Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0031

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2298 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje EU/2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2016/31)

OJ L 344, 17.12.2016, p. 102–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/31/oj

17.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/102


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/2298

av den 2 november 2016

om ändring av riktlinje EU/2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2016/31)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 och artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att genomföra en gemensam penningpolitik krävs det en definition av de instrument och förfaranden som ska användas av Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de nationella centralbankerna), så att politiken kan tillämpas på ett enhetligt sätt i de medlemsstater som har euron som valuta.

(2)

För penningpolitiska ändamål kan Eurosystemet välja mellan att genomföra anbudsförfaranden till fast eller rörlig ränta. Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) bör ändras för att införa tekniska och redaktionella ändringar avseende de operativa stegen vid anbudsförfaranden.

(3)

Eurosystemet bedömer det som nödvändigt att ändra godtagbarhetskriterierna och att justera de riskkontrollåtgärder som gäller för bättre rangordnade skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut eller värdepappersföretag eller enheter med nära förbindelse till dessa inom sitt ramverk för ställande av säkerheter för att beakta genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (2) i medlemsstaterna.

(4)

Eurosystemet har utvecklat ett gemensamt ramverk för tillgångar som godtas som säkerhet så att Eurosystemets alla kredittransaktioner utförs på ett harmoniserat sätt när riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) genomförs i alla medlemsstater som har euron som valuta. ECB-rådet anser det nödvändigt att göra vissa ändringar av Eurosystemets ramverk för ställande av säkerheter för att inkludera kupongstrukturer som kan resultera i ett negativt kassaflöde för omsättbara tillgångar.

(5)

Eurosystemet kräver tillhandahållande av omfattande och standardiserade uppgifter på lån-nivå om den pool av kassaflödesgenererande tillgångar som utgör säkerheten för värdepapperena med bakomliggande tillgångar. De berörda parterna ska lämna uppgifter på lån-nivå till ett uppgiftsregister som anvisas av Eurosystemet. Eurosystemets krav för att utses till uppgiftsregister på lån-nivå, samt även själva förfarandet för att utse dessa, bör förtydligas.

(6)

För att skydda värdet på Eurosystemets säkerheter bör godtagbarhetskriterierna för kreditfordringar, särskilt kriteriet om förbehåll avseende realiseringen, ändras. De nationella centralbankerna bör vidta särskilda åtgärder för att utesluta eller avsevärt reducera risken för kvittning när de godtar kreditfordringar som säkerhet. Kreditfordringar som uppkommit före den 1 januari 2018 och inte omfattas av sådana åtgärder får ställas som säkerhet till den 31 december 2019 under förutsättning att de uppfyller övriga godtagbarhetskriterier.

(7)

För att skydda Eurosystemet mot ekonomiska förluster i händelse av en motparts fallissemang bör godtagbara säkerheter som mobiliseras som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer omfattas av de regler för riskkontroll som framgår av avsnitt VI i del fyra i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Som ett resultat av den regelbundna granskningen av Eurosystemets riskkontrollåtgärder anser ECB-rådet att flera justeringar bör göras.

(8)

Godtagbara tillgångar måste uppfylla Eurosystemets krav på kreditvärdighet som framgår av Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF), vilket fastställer de förfaranden, regler och metoder som garanterar att Eurosystemets krav på hög kreditvärdighet för godtagbara tillgångar upprätthålls. Efter en översyn av reglerna för Eurosystemets ramverk för kreditbedömning bör specifika ändringar göras, särskilt av de allmänna godtagbarhetskriterierna för externa institut för kreditbedömning (ECAI) samt ytterligare operationella för ECAI:s avseende säkerställda obligationer.

(9)

Av tydlighetsskäl bör också flera mindre tekniska ändringar göras, t.ex. vad gäller terminologin kring säkerställda obligationer.

(10)

Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12)    säkerställd obligation (covered bond) : skuldinstrument som har ”dubbel regressträtt” – a) direkt eller indirekt mot ett kreditinstitut, och b) mot en dynamisk säkerhetspool av underliggande tillgångar, och för vilken det inte sker någon uppdelning på trancher efter risk.”

b)

Följande punkt 46a ska läggas till:

”46a)    värdepappersföretag : värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1 led 2 i förordning (EU) nr 575/2013.”

c)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48)    säkerställd obligation av jumbo-typ : en säkerställd obligation med en emissionsvolym på minst 1 miljard euro, för vilka minst tre market-markers regelbundet anger sälj- och köpkurser.”

d)

Punkt 71 ska ersättas med följande:

”71)    andra säkerställda obligationer : strukturerade säkerställda obligationer eller multi cédulas.”

e)

Punkt 74 ska ersättas med följande:

”74)    offentligt kreditbetyg (public credit rating) : kreditbetyg som a) utfärdats eller stöds av ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat i unionen och godtas av Eurosystemet som ett externt institut för kreditbedömning, och b) offentliggörs eller distribueras till abonnenter.”

f)

Punkt 88 ska ersättas med följande:

”88)    strukturerad säkerställd obligation (structured covered bond): en annan säkerställd obligation än multi cédulas, som inte emitterats enligt kraven i artikel 52.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (*1).

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).”"

g)

Punkt 94 ska ersättas med följande:

”94)    säkerställd obligation som uppfyller UCITS (UCITS compliant covered bond): en säkerställd obligation som emitterats i enlighet med kraven i artikel 52.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (*).”

2.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska tabell 4 ersättas med följande:

”Tabell 4

Operativa steg i anbudsförfaranden

Steg 1

Tillkännagivande av anbudsvillkoren

a)

ECB:s offentliga meddelande

b)

Ett offentligt meddelande av de nationella centralbankerna och (vid behov) direkt till enskilda motparter

Steg 2

Motparternas förberedelser och inlämnande av anbud

Steg 3

Eurosystemet sammanställer anbuden

Steg 4

Tilldelningar och tillkännagivande av resultatet

a)

ECB:s beslut om tilldelningar

b)

ECB:s tillkännagivande av resultaten av tilldelningar

Steg 5

Bekräftelse av enskilda tilldelningar

Steg 6

Avveckling av transaktionerna”

b)

I punkt 2 ska tabellerna 5 och 6 ersättas med följande:

”Tabell 5

Indikativ tidsram för operativa steg vid standardiserade anbudsförfaranden (centraleuropeisk tid  (3) )

Image Text av bilden

Tabell 6

Indikativ tidsram för operativa steg vid snabba anbudsförfaranden (centraleuropeisk tid)

Image Text av bilden

(3)  Centraleuropeisk tid (CET) beaktar omställningen till centraleuropeisk sommartid."

3.

Artikel 30.1 och 30.2 ska ersättas med följande:

”1.   Standardiserade anbud ska i förväg tillkännages offentligt av ECB. Därutöver kan de nationella centralbankerna offentligt tillkännage standardiserade anbudsförfaranden och (vid behov) direkt till motparterna.

2.   Snabba anbudsförfaranden får i förväg tillkännages offentligt av ECB. Vid snabba anbudsförfaranden som tillkännages offentligt i förväg, kan de nationella centralbankerna vid behov kontakta de utvalda motparterna direkt. Vid snabba anbudsförfaranden som inte tillkännagetts offentligt i förväg ska de utvalda motparterna kontaktas direkt av de nationella centralbankerna.”

4.

Artikel 43.1 ska ersättas med följande:

”1.   ECB ska offentligt tillkännage sitt tilldelningsbeslut och resultat av anbudsförfarandet. Därutöver kan de nationella centralbankerna offentligt tillkännage ECB:s tilldelningsbeslut och (vid behov) direkt till motparterna.”

5.

Artikel 55a.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det gäller filialer ska den information som rapporteras enligt punkt 1 avse det institut till vilket filialen hör.”

6.

Artikel 61.1 ska ersättas med följande:

”1.   ECB ska publicera en aktuell förteckning över godtagbara tillgångar på sin webbplats, i enlighet med de metoder som anges på webbplatsen, och ska uppdatera denna varje dag då TARGET2 är öppet. Omsättbara tillgångar upptagna på förteckningen över godtagbara omsättbara tillgångar blir godtagbara för kreditoperationer inom Eurosystemet när förteckningen offentliggörs. Som ett undantag från denna allmänna regel kan Eurosystemet, vad gäller kortfristiga skuldinstrument med avveckling samma dag, godta instrumenten från emissionsdagen. Tillgångar som bedöms i enlighet med artikel 87.3 ska inte tas med i förteckningen över godtagbara tillgångar.”

7.

Artikel 63.1 ska ersättas med följande:

”1.   För att vara godtagbara måste skuldinstrument fram till en slutlig inlösen ha någon av följande kupongstrukturer:

a)

fast kupong, nollkupong eller kupong med räntetrappa med förutbestämda kupongbetalningar och förutbestämt kupongvärde, eller

b)

en kupong med rörlig ränta som har följande struktur: kupongränta = (referensränta * l) ± x, med f ≤ kupongränta ≤ c, där

i)

referensräntan är endast en av följande vid en viss tidpunkt:

en europenningmarknadsränta (t.ex. Euribor, LIBOR) eller liknande index,

en konstant swappränta till förfallodagen, t.ex. CMS, EIISDA, EUSA,

avkastningen på en av euroområdets statsobligationer eller ett index för flera av euroområdets statsobligationer som har en löptid på högst ett år,

ett inflationsindex för euroområdet,

ii)

om f (golv), c (tak), l (hävstångsfaktor/faktor för minskad hävstång) och x (marginal) finns angivna, är dessa tal antingen förutbestämda vid emissionen, eller kan endast förändras över tid enligt en vid emissionen fastställd plan, där l överstiger noll under tillgångens hela löptid. För rörliga kuponger med en referensränta för inflationsindex ska l vara lika med ett.”

8.

Följande artikel 77a ska införas:

”Artikel 77a

Begränsningar av investeringar i värdepapper med bakomliggande tillgångar

Ingen investering av behållningen på en emittents eller ett förmedlande specialföretags konto får enligt transaktionsdokumentationen – helt eller delvis, faktiskt eller potentiellt – bestå av trancher av andra värdepapper med bakomliggande tillgångar, kreditlänkade obligationer, swappar eller andra derivatinstrument, syntetiska värdepapper eller liknande fordringar.”

9.

I artikel 73 ska punkt 7 utgå.

10.

I artikel 78 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Omfattande och standardiserade uppgifter på lån-nivå om den pool av kassaflödesgenererande tillgångar som ligger till grund för värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska tillhandahållas i enlighet med de förfaranden som framgår av bilaga VIII, som inkluderar information om det poängtal som måste uppnås och hur Eurosystemet utser register över uppgifter på lån-nivå. I sin bedömning av godtagbarheten beaktar Eurosystemet a) huruvida uppgifter saknas, och b) hur ofta enskilda fält med uppgifter på lån-nivå saknar meningsfullt innehåll.”

11.

I del 4 avdelning II kapitel 1 avsnitt 2 ska följande underavsnitt 4 läggas till:

”Underavsnitt 4

Specifika godtagbarhetskriterier för vissa skuldinstrument utan säkerhet

Artikel 81a

Godtagbarhetskriterier för vissa skuldinstrument utan säkerhet

1.   För att vara godtagbara för Eurosystemets kreditoperationer måste skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut eller värdepappersföretag, eller enheter med nära förbindelse till dessa enligt definitionen i artikel 138.2, uppfylla de allmänna godtagbarhetskriterierna för alla typer av omsättbara tillgångar som framgår av avsnitt 1, med undantag av det krav som framgår av artikel 64 i den utsträckning som skuldinstrumentet utan säkerhet är efterställda enligt lag.

2.   I detta underavsnitt betyder ”efterställt enligt lag” att ett skuldinstrument utan säkerhet är efterställt på grund av lagstadgade regler som emittenten omfattas av, inte på grund av de avtalsmässiga villkoren för skuldinstrumentet, vilket betecknas som ”efterställt enligt avtal”.”

12.

I artikel 83 ska punkt a ersättas med följande:

”a)

En ECAI-bedömning av en emission, som hänvisar till en ECAI-kreditbedömning som satts antingen för en emission eller, om det saknas en kreditbedömning för emissionen från samma ECAI, för den program- eller emissionsserie varigenom tillgången emitteras. En ECAI-bedömning för en program- eller emissionsserie är endast relevant om den avser den aktuella tillgången och ECAI uttryckligen och otvetydigt har kopplat bedömningen till tillgångens ISIN-kod, och det inte föreligger någon annan kreditbedömning för emissionen från samma ECAI. För ECAI-kreditbedömningar av emissionen ska Eurosystemet inte beakta tillgångens ursprungliga löptid.”

13.

I artikel 104 ska följande punkt 3a läggas till:

”3a.   Från den 1 januari 2018, ska de nationella centralbankerna använda en mekanism som säkerställer att de utesluter risken för kvittning eller reducerar denna avsevärt när de som säkerhet godtar kreditfordringar som uppkommit efter den dagen. Kreditfordringar som uppkommit före den 1 januari 2018 och inte omfattas av den mekanismen får ställas som säkerhet till den 31 december 2019 under förutsättning att de uppfyller övriga godtagbarhetskriterier.”

14.

Artikel 120 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   För ECAF:s syften gäller följande allmänna godtagbarhetskriterier för ECAI:

a)

ECAI ska vara registrerade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i enlighet med förordning (EG) nr 1060/2009.

b)

ECAI ska uppfylla operationella kriterier och därigenom säkerställa en effektiv tillämpning av ECAF. Användningen av ett ECAI:s kreditbedömning beror på hur tillgänglig information om dessa bedömningar är för Eurosystemet, liksom på information för att jämföra dessa bedömningar med Eurosystemets kreditkvalitetssteg samt för övervakning av prestanda, enligt artikel 126.

2.   Eurosystemet förbehåller sig rätten att besluta om huruvida man ska inleda ett förfarande om godkännande enligt ECAF när man erhåller en ansökan från ett kreditvärderingsinstitut. I sitt beslut ska Eurosystemet bl.a. beakta huruvida kreditvärderingsinstitutet tillhandahåller relevant täckning för att säkerställa ett effektivt genomförande av ECAF i enlighet med de krav som framgår av bilaga IXa.”

b)

Följande punkt 2a ska införas:

”2a.   När ett förfarande om godkännande enligt ECAF inletts ska Eurosystemet granska all ytterligare relevant information för att säkerställa en effektiv tillämpning av ECAF, inklusive ECAI:s möjligheter att uppfylla kriterierna och reglerna för ECAF:s process för övervakning av prestanda i enlighet med de krav som framgår av bilaga IX och i förekommande fall de specifika kriterierna i bilaga IXb. Eurosystemet förbehåller sig rätten att besluta huruvida ett visst ECAI godtas för ECAF utifrån den information som lämnas och sin egen bedömning.”

15.

Artikel 122.3 b ska ersättas med följande:

”b)

En aktuell bedömning av den behöriga myndigheten som beskriver aktuellt tillgänglig information om alla frågor som påverkar användningen av IRB-system för säkerheter och alla frågor som rör uppgifter som används för ECAF:s process för övervakning av prestanda.”

16.

Artikel 137.2 ska ersättas med följande:

”2.   De allmänna godtagbarhetskriterierna för omsättbara tillgångar som framgår av avdelning II och del 4 ska gälla, förutom att omsättningsbara tillgångar

a)

får emitteras, innehas och avvecklas utanför EES,

b)

får vara denominerade i andra valutor än euro, och

c)

ska inte ha ett kupongvärde som kan resultera i ett negativt kassaflöde.”

17.

I artikel 138.3 ska punkt a ersättas med följande:

”a)

nära förbindelser mellan motparten och en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt, eller om en eller flera offentliga myndigheter inom EES med rätt att ta ut skatt garanterar skuldinstrumenten, förutsatt att garantin uppfyller villkoren som framgår av artikel 114, om inte annat följer av artikel 139.1,”

18.

I artikel 139 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av en motpart eller en enhet med nära förbindelse till den motparten, enligt definitionen i artikel 138.2, och som fullt ut garanteras av en eller flera offentliga EES-enheter med rätt att ta ut skatt, ska inte användas som säkerhet vid Eurosystemets kreditoperationer av den motparten, varken

a)

direkt, eller

b)

indirekt när de är inkluderade i en pool av säkerställda obligationer.”

19.

Artikel 141.1 ska ersättas med följande:

”1.   En motpart får inte som säkerhet ställa eller använda skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av ett kreditinstitut eller någon annan enhet med vilken det kreditinstitutet har nära förbindelser, i en utsträckning där sådan säkerhet som emitterats av kreditinstitutet eller den andra enhet med vilken kreditinstitutet har nära förbindelser sammanlagt överskrider 2,5 procent av det totala värdet på de tillgångar som används som säkerhet av den motparten efter tillämpliga värderingsavdrag. Detta tröskelvärde om 2,5 procent gäller inte i följande fall:

a)

om värdet på sådana tillgångar efter värderingsavdrag inte överstiger 50 miljoner euro, eller

b)

om sådana tillgångar garanteras av ett offentligrättsligt organ med rätt att ta ut skatt genom en garanti som uppfyller de villkor som framgår artikel 114.”

20.

Artikel 143 ska utgå.

21.

Följande artikel 144a ska införas:

”Artikel 144a

Godtagbara tillgångar med negativt kassaflöde

1.   De nationella centralbankerna ska föreskriva att en motpart förblir skyldig att i rätt tid betala alla belopp av negativa kassaflöden som rör godtagbara tillgångar som denne lämnar in eller använder som säkerhet.

2.   Om en motpart inte betalar i rätt tid enligt punkt 1 kan Eurosystemet, utan att ha någon skyldighet att göra detta, utföra den berörda betalningen. De nationella centralbankerna ska föreskriva att en motpart ska ersätta Eurosystemet, direkt efter anmodan av Eurosystemet, alla belopp av negativa kassaflöden som Eurosystemet betalat till följd av att motparten försummat detta. Om en motpart inte betalar i rätt tid enligt punkt 1, får Eurosystemet omedelbart debitera, utan att först underrätta om detta, ett belopp som motsvarar det belopp som Eurosystemet har betalat för motparten antingen från:

a)

den berörda motpartens betalningsmodulkonto (PM-konto) i TARGET2, i enlighet med artikel 36.6 i bilaga II till riktlinje ECB/2012/27, eller

b)

med en avvecklingsbanks förhandsgodkännande, en avvecklingsbanks PM-konto i TARGET2 som används för den berörda motparten vid Eurosystemets kreditoperationer, eller

c)

något annat konto som kan användas för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner som den berörda motparten har hos den nationella centralbanken.

3.   Alla belopp som Eurosystemet betalar enligt punkt 2, som inte ersätts av motparten direkt efter anmodan, och som Eurosystemet inte kan debitera något av de konton som framgår av punkt 2, ska bedömas som kredit från Eurosystemet, för vilken sanktioner utgår i enlighet med artikel 154.”

22.

I artikel 154.1 ska punkt a ersättas med följande:

”a)

när det gäller reverserade transaktioner och valutaswappar för penningpolitiska ändamål, skyldigheten enligt artikel 15 att adekvat ställa säkerhet och avveckla det belopp som motparten tilldelats under en operations hela löptid; inklusive utestående belopp för en viss operation om förtida avslut utförs av den nationella centralbanken under operationens återstående löptid.”

23.

I artikel 154.1 ska följande punkt e läggas till:

”e)

betalningsförpliktelser enligt artikel 144a.3.”

24.

I artikel 156.1 ska punkt a ersättas med följande:

”a)

en straffavgift tillämpades,”

25.

I artikel 156.4 ska punkt a ersättas med följande:

”a)

en straffavgift tillämpades,”

26.

I artikel 166 ska följande punkt 4a läggas till:

”4a.   Varje nationell centralbank ska tillämpa avtal och föreskrifter som vid varje tidpunkt ger den inhemska nationella centralbanken rätt att påföra en straffavgift om en motpart inte återbetalar eller betalar, helt eller delvis, ett kreditbelopp eller återköpspriset, eller inte levererar de köpta tillgångarna, när löptiden går ut eller dessa förfaller på annat sätt, om inga åtgärder enligt artikel 166.2 är möjliga. Straffavgiften ska beräknas enligt bilaga VII, avsnitt I, punkt 1 a till denna riktlinje och bilaga VII, avsnitt I, punkterna 2 och 4 till denna riktlinje utifrån det belopp som motparten inte kunde betala eller återbetala, eller de tillgångar som motparten inte kunde leverera, och det antal kalenderdagar under vilka motparten inte betalade, återbetalade eller levererade.”

27.

Bilagorna VII, VIII och XII ska ändras, och en ny bilaga IXa och IXb ska införas, i enlighet med bilagan till denna riktlinje.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 1 januari 2017. De ska senast den 5 december 2016 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 november 2016.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).


BILAGA

Bilagorna VII, VIII och XII till riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ändras, och nya bilagor IXa och IXb ska införas enligt följande:

1.

I bilaga VII ska punkt 1 b ersättas med följande:

”b)

För åsidosättande av någon skyldighet som framgår av artikel 154.1 d eller 154.1 e, beräknas en straffavgift utifrån den ränta på utlåningsfaciliteten som gällde vid tidpunkten då överträdelsen började plus 5 procentenheter. Vid upprepat åsidosättande av den skyldighet som avses i artikel 154.1 d eller 154.1 e under en tolvmånadersperiod, beräknat från den första överträdelsen, ska räntan på straffavgiften höjas med ytterligare 2,5 procentenheter för varje överträdelse.”

2.

I bilaga VII ska punkt 5 a ersättas med följande:

”a)

Den betalningsfria perioden om sju dagar tillämpas om åsidosättandet var resultatet av en förändrad värdering, utan att ytterligare skuldinstrument utan säkerhet inlämnats och utan att tillgångar avlägsnats från säkerhetspoolen, utifrån följande:

i)

värdet på de redan inlämnade skuldinstrumenten utan säkerhet har ökat, eller

ii)

det sammanlagda värdet av säkerhetspoolen har minskat.

I sådana fall ska motparten justera värdet på sin sammanlagda säkerhetspool och/eller värdet av sådana skuldinstrument utan säkerhet under den betalningsfria perioden, så att gällande gränsvärden beaktas.”

3.

I bilaga VII ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.

Om motparten lämnat information som negativt påverkar värdet av säkerheterna ur Eurosystemets perspektiv avseende artikel 145.4, t.ex. felaktig information om det utestående beloppet för en använd kreditfordran som är eller har varit felaktig eller inaktuell, eller om motparten underlåter att i tid lämna sådan information som krävs enligt artikel 101.1 a iv, används beloppet (värdet) av den säkerhet som påverkats negativt vid beräkningen av den ekonomiska sanktionen enligt punkt 3 utan att någon betalningsfri period tillämpas. Om den felaktiga informationen rättas inom utsatt tid, t.ex. för kreditfordringar under påföljande affärsdag i enlighet med artikel 109.2, utgår ingen sanktion.”

4.

I bilaga VII ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.

Vid åsidosättande av någon skyldighet som framgår av artikel 154.1 d eller 154.1 e, beräknas straffavgiften genom att tillämpa straffavgiften, i enlighet med punkt 1 b, på värdet av motpartens ej auktoriserade tillgång till utlåningsfaciliteten eller obetalda kredit från Eurosystemet.”

5.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”RAPPORTERINGSKRAV PÅ LÅN-NIVÅ FÖR VÄRDEPAPPER MED BAKOMLIGGANDE TILLGÅNGAR OCH FÖRFARANDET FÖR HUR EUROSYSTEMET UTSER REGISTER ÖVER UPPGIFTER PÅ LÅN-NIVÅ”

b)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Denna bilaga gäller för bestämmelserna om tillhandahållande av omfattande och standardiserade uppgifter på lån-nivå om den pool av kassaflödesgenererande tillgångar som ligger till grund för värdepapperena med bakomliggande tillgångar, enligt vad som framgår av artikel 78, och fastställer förfarandet för hur Eurosystemet utser register över uppgifter på lån-nivå.”

c)

Avsnitt I.1 ska ersättas med följande:

”1.

De berörda parterna ska lämna uppgifter på lån-nivå till ett uppgiftsregister som anvisas av Eurosystemet. Registret över uppgifter på lån-nivå publicerar sådana uppgifter elektroniskt.”

d)

Följande nya avsnitt IV ska införas:

”IV.   HUR REGISTER ÖVER UPPGIFTER PÅ LÅN-NIVÅ UTSES

I.   Krav för att utses

1.

För att kunna utses måste uppgiftsregister uppfylla Eurosystemets krav som bl.a. omfattar öppen tillgång, lika för alla, täckning, lämpliga styrmekanismer samt öppenhet.

2.

Vad gäller kraven om öppen tillgång och lika för alla, är ett register över uppgifter på lån-nivå skyldigt att

a)

inte på något orättvist sätt göra åtskillnad mellan uppgiftsanvändare när tillgång ges till uppgifter på lån-nivå,

b)

tillämpa kriterier när tillgång ges till uppgifter på lån-nivå som är objektiva, icke-diskriminerande och offentligt tillgängliga,

c)

endast i minsta möjliga utsträckning begränsa tillgången i enlighet med reglerna om proportionalitet,

d)

inrätta rättvisa förfaranden för fall då tillgång nekas uppgiftsanvändare eller uppgiftslämnare,

e)

ha nödvändig teknisk kapacitet för att ge både uppgiftsanvändare och uppgiftslämnare tillgång under alla rimliga omständigheter, inbegripet backup-rutiner, datasäkerhet och en katastrofplan,

f)

inte skapa kostnader för uppgiftsanvändare när dessa levererar eller extraherar uppgifter på lån-nivå som är orättvisa eller skapar onödiga begränsningar av tillgången till uppgifter på lån-nivå.

3.

Vad gäller kravet om täckning är ett register över uppgifter på lån-nivå skyldigt att

a)

skapa och upprätthålla väl fungerande tekniska system och driftskontroller så att det kan bearbeta uppgifter på lån-nivå på ett sätt som stöder Eurosystemets krav för inlämnande av uppgifter på lån-nivå avseende alla godtagbara tillgångar som omfattas av rapporteringskraven på lån-nivå enligt vad som framgår av både artikel 78 och i denna bilaga,

b)

på ett trovärdigt sätt visa för Eurosystemet att dess tekniska och operativa kapacitet gör det möjligt att uppnå en omfattande täckning om det utses till register över uppgifter på lån-nivå.

4.

Vad gäller kraven om lämpliga styrmekanismer och öppenhet, är ett register över uppgifter på lån-nivå skyldigt att

a)

skapa styrningsformer som tillvaratar det intresse som aktörerna på marknaden för värdepapper med bakomliggande tillgångar har avseende öppenhet,

b)

skapa tydligt dokumenterade styrningsformer, respektera tillämpliga styrningsstandarder och säkerställa underhållet och driften av en lämplig organisationsstruktur som säkerställer kontinuitet och god funktion, samt

c)

ge Eurosystemet tillräcklig tillgång till dokument och stödinformation för att fastställa och löpande kontrollera att registret över uppgifter på lån-nivå kontinuerligt har en lämplig styrstruktur.

II.   Förfaranden för att utnämna och återkalla en utnämning

1.

En ansökan om att utses till register över uppgifter på lån-nivå av Eurosystemet ska lämnas till ECB:s generaldirektorat riskhantering. Ansökan ska innehålla lämpliga resonemang och fullständig dokumentation som styrker att sökanden uppfyller de krav som ställs på register över uppgifter på lån-nivå enligt denna riktlinje. Ansökan, resonemang och dokumentation ska lämnas skriftligen och i möjligaste mån elektroniskt.

2.

Inom 25 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan ska ECB bedöma om ansökan är fullständig. Om ansökan inte är fullständig ska ECB fastställa en tidsfrist inom vilken registret över uppgifter på lån-nivå ska lämna ytterligare information.

3.

När ECB finner att en ansökan är fullständig, ska den underrätta registret över uppgifter på lån-nivå därom.

4.

Eurosystemet bör inom en rimlig tidsfrist som framgår av punkt 6 granska en ansökan från ett register över uppgifter på lån-nivå om att utses utifrån en bedömning av huruvida registret uppfyller de krav som framgår av denna riktlinje. Som en del av sin bedömning kan Eurosystemet begära att registret över uppgifter på lån-nivå i realtid genomför en eller flera interaktiva presentationer för Eurosystemets experter för att visa registrets tekniska förmåga att uppfylla de krav som framgår av avsnitt IV.I, punkterna 2 och 3. Om en sådan presentation krävs ska den utgöra ett obligatoriskt krav i ansökningsförfarandet.

5.

Eurosystemet kan förlänga granskningsperioden med 20 dagar om Eurosystemet anser att mer information krävs, eller om en presentation krävs i enlighet med punkt 4.

6.

Eurosystemet har som mål att anta ett motiverat beslut om att godta eller avvisa en ansökan om att utses inom 60 arbetsdagar från den underrättelse som avses i punkt 3, eller inom 80 arbetsdagar om punkt 5 är tillämplig.

7.

Eurosystemet kommer att informera det berörda registret över uppgifter på lån-nivå om antagandet av ett beslut enligt punkt 6 inom fem arbetsdagar. Om Eurosystemet vägrar att utse ett register över uppgifter på lån-nivå eller återkallar sitt tidigare beslut att utse ett register över uppgifter på lån-nivå, ska beslutet motiveras.

8.

Eurosystemets beslut enligt punkt 6 får verkan fem arbetsdagar efter det meddelandet enligt punkt 7.

9.

Ett register över uppgifter på lån-nivå som utsetts ska utan dröjsmål meddela Eurosystemet om alla viktiga förändringar som påverkar dess möjligheter att uppfylla alla kraven för att utses.

10.

Eurosystemet kommer att återkalla sitt beslut att utse ett register över uppgifter på lån-nivå om registret

a)

har utsetts genom att lämna falska uppgifter eller på andra felaktiga grunder,

b)

inte längre uppfyller de krav som gäller för att utses.

11.

Eurosystemets beslut att återkalla ett beslut om att utse ett register över uppgifter på lån-nivå får verkan omedelbart. Värdepapper med bakomliggande tillgångar för vilka uppgifter på lån-nivå offentliggjorts genom ett register över uppgifter på lån-nivå vars tillstånd återkallats enligt punkt 10 kan även fortsättningsvis godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, om alla andra villkor är uppfyllda, under en period

a)

fram till nästa obligatoriska rapporteringsdatum för uppgifter på lån-nivå som framgår av avsnitt I.3, eller

b)

om den period som framgår av punkt a är tekniskt omöjlig för den part som lämnar uppgifter på lån-nivå och en skriftlig förklaring lämnats till den nationella centralbank som bedömer godtagbarheten vid nästa obligatoriska rapporteringsdatum för uppgifter på lån-nivå som framgår av avsnitt I.3, tre månader efter beslutet enligt punkt 10.

Efter utgången av denna tidsperiod måste uppgifter på lån-nivå för sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar göras tillgängliga genom ett register över uppgifter på lån-nivå som utsetts i enlighet med alla krav som Eurosystemets ställer.

12.

Eurosystemet kommer på sin webbplats att offentliggöra en förteckning över register över uppgifter på lån-nivå som utsetts i enlighet med denna riktlinje. Denna förteckning kommer att uppdateras inom fem arbetsdagar efter antagandet av ett beslut enligt punkterna 6 eller 10.”

6.

Följande bilaga IXa ska läggas till:

”BILAGA IXa

Minimitäckningskrav för externa institut för kreditbedömning inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning

Denna bilaga gäller när man godkänner ett kreditvärderingsinstitut som externt institut för kreditbedömning (ECAI) inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF) enligt vad som framgår av artikel 120.2.

1.   KRAV PÅ TÄCKNING

1.

Vad gäller aktuell täckning, måste kreditvärderingsinstitutet för minst tre av de fyra tillgångsklasserna a) ej säkerställda bankobligationer, b) företagsobligationer, c) säkerställda obligationer och d) värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet tillhandahålla en minimitäckning på

i)

10 procent av alla godtagbara tillgångar i euroområdet, beräknat utifrån bedömda tillgångar och bedömda emittenter, utom för gruppen värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, där täckningen endast beräknas utifrån bedömda tillgångar,

ii)

20 procent av alla godtagbara tillgångar i euroområdet, beräknat utifrån utestående nominella belopp,

iii)

i minst 2/3 av länderna inom euroområdet med godtagbara tillgångar i respektive tillgångsklass, måste kreditvärderingsinstitutet uppfylla kraven avseende täckning för bedömda tillgångar, bedömda emittenter eller bedömda nominella belopp enligt vad som anges i punkterna i och ii.

2.

Kreditvärderingsinstitutet måste tillhandahålla staters kreditbetyg, som ett minimum, för alla hemvistländer för emittenter i euroområdet om kreditvärderingsinstitutet bedömer tillgångar i någon av de tillgångsklasser som framgår av punkt 1, utom för sådana tillgångar för vilka Eurosystemet anser att respektive landsrisk är irrelevant för kreditbetyget som kreditvärderingsinstitutet tillhandahåller för emissionen, emittenten eller garantigivaren.

3.

Vad gäller historisk täckning måste kreditvärderingsinstitut uppnå minst 80 procent av minimikraven för täckning som framgår av punkterna 1 och 2 under vart och ett av de tre åren som föregick ansökan om godkännande enligt ECAF, och måste uppnå 100 procent vid tidpunkten för ansökan samt kontinuerligt under hela tiden för godkännandet enligt ECAF.

2.   BERÄKNING AV TÄCKNING

1.

Täckning beräknas utifrån kreditbetyg som utfärdats eller stöds av kreditvärderingsinstitutet i enlighet med förordning (EG) nr 1060/2009 och genom att uppfylla alla övriga krav för ECAF-ändamål.

2.

Ett visst kreditvärderingsinstituts täckning är baserat på kreditbetyg för godtagbara tillgångar vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, och beräknas i linje med den rangordning som framgår av artikel 84 genom att endast beakta det kreditvärderingsinstitutets betyg.

3.

Vid beräkningen av minimitäckningen för ett kreditvärderingsinstitut som ännu ej godkänts för ECAF-ändamål, inkluderar Eurosystemet även relevanta kreditbetyg för tillgångar som inte är godtagbara på grund av att det saknas ett betyg från externa institut för kreditbedömning som godkänts av ECAF.

3.   GRANSKNING AV EFTERLEVNAD

1.

Varje år sker en granskning av huruvida godkända ECAI uppfyller dessa krav på täckning.

2.

Om kraven på täckning inte uppfylls kan detta sanktioneras i enlighet med ECAF:s regler och förfaranden.”

7.

Följande bilaga IXb ska läggas till:

”BILAGA IXb

Minimikrav i eurosystemets ramverk för kreditbedömning avseende nyemissioner och granskningsrapporter om program för säkerställda obligationer

1.   INLEDNING

Inom ramen för Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF) måste externa institut för kreditbedömning (ECAI), när det gäller artikel 120.2a, sedan den 1 juli 2017. uppfylla specifika operationella kriterier avseende säkerställda obligationer. Externa institut för kreditbedömning måste särskilt

a)

förklara nya bedömningar av program för säkerställda obligationer i en offentligt tillgänglig kreditratingrapport, och

b)

kvartalsvis publicera granskningsrapporter om program för säkerställda obligationer.

I denna bilaga förklaras minimikraven i detalj.

Man kommer regelbundet att kontrollera huruvida de externa instituten för kreditbedömning uppfyller dessa krav. Om kriterierna inte uppfylls för ett visst program för säkerställda obligationer, kan Eurosystemet konstatera att de offentliga kreditbetygen avseende det berörda programmet för säkerställda obligationer inte uppfyller kraven på hög kreditvärdighet som ställs i Eurosystemets ramverk för kreditbedömning. i sådana fall får de offentliga kreditbetygen från det berörda externa institutet för kreditbedömning inte användas för att uppfylla kreditkvalitetskraven för omsättbara tillgångar som emitterats inom ramen för det specifika programmet för säkerställda obligationer.

2.   MINIMIKRAV

a)

De offentligt tillgängliga kreditratingrapporterna (emissionsrapport) som avses i punkt 1 a, ska innehålla en ingående analys av programmets strukturella och rättsliga aspekter, en detaljerad bedömning av säkerhetspoolen, en analys av refinansiering och marknadsrisk, en analys av deltagarna i transaktionen, ECAI:s interna antaganden och modeller samt en analys av andra relevanta aspekter av transaktionen.

b)

Ett ECAI måste publicera de granskningsrapporter som avses i punkt 1 b senast åtta veckor efter varje kvartals utgång. Granskningsrapporterna ska innehålla nedanstående information.

i)

ECAI:s interna modeller, inklusive senaste tillgängliga dynamiska interna modeller som används för att fastställa kreditbetyget. Om det datum som de interna modellerna hänvisar till avviker från rapportens publiceringsdag, bör det datum som de interna modellerna hänvisar till anges.

ii)

En översikt av ett program bör som ett minimum innehålla information om utestående tillgångar och skulder, emittenten och andra viktiga transaktionsparter, vilken tillgångskategori merparten av säkerheterna tillhör, vilket rättsordning programmet omfattas av samt kreditrating av program och emittent.

iii)

Nivån på kreditförstärkningen, inklusive aktuell och utlovad kreditförstärkning.

iv)

Profilen på tillgångar-skulder, inklusive hur de säkerställda obligationerna förfaller, t.ex. hard bullet, soft bullet eller pass through, den vägda genomsnittliga livslängden för de säkerställda obligationerna och säkerhetspoolen samt information om obalanser mellan räntor och valutor.

v)

Swapptransaktioner avseende räntor och valutor som är utestående när rapporten publiceras, inklusive namn, och om möjligt identifieringskoden för juridiska personer (LEI), på swapptransaktionens motpart.

vi)

Valutafördelningen, inklusive en uppdelning efter värde både avseende säkerhetspoolen och individuella obligationer.

vii)

Säkerhetspoolens tillgångar, inklusive tillgångsbalans, tillgångstyper, lånens antal och genomsnittliga storlek, säsongseffekter, förfallodagar, belåningsgrad, geografisk uppdelning samt fördelningen av försenade betalningar.

viii)

Säkerhetspoolens substituttillgångar, inklusive tillgångsbalans.

ix)

Förteckning över alla värdepapper som bedömts i programmet, angivna efter ISIN-kod (den internationella identifieringskoden för värdepapper). Denna information kan även lämnas via en separat fil som kan laddas ned från ECAI:s webbplats.

x)

En förteckning över de uppgiftsdefinitioner och -källor som används i granskningsrapporten. Denna information kan även lämnas via en separat fil som finns på ECAI:s webbplats.”

8.

Bilaga XII avsnitt VI ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 1 ska ersättas med följande:

”Tabell 1

Omsättbara tillgångarna som mobiliserats av motparten i transaktionerna

Egenskaper

Namn

Tillgångskategori

Förfallodag

Typ av kupong

Kupongfrekvens

Återstående löptid

Värderingsavdrag

Tillgång A

Säkerställd obligation av jumbo-typ som uppfyller UCITS

30.8.2018

Fast ränta

6 månader

4 år

2,50 %

Tillgång B

Statsobligation

19.11.2018

Rörlig ränta

12 månader

4 år

0,50 %

Tillgång C

Företagsobligation

12.5.2025

Nollkupongare

 

> 10 år

13,00 %


Priser i procent (inklusive upplupen ränta) (*1)

30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

b)

Punkt 1 under ÖRONMÄRKNINGSSYSTEM ska ersättas med följande:

”1.

Den 30 juli 2014 ingår motparten ett repoavtal med den nationella centralbanken, som köper 50,6 miljoner euro av tillgång A. Tillgång A är en säkerställd obligation av jumbo-typ som uppfyller UCITS med fast kupongränta som förfaller till betalning den 30 augusti 2018 och klassas i kreditkvalitetssteg 1–2. Den återstående löptiden är således fyra år och ett värderingsavdrag görs därför med 2,5 procent. Marknadskursen för tillgång A på dess referensmarknadsplats samma dag är 101,61 % vilket inkluderar upplupen kupongränta. Motparten ska tillhandahålla tillgång A till ett värde som, efter värderingsavdraget på 2,5 procent, överstiger det tilldelade beloppet på 50 miljoner euro. Motparten levererar därför tillgång A till ett nominellt värde av 50,6 miljoner euro, medan det justerade marknadsvärdet samma dag är 50 129 294 euro.”


(*1)  De priser som visas för ett visst värderingsdatum motsvarar det mest representativa priset under affärsdagen före värderingsdatumet.”


Top