Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0771

2013/771/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG

OJ L 341, 18.12.2013, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/771/oj

18.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/73


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 17 december 2013

om inrättande av genomförandeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG

(2013/771/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 58/2003 ger kommissionen behörighet att delegera befogenheter till genomförandeorganen för att genomföra hela eller delar av ett unionsprogram eller unionsprojekt, för dess räkning och under dess ansvar.

(2)

Syftet med att anförtro genomförandeorganen uppgiften att genomföra program är att kommissionen ska kunna inrikta sig på kärnverksamhet och kärnuppdrag som inte kan läggas ut på andra, men samtidigt behålla kontrollen av och det slutliga ansvaret för den verksamhet som förvaltas av genomförandeorganen.

(3)

Delegeringen av uppgifter kopplade till programgenomförande till ett genomförandeorgan kräver att det görs en tydlig åtskillnad mellan de programplaneringsnivåer som innebär stor frihet vid val som styrs av politiska överväganden, där kommissionen står för valen, och genomförandet av programmet, som bör anförtros genomförandeorganet.

(4)

Genom beslut 2004/20/EG (2) inrättade kommissionen Exekutiva byrån för intelligent energi (nedan kallat genomförandeorganet) och gav det i uppgift att förvalta gemenskapsåtgärder på området för förnybar energi och energieffektivitet.

(5)

Kommissionen ändrade sedan genomförandeorganets uppgifter genom beslut 2007/372/EG (3) så att de omfattade förvaltningen av nya projekt och program inom innovation, entreprenörskap och rörlighet, och ändrade samtidigt namnet till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation.

(6)

I och med att specifika operativa program har lagts ut på det genomförandeorgan som inrättades genom beslut 2004/20/EG har de ansvariga generaldirektoraten kunnat koncentrera sig på programmens politiska aspekter. Med tanke på de fortsatta begränsningarna i unionens budget är det mer kostnadseffektivt att delegera uppgifter till ett genomförandeorgan. De två interimsutvärderingar som har gjorts avseende genomförandeorganet visar att det fungerar väl och är ett effektivt och ändamålsenligt verktyg för genomförande av de initiativ som det förvaltar.

(7)

I sitt meddelande av den 29 juni 2011”En budget för Europa 2020” (4) föreslog kommissionen att man i större utsträckning ska använda befintliga genomförandeorgan för genomförandet av unionens program i nästa fleråriga budgetram.

(8)

Enligt den kostnads- och lönsamhetsanalys (5) som gjorts i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 58/2003 kommer de förväntade kostnaderna att bli 295 miljoner euro, jämfört med 399 miljoner euro vid intern verksamhet. Man kan förvänta sig effektivitetsvinster på 104 miljoner euro om förvaltningen sköts av genomförandeorgan i stället för internt. Att koppla sammanhängande programportföljer till genomförandeorganets centrala ansvarsområden och dess varumärke kommer att ge betydande kvalitativa fördelar. Analysen har visat att om man samlar förvaltningen av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (6) (nedan kallat Horisont 2020), programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) (7) (nedan kallat Cosme) och programmet för miljö och klimatpolitik (8) (nedan kallat Life) kommer genomförandeorganet att kunna dra nytta av synergieffekter, förenklingar och stordriftsfördelar. Genom att man samlar ihop alla aspekter av de små och medelstora företagens instrument avseende Horisont 2020 kommer dessutom de potentiella stödmottagarna att ha en enda kontaktpunkt och man kan garantera konsekvens vid leveransen av tjänster. Särskilt inom Europeiska havs- och fiskerifonden (9) (nedan kallad EHFF) svarar de planerade åtgärderna i den integrerade havspolitiken mot genomförandeorganets nuvarande profil med avseende på innovation och konkurrenskraft. Genom att förvaltningen av Marco Polo-programmet (2007–2013) flyttas till genomförandeorganet för innovation och nätverk centraliseras förvaltningen av program för transportinfrastruktur inom genomförandeorganet och stödmottagarna får därmed en enda kontaktpunkt för finansiering.

(9)

För att ge genomförandeorgan en enhetlig identitet har kommissionen, när den fastställde de nya mandaten för organen, så långt det varit möjligt grupperat uppgifterna efter tematiska politikområden.

(10)

Genomförandeorganet bör anförtros förvaltningen av Life som efterträder Life+, som förvaltas internt av kommissionen inom den fleråriga budgetramen (2007–2013). Förvaltningen av Life omfattar genomförandet av projekt av teknisk karaktär som inte kräver några politiska beslut, men däremot hög teknisk och ekonomisk expertis under projektets löptid. Life kännetecknas av projekt med många enhetliga och standardiserade åtgärder.

(11)

Genomförandeorganet bör anförtros förvaltningen av delar av Cosme som efterträder delar av programmet för entreprenörskap och innovation inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 2007–2013 (10), som för närvarande förvaltas delvis av genomförandeorganet och delvis internt av kommissionen. Förvaltningen av de delar av Cosme som ska delegeras till genomförandeorganet avser genomförandet av projekt av teknisk karaktär som inte kräver några politiska beslut, men däremot hög teknisk och ekonomisk expertis under projektets löptid. Vissa delar av Cosme kännetecknas av projekt med många enhetliga och standardiserade åtgärder.

(12)

Genomförandeorganet bör anförtros förvaltningen av delar av EHFF inom den integrerade havspolitiken, kontroll och vetenskapliga utlåtanden och kunskaper, som efterträder liknande verksamhet som förvaltas internt av kommissionen inom den fleråriga budgetramen (2007–2013). Förvaltningen av EHFF omfattar genomförandet av projekt av teknisk karaktär som inte kräver några politiska beslut, men däremot hög teknisk och ekonomisk expertis under projektets löptid.

(13)

Genomförandeorganet bör anförtros förvaltningen av följande delar av Horisont 2020:

a)

Delar av ”Del II – Industriellt ledarskap” som kännetecknas av projekt med många enhetliga och standardiserade åtgärder.

b)

Delar av ”Del III – Samhällsutmaningar” som omfattar genomförandet av projekt av teknisk karaktär som inte kräver några politiska beslut, men däremot hög teknisk och ekonomisk expertis under projektets löptid.

(14)

Genomförandeorganet bör anförtros förvaltningen av de åtgärder som redan delegerats till det som en del av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation inom den fleråriga budgetramen (2007–2013): Intelligent energi – Europa, Enterprise Europe Network, portalen Ditt Europa – Företagen, den europeiska helpdesken för immaterialrättigheter, initiativet för miljöinnovation och IPorta-projektet.

(15)

Genomförandeorganet bör ha ansvaret för att tillhandahålla administrativt och logistiskt stöd, särskilt om en centralisering av dessa tjänster skulle leda till ytterligare kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar.

(16)

Genomförandeorganet för små och medelstora företag bör inrättas. Det bör ersätta och efterträda det genomförandeorgan som inrättades genom beslut 2004/20/EG i dess ändrade lydelse enligt beslut 2007/372/EG. Det bör verka i enlighet med de allmänna stadgarna i förordning (EG) nr 58/2003.

(17)

Beslut 2004/20/EG och 2007/372/EG bör upphävas och övergångsbestämmelser bör fastställas.

(18)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för genomförandeorgan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (nedan kallat genomförandeorganet), som ska ersätta och efterträda det genomförandeorgan som inrättades genom beslut 2004/20/EG i dess lydelse enligt beslut 2007/372/EG, inrättas härmed för perioden 1 januari 2014–31 december 2024, och dess stadga ska regleras av förordning (EG) nr 58/2003.

Artikel 2

Säte

Genomförandeorganet ska ha sitt säte i Bryssel.

Artikel 3

Mål och uppgifter

1.   Genomförandeorganet anförtros härmed genomförandet av delar av följande unionsprogram:

a)

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) 2014–2020 (11).

b)

Programmet för miljö och klimatpolitik (Life) 2014–2020 (12).

c)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) (13), inklusive den integrerade havspolitiken, kontroll och vetenskapliga utlåtanden och kunskaper.

d)

Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (14): delar av ”Del II – Industriellt ledarskap” och ”Del III – Samhällsutmaningar”.

Första stycket är tillämpligt under förutsättning att vart och ett av dessa program träder i kraft och från tidpunkten för ikraftträdandet.

2.   Genomförandeorganet anförtros härmed genomförandet av följande åtgärder inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation:

a)

Intelligent energi – Europa II.

b)

Initiativet för miljöinnovation.

c)

Enterprise Europe Network.

d)

Ditt Europa – Företagen.

e)

Den europeiska helpdesken för immaterialrättigheter.

f)

IPorta-projektet.

3.   När det gäller genomförandet av delar i de unionsprogram som nämns i punkterna 1 och 2 ska genomförandeorganet utföra följande uppgifter:

a)

Förvalta vissa eller samtliga delar av programgenomförandet och vissa eller samtliga faser under löptiden för särskilda projekt på grundval av de relevanta arbetsprogram som antagits av kommissionen, om kommissionen har delegerat detta till genomförandeorganet i det dokument genom vilket delegeringen beslutas.

b)

Anta budgetdokument för inkomster och utgifter och utföra alla åtgärder som krävs för att förvalta programmet, om kommissionen har delegerat detta till genomförandeorganet i det dokument genom vilket delegeringen beslutas.

c)

Ge stöd vid programgenomförandet om kommissionen har delegerat detta till genomförandeorganet i det dokument genom vilket delegeringen beslutas.

4.   Genomförandeorganet får ha ansvaret för att tillhandahålla administrativt och logistiskt stöd, om det anges i det dokument genom vilket delegeringen beslutats, på ett sätt som gynnar de organ som ska genomföra programmet och inom ramen för de program som avses däri.

Artikel 4

Utnämningens varaktighet

1.   Ledamöterna i styrelsen ska utses på två år.

2.   Genomförandeorganets direktör ska utses på fem år.

Artikel 5

Kontroll och genomföranderapporter

Genomförandeorganet ska övervakas av kommissionen och ska regelbundet rapportera om genomförandet av de unionsprogram eller delar av dem som genomförandeorganet ansvarar för enligt det dokument genom vilket delegeringen beslutas och i de former och enligt de tidsfrister som anges i detta.

Artikel 6

Genomförande av driftsbudgeten

Genomförandeorganet ska genomföra sin driftsbudget enligt kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 (15).

Artikel 7

Upphävande och övergångsbestämmelser

1.   Besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014. Hänvisningar till de upphävda besluten ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

2.   Genomförandeorganet ska anses vara den rättsliga efterträdaren till det genomförandeorgan som inrättades genom beslut 2004/20/EG i dess ändrade lydelse enligt beslut 2007/372/EG.

3.   Utan att det påverkar översynen av de utsända tjänstemännens klassificering enligt det dokument genom vilket delegeringen beslutats, ska detta beslut inte påverka rättigheter och skyldigheter för den personal som är anställd vid genomförandeorganet, även dess direktör.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 85.

(3)  EUT L 140, 1.6.2007, s. 52.

(4)  KOM(2011) 500 slutlig.

(5)  Cost Benefit Analysis for the delegation of certain tasks regarding the implementation of Union Programmes 2014–2020 to the Executive Agencies (slutrapport), 19 augusti 2013.

(6)  KOM(2011) 809 slutlig.

(7)  KOM(2011) 834 slutlig.

(8)  KOM(2011) 874 slutlig.

(9)  KOM(2011) 804 slutlig.

(10)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 15.

(11)  KOM(2011) 834 slutlig.

(12)  KOM(2011) 874 slutlig.

(13)  KOM(2011) 804 slutlig.

(14)  KOM(2011) 809 slutlig.

(15)  EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.


Top