Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0339

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/339 av den 14 december 2016 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016

OJ L 50, 28.2.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/339/oj

28.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/47


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2017/339

av den 14 december 2016

om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 14 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 13 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (2) inrättas en marginal för oförutsedda utgifter på upp till 0,03 % av unionens bruttonationalinkomst.

(2)

I enlighet med artikel 6 i den förordningen har kommissionen beräknat det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för 2016 (3).

(3)

Efter att ha undersökt alla andra finansiella möjligheter att reagera på oförutsedda omständigheter inom 2016 års utgiftstak för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) i den fleråriga budgetramen, och efter att ha utnyttjat flexibilitetsmekanismen på totalt 1 530 miljoner EUR tillgängliga för 2016, är en mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter nödvändig för att hantera de behov som uppstår genom migration, flyktingar och säkerhet; mobiliseringen bör ske i form av en ökning av åtagandebemyndigandena i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, utöver taket för rubrik 3.

(4)

I detta mycket speciella fall skulle villkoret för användning som en sista utväg i artikel 13.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 vara uppfyllt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 ska marginalen för oförutsedda utgifter användas för att tillhandahålla 240,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden som går utöver taket för åtagandebemyndiganden för rubrik 3 i den fleråriga budgetramen.

Artikel 2

Anslaget på 240,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden som avses i artikel 1 ska till fullo avräknas mot marginalen för åtagandebemyndiganden i rubrik 5 (Förvaltning) i den fleråriga budgetramen för budgetåret 2016.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 14 december 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 22 maj 2015 om teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för utvecklingen av BNI (COM(2015) 320).


Top