Artikel 3

Allvarlig och negativ påverkan på den finansiella stabiliteten

Behöriga myndigheter ska bedöma om det föreligger en allvarlig och negativ påverkan på den finansiella stabiliteten på grundval av följande kriterier:

a)

Värdet av finansiella instrument, finansiella avtal och investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet, direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden, i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till

i)

den finansiella sektorns samlade tillgångar i dessa medlemsstater,

ii)

banksektorns samlade tillgångar i dessa medlemsstater.

b)

Sårbarheten hos finansiella institut som har ingått finansiella avtal eller investerat i finansiella instrument eller investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet.

Artikel 4

Allvarlig och negativ påverkan på konsumenterna

Behöriga myndigheter ska bedöma om det föreligger en allvarlig och negativ påverkan på konsumenterna på grundval av följande kriterier:

a)

När det gäller finansiella instrument och investeringsfonder som erbjuds konsumenter:

i)

Värdet av finansiella instrument och investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet, direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden, och som säljs till icke-professionella investerare i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala värdet av finansiella instrument och investeringsfonder som säljs till icke-professionella investerare i dessa medlemsstater.

ii)

En uppskattning av antalet konsumenter som har köpt finansiella instrument och investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet, direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden, i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till dessa medlemsstaters totala befolkning.

b)

När det gäller tjänstepensionsinstitut:

i)

Värdet på pensionsplaner som hänvisar till referensvärdet och som förvaltas av tjänstepensionsinstitut i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala värdet av pensionsplaner som förvaltas av tjänstepensionsinstitut i dessa medlemsstater.

ii)

En uppskattning av antalet konsumenter som omfattas av tjänstepensionsinstituts pensionsplaner som hänvisar till referensvärdet i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till dessa medlemsstaters totala befolkning.

iii)

En bedömning av hur viktiga tjänstepensionsinstitut som har pensionsplaner som hänvisar till referensvärdet är för inkomsten efter pensionering för medlemsstaternas medborgare.

c)

När det gäller konsumentkreditavtal:

i)

Värdet av konsumentkreditavtal som hänvisar till referensvärdet i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala värdet av konsumentkreditavtal i dessa medlemsstater.

ii)

En uppskattning av antalet konsumenter som har ingått konsumentkreditavtal som hänvisar till referensvärdet i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till dessa medlemsstaters totala befolkning.

iii)

Konsumenternas skuldsättning i de aktuella medlemsstaterna.

Artikel 5

Allvarlig och negativ påverkan på realekonomin

Behöriga myndigheter ska bedöma om det föreligger en allvarlig och negativ påverkan på realekonomin genom att ta hänsyn till värdet av finansiella instrument, finansiella avtal och investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet, direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden, i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till bruttonationalprodukten i dessa medlemsstater.

Artikel 6

Allvarlig och negativ påverkan på finansieringen av hushåll och företag

Behöriga myndigheter ska bedöma om det föreligger en allvarlig och negativ påverkan på finansieringen av hushåll och företag på grundval av följande kriterier:

a)

Värdet av lån till hushåll och icke-finansiella bolag som hänvisar till referensvärdet i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala värdet av lån till hushåll eller icke-finansiella bolag i dessa medlemsstater.

b)

En uppskattning av antalet hushåll som har tecknat lån som hänvisar till referensvärdet i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala antalet hushåll i dessa medlemsstater.

c)

En uppskattning av antalet icke-finansiella bolag som har tecknat lån som hänvisar till referensvärdet i de aktuella medlemsstaterna, både i absoluta tal och i förhållande till det totala antalet icke-finansiella bolag i dessa medlemsstater.

d)

Hushållens och företagens skuldsättning i de aktuella medlemsstaterna.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2016, s. 1.


Top