Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0033

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2300 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2016/33)

OJ L 344, 17.12.2016, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/33/oj

17.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/123


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/2300

av den 2 november 2016

om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2016/33)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen och artiklarna 5.1, 12.1, 14.3 samt 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Alla tillgångar som är godtagbara för Eurosystemets kreditoperationer omfattas av åtgärder för riskkontroll för att skydda Eurosystemet mot ekonomiska förluster i händelse av att värdepapperen måste avyttras till följd av en motparts falissemang. Som ett resultat av den regelbundna granskningen av Eurosystemets riskkontrollåtgärder behöver flera justeringar som berör värdepapper med bakomliggande tillgångar göras för att säkerställa ett tillräckligt skydd.

(2)

Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 (1) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar i riktlinje ECB/2014/31

Riktlinje ECB/2014/31 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Värdepapper med bakomliggande tillgångar enligt punkt 1 som inte har två offentliga kreditbetyg som minst motsvarar kreditkvalitetssteg 2 i Eurosystemets harmoniserade bedömningsskala i enlighet med artikel 82.1 b i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*1) omfattas av ett värderingsavdrag som beräknas utifrån deras vägda genomsnittliga livslängd enligt vad som framgår av bilaga IIa.

(*1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).”"

b)

Följande punkt 2a ska införas:

”2a.   Den vägda genomsnittliga livslängden för den bäst rangordnade tranchen av värdepapper med bakomliggande tillgångar ska beräknas som den förväntade vägda genomsnittliga återstående tiden fram till att denna tranche återbetalats. För innehållna mobiliserade värdepapper med bakomliggande tillgångar ska beräkningen av den vägda genomsnittliga livslängden utgå från antagandet att emittentens köpoptioner inte utövas.”

c)

Punkt 3 ska utgå.

d)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   En nationell centralbank får som säkerhet för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner godta värdepapper med bakomliggande tillgångar där de bakomliggande tillgångarna inkluderar bolån eller lån till små och medelstora företag eller båda dessa och som inte uppfyller de krav på kreditbetyg som framgår av del 4 avdelning II kapitel 2 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) och kraven enligt punkt 1.a–1.d samt punkt 4, men som i övrigt uppfyller kraven för värdepapper med bakomliggande tillgångar i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) och har två offentliga kreditbetyg som minst motsvarar kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade bedömningsskala. Sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar ska begränsas till sådana som emitterats före den 20 juni 2012 och omfattas av ett värderingsavdrag som beräknas utifrån deras vägda genomsnittliga livslängd enligt vad som framgår av bilaga IIa.”

e)

Punkt 6 ska utgå.

f)

Punkt 7 g ska ersättas med följande:

”g)    bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar : bestämmelser i den rättsliga dokumentationen av ett värdepapper med bakomliggande tillgångar som består av antingen bestämmelser om alternativt betalningsansvarig eller bestämmelser om kontaktorgan för alternativt betalningsansvarig (om det saknas bestämmelser om alternativt betalningsansvarig). När det gäller bestämmelser om kontaktorgan för alternativt betalningsansvarig bör ett sådant utses och kontaktorganet ges i uppdrag att hitta en lämplig alternativ betalningsansvarig inom 60 dagar från en utlösande händelse för att säkerställa att värdepapperet med bakomliggande tillgångar betalas och administreras enligt tidsplanen. Dessa bestämmelser ska även omfatta utlösande faktorer – som kan vara kreditbetygsbaserade och/eller icke-kreditbetygsbaserade – för att en alternativ betalningsansvarig ska utses, t.ex. att den aktuellt betalningsansvarige inte har fullgjort sina skyldigheter. I bestämmelser om alternativt betalningsansvariga ska den alternativt betalningsansvarige inte ha nära förbindelser till den betalningsansvarige. I bestämmelser om kontaktorgan för alternativt betalningsansvarig ska det inte samtidigt finnas nära förbindelser mellan den betalningsansvarige, kontaktorganet för alternativt betalningsansvarig och emittentens kontoförande bank.”

g)

I punkt 7 ska följande led h och i införas:

”h)    nära förbindelser : samma betydelse som i artikel 138.2. i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

i)    innehållna mobiliserade värdepapper med bakomliggande tillgångar : sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar som används till mer än 75 procent av det utestående nominella beloppet av en motpart som är upphovsman till värdepapperet med bakomliggande tillgångar eller av enheter som har nära förbindelser till upphovsmannen.”

2.

Bilagan till den här riktlinjen ska införas som bilaga IIa.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 1 januari 2017. De ska senast den 5 december 2016 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 november 2016

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).


BILAGA

”BILAGA IIa

Värderingsavdrag för värdepapper med bakomliggande tillgångar som är godtagbara enligt artikel 3.2 i denna riktlinje

Vägd genomsnittlig livslängd

Värderingsavdrag

0–1

6,0

1–3

9,0

3–5

13,0

5–7

15,0

7–10

18,0

> 10

30,0”


Top