Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2291

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2291 av den 16 december 2016 om godkännande av L-(+)-mjölksyra som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 1 (Text av betydelse för EES )

C/2016/8407

OJ L 344, 17.12.2016, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2291/oj

17.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/74


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2291

av den 16 december 2016

om godkännande av L-(+)-mjölksyra som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 1

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 90.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 augusti 2013 tog Tyskland emot en ansökan, i enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (2), om upptagande av det verksamma ämnet L-(+)-mjölksyra i bilaga I till det direktivet, för användning i produkter i produkttyp 1, mänsklig hygien, som beskrivs i bilaga V till samma direktiv och som motsvarar produkttyp 1 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(2)

I enlighet med artikel 90.2 i förordning (EU) nr 528/2012 överlämnade Tyskland bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 5 februari 2015.

(3)

Kommittén för biocidprodukter avgav Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 10 december 2015, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(4)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 1 som innehåller L-(+)-mjölksyra förväntas uppfylla kriterierna i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(5)

L-(+)-mjölksyra bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 1 förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(6)

Innan ett verksamt ämne godkänns bör berörda parter medges en rimlig tidsperiod för att vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

L-(+)-mjölksyra godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 1, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

L-(+)-mjölksyra

IUPAC-namn:

(S)-2-hydroxipropionsyra

EG-nr: 201-196-2

CAS-nr: 79-33-4

95,5 % (w/w)

1 juli 2017

30 juni 2027

1

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till icke yrkesmässiga användare.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


Top