Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0348

Rådets beslut (Gusp) 2017/348 av den 27 februari 2017 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. )

OJ L 50, 28.2.2017, p. 75–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/348/oj

28.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/75


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/348

av den 27 februari 2017

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (*1)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 augusti 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1338 om ändring av beslut (Gusp) 2015/2052 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (1) och om utnämning av Nataliya APOSTOLOVA till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Kosovo. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 28 februari 2017.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på 16 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Nataliya APOSTOLOVA uppdrag som särskild representant förlängs till och med den 30 juni 2018. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål i Kosovo. Till dessa hör att spela en ledande roll för att främja ett stabilt, livskraftigt, fredligt, demokratiskt och multietniskt Kosovo, att stärka stabiliteten i regionen och bidra till regionalt samarbete och goda grannförbindelser på västra Balkan, att främja ett Kosovo som ansluter sig till rättsstatsprincipen och åtar sig att skydda minoriteter och det kulturella och religiösa arvet, samt att stödja Kosovos europeiska perspektiv och landets närmande till unionen i enlighet med regionens perspektiv, i överensstämmelse med stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (2) (nedan kallat stabiliserings- och associeringsavtalet) och rådets beslut (EU) 2015/1988 (3) samt i enlighet med relevanta rådsslutsatser.

Artikel 3

Uppdrag

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

erbjuda unionens råd och stöd till den politiska processen,

b)

verka för unionens övergripande politiska samordning i Kosovo,

c)

stärka unionens närvaro i hela Kosovo och se till att den är konsekvent och effektiv,

d)

ge chefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställandebefogenheter,

e)

se till att unionens åtgärder i Kosovo är konsekventa och samstämmiga, inbegripet genom att lokalt vägleda Eulex-övergången för senare överföring av verksamheten till den särskilda representantens/EU:s kontor och/eller de lokala myndigheterna, beroende på vad som är lämpligt,

f)

stödja Kosovos europeiska perspektiv och landets närmande till unionen i enlighet med regionens perspektiv, i överensstämmelse med stabiliserings- och associeringsavtalet och beslut (EU) 2015/1988 samt i enlighet med relevanta rådsslutsatser, genom riktad information till allmänheten och utåtriktad unionsverksamhet, som är avsedd att hos allmänheten i Kosovo trygga en bredare förståelse och ett bredare stöd för unionsrelaterade frågor, inbegripet Eulex arbete,

g)

med alla medel och instrument som står till den särskilda representantens förfogande och med stöd av EU:s kontor i Kosovo övervaka, bistå och underlätta framsteg med politiska, ekonomiska och europeiska prioriteringar i överensstämmelse med respektive institutions befogenheter och ansvar och stödja genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet, inbegripet genom den europeiska reformagendan,

h)

bidra till att utveckla och stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Kosovo, inbegripet vad gäller kvinnor och barn och skydd av minoriteter, i enlighet med unionens politik för mänskliga rättigheter och unionens riktlinjer för mänskliga rättigheter,

i)

bistå i genomförandet av den unionsunderstödda dialogen mellan Belgrad och Pristina,

j)

stödja de specialiserade avdelningarnas och den specialiserade åklagarmyndighetens uppdrag efter behov, däribland genom information och utåtriktad verksamhet.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 mars 2017–30 juni 2018 ska uppgå till 3 615 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget. Deltagande i upphandlingsförfaranden som anordnas av den särskilda representanten ska vara öppet för fysiska och juridiska personer utan begränsningar. Ingen ursprungsregel ska heller gälla för de varor som inköps av den särskilda representanten.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Särskilt avsatt personal ska få till uppgift att bistå den särskilda representanten med att genomföra den särskilda representantens uppdrag och bidra till att unionens åtgärder i Kosovo som helhet blir samstämmiga, synliga och effektiva. Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande, ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda politiska frågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av den utsändande medlemsstaten, av den utsändande unionsinstitutionen respektive av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionsinstitutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och den särskilda representantens personal

Immunitet, privilegier och övriga garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och medlemmarna av den särskilda representantens personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska fastställas i överenskommelse med värdparterna på lämpligt sätt. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

1.   Den särskilda representanten och medlemmarna av den särskilda representantens stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (4).

2.   Den höga representanten ska i enlighet med säkerhetsbestämmelserna för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter bemyndigas att till Nato/KFOR (Kosovo Force) lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som har tagits fram för åtgärden upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

3.   Den höga representanten ska i enlighet med säkerhetsbestämmelserna för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter bemyndigas att till Förenta nationerna (FN) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), allt efter den särskilda representantens operativa behov, lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som har tagits fram för åtgärden upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Lokala arrangemang ska utformas i detta syfte.

4.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredje parter som är associerade till detta beslut lämna ut icke-säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar som rör rådets överläggningar om åtgärden och som omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning.

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegation och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i enlighet med den särskilda representantens uppdrag och utifrån säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan på grundval av vägledning från utrikestjänsten, inbegripet specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, med anvisningar för säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet samt för hantering av säkerhetstillbud och inbegripet en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundad på den riskklassificering som utrikestjänsten tilldelat det området,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs, samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten. Den särskilda representanten ska rapportera regelbundet till Kusp. Den särskilda representanten ska även vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten kan avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget, får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens åtgärder samt till att säkerställa att alla unionsinstrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt, i syfte att unionens politiska mål ska uppnås. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i regionen. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med de berörda cheferna för medlemsstaternas beskickningar samt med cheferna för unionens delegationer i regionen. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge chefen för Eulex Kosovo lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställandebefogenheter. Den särskilda representanten och den civila insatschefen ska vid behov samråda.

3.   Den särskilda representanten ska även stå i förbindelse med berörda lokala organ och andra internationella och regionala aktörer på fältet.

4.   Den särskilda representanten ska tillsammans med andra unionsaktörer på fältet se till att information sprids och utbyts mellan unionsaktörer i insatsområdet, i syfte att uppnå en hög grad av gemensam medvetenhet om och bedömning av situationen.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och den särskilda representantens personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Kosovo, och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport senast den 30 september 2017 och en övergripande rapport om uppdragets genomförande senast den 31 mars 2018.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2017.

På rådets vägnar

K. MIZZI

Ordförande


(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(1)  EUT L 212, 5.8.2016, s. 109.

(2)  EUT L 71, 16.3.2016, s. 3.

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/1988 av den 22 oktober 2015 om undertecknande på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (EUT L 290, 6.11.2015, s. 4).

(4)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


Top