EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2318

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2318 av den 8 december 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 328, 12.12.2015, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2318/oj

12.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2318

av den 8 december 2015

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för skatter och tullar


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En vara (så kallad armhållare för smarttelefon) tillverkad huvudsakligen av textilmaterial. Den består av ett fodral för en mobiltelefon och ett elastiskt band som kan fästas på överarmen.

Fodralets baksida har en slitsöppning i vilket mobiltelefonen kan inskjutas. En rektangulär genomskinlig panel av plastfilm täcker varans framsida. Den genomskinliga panelen inramas av porös plast som också täcker framsidan av armhållarens kortsida. Varans baksida och armhållaren består av gummibehandlad textilvävnad (yttre lager av textilvävnad med ett lager av poröst gummi mellan dem). Ett band av kardborrtyp är fäst vid armhållaren vilket träs genom två hål i den korta änden, och kan därmed justeras för att passa bärarens överarm.

(Se bilder A och B.) (1)

4202 92 98

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1.l till avdelning XI, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 42 samt texten till KN-nummer 4202, 4202 92 och 4202 92 98.

Varan är utformad för att hålla en särskild artikel (mobiltelefon, smarttelefon). Den har därför de objektiva egenskaperna av en behållare som liknar dem som beskrivs i lydelsen av nr 4202 (se även förklarande anmärkningar till nr 4202 i Harmoniserade systemet).

Klassificering som andra konfektionerade textilartiklar enligt nr 6307 är följaktligen utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4202 92 98 som fodral med utsida av textilmaterial.


Image

Image

Bild A

Bild B


(1)  Bilderna är endast i informationssyfte.


Top