Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0666

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/666 av den 26 april 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

C/2016/2648

OJ L 115, 29.4.2016, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/666/oj

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/666

av den 26 april 2016

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör för skatter och tullar


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En statisk omformare i plasthölje (s.k. AC/DC-adapter) utformad för att omvandla växelström (AC) (100–240 V) till likström (12 V, 1,5 A).

Höljet är försett med en stickkontakt för anslutning till växelström och med en elektrisk kabel med en längd av 1,5 m och med en likströmskontakt som gör det möjligt att ansluta AC/DC-adaptern till olika apparater.

AC/DC-adaptern presenteras för att vara strömförsörjare till en set-topbox (STB). Den kan också användas för att en rad andra apparater, till exempel telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling, apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller video, hushållsapparater och apparater för radionavigering.

Se bild (*).

8504 40 82

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8504 , 8504 40 och 8504 40 82 .

Klassificering enligt KN-nummer 8504 40 30 som statiska omformare av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav är utesluten, eftersom AC/DC-adaptern är avsedd att leverera ström till många olika elektriska apparater.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8504 40 82 som likriktare.

Image

(*)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


Top