Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015B0369

Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2015/369 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 5 för budgetåret 2014

OJ L 73, 17.3.2015, p. 468–492 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2014/5/oj

17.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/468


SLUTGILTIGT ANTAGANDE (EU, Euratom) 2015/369

av Europeiska unionens ändringsbudget nr 5 för budgetåret 2014

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.4 a och 314.9,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (2),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (3),

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013 (4),

med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2014, som kommissionen antog den 17 oktober 2014,

med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2014 till förslaget till ändringsbudget nr 6/2014, som kommissionen antog den 3 december 2014,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2014 som rådet antog den 12 december 2014 och översände till Europaparlamentet den 12 december 2014,

med beaktande av parlamentets godkännande av rådets ståndpunkt den 17 december 2014,

med beaktande av artiklarna 88 och 91 i Europaparlamentets arbetsordning.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens ändringsbudget nr 5 för budgetåret 2014 har slutgiltigt antagits.

Utfärdad i Strasbourg den 17 december 2014.

M. SCHULZ

Talman


(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)  EUT L 51, 20.2.2014.


ÄNDRINGSBUDGET nr 5 FÖR BUDGETÅRET 2014

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten 470
B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik 482

— Avdelning 1:

Egna medel 483

— Avdelning 3:

Överskott, saldon och justeringar 487

A.   INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

Anslag som ska täckas under budgetåret 2014 enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

UTGIFTER

Beskrivning

Budget 2014 (1)

Budget 2013 (2)

Förändring (%)

1.

Smart tillväxt för alla

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Säkerhet och medborgarskap

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Europa i världen

6 840 903 616

6 731 869 945

+1,62

5.

Administration

8 405 483 381

8 417 791 740

–0,15

6.

Kompensation

28 600 000

75 000 000

–61,87

Särskilda instrument

350 000 000

390 465 192

–10,36

Utgifter, totalt  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


INKOMSTER

Beskrivning

Budget 2014 (4)

Budget 2013 (5)

Förändring (%)

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

5 545 428 277

3 067 967 007

+80,75

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2)

4 095 463 000

p.m.

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

9 640 891 277

4 125 243 533

+ 133,70

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)

16 084 600 000

14 822 700 000

+8,51

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

17 689 735 350

14 680 052 250

+20,50

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabell 3 och kapitel 1 4)

95 619 007 088

110 822 836 159

–13,72

Anslagen ska täckas av sådana egna medel som avses i artikel 2 i beslut 2007/436/EG, Euratom (6)

129 393 342 438

140 325 588 409

–7,79

Inkomster, totalt  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABELL 1

Utjämning av de harmoniserade underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (8)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 665 407 000

3 925 460 000

50

1 962 730 000

1 665 407 000

 

Bulgarien

193 091 000

399 471 000

50

199 735 500

193 091 000

 

Tjeckien

596 638 000

1 357 846 000

50

678 923 000

596 638 000

 

Danmark

951 296 000

2 654 016 000

50

1 327 008 000

951 296 000

 

Tyskland

12 418 967 000

29 002 636 000

50

14 501 318 000

12 418 967 000

 

Estland

87 147 000

186 046 000

50

93 023 000

87 147 000

 

Irland

655 428 000

1 434 183 000

50

717 091 500

655 428 000

 

Grekland

709 312 000

1 798 621 000

50

899 310 500

709 312 000

 

Spanien

4 756 829 000

10 283 204 000

50

5 141 602 000

4 756 829 000

 

Frankrike

9 731 337 000

21 411 597 000

50

10 705 798 500

9 731 337 000

 

Kroatien

263 049 000

422 319 000

50

211 159 500

211 159 500

Kroatien

Italien

6 042 837 000

15 763 695 000

50

7 881 847 500

6 042 837 000

 

Cypern

105 170 000

153 422 000

50

76 711 000

76 711 000

Cypern

Lettland

88 567 000

246 154 000

50

123 077 000

88 567 000

 

Litauen

138 416 000

349 250 000

50

174 625 000

138 416 000

 

Luxemburg

268 280 000

325 038 000

50

162 519 000

162 519 000

Luxemburg

Ungern

401 698 000

979 528 000

50

489 764 000

401 698 000

 

Malta

51 049 000

70 431 000

50

35 215 500

35 215 500

Malta

Nederländerna

2 743 653 000

6 249 242 000

50

3 124 621 000

2 743 653 000

 

Österrike

1 499 731 000

3 217 349 000

50

1 608 674 500

1 499 731 000

 

Polen

1 750 837 000

3 931 784 000

50

1 965 892 000

1 750 837 000

 

Portugal

767 138 000

1 655 525 000

50

827 762 500

767 138 000

 

Rumänien

528 406 000

1 444 740 000

50

722 370 000

528 406 000

 

Slovenien

177 308 000

352 303 000

50

176 151 500

176 151 500

Slovenien

Slovakien

230 006 000

725 821 000

50

362 910 500

230 006 000

 

Finland

928 440 000

1 983 150 000

50

991 575 000

928 440 000

 

Sverige

1 889 310 000

4 380 034 000

50

2 190 017 000

1 889 310 000

 

Förenade kungariket

9 529 537 000

20 226 302 000

50

10 113 151 000

9 529 537 000

 

Totalt

59 168 884 000

134 929 167 000

 

67 464 583 500

58 965 784 500

 


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 665 407 000

0,300

499 622 100

Bulgarien

193 091 000

0,300

57 927 300

Tjeckien

596 638 000

0,300

178 991 400

Danmark

951 296 000

0,300

285 388 800

Tyskland

12 418 967 000

0,300

3 725 690 100

Estland

87 147 000

0,300

26 144 100

Irland

655 428 000

0,300

196 628 400

Grekland

709 312 000

0,300

212 793 600

Spanien

4 756 829 000

0,300

1 427 048 700

Frankrike

9 731 337 000

0,300

2 919 401 100

Kroatien

211 159 500

0,300

63 347 850

Italien

6 042 837 000

0,300

1 812 851 100

Cypern

76 711 000

0,300

23 013 300

Lettland

88 567 000

0,300

26 570 100

Litauen

138 416 000

0,300

41 524 800

Luxemburg

162 519 000

0,300

48 755 700

Ungern

401 698 000

0,300

120 509 400

Malta

35 215 500

0,300

10 564 650

Nederländerna

2 743 653 000

0,300

823 095 900

Österrike

1 499 731 000

0,300

449 919 300

Polen

1 750 837 000

0,300

525 251 100

Portugal

767 138 000

0,300

230 141 400

Rumänien

528 406 000

0,300

158 521 800

Slovenien

176 151 500

0,300

52 845 450

Slovakien

230 006 000

0,300

69 001 800

Finland

928 440 000

0,300

278 532 000

Sverige

1 889 310 000

0,300

566 793 000

Förenade kungariket

9 529 537 000

0,300

2 858 861 100

Totalt

58 965 784 500

 

17 689 735 350


TABELL 3

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 925 460 000

 

2 781 819 498

Bulgarien

399 471 000

 

283 089 426

Tjeckien

1 357 846 000

 

962 252 189

Danmark

2 654 016 000

 

1 880 797 016

Tyskland

29 002 636 000

 

20 553 030 295

Estland

186 046 000

 

131 843 501

Irland

1 434 183 000

 

1 016 349 226

Grekland

1 798 621 000

 

1 274 612 139

Spanien

10 283 204 000

 

7 287 303 242

Frankrike

21 411 597 000

 

15 173 558 770

Kroatien

422 319 000

 

299 280 907

Italien

15 763 695 000

 

11 171 112 202

Cypern

153 422 000

 

108 724 152

Lettland

246 154 000

0,7086608 (9)

174 439 683

Litauen

349 250 000

 

247 499 773

Luxemburg

325 038 000

 

230 341 679

Ungern

979 528 000

 

694 153 065

Malta

70 431 000

 

49 911 687

Nederländerna

6 249 242 000

 

4 428 592 634

Österrike

3 217 349 000

 

2 280 009 013

Polen

3 931 784 000

 

2 786 301 068

Portugal

1 655 525 000

 

1 173 205 618

Rumänien

1 444 740 000

 

1 023 830 558

Slovenien

352 303 000

 

249 663 314

Slovakien

725 821 000

 

514 360 867

Finland

1 983 150 000

 

1 405 380 602

Sverige

4 380 034 000

 

3 103 958 258

Förenade kungariket

20 226 302 000

 

14 333 586 706

Totalt

134 929 167 000

 

95 619 007 088


TABELL 4.1

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2013 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (10) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala beräkningsunderlaget för moms (%)

15,5861

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför utvidgningen (%)

6,1166

 

3.

(1) – (2)

9,4694

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

134 675 970 767

5

Utvidgningsrelaterade utgifter (11)

 

31 337 201 043

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för utvidgningsutgifter = (4) – (5)

 

103 338 769 725

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

6 458 490 768

8.

Förenade kungarikets fördel (12)

 

883 513 735

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

5 574 977 032

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (13)

 

32 794 702

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

5 542 182 331


TABELL 4.2

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2011 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 3 6)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (14) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala beräkningsunderlaget för moms (%)

14,9811

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför utvidgningen (%)

7,3021

 

3.

(1) – (2)

7,6790

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

116 702 674 481

5.

Utvidgningsrelaterade utgifter (15)

 

26 831 341 733

5a.

Utgifter för stöd inför anslutningen

 

3 040 714 610

5b

Utgifter i samband med artikel 4.1 g

 

23 790 627 123

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för utvidgningsutgifter = (4) – (5)

 

89 871 332 749

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

4 554 788 119

8.

Förenade kungarikets fördel (16)

 

358 708 861

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

4 196 079 257

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (17)

 

7 667 508

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket (18) = (9) – (10)

 

4 188 411 749


TABELL 4.3

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2010 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 3 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (19) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala beräkningsunderlaget för moms (%)

15,4336

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför utvidgningen (%)

7,7118

 

3.

(1) – (2)

7,7218

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

111 424 575 479

5.

Utvidgningsrelaterade utgifter (20)

 

23 861 206 535

5a.

Utgifter för stöd inför anslutningen

 

2 970 699 609

5b.

Utgifter i samband med artikel 4.1 g

 

20 890 506 926

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för utvidgningsutgifter = (4) – (5)

 

87 563 368 944

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

4 462 554 636

8.

Förenade kungarikets fördel (21)

 

703 660 977

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

3 758 893 659

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (22)

 

19 348 038

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket (23) = (9) – (10)

 

3 739 545 621


TABELL 5.1

Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till – 5 542 182 331 euro (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

Andelar utom Förenade kungariket

Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i kolumn 2

Kolumn 4 fördelat enligt nyckeln i kolumn 3

Finansieringsnyckel

Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,91

3,42

5,46

 

1,53

4,95

274 500 044

Bulgarien

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,50

27 934 257

Tjeckien

1,01

1,18

1,89

 

0,53

1,71

94 951 620

Danmark

1,97

2,31

3,69

 

1,03

3,35

185 590 353

Tyskland

21,49

25,29

0,00

–18,96

0,00

6,32

350 335 402

Estland

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

13 009 847

Irland

1,06

1,25

2,00

 

0,56

1,81

100 289 723

Grekland

1,33

1,57

2,50

 

0,70

2,27

125 774 188

Spanien

7,62

8,97

14,31

 

4,01

12,97

719 085 138

Frankrike

15,87

18,67

29,80

 

8,35

27,02

1 497 272 756

Croatia

0,31

0,37

0,59

 

0,16

0,53

29 531 974

Italien

11,68

13,74

21,94

 

6,15

19,89

1 102 325 579

Cypern

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 728 512

Lettland

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

17 213 087

Litauen

0,26

0,30

0,49

 

0,14

0,44

24 422 396

Luxemburg

0,24

0,28

0,45

 

0,13

0,41

22 729 297

Ungern

0,73

0,85

1,36

 

0,38

1,24

68 496 553

Malta

0,05

0,06

0,10

 

0,03

0,09

4 925 108

Nederländerna

4,63

5,45

0,00

–4,09

0,00

1,36

75 487 301

Österrike

2,38

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

38 863 752

Polen

2,91

3,43

5,47

 

1,53

4,96

274 942 269

Portugal

1,23

1,44

2,30

 

0,65

2,09

115 767 753

Rumänien

1,07

1,26

2,01

 

0,56

1,82

101 027 954

Slovenien

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,44

24 635 887

Slovakien

0,54

0,63

1,01

 

0,28

0,92

50 755 299

Finland

1,47

1,73

2,76

 

0,77

2,50

138 677 954

Sverige

3,25

3,82

0,00

–2,86

0,00

0,95

52 908 328

Förenade kungariket

14,99

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totalt

100,00

100,00

100,00

–28,02

28,02

100,00

5 542 182 331

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

TABELL 5.2

Mellanliggande aktualisering av finansieringen av 2011 års korrigering för Förenade kungariket (kapitel 3 6)

Medlemsstat

Belopp

 

(1)

Belgien

8 101 453

Bulgarien

1 375 381

Tjeckien

5 056 538

Danmark

7 280 734

Tyskland

18 309 269

Estland

885 630

Irland

8 409 370

Grekland

3 438 553

Spanien

21 543 140

Frankrike

58 179 865

Croatia

Italien

37 543 615

Cypern

479 335

Lettland

1 333 866

Litauen

1 324 873

Luxemburg

–29 470

Ungern

4 872 613

Malta

438 532

Nederländerna

2 529 744

Österrike

1 155 028

Polen

17 881 528

Portugal

5 178 017

Rumänien

305 779

Slovenien

1 156 634

Slovakien

1 786 552

Finland

1 891 154

Sverige

2 983 045

Förenade kungariket

– 213 410 778

Totalt

0


TABELL 5.3

Finansiering av det definitiva beloppet för 2010 års korrigering för Förenade kungariket (kapitel 35)

Medlemsstat

Belopp

 

(1)

Belgien

4 520 547

Bulgarien

562 835

Tjeckien

2 556 272

Danmark

3 345 263

Tyskland

10 941 079

Estland

334 638

Irland

5 207 662

Grekland

452 777

Spanien

5 161 577

Frankrike

36 713 295

Croatia

Italien

25 185 874

Cypern

919 896

Lettland

377 190

Litauen

527 852

Luxemburg

– 467 949

Ungern

925 341

Malta

320 963

Nederländerna

1 088 457

Österrike

439 387

Polen

4 287 709

Portugal

2 496 000

Rumänien

– 392 307

Slovenien

896 466

Slovakien

913 354

Finland

822 308

Sverige

867 048

Förenade kungariket

– 109 003 534

Totalt

0


TABELL 6

Översikt över finansieringen (24) av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och efter medlemsstat

Medlemsstat

Traditionella egna medel (TEM)

Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet justeringar

Egna medel totalt (25)

Sockeravgifter netto (75 %)

Tullavgifter, netto (75 %)

Traditionella egna medel totalt, netto (75 %)

Kostnader för uppbörd (25 % av TEM brutto) (symboliskt anslag)

Momsbaserade egna medel

BNI-baserade egna medel

Korrigering till förmån för Förenade kungariket

Nationella bidrag totalt

Andelar av total finansiering (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgien

–7 008 187

1 437 939 613

1 430 931 426

476 977 142

499 622 100

2 781 819 498

287 122 045

3 568 563 643

3,15

4 999 495 069

Bulgarien

400 000

59 648 930

60 048 930

20 016 310

57 927 300

283 089 426

29 872 473

370 889 199

0,33

430 938 129

Tjeckien

2 719 317

167 448 201

170 167 518

56 722 506

178 991 400

962 252 189

102 564 430

1 243 808 019

1,10

1 413 975 537

Danmark

–5 037 845

310 359 235

305 321 390

101 773 797

285 388 800

1 880 797 016

196 216 349

2 362 402 165

2,08

2 667 723 555

Tyskland

–44 722 930

3 401 939 670

3 357 216 740

1 119 072 243

3 725 690 100

20 553 030 295

379 585 752

24 658 306 147

21,76

28 015 522 887

Estland

0

23 305 176

23 305 176

7 768 392

26 144 100

131 843 501

14 230 114

172 217 715

0,15

195 522 891

Irland

–1 628 671

235 618 407

233 989 736

77 996 579

196 628 400

1 016 349 226

113 906 755

1 326 884 381

1,17

1 560 874 117

Grekland

492 476

111 905 910

112 398 386

37 466 129

212 793 600

1 274 612 139

129 665 518

1 617 071 257

1,43

1 729 469 643

Spanien

748 762

1 044 215 608

1 044 964 370

348 321 457

1 427 048 700

7 287 303 242

745 789 855

9 460 141 797

8,35

10 505 106 167

Frankrike

–35 571 563

1 455 392 829

1 419 821 266

473 273 755

2 919 401 100

15 173 558 770

1 592 165 916

19 685 125 786

17,37

21 104 947 052

Croatia

1 700 000

35 727 758

37 427 758

12 475 920

63 347 850

299 280 907

29 531 974

392 160 731

0,35

429 588 489

Italien

– 733 959

1 435 270 298

1 434 536 339

478 178 780

1 812 851 100

11 171 112 202

1 165 055 067

14 149 018 369

12,49

15 583 554 708

Cypern

0

15 605 228

15 605 228

5 201 743

23 013 300

108 724 152

12 127 743

143 865 195

0,13

159 470 423

Lettland

–37 322

22 175 850

22 138 528

7 379 509

26 570 100

174 439 683

18 924 143

219 933 926

0,19

242 072 454

Litauen

747 545

54 720 963

55 468 508

18 489 503

41 524 800

247 499 773

26 275 121

315 299 694

0,28

370 768 202

Luxemburg

0

12 114 585

12 114 585

4 038 195

48 755 700

230 341 679

22 231 878

301 329 257

0,27

313 443 842

Ungern

1 556 690

89 730 060

91 286 750

30 428 917

120 509 400

694 153 065

74 294 507

888 956 972

0,78

980 243 722

Malta

0

9 342 604

9 342 604

3 114 201

10 564 650

49 911 687

5 684 602

66 160 939

0,06

75 503 543

Nederländerna

–8 805 676

1 970 981 343

1 962 175 667

654 058 556

823 095 900

4 428 592 634

79 105 502

5 330 794 036

4,70

7 292 969 703

Österrike

–3 287 560

173 300 162

170 012 602

56 670 868

449 919 300

2 280 009 013

40 458 167

2 770 386 480

2,44

2 940 399 082

Polen

8 893 006

382 020 084

390 913 090

130 304 364

525 251 100

2 786 301 068

297 111 506

3 608 663 674

3,18

3 999 576 764

Portugal

– 451 346

125 149 821

124 698 475

41 566 158

230 141 400

1 173 205 618

123 441 770

1 526 788 788

1,35

1 651 487 263

Rumänien

900 000

106 464 614

107 364 614

35 788 205

158 521 800

1 023 830 558

100 941 426

1 283 293 784

1,13

1 390 658 398

Slovenien

–4 160

60 264 926

60 260 766

20 086 922

52 845 450

249 663 314

26 688 987

329 197 751

0,29

389 458 517

Slovakien

532 249

89 627 394

90 159 643

30 053 214

69 001 800

514 360 867

53 455 205

636 817 872

0,56

726 977 515

Finland

– 507 994

121 556 512

121 048 518

40 349 506

278 532 000

1 405 380 602

141 391 417

1 825 304 019

1,61

1 946 352 537

Sverige

– 409 989

459 635 560

459 225 571

153 075 190

566 793 000

3 103 958 258

56 758 421

3 727 509 679

3,29

4 186 735 250

Förenade kungariket

17 157

2 762 638 659

2 762 655 816

920 885 272

2 858 861 100

14 333 586 706

–5 864 596 643

11 327 851 163

10,00

14 090 506 979

Totalt

–89 500 000

16 174 100 000

16 084 600 000

5 361 533 333

17 689 735 350

95 619 007 088

0

113 308 742 438

100,00

129 393 342 438

B.   SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

Avdelning

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

1

EGNA MEDEL

133 488 805 438

–4 095 463 000

129 393 342 438

3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

0,—

4 095 463 000

4 095 463 000

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

53 752 047

 

53 752 047

6

AVGIFTER OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

60 000 000

 

60 000 000

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

3 973 000 000

 

3 973 000 000

8

UPP- OCH UTLÅNING

153 477 000

 

153 477 000

9

DIVERSE INKOMSTER

30 200 000

 

30 200 000

 

TOTALSUMMA

139 034 233 715

 

139 034 233 715

AVDELNING 1

EGNA MEDEL

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/06 och föregående år

– 214 000 000

 

– 214 000 000

1 1 1

Avgifter för lagring av socker

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Avgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Produktionsavgift

124 500 000

 

124 500 000

1 1 8

Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Överskottsavgift

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 1 – TOTALT

–89 500 000

 

–89 500 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

 

KAPITEL 1 2 – TOTALT

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

17 689 735 350

 

17 689 735 350

 

KAPITEL 1 3 – TOTALT

17 689 735 350

 

17 689 735 350

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

 

KAPITEL 1 4 – TOTALT

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

0,—

 

0,—

 

KAPITEL 1 5 – TOTALT

0,—

 

0,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttominskning av Nederländernas och Sveriges årliga BNI-baserade bidrag i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 6 – TOTALT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

133 488 805 438

–4 095 463 000

129 393 342 438

KAPITEL 1 1 —

AVGIFTER OCH LIKNANDE PÅLAGOR FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG

KAPITEL 1 2 —   TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0
Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

Anmärkningar

Användningen av tullar som egna medel för att finansiera gemensamma utgifter är den logiska konsekvensen av varornas fria rörlighet inom unionen. Denna artikel kan inbegripa avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan eller liknande avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av unionens institutioner för handel med tredjeland samt tullar på produkter som omfattades av fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen som nu upphört att gälla.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

Belgien

1 400 600 000

37 339 613

1 437 939 613

Bulgarien

58 100 000

1 548 930

59 648 930

Tjeckien

163 100 000

4 348 201

167 448 201

Danmark

302 300 000

8 059 235

310 359 235

Tyskland

3 313 600 000

88 339 670

3 401 939 670

Estland

22 700 000

605 176

23 305 176

Irland

229 500 000

6 118 407

235 618 407

Grekland

109 000 000

2 905 910

111 905 910

Spanien

1 017 100 000

27 115 608

1 044 215 608

Frankrike

1 417 600 000

37 792 829

1 455 392 829

Kroatien

34 800 000

927 758

35 727 758

Italien

1 398 000 000

37 270 298

1 435 270 298

Cypern

15 200 000

405 228

15 605 228

Lettland

21 600 000

575 850

22 175 850

Litauen

53 300 000

1 420 963

54 720 963

Luxemburg

11 800 000

314 585

12 114 585

Ungern

87 400 000

2 330 060

89 730 060

Malta

9 100 000

242 604

9 342 604

Nederländerna

1 919 800 000

51 181 343

1 970 981 343

Österrike

168 800 000

4 500 162

173 300 162

Polen

372 100 000

9 920 084

382 020 084

Portugal

121 900 000

3 249 821

125 149 821

Rumänien

103 700 000

2 764 614

106 464 614

Slovenien

58 700 000

1 564 926

60 264 926

Slovakien

87 300 000

2 327 394

89 627 394

Finland

118 400 000

3 156 512

121 556 512

Sverige

447 700 000

11 935 560

459 635 560

Förenade kungariket

2 690 900 000

71 738 659

2 762 638 659

Artikel 1 2 0 – Totalt

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

KAPITEL 1 4 —   EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0
Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

Anmärkningar

De BNI-baserade medlen är en ”kompletterande” resurs som ger de intäkter som behövs för att täcka utgifter som överskrider det belopp som inbringas genom traditionella egna medel, momsbaserade betalningar och övriga intäkter under ett givet år. Underförstått ser de BNI-baserade medlen till att unionens allmänna budget alltid på förhand är balanserad.

Uttagssatsen för BNI avgörs av de kompletterande intäkter som krävs för att finansiera budgeterade utgifter som inte täcks av andra resurser (momsbaserade betalningar, traditionella egna medel och övriga intäkter). En uttagssats tillämpas alltså på varje medlemsstats BNI.

Den sats som ska tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är 0,7087 %.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 c.

Medlemsstater

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

Belgien

2 913 186 716

– 131 367 218

2 781 819 498

Bulgarien

296 457 896

–13 368 470

283 089 426

Tjeckien

1 007 693 093

–45 440 904

962 252 189

Danmark

1 969 614 811

–88 817 795

1 880 797 016

Tyskland

21 523 616 071

– 970 585 776

20 553 030 295

Estland

138 069 611

–6 226 110

131 843 501

Irland

1 064 344 781

–47 995 555

1 016 349 226

Grekland

1 334 803 769

–60 191 630

1 274 612 139

Spanien

7 631 435 117

– 344 131 875

7 287 303 242

Frankrike

15 890 107 135

– 716 548 365

15 173 558 770

Kroatien

313 413 995

–14 133 088

299 280 907

Italien

11 698 651 082

– 527 538 880

11 171 112 202

Cypern

113 858 486

–5 134 334

108 724 152

Lettland

182 677 333

–8 237 650

174 439 683

Litauen

259 187 576

–11 687 803

247 499 773

Luxemburg

241 219 216

–10 877 537

230 341 679

Ungern

726 933 393

–32 780 328

694 153 065

Malta

52 268 690

–2 357 003

49 911 687

Nederländerna

4 637 726 224

– 209 133 590

4 428 592 634

Österrike

2 387 678 990

– 107 669 977

2 280 009 013

Polen

2 917 879 922

– 131 578 854

2 786 301 068

Portugal

1 228 608 479

–55 402 861

1 173 205 618

Rumänien

1 072 179 407

–48 348 849

1 023 830 558

Slovenien

261 453 287

–11 789 973

249 663 314

Slovakien

538 650 781

–24 289 914

514 360 867

Finland

1 471 747 575

–66 366 973

1 405 380 602

Sverige

3 250 537 992

– 146 579 734

3 103 958 258

Förenade kungariket

15 010 468 660

– 676 881 954

14 333 586 706

Artikel 1 4 0 – Totalt

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

AVDELNING 3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

p.m.

 

p.m.

3 0 2

Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 0 – TOTALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 3 1

3 1 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

 

Artikel 3 1 0 – Totalt

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

 

KAPITEL 3 1 – TOTALT

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

KAPITEL 3 2

3 2 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

 

Artikel 3 2 0 – Totalt

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

 

KAPITEL 3 2 – TOTALT

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

KAPITEL 3 4

3 4 0

Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 4 – TOTALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 3 5

3 5 0

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3 5 0 4

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

0,—

 

0,—

 

Artikel 3 5 0 – Totalt

0,—

 

0,—

 

KAPITEL 3 5 – TOTALT

0,—

 

0,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

3 6 0 4

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

0,—

 

0,—

 

Artikel 3 6 0 – Totalt

0,—

 

0,—

 

KAPITEL 3 6 – TOTALT

0,—

 

0,—

 

Avdelning 3 – Totalt

0,—

4 095 463 000

4 095 463 000

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

KAPITEL 3 1 —

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

KAPITEL 3 2 —

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

KAPITEL 3 4 —

JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

KAPITEL 3 5 —

DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

KAPITEL 3 6 —

BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

KAPITEL 3 1 —   SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

3 1 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

Anmärkningar

Enligt artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 ska medlemsstaterna före den 31 juli tillställa kommissionen en översikt som anger totalbeloppet av det beräknade underlaget för momsmedlen avseende föregående kalenderår.

Varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknats på grundval av denna översikt i enlighet med unionens regler och krediteras de tolv faktiskt gjorda betalningarna under det föregående budgetåret. Kommissionen beräknar saldot för varje medlemsstat och underrättar den i så god tid att den medlemsstaten kan föra in saldot på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella korrigeringar av ovannämnda översikter till följd av kommissionens kontroller i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 och/eller eventuella ändringar av BNI för tidigare budgetår som återverkar på utjämningen av momsunderlaget kommer att medföra justeringar av momssaldona.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.4, 10.5 och 10.8.

Medlemsstater

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

Belgien

p.m.

9 024 000

9 024 000

Bulgarien

p.m.

p.m.

Tjeckien

p.m.

5 266 000

5 266 000

Danmark

p.m.

–7 945 000

–7 945 000

Tyskland

p.m.

–27 014 000

–27 014 000

Estland

p.m.

– 459 000

– 459 000

Irland

p.m.

6 536 000

6 536 000

Grekland

p.m.

73 206 000

73 206 000

Spanien

p.m.

–45 030 000

–45 030 000

Frankrike

p.m.

36 978 000

36 978 000

Kroatien

p.m.

– 214 000

– 214 000

Italien

p.m.

–52 778 434

–52 778 434

Cypern

p.m.

p.m.

Lettland

p.m.

5 480 000

5 480 000

Litauen

p.m.

–1 225 000

–1 225 000

Luxemburg

p.m.

–10 259 000

–10 259 000

Ungern

p.m.

1 932 000

1 932 000

Malta

p.m.

p.m.

Nederländerna

p.m.

–4 505 000

–4 505 000

Österrike

p.m.

3 073 000

3 073 000

Polen

p.m.

–75 926 000

–75 926 000

Portugal

p.m.

12 195 000

12 195 000

Rumänien

p.m.

2 163 000

2 163 000

Slovenien

p.m.

p.m.

Slovakien

p.m.

34 000

34 000

Finland

p.m.

–8 009 000

–8 009 000

Sverige

p.m.

–3 206 000

–3 206 000

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

Punkt 3 1 0 3 – Totalt

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

KAPITEL 3 2 —   SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

3 2 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

Anmärkningar

På grundval av tal för total BNI till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 ska varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas i enlighet med unionens regler och krediteras med de tolv betalningar som gjorts under det föregående budgetåret.

Kommissionen beräknar saldot för varje medlemsstat och underrättar den i så god tid att den medlemsstaten kan föra in saldot på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella ändringar av tidigare budgetårs BNP/BNI i kraft av artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 medför, om inte annat följer av artiklarna 4 och 5, en justering av det saldo som fastställts för berörd medlemsstat i kraft av artikel 10.7 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.6, 10.7 och 10.8.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstater

Budget 2014

Ändringsbudget nr 5/2014

Nytt belopp

Belgien

p.m.

109 853 000

109 853 000

Bulgarien

p.m.

p.m.

Tjeckien

p.m.

73 255 000

73 255 000

Danmark

p.m.

– 117 740 000

– 117 740 000

Tyskland

p.m.

1 386 017 000

1 386 017 000

Estland

p.m.

7 770 000

7 770 000

Irland

p.m.

105 640 000

105 640 000

Grekland

p.m.

148 776 000

148 776 000

Spanien

p.m.

634 182 000

634 182 000

Frankrike

p.m.

p.m.

Kroatien

p.m.

–1 205 000

–1 205 000

Italien

p.m.

381 068 434

381 068 434

Cypern

p.m.

p.m.

Lettland

p.m.

19 093 000

19 093 000

Litauen

p.m.

8 741 000

8 741 000

Luxemburg

p.m.

–56 671 000

–56 671 000

Ungern

p.m.

37 850 000

37 850 000

Malta

p.m.

p.m.

Nederländerna

p.m.

1 107 927 000

1 107 927 000

Österrike

p.m.

–60 167 000

–60 167 000

Polen

p.m.

49 123 000

49 123 000

Portugal

p.m.

109 407 000

109 407 000

Rumänien

p.m.

72 917 000

72 917 000

Slovenien

p.m.

p.m.

Slovakien

p.m.

–6 697 000

–6 697 000

Finland

p.m.

–26 310 000

–26 310 000

Sverige

p.m.

193 317 000

193 317 000

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

Punkt 3 2 0 3 – Totalt

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434


(1)  Beloppen i denna kolumn är de i 2014 års budget (EUT L 51, 20.2.2014) plus ändringsbudget 1/2014 till 5/2014som tas upp i förslaget till ändringsbudget nr 6/2014.

(2)  Beloppen i denna kolumn är de i 2013 års budget (EUT L 66, 8.3.2013, s. 1) plus ändringsbudget 1/2013 till 9/2013.

(3)  Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.”

(4)  Beloppen i denna kolumn är de i 2014 års budget (EUT L 51, 20.2.2014) plus ändringsbudget 1/2014 till 5/2014som tas upp i förslaget till ändringsbudget nr 6/2014.

(5)  Beloppen i denna kolumn är de i 2013 års budget (EUT L 66, 8.3.2013, s. 1) plus ändringsbudget 1/2013 till 9/2013.

(6)  De egna medlen för 2014 års budget beräknas utifrån de budgetprognoser som antogs vid det 160:e mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj 2014.

(7)  Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.”

(8)  Beräkningsunderlaget överskrider inte 50 % av BNI.

(9)  Beräkning av procentsats: (95 619 007 088) / (134 929 167 000) = 0,708660767823461.

(10)  Procentsatserna är avrundade.

(11)  De utvidgningsrelaterade utgifterna motsvarar de sammanlagda utgifterna i tolv medlemsstater (som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 och de två medlemsstater som anslöt sig till unionen den 1 januari 2007), utom utgifter för direktstöd och marknadsutgifter inom jordbruksområdet samt de utgifter för landsbygdsutveckling som härrör från EUGFJ:s garantisektion. Detta belopp har dragits av från de totala fördelade utgifterna för att utgifter som inte kompenseras före utvidgningen inte heller ska kompenseras i efterhand.

(12)  Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNP-baserade egna medel.

(13)  De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen – från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 – av den procentandel av de egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter.

(14)  Procentsatserna är avrundade.

(15)  Beloppet för utvidgningsrelaterade utgifter motsvarar: i) betalningar till de tio nya medlemsstaterna (som anslöt sig till EU den 1 maj 2004) med hjälp av 2003 års anslag, justerade med EU:s BPN-deflator för åren 2004–2010, liksom även betalningar till Bulgarien och Rumänien med hjälp av 2006 års anslag, justerade med EU:s BPN-deflator för åren 2007–2010, och ii) de totala fördelade utgifterna i dessa medlemsstater, utom direkta utbetalningar till jordbruket och marknadsrelaterade utgifter samt den del av utgifterna för landsbygdsutveckling som härrör från garantisektionen (5b) vid EUGFJ. Detta belopp har dragits av från de totala fördelade utgifterna för att säkerställa att utgifter som inte kompenserats före utvidgningen ska kompenseras i efterhand.

(16)  Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNP-baserade egna medel.

(17)  De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen – från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 – av den procentandel av de egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter.

(18)  Anm.: Skillnaden på -213 410 778 euro mellan det preliminära beloppet för den brittiska korrigeringen för 2011 (4 188 411 749 euro, enligt beräkningen ovan) och det tidigare budgeterade beloppet för den brittiska korrigeringen för 2011 (3 975 000 971 euro, som fördes upp i ändringsbudget nr 4/2012) finansieras i kapitel 36 i ändringsbudget nr 3/2014.

(19)  Procentsatserna är avrundade.

(20)  Beloppet för utvidgningsrelaterade utgifter motsvarar: i) betalningar till de tio nya medlemsstaterna (som anslöt sig till EU den 1 maj 2004) med hjälp av 2003 års anslag, justerade med EU:s BPN-deflator för åren 2004–2009, liksom även betalningar till Bulgarien och Rumänien med hjälp av 2006 års anslag, justerade med EU:s BPN-deflator för åren 2007–2009, och ii) de totala fördelade utgifterna i dessa medlemsstater, utom direkta utbetalningar till jordbruket och marknadsrelaterade utgifter samt den del av utgifterna för landsbygdsutveckling som härrör från garantisektionen (5b) vid EUGFJ. Detta belopp har dragits av från de totala fördelade utgifterna för att säkerställa att utgifter som inte kompenserats före utvidgningen ska kompenseras i efterhand.

(21)  Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNP-baserade egna medel.

(22)  De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen – från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 – av den procentandel av de egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter.

(23)  Anm.: Skillnaden på -109 003 534 euro mellan det definitiva beloppet för den brittiska korrigeringen för 2010 (3 739 545 621 euro, enligt beräkningen ovan) och det tidigare budgeterade beloppet för den brittiska korrigeringen för 2010 (3 630 542 087 euro, som fördes upp i ändringsbudget nr 4/2012) finansieras i kapitel 35 i ändringsbudget nr 3/2014.

(24)  p.m. (egna medel + övriga inkomster = totala inkomster = totala utgifter); (129 393 342 438 + 9 640 891 277 = 139 034 233 715 = 139 034 233 715).

(25)  Egna medel totalt som procentsats av BNI: (129 393 342 438) / (13 492 916 700 000) = 0,96 %; tak för egna medel som procentsats av BNI: 1,23 %.


Top