Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1170

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1170 av den 26 juni 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

C/2017/4539

OJ L 170, 1.7.2017, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1170/oj

1.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/59


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1170

av den 26 juni 2017

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En kompakt batteridriven fingertoppsapparat (s.k. pulsoximeter) som kombinerar en elektronisk processor, ett par lysdioder, en fotodiod och en lysdiodskärm (med flera olika visningslägen) i en och samma enhet. Den är även försedd med en indikator för låg batterinivå, en larmfunktion som visar om pulsen eller syrehalten i blodet är hög eller låg, samt en klämma för fastsättning på fingret.

Den används som en icke-invasiv metod för övervakning av en persons syremättnad och för mätning av puls med hjälp av optisk strålning. Efter fastsättning på en persons finger sänder lysdioderna ut ljus av två olika våglängder som passerar genom fingret till en fotodiod. Den mäter förändringarna av absorbansen vid de olika våglängderna och därefter fastställs/beräknas syremättnad och hjärtfrekvens.

Den kan användas i yrkesmässig medicinsk praktik och i forskning, idrott, affärsverksamhet etc. (t.ex. syrgaskammare, extrem bergsklättring vid låg syrehalt i atmosfären, djuphavsdykning, och av piloter, brandmän, astronauter etc.).

Se bild (*1)

9018 19 10

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9018 , 9018 19 och 9018 19 10 .

Apparaten omfattas av nummer 9018 som täcker ett stort antal olika instrument och apparater som i de flesta fall endast används yrkesmässigt för att förebygga eller behandla sjukdomar eller vid operationer etc. De instrument och apparater som klassificeras enligt detta nummer kan vara försedda med optiska anordningar. De kan också utnyttja elektricitet (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9018 ). Även om denna typ av apparat kan användas av icke-yrkesmässiga användare, är den av ett slag som används för medicinska ändamål eftersom den ger information om ”centrala kroppsfunktioner” som kan behöva ytterligare yrkesmässig analys.

Klassificering enligt nr 9027 som instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys som arbetar med optisk strålning är därför utesluten.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9018 19 10 som andra instrument och apparater som används för medicinskt bruk, apparater för samtidig övervakning av två eller flera parametrar.

Image


(*1)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


Top