Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0006

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 av den 5 januari 2016 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 (Text av betydelse för EES)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/oj

6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/6

av den 5 januari 2016

om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges unionen möjlighet att i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa eller miljön vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland, om risken inte kan undanröjas i tillfredsställande grad genom åtgärder som vidtas av de enskilda medlemsstaterna.

(2)

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima den 11 mars 2011 underrättades kommissionen om att halten radionuklider i vissa livsmedelsprodukter med ursprung i Japan överskred de åtgärdsnivåer för livsmedel som tillämpas i Japan. Sådan kontaminering kan utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa i unionen, och därför antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 (2). Den förordningen ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (3), som i sin tur ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 (4). Den sistnämnda förordningen ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 (5), som i sin tur ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 (6).

(3)

Med hänsyn till att det i genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 föreskrivs att åtgärderna i den ska ses över före den 31 mars 2015, och med hänsyn till lägesutvecklingen samt till 2014 års uppgifter om förekomst av radioaktivitet i foder och livsmedel bör genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 upphävas och en ny förordning antas.

(4)

De gällande åtgärderna har setts över mot bakgrund av över 81 000 uppgifter om förekomst av radioaktivitet i foder och andra livsmedel än nötkött och över 237 000 uppgifter om förekomst av radioaktivitet i nötkött som de japanska myndigheterna lämnat in för den fjärde odlingssäsongen efter olyckan.

(5)

Alkoholdrycker enligt KN-nummer 2203–2208 är inte längre uttryckligen undantagna från förordningens tillämpningsområde, eftersom kraven vad gäller provtagning och analys samt försäkran gäller för en fastställd förteckning över foder och livsmedel.

(6)

De japanska myndigheternas uppgifter visar att det inte längre är nödvändigt att före export till unionen kräva provtagning och analys av foder och livsmedel med ursprung i regionerna Aomori och Saitama med avseende på förekomst av radioaktivitet.

(7)

När det gäller foder- och livsmedelsprodukter med ursprung i regionen Fukushima har kriteriet för att vid denna översyn häva kravet på provtagning och analys före export till unionen av dessa foder- och livsmedelsprodukter varit att de japanska myndigheterna under två på varandra följande år (2013 och 2014) inte ska ha konstaterat några fall av bristande efterlevnad. För övriga foder och livsmedel med ursprung i den regionen bör kravet på provtagning och analys före export till unionen bibehållas.

(8)

Bestämmelserna i denna förordning bör ställas upp så att regioner där provtagning och analys av samma foder och livsmedel måste ske före export till unionen anges på samma ställe, i syfte att underlätta tillämpningen av förordningen.

(9)

När det gäller regionerna Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate och Chiba krävs för närvarande provtagning och analys före export till unionen av svamp, fiskeriprodukter, ris, sojabönor, bovete och vissa ätbara vilda växter samt därav bearbetade och framställda produkter. Dessa krav gäller även för sammansatta livsmedel som innehåller mer än 50 % av dessa produkter. Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den fjärde odlingssäsongen visar att det för flera av dessa foder- och livsmedelsprodukter inte längre bör krävas någon provtagning eller analys före export till unionen.

(10)

När det gäller regionerna Akita, Yamagata och Nagano krävs för närvarande provtagning och analys före export till unionen av svamp och vissa ätbara vilda växter samt därav bearbetade och framställda produkter. Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den fjärde odlingssäsongen visar att det för en av dessa ätbara växter inte längre bör krävas någon provtagning och analys före export till unionen. Däremot bör det krävas provtagning och analys av en annan ätbar vild växt med ursprung i dessa regioner, eftersom bristande efterlevnad konstaterats i fråga om den växten.

(11)

Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den fjärde odlingssäsongen visar att kravet på provtagning och analys före export till unionen bör bibehållas för svamp med ursprung i regionerna Shizuoka, Yamanashi och Niigata. Däremot bör det krävas provtagning och analys av en ätbar vild växt med ursprung i dessa regioner, eftersom bristande efterlevnad konstaterats i fråga om den växten.

(12)

De kontroller som sker vid import visar att de särskilda villkor som föreskrivs i unionsrätten tillämpas korrekt av de japanska myndigheterna, och att inga fall av bristande efterlevnad konstaterats vid importkontrollerna på mer än tre år. Den låga frekvensen av importkontroller bör därför bibehållas och det bör inte längre krävas att medlemsstaterna var tredje månad underrättar kommissionen om alla analysresultat genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF).

(13)

De övergångsåtgärder som föreskrivs i japansk lagstiftning och som anges i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 är inte längre relevanta för de foder och livsmedel som för närvarande importeras från Japan och det bör därför inte längre hänvisas till dem i den här förordningen.

(14)

Bestämmelserna i denna förordning bör ses över när resultaten av provtagning och analys med avseende på förekomst av radioaktivitet i foder och livsmedel som härrör från den femte odlingssäsongen (2015) efter olyckan blir tillgängliga, med andra ord senast den 30 juni 2016. Kriterierna för översynen kommer att fastställas när översynen görs.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på foder och livsmedel enligt artikel 1.2 i rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 (7) (nedan kallade produkter) med ursprung i eller avsända från Japan, med undantag för följande:

a)

Produkter som skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011.

b)

Sändningar för personligt bruk av foder och livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 (8).

c)

Sändningar för personligt bruk av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung, som är icke-kommersiella och avsedda för en privatperson enbart för personlig förbrukning och användning. I oklara fall åvilar bevisbördan sändningens mottagare.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med sändning

när det gäller produkter för vilka kravet på provtagning och analys i artikel 5 gäller, en kvantitet av ett foder eller livsmedel som omfattas av denna förordning och som är av samma kategori eller varuslag, omfattas av samma dokument, befordras med samma transportmedel och kommer från samma region i Japan,

när det gäller övriga produkter som omfattas denna förordning, en kvantitet av ett foder eller livsmedel som omfattas av denna förordning och omfattas av samma dokument, befordras med samma transportmedel och kommer från en eller flera regioner i Japan, inom de gränser som anges i den försäkran som avses i artikel 5.

Artikel 3

Import till unionen

Produkter får endast importeras till unionen om de uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 4

Gränsvärden för cesium-134 och cesium-137

Produkterna får inte överskrida de gränsvärden för summan av cesium-134 och cesium-137 som anges i bilaga I.

Artikel 5

Försäkran för vissa produkter

1.   Varje sändning av svamp, fisk och fiskeriprodukter med undantag för kammusslor, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, med ursprung i eller avsända från Japan, ska åtföljas av en giltig försäkran som utfärdats och undertecknats i enlighet med artikel 6.

2.   I den försäkran som anges i punkt 1 ska det intygas att produkterna uppfyller kraven i den gällande japanska lagstiftningen.

3.   I den försäkran som anges i punkt 1 ska det vidare intygas

a)

att produkten skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011, eller

b)

att produkten inte har sitt ursprung i och inte avsänds från någon av de regioner som förtecknas i bilaga II (9), för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, eller

c)

att produkten avsänds från men inte har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och att den inte har utsatts för radioaktivitet under transiteringen, eller

d)

att produkten har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II, för vilka kravet för provtagning och analys av denna produkt gäller, och att den åtföljs av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, eller

e)

att produkten åtföljs av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, om ursprunget för produkten eller för de ingredienser som utgör mer än 50 % av produkten är okänt.

4.   Fisk och fiskeriprodukter som fångats eller skördats i kustvatten till regionerna Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba eller Iwate ska åtföljas av den försäkran som anges i punkt 1 och av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, oberoende av var produkterna landas.

Artikel 6

Upprättande och undertecknande av försäkran

1.   Den försäkran som anges i artikel 5 ska utformas enligt mallen i bilaga III.

2.   För de produkter som avses i artikel 5.3 a, b och c ska försäkran ha undertecknats av en bemyndigad företrädare för den behöriga myndigheten i Japan eller av en bemyndigad företrädare för en instans som har ett bemyndigande från den behöriga myndigheten i Japan och står under dess ansvar och tillsyn.

3.   För de produkter som avses i artikel 5.3 d och e och i artikel 5.4 ska försäkran ha undertecknats av en bemyndigad företrädare för den behöriga myndigheten i Japan och åtföljas av en analysrapport med resultaten av provtagning och analys.

Artikel 7

Identifikation

Varje sändning av de produkter som avses i artikel 5.1 ska identifieras genom en kod som ska anges i försäkran enligt artikel 5, i analysrapporten enligt artikel 6.3, i den gemensamma handlingen vid införsel eller den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel enligt artikel 9.2 och i det hälsointyg som åtföljer sändningen.

Artikel 8

Gränskontrollstationer och utsett införselställe

1.   Sändningar av de produkter som avses i artikel 5.1 ska föras in till unionen vid ett utsett införselställe enligt definitionen i artikel 3 b i kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (10) (nedan kallat utsett införselställe).

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på sändningar av de produkter som avses i artikel 5.1 och som omfattas av rådets direktiv 97/78/EG (11). Dessa sändningar ska föras in till unionen vid en gränskontrollstation enligt definitionen i artikel 2.2 g i det direktivet.

Artikel 9

Förhandsanmälan

1.   Foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare ska i förväg anmäla ankomsten av varje sändning av produkter som avses i artikel 5.1.

2.   Vid förhandsanmälan ska foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare fylla i följande:

a)

För produkter av icke-animaliskt ursprung: Del I av den gemensamma handlingen vid införsel (CED) enligt artikel 3 a i förordning (EG) nr 669/2009, med beaktande av anvisningarna för ifyllande av denna handling i bilaga II till den förordningen. Vid tillämpningen av den här förordningen kan fält I.13 i den gemensamma handlingen vid införsel innehålla fler än en varukod.

b)

För fisk och fiskeriprodukter: Den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel (CVED) enligt bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (12).

Respektive handling ska översändas till den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller vid gränskontrollstationen minst två arbetsdagar före sändningens fysiska ankomst.

Artikel 10

Offentliga kontroller

1.   De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen eller det utsedda införselstället ska utföra följande kontroller av de produkter som avses i artikel 5.1:

a)

Dokumentkontroller på alla sändningar.

b)

Slumpmässiga identitetskontroller och slumpmässiga fysiska kontroller, inbegripet laboratorieanalys av förekomsten av cesium-134 och cesium-137. Analysresultaten ska vara tillgängliga inom högst fem arbetsdagar.

2.   Om resultatet av laboratorieanalysen ger vid handen att falska garantier har getts i den försäkran som anges i artikel 5 ska försäkran anses ogiltig, och sändningen av foder eller livsmedel uppfyller inte kraven i denna förordning.

Artikel 11

Kostnader

Alla kostnader som följer av de offentliga kontroller som avses i artikel 10 och alla åtgärder som vidtagits till följd av bristande efterlevnad ska bäras av foder- och livsmedelsföretagarna.

Artikel 12

Övergång till fri omsättning

1.   För att en sändning av de produkter som avses i artikel 5.1 ska få övergå till fri omsättning ska foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare för tullmyndigheterna uppvisa (fysiskt eller elektroniskt) en gemensam handling vid införsel som vederbörligen fyllts i av den behöriga myndigheten efter det att alla offentliga kontroller har utförts. Tullmyndigheterna får endast låta sändningen övergå till fri omsättning om ett positivt beslut från den behöriga myndigheten anges i fält II.14 i den gemensamma handlingen vid införsel och denna handling har undertecknats i fält II.21.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på sändningar av produkter som avses i artikel 5.1 och som omfattas av direktiv 97/78/EG. Dessa sändningar ska övergå till fri omsättning i enlighet med förordning (EG) nr 136/2004.

Artikel 13

Produkter som inte uppfyller kraven

Produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte släppas ut på marknaden. Sådana produkter ska bortskaffas på ett säkert sätt eller återsändas till Japan.

Artikel 14

Översyn

Denna förordning ska ses över före den 30 juni 2016.

Artikel 15

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 ska upphöra att gälla.

Artikel 16

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 3 får produkter importeras till unionen om följande villkor är uppfyllda:

a)

Produkterna uppfyller kraven i genomförandeförordning (EU) nr 322/2014.

b)

Produkterna lämnade Japan före den här förordningens ikraftträdande eller lämnade Japan efter den här förordningens ikraftträdande men före den 1 februari 2016, och de åtföljs av en försäkran i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 som utfärdades före denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 av den 25 mars 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (EUT L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 av den 27 september 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 (EUT L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 av den 29 mars 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (EUT L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 av den 26 oktober 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 (EUT L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 av den 28 mars 2014 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (EUT L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 371, 30.12.1987, s. 11).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004 (EUT L 77, 24.3.2009, s. 1).

(9)  Förteckningen över produkter i bilaga II påverkar inte tillämpningen av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(10)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(11)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).


BILAGA I

Gränsvärden för livsmedel  (1) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Livsmedel för spädbarn och små barn

Mjölk och mjölkbaserade drycker

Mineralvatten och liknande drycker samt te bryggt av ojästa teblad

Andra livsmedel

Summan av cesium-134 och cesium-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Gränsvärden för foder  (3) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Foder avsett för nötkreatur och hästar

Foder avsett för svin

Foder avsett för fjäderfä

Foder avsett för fisk (5)

Summan av cesium-134 och cesium-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  För torkade produkter som är avsedda att konsumeras rekonstituerade gäller gränsvärdet för den rekonstituerade konsumtionsfärdiga produkten.

På torkad svamp ska rekonstitutionsfaktorn 5 tillämpas.

För te gäller gränsvärdet för en infusion som bryggts på ojästa teblad. Bearbetningsfaktorn för torkat te är 50, och därför garanterar ett gränsvärde på 500 Bq/kg för torkade teblad att halten i det bryggda teet inte överstiger gränsvärdet på 10 Bq/kg.

(2)  För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden tillfälligt de gränsvärden som fastställs i förordning (Euratom) nr 3954/87.

(3)  Gränsvärdet gäller foder med en vattenhalt på 12 %.

(4)  För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden provisoriskt de gränsvärden som fastställts i kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90 av den 29 mars 1990 om gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 83, 30.3.1990, s. 78).

(5)  Med undantag för foder avsett för akvariefiskar.


BILAGA II

Foder och livsmedel för vilka provtagning och analys med avseende på förekomst av cesium-134 och cesium-137 krävs före export till unionen

a)

Produkter med ursprung i regionen Fukushima

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Fisk och fiskeriprodukter enligt KN-nr 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 och 1605, med undantag för kammusslor enligt KN-nr 0307 21, 0307 29 och 1605 52 00.

Ris och därav framställda produkter enligt KN-nr 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 och 1905 90.

Sojabönor och därav framställda produkter enligt KN-nr 1201 90, 1208 10 och 1507.

Bitterskråp eller fuki (Petasites japonicus) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 och 2005 91.

Örnbräken (Pteridium aquilinum) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Japansk kungsbräken (Osmunda japonica) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

(Japansk) persimon (Diospyros sp.) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 och 0813 50.

b)

Produkter med ursprung i regionerna Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba eller Iwate

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nummer 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Fisk och fiskeriprodukter enligt KN-nr 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 och 1605, med undantag för kammusslor enligt KN-nr 0307 21, 0307 29 och 1605 52 00.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 och 2005 91.

Örnbräken (Pteridium aquilinum) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Japansk kungsbräken (Osmunda japonica) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

c)

Produkter med ursprung i regionerna Akita, Yamagata eller Nagano

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nummer 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 och 2005 91.

Japansk kungsbräken (Osmunda japonica) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

d)

Produkter med ursprung i regionerna Yamanashi, Shizuoka eller Niigata

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nummer 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

e)

Sammansatta produkter innehållande mer än 50 % av de produkter som anges i leden a–d i denna bilaga.


BILAGA III

Försäkran för import till unionen av

…(produkt och ursprungsland)

Partiets identifikationskodFörsäkran nr

I enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima FÖRSÄKRAR

(den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6)

härmed att … …(produkter som avses i artikel 5.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/6) i denna sändning som består av … …(beskrivning av sändningen, produkt, antal och typ av förpackningar, brutto- eller nettovikt) som lastades i …(lastningsort) den …(lastningsdag) av …(transportörens namn) med destination …(bestämmelseort och -land) och som kommer från företaget … …(företagets namn och adress)

uppfyller kraven i den gällande lagstiftningen i Japan vad gäller gränsvärdena för summan av cesium-134 och cesium-137.

Dessutom FÖRSÄKRAS att sändningen avser följande:

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som skördades eller bearbetades före den 11 mars 2011.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som inte har sitt ursprung i och inte avsänds från någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som avsänds från men inte har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och som inte har utsatts för radioaktivitet under transiteringen.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och av vilka prover togs den …(datum), som sedan analyserades i laboratorium den …(datum) i …(laboratoriets namn) för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura av okänt ursprung eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter som ingrediens(er) av okänt ursprung, av vilka prover togs den …(datum) som sedan analyserades i laboratorium den …(datum) i …(laboratoriets namn), för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

Utfärdad i …den …

Stämpel från och underskrift av den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6


Top