Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0360

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/360 av den 5 mars 2015 om inledande av privat lagring för griskött och förutfastställelse av stödbeloppet

OJ L 62, 6.3.2015, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2015; upphävd genom 32015R0725

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/360/oj

6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/360

av den 5 mars 2015

om inledande av privat lagring för griskött och förutfastställelse av stödbeloppet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 18.2, artikel 20 c, k, l, m och n och artikel 223.3 c,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 17 första stycket led h i förordning (EU) nr 1308/2013 anges att stöd för privat lagring får beviljas i fråga om griskött.

(2)

De noterade genomsnittliga marknadspriserna i unionen har legat under de referenströsklar som anges i artikel 7.1 f i förordning (EU) nr 1308/2013, under mer än 18 veckor i följd, vilket gett en väsentligt negativ inverkan på marginalerna inom grissektorn. Denna kontinuerligt svåra marknadssituation inverkar negativt på många jordbruks ekonomiska stabilitet. Det förefaller nödvändigt att tillfälligt återta griskött från marknaden för att återställa balansen på marknaden och sörja för att priset går upp. Det är därför lämpligt att bevilja stöd för privat lagring av griskött och att förutfastställa stödbeloppet.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 (3) fastställs gemensamma bestämmelser för genomförandet av en stödordning för privat lagring.

(4)

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 826/2008 ska förutfastställt stöd beviljas i enlighet med de tillämpningsföreskrifter och villkor som anges i kapitel III i den förordningen.

(5)

För att underlätta förvaltningen av åtgärden bör grisköttet klassificeras i kategorier efter likheter i fråga om lagringskostnaderna.

(6)

För att underlätta den administration och det kontrollarbete som följer av att avtal ingås bör det fastställas vilka minimikvantiteter produkter som varje ansökan minst måste omfatta.

(7)

Det bör föreskrivas att en säkerhet måste ställas i syfte att säkerställa att aktörerna fullgör sina avtalsskyldigheter och att åtgärden får önskad effekt på marknaden.

(8)

Artikel 35 i förordning (EG) nr 826/2008 innehåller bestämmelser om vilka upplysningar medlemsstaterna ska meddela kommissionen. Det är lämpligt att fastställa särskilda regler för med vilka intervall meddelanden måste skickas in angående de kvantiteter för vilka stöd begärs inom ramen för denna förordning.

(9)

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd för privat lagring av griskött i enlighet med artikel 17 första stycket led h i förordning (EU) nr 1308/2013.

2.   De produkter för vilka stöd kan beviljas och de relevanta beloppen förtecknas i bilagan till denna förordning.

3.   Om inte annat följer av denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 826/2008 tillämpas.

Artikel 2

Inlämning av ansökningar

1.   Ansökningar om stöd för privat lagring av de kategorier griskött som är stödberättigade enligt artikel 1 får lämnas in från och med den 9 mars 2015.

2.   Ansökningarna ska avse lagringsperioder på 90, 120 eller 150 dagar.

3.   Varje ansökan ska endast avse en av de produktkategorier som förtecknas i bilagan och relevant KN-nummer inom kategorin i fråga ska anges.

4.   Varje ansökan ska omfatta minst 10 ton för benfria produkter och minst 15 ton för andra produkter.

Artikel 3

Säkerheter

Den säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 16.2 i i förordning (EG) nr 826/2008 ska motsvara 20 % av de stödbelopp som fastställs i kolumnerna 3–5 i tabellen i bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Intervall för inlämning av meddelanden om för vilka kvantitetet det ansökts om stöd

Medlemsstaterna ska, i enlighet med följande, två gånger per vecka meddela för vilka kvantiteter ansökningar om att sluta avtal har lämnats in:

a)

Varje måndag senast klockan 12.00 (lokal tid i Bryssel) ska medlemsstaterna meddela för vilka kvantiteter ansökningar har lämnats in under föregående torsdag och fredag.

b)

Varje torsdag, senast klockan 12.00 (lokal tid i Bryssel), ska medlemsstaterna meddela för vilka kvantiteter ansökningar har lämnats in under föregående måndag, tisdag och onsdag.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter (EUT L 223, 21.8.2008, s. 3).


BILAGA

Produktkategorier

Produkter för vilka stöd beviljas

Stödbelopp för en lagringsperiod på

(euro/ton)

90 dagar

120 dagar

150 dagar

1

2

3

4

5

Kategori 1

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Halva slaktkroppar, utan framben, svans, njurar, mellangärde och ryggmärg (1)

 

 

 

Kategori 2

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Skinka

 

 

 

ex 0203 12 19

Bog

 

 

 

ex 0203 19 11

Framändar

 

 

 

ex 0203 19 13

Rygg, med eller utan nacke, separat nacke, rygg med eller utan nedre delen av bringan (2)  (3)

 

 

 

Kategori 3

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Skinka, bog, framändar, rygg med eller utan nacke, separat nacke, rygg med eller utan nedre delen av bringan, benfria (2)  (3)

 

 

 

Kategori 4

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Sida, hel eller i rektangulära stycken

 

 

 

Kategori 5

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Sida, hel eller i rektangulära stycken, utan svål och revben

 

 

 

Kategori 6

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Styckningsdelar motsvarande mittbit (middles), med eller utan svål eller späck, benfria (4)

 

 

 


(1)  Stöd kan också beviljas för halva slaktkroppar styckade enligt Wiltshire-metoden, dvs. utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister, njure, filé, bogblad, bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.

(2)  Rygg och nacke med eller utan svål, underliggande späck får dock inte överskrida 25 mm i tjocklek.

(3)  Avtalskvantiteten får omfatta alla kombinationer av angivna produkter.

(4)  Samma presentation som för produkter med KN-nummer 0210 19 20.


Top