Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0067

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/67 av den 4 november 2016 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial genom komplettering av förteckningen över djursjukdomar och zoonoser i den bilagan

C/2016/7007

OJ L 9, 13.1.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/67/oj

13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/2


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/67

av den 4 november 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial genom komplettering av förteckningen över djursjukdomar och zoonoser i den bilagan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (1), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

De särskilda villkor som ska beaktas enligt artikel 10.2 a och c i förordning (EU) nr 652/2014 är uppfyllda för får- och getpest (som av Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) betecknas ”peste des petits ruminants”), fårkoppor, getkoppor och lumpy skin disease, vilka endast förtecknas i bilaga I till den förordningen bland de djursjukdomar som berättigar till bidrag för nödåtgärder enligt artikel 6 i den förordningen.

(2)

Får- och getpest är en mycket smittsam virussjukdom hos får och getter som är endemisk i Östafrika, på Arabiska halvön, i länderna i Mellanöstern och i Indien. Den är utbredd i Afrika och Asien och förekomster har rapporterats i Turkiet och i länderna i Nordafrika sedan 2014.

(3)

Får- och getpest överförs via direktkontakt och sjukdomen överförs huvudsakligen till sjukdomsfria områden via transporter av smittade djur. Eftersom getter anses vara mer mottagliga än får kan det hända att sjukdomen inte upptäcks hos får.

(4)

Fårkoppor och getkoppor är allvarliga och mycket smittsamma sjukdomar hos får och getter som orsakas av capripoxvirus och som kan få allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom får- och getuppfödningen och orsaka störningar i handeln inom unionen och i exporten till tredjeländer.

(5)

Fårkoppor och getkoppor är endemiska i länderna i Nordafrika, Mellanöstern och Asien, och det förekommer återkommande utbrott i Grekland och Bulgarien då smittan sprids från ett angränsande tredjeland.

(6)

Lumpy skin disease är en mycket smittsam virussjukdom hos nötkreatur som kan överföras av insektsvektorer och som kan få allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom nötkreatursuppfödningen och orsaka störningar i handeln inom unionen och i exporten till tredjeländer. Sjukdomen är endemisk i de flesta länderna i Afrika och under åren 2012–2013 har den spridits till Mellanöstern och Turkiet. Flera utbrott har ägt rum i Grekland sedan augusti 2015 och sjukdomen spreds i Bulgarien i mars 2016, och därefter till ett antal länder på västra Balkan.

(7)

Den epidemiologiska situationen när det gäller fårkoppor, getkoppor och lumpy skin disease utvecklas snabbt och sjukdomarna sprids också inom unionens territorium, vilket har? en betydande negativ inverkan på animalieproduktionen och handeln med djur.

(8)

På begäran av kommissionen avgav dessutom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) vetenskapliga yttranden om de övervakningsåtgärder som unionen ska genomföra för att tidigt påvisa får- och getpest (2), fårkoppor, getkoppor (3) och lumpy skin disease (4) så att åtgärder kan vidtas för att undvika att sjukdomarna sprids och för att snabbt kunna utrota dem.

(9)

För att genomföra lämpliga årliga eller fleråriga övervakningsprogram för tidigt påvisande av ovannämnda sjukdomar måste följaktligen får- och getpest, fårkoppor, getkoppor och lumpy skin disease läggas till i förteckningen över djursjukdomar och zoonoser i bilaga II till förordning (EU) nr 652/2014. Genom artikel 10.2 i förordning (EU) nr 652/2014 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera förteckningen över djursjukdomar och zoonoser i bilaga II till den förordningen. Endast genom att ändra bilaga II till förordning (EU) nr 652/2014 kan kommissionen komplettera förteckningen i den bilagan.

(10)

Bilaga II till förordning (EU) nr 652/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till förordning (EU) nr 652/2014 ska följande djursjukdomar läggas till: ”får- och getpest (sheep and goat plague), fårkoppor, getkoppor och lumpy skin disease”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 27.6.2014, s. 1.

(2)  ”Scientific Opinion on peste des petits ruminants”, EFSA Journal, vol. 13(2015):1, artikelnr 3985.

(3)  ”Scientific Opinion on sheep and goat pox”, EFSA Journal, vol. 12(2014):11, artikelnr 3885.

(4)  ”Urgent advice on lumpy skin disease”, EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4573.


Top