Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1859

Rådets beslut (EU) 2016/1859 av den 13 oktober 2016 om det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av beslut 2003/174/EG

OJ L 284, 20.10.2016, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1859/oj

20.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/27


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1859

av den 13 oktober 2016

om det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av beslut 2003/174/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) är ett av unionens mål att verka för en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas.

(2)

I enlighet med artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet beakta deras sociala dimension, särskilt krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

(3)

I enlighet med artikel 152 i EUF-fördraget erkänner och främjar unionen arbetsmarknadsparternas betydelse och underlättar dialogen dem emellan med respekt för deras självständighet. För att främja samråd på hög nivå med de europeiska arbetsmarknadsparterna om den allmänna strategi som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23–24 mars 2000 inrättades genom rådets beslut 2003/174/EG (1) ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (nedan kallat toppmötet). Toppmötet erkänns nu i artikel 152 i EUF-fördraget som en integrerad del av dialogen mellan arbetsmarknadsparterna på unionsnivå.

(4)

Unionen och dess medlemsstater har åtagit sig att samarbeta inom ramen för Europa 2020-strategin, en integrerad strategi, som utformats för att främja unionens potential att främja tillväxt och sysselsättning under perioden 2010–2020 (nedan kallad Europa 2020-strategin). Europa 2020-strategin syftar till att öka samordningen mellan nationell politik och unionspolitik. Unionen har dessutom framhållit behovet av att öka arbetsmarknadsparternas ansvar och medverkan i den strategin så att de aktivt kan bidra till arbetet med att uppnå målen för den strategin.

(5)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 (2) betonas det att arbetsmarknadsparterna ska involveras inom ramen för den europeiska planeringsterminen i de huvudsakliga politiska frågorna när detta är lämpligt, i enlighet med bestämmelserna i EUF-fördraget och nationella rättsliga och politiska arrangemang.

(6)

I slutsatserna från sitt möte den 28 juni 2013 erinrade Europeiska rådet om att den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension bör stärkas och framhöll i detta sammanhang betydelsen av arbetsmarknadsparterna och dialogen dem emellan. I enlighet med detta tog kommissionen i sitt meddelande av den 2 oktober 2013 med titeln Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension upp frågan om främjande av dialogen mellan arbetsmarknadsparterna på nationell nivå och unionsnivå, och meddelade att ett förslag om översyn av beslut 2003/174/EG kommer att läggas fram samt hänvisade till toppmötet som en möjlighet att involvera arbetsmarknadsparterna i den europeiska planeringsterminen.

(7)

Toppmötet har sedan det inrättades genom beslut 2003/174/EG fullgjort sin viktigaste uppgift att möjliggöra samråd på hög nivå. Det har på ett positivt sätt bidragit till utvecklingen av dialogen mellan arbetsmarknadsparterna på unionsnivå i enlighet med Lissabonstrategin under perioden 2000–2010 och i enlighet med Europa 2020-strategin.

(8)

I sin gemensamma deklaration om arbetsmarknadsparternas medverkan i den europeiska ekonomiska styrningen av den 24 oktober 2013 som undertecknades av Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) på arbetstagarsidan och av europeiska industri- och arbetsgivarförbundet (Businesseurope), Europeiska centrumet för offentliga företag (CEEP) och den europeiska sammanslutningen av hantverksföretag och små och medelstora företag (UEAPME) på arbetsgivarsidan efterlyste de europeiska arbetsmarknadsparterna ett samstämmigt samrådsförfarande med arbetsmarknadsparterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen och bekräftade sitt stöd för toppmötet.

(9)

Toppmötets uppgifter och sammansättning bör anpassas för att ta hänsyn till de institutionella förändringar som införts genom Lissabonfördraget, särskilt inrättandet av funktionen Europeiska rådets ordförande, i enlighet med artikel 15 i EU-fördraget.

(10)

Detta beslut påverkar inte organisationen av eller funktionssätten för de nationella systemen för relationer och dialog mellan arbetsmarknadsparterna.

(11)

I EUF-fördraget föreskrivs inga andra befogenheter för att anta detta beslut än de som anges i artikel 352.

(12)

Beslut 2003/174/EG bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgift

Det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning ska, i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget och med beaktande av unionens olika institutioners och organs befogenheter, se till att det förs ett fortlöpande samråd mellan Europeiska rådet, rådet, kommissionen och arbetsmarknadsparterna. Genom toppmötet ska de europeiska arbetsmarknadsparterna ges möjlighet att inom ramen för dialogen dem emellan bidra till de olika delarna av unionens strategi för tillväxt och sysselsättning. Detta ska underlätta samverkan mellan Europeiska rådets, rådets, kommissionens och arbetsmarknadsparternas åtgärder med målet tillväxt, hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor. Det ska för detta ändamål stödja sig på det arbete och de diskussioner mellan rådet, kommissionen och arbetsmarknadsparterna som i förväg genomförs i olika samrådsforum om frågor som rör ekonomi, sociala aspekter och sysselsättning.

Artikel 2

Medlemskap

1.   Toppmötet ska bestå av Europeiska rådets och kommissionens ordförande, och företrädda på högsta nivå, rådets sittande ordförandeskap, de två närmast följande ordförandeskapen samt arbetsmarknadsparterna. Ministrarna från rådets tre ordförandeskap och den kommissionsledamot som ansvarar för sysselsättning och socialpolitik ska också delta i toppmötet. Beroende på dagordningen får även andra ministrar från rådets tre ordförandeskap samt andra kommissionsledamöter inbjudas att delta i toppmötet.

2.   Företrädarna för arbetsmarknadsparterna ska vara fördelade på två lika stora delegationer, en ska bestå av tio företrädare för arbetstagarna och den andra av tio företrädare för arbetsgivarna, varvid hänsyn ska tas till behovet av en jämn könsfördelning.

3.   Båda delegationerna ska bestå av företrädare för europeiska branschövergripande organisationer som företräder allmänna intressen eller mer specifika intressen hos högre tjänstemän och chefstjänstemän och små och medelstora företag på europeisk nivå.

Den tekniska samordningen ska för arbetstagardelegationen ombesörjas av Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) och för arbetsgivardelegationen av Europeiska industri- och arbetsgivarförbundet (Businesseurope). EFS och Businesseurope ska förvissa sig om att de i sina bidrag fullt ut beaktar särskilda och sektoriella organisationers synpunkter och ska vid behov inkludera företrädare för några av dessa organisationer i sina delegationer.

Artikel 3

Förberedelser

1.   Dagordningen för toppmötet ska fastställas gemensamt av rådet, kommissionen och de branschövergripande arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som deltar i toppmötet. För detta ändamål ska förberedande möten hållas mellan rådet, kommissionen, EFS och Businesseurope.

2.   Frågorna på dagordningen ska behandlas i rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), i förekommande fall på grundval av ett bidrag från dess förberedande organ.

3.   Kommissionen ska ombesörja det sekretariat som ska bistå toppmötet. Sekretariatet ska särskilt se till att dokument distribueras i god tid. I syfte att förbereda och organisera mötena ska toppmötets sekretariat upprätta lämpliga kontakter med EFS och Businesseurope, som båda ska ansvara för samordningen av sina respektive delegationer.

Artikel 4

Verksamhet

1.   Toppmötet ska sammanträda minst två gånger om året. Mötena ska anordnas före Europeiska rådets vårmöte respektive höstmöte.

2.   Ordförandeskapet för toppmötet ska gemensamt innehas av Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande, med deltagande av rådets sittande ordförandeskap.

3.   Mötena i toppmötet ska sammankallas på initiativ av de båda ordförandena i samråd med arbetsmarknadsparterna.

4.   Europeiska rådets ordförande ska rapportera om diskussionerna och resultaten från det toppmötet till Europeiska rådet.

Artikel 5

Information

De båda ordförandena ska sammanfatta diskussionerna vid toppmötet för att informera de berörda rådskonstellationerna, Europaparlamentet och allmänheten.

Artikel 6

Upphävande

Beslut 2003/174/EG ska upphävas med verkan från och med den 21 oktober 2016.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 2016.

På rådets vägnar

J. RICHTER

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2003/174/EG av den 6 mars 2003 om inrättande av ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (EUT L 70, 14.3.2003, s. 31).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (EUT L 306, 23.11.2011, s. 12).


Top