EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0896

2014/896/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 10 december 2014 om fastställande av format för information från medlemsstaterna om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [delgivet med nr C(2014) 9335] Text av betydelse för EES

OJ L 355, 12.12.2014, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/896/oj

12.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/55


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 10 december 2014

om fastställande av format för information från medlemsstaterna om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

[delgivet med nr C(2014) 9335]

(Text av betydelse för EES)

(2014/896/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (1), särskilt artikel 21.5 och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21.2 i direktiv 2012/18/EU måste medlemsstaterna rapportera om genomförandet av direktivet senast den 30 september 2019 och därefter vart fjärde år.

(2)

Kommissionen har utarbetat ett frågeformulär som anger vilken information medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapporteringen om genomförandet av direktivet.

(3)

Den första rapporteringsperioden bör omfatta perioden från och med den 1 juni 2015, som är den dag då direktivet blir fullt tillämpligt i medlemsstaterna, till och med den 31 december 2018, för att ge medlemsstaterna tid att bedöma de insamlade uppgifterna och lämna rapporten till kommissionen senast den 30 september 2019. För de påföljande fyraåriga rapporteringsperioderna kommer varje rapporteringsperiod att omfatta perioden mellan den 1 januari det första året och den 31 december det fjärde året.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 22 i rådets direktiv 96/82/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska rapportera om genomförandet av direktiv 2012/18/EU i enlighet med artikel 21.2 i det direktivet genom att besvara det frågeformulär som återfinns i bilagan till detta beslut (3).

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2014.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 197, 24.7.2012, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EGT L 10, 14.1.1997, s. 13).

(3)  Kan även konsulteras på Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/environment/seveso/


BILAGA

FRÅGEFORMULÄR

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER

1.

Lämna information om de behöriga myndigheter som huvudsakligen ansvarar för genomförandet av direktiv 2012/18/EU. Informationen bör åtminstone omfatta kontaktuppgifter och huvudsakliga ansvarsområden (övervakning av säkerhetsrapporter, planering av markanvändning, dominoeffekter, upprättande och genomförande av externa planer för räddningsinsatser, inspektioner, information till allmänheten, sanktioner). Om inga betydande ändringar har ägt rum kan hänvisning göras till den föregående rapporten.

2.

Ange när information om verksamheter senast uppdaterades för integrering i eSpirs-databasen.

2.   DOMINOEFFEKTER (ARTIKEL 9 I DIREKTIV 2012/18/EU)

För hur många grupper av verksamheter fastställdes det i slutet av rapporteringsperioden att risken för eller följderna av en allvarlig olyckshändelse är högre på grund av verksamheternas geografiska läge och närhet till varandra samt deras innehav av farliga ämnen, i enlighet med artikel 9 i direktiv 2012/18/EU?

3.   SÄKERHETSRAPPORTER (ARTIKEL 10 I DIREKTIV 2012/18/EU)

1.

Har alla verksamheter på högre nivå som omfattades av krav på säkerhetsrapport under rapporteringsperioden lämnat in en sådan rapport? Om inte, hur många har inte gjort detta?

2.

Har alla säkerhetsrapporter uppdaterats under de senaste fem åren? Om inte, hur många verksamheter på högre nivå som omfattades av detta krav har inte uppdaterat sin säkerhetsrapport?

4.   PLANER FÖR RÄDDNINGSINSATSER (ARTIKEL 12 I DIREKTIV 2012/18/EU)

1.

Har externa planer för räddningsinsatser upprättats för alla verksamheter på högre nivå som omfattades av detta krav under rapporteringsperioden? Om inte, för hur många verksamheter på högre nivå har det inte upprättats någon extern plan för räddningsinsatser?

2.

För hur många verksamheter på högre nivå har myndigheterna beslutat att det inte var nödvändigt att upprätta en extern plan för räddningsinsatser enligt artikel 12.8 i direktiv 2012/18/EU?

3.

Om svaret på fråga 4.2 är en eller flera, lämna den behöriga myndighetens motivering för varje enskilt fall.

4.

Har de externa planerna för räddningsinsatser testats under de senaste tre åren för alla verksamheter på högre nivå? Om inte, i hur många fall har den externa planen för räddningsinsatser inte testats?

5.

Lämna information om de huvudsakliga arrangemangen för samråd med den berörda allmänheten om externa planer för räddningsinsatser.

6.

Ge en kort beskrivning av hur de externa planerna för räddningsinsatser testas (t.ex. partiella tester, fullständiga tester, tester där räddningstjänsten deltar, teoretiska tester osv.). Ange de kriterier som används för att bedöma om en extern plan för räddningsinsatser är tillfredsställande.

5.   PLANERING AV MARKANVÄNDNING (ARTIKLARNA 13 OCH 15 I DIREKTIV 2012/18/EU)

1.

Har den berörda allmänheten hörts under rapporteringsperioden angående alla specifika enskilda projekt (nya verksamheter, betydande ändringar av befintliga verksamheter och nya projekt kring befintliga verksamheter), och har allmänheten rådfrågats om allmänna planer eller program som avser nya verksamheter eller nya projekt kring befintliga verksamheter? Om inte, ge en sammanfattning av de viktigaste skälen till att allmänheten inte har hörts.

2.

Frivillig uppgift: Innehåller den nationella lagstiftningen bestämmelser om samordnade eller gemensamma förfaranden för att efterleva Sevesodirektivets krav på planering av markanvändning och krav som följer av annan lagstiftning, t.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (1) och 2001/42/EG (2)?

6.   INFORMATION OM SÄKERHETSÅTGÄRDER (ARTIKEL 14 OCH BILAGA V I DIREKTIV 2012/18/EU)

1.

Har allmänheten, för alla verksamheter på högre nivå under de senaste fem åren, informerats på ett aktivt sätt om säkerhetsåtgärder och om hur den förväntas agera ifall en allvarlig olyckshändelse inträffar? Om inte, för hur många verksamheter på högre nivå är detta inte fallet?

2.

Ange av vem (verksamhetsutövare, myndigheter) och, om möjligt, hur (t.ex. genom verksamhetsutövares eller myndigheters broschyrer, flygblad, e-post eller sms) informationen enligt 6.1 har tillhandahållits.

3.

Är de uppgifter som anges i bilaga V till direktiv 2012/18/EU ständigt tillgängliga för alla verksamheter, även elektroniskt, och uppdateras de vid behov? Om inte, ange hur stor procentandel av verksamheterna som har brister i detta hänseende och vad som har gjorts för att åtgärda dem.

4.

Ange av vem (verksamhetsutövare eller myndigheter) och, om möjligt, hur (t.ex. genom verksamhetsutövares eller myndigheters meddelanden eller webbplatser) ständig tillgång till informationen enligt 6.3 säkerställs.

5.

För hur många verksamheter ansågs det i slutet av rapporteringsperioden föreligga en möjlig risk för allvarliga olyckor med gränsöverskridande konsekvenser? I hur många fall har den potentiellt drabbade medlemsstaten fått relevant information?

7.   TILLSYN (ARTIKEL 20 I DIREKTIV 2012/18/EU)

1.

På vilken nivå eller på vilka nivåer har tillsynsplaner upprättats? Har planerna offentliggjorts eller har allmänheten underrättats elektroniskt om var mer detaljerad information kan erhållas på begäran? Frivillig uppgift: Om planerna finns på internet, var vänlig uppge webblänk.

2.

Har program för rutinmässig tillsyn upprättats, inklusive hur ofta besök på plats ska utföras? Har datum för senaste besök på plats, eller en hänvisning till var sådan information finns att tillgå i elektronisk form, offentliggjorts? Frivillig uppgift: Om informationen finns på internet, var vänlig uppge webblänk.

3.

För hur många verksamheter på högre nivå har tillsynsprogrammet och besökstätheten grundats på en systematisk bedömning av faran för en allvarlig olyckshändelse vid de berörda verksamheterna? Vid hur många verksamheter görs årliga besök?

4.

För hur många verksamheter på lägre nivå har tillsynsprogrammet och besökstätheten grundats på en systematisk bedömning av faran för en allvarlig olyckshändelse vid de berörda verksamheterna? Vid hur många verksamheter görs besök minst vart tredje år?

5.

Innehåller nationell lagstiftning eller administrativa riktlinjer bestämmelser för tillsyn som är samordnad eller gemensam med inspektionerna enligt annan unionslagstiftning (t.ex. enligt direktivet om industriutsläpp – IED)?

8.   DRIFTFÖRBUD, SANKTIONER OCH ANDRA TVINGANDE ÅTGÄRDER (ARTIKEL 19 OCH 28 I Direktiv 2012/18/EU)

1.

För hur många verksamheter har drift eller idrifttagande förbjudits under rapporteringsperioden?

2.

Hur många andra typer av tvingande åtgärder har vidtagits under rapporteringsperioden? Ange de typer av åtgärder som oftast används (t.ex. driftförbud, administrativa påföljder, sanktioner eller andra åtgärder). Om möjligt, lämna uppdelad statistik.

9.   TILLGÅNG TILL RÄTTSLIG PRÖVNING (ARTIKEL 23 I DIREKTIV 2012/18/EU)

Förklara vad som har gjorts för att följa bestämmelserna i artikel 23 i direktiv 2012/18/EU (tillgång till rättslig prövning) och beskriv erfarenheterna av artikelns tillämpning under rapporteringsperioden.

10.   YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Frivillig uppgift: Ange eventuell ytterligare information relaterad till Seveso-direktivet: allmän information, erfarenheter från tillämpningen, rapporter etc. som kan vara av intresse för allmän spridning, på följande punkter:

a)

Lärdomar av olyckor och tillbud, i syfte att undvika att de upprepas.

b)

It-verktyg för övervakning av direktivets tillämpning och för utbyte av data.

c)

Om tillämpligt, åtgärder av den typ som ingår i Seveso-direktivet (anmälan av verksamheter, krav avseende säkerhetssystem, säkerhetsrapporter, information till allmänheten, beredskapsplanering och tillsyn) som tillämpas på anläggningar och verksamheter som inte omfattas av direktiv 2012/18/EU, till exempel olje- och gasledningar, hamnar, rangerbangårdar, offshore-anläggningar, gasprospektering och gasutvinning.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).


Top