EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1169

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1169 av den 26 juni 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

C/2017/4537

OJ L 170, 1.7.2017, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1169/oj

1.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1169

av den 26 juni 2017

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

En artikel i form av en kula (s.k. ”paintball”) med ett hårt gelatinskal innehållande vattenbaserad färg.

Artikeln är avsedd att användas som projektil för ett paintballgevär (luftdrivet gevär med en munstyckshastighet av 91 meter per sekund) för flerpersonsspelet ”paintball”.

Se bilder (*1).

9306 90 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 9306 , 9306 90 och 9306 90 90 .

Artikeln är utformad som en projektil för ett paintballgevär, som är ett vapen enligt nr 9304 på grund av dess betydande munstyckshastighet (se kommissionens förordning (EG) nr 242/96 [EGT L 31, 9.2.1996, s. 16]).

Paintballkulan är en projektil som används för att skjuta med luftdrivna gevär och som liknar kulor eller pilar. Därför är paintballkulan en annan typ av ammunition (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9306 , A.3).

Klassificering som produkt enligt kapitel 95 är därför utesluten i enlighet med anmärkning 1 till detta kapitel.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9306 90 90 som projektil.

Image


(*1)  Bilderna visas endast i informationssyfte.


Top