Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1260

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1260 av den 19 juni 2017 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

C/2017/3984

OJ L 182, 13.7.2017, p. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1260/oj

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/20


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1260

av den 19 juni 2017

om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (1), särskilt artikel 30 och

av följande skäl:

(1)

I bilagorna till förordning (EG) nr 1896/2006 fastställs de formulär som ska användas för att underlätta förordningens tillämpning.

(2)

Förordning (EG) nr 1896/2006 har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 (2) från och med den 14 juli 2017. När ett europeiskt betalningsföreläggande bestrids har den sökande från och med detta datum möjlighet att begära att förfarandet ska gå vidare i enlighet med bestämmelserna för det europeiska småmålsförfarandet som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 (3). Denna möjlighet bör beaktas i tillägg 2 och de tillhörande riktlinjerna i bilaga I. För tydlighetens skull är det lämpligt att ersätta hela bilaga I.

(3)

Eftersom ändringarna av förordning (EG) nr 1896/2006 börjar tillämpas den 14 juli 2017 bör denna förordning träda i kraft den 14 juli 2017.

(4)

I enlighet med artikel 3 och artikel 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av förordning (EG) nr 1896/2006 och förordning (EU) 2015/2421, som därför är bindande för Förenade kungariket och Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(6)

Det är därför nödvändigt att ersätta bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 399, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 av den 16 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (EUT L 341, 24.12.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (EUT L 199, 31.7.2007, s. 1).


BILAGA

BILAGA I

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Top