Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0063

Kommissionens genomförandedirektiv 2013/63/EU av den 17 december 2013 om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller de minimikrav som ska uppfyllas av utsädespotatis och partier av utsädespotatis Text av betydelse för EES

OJ L 341, 18.12.2013, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/63/oj

18.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/52


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2013/63/EU

av den 17 december 2013

om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller de minimikrav som ska uppfyllas av utsädespotatis och partier av utsädespotatis

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (1), särskilt artikel 24, och

av följande skäl:

(1)

Sedan direktiv 2002/56/EG antogs har nya metoder för förädling av potatis utvecklats och både diagnosverktygen för identifiering av skadegörare och jordbruksmetoderna för att bekämpa spridningen av skadegörare har förbättrats.

(2)

Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att producera utsädespotatis som uppfyller strängare krav än de som fastställs i bilagorna I och II till direktiv 2002/56/EG. Dessutom visar tillgänglig kunskap om nya sjukdomsagens och ny kunskap om befintliga sjukdomar att vissa sjukdomar kräver strängare åtgärder.

(3)

FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) har därför anpassat sin norm om saluföring och kontroll av handelskvalitet på utsädespotatis med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen (2).

(4)

Med hänsyn till denna utveckling bör vissa minimikrav och toleranser som anges i bilagorna I och II till direktiv 2002/56/EG uppdateras, och begränsningar vad gäller lackskorv och pulverskorv på potatis samt utsädespotatis som har blivit alltför uttorkad och skrumpen bör läggas till i bilaga II.

(5)

Sedan direktiv 2002/56/EG antogs har den vetenskapliga kunskapen utvecklats vad gäller sambandet mellan antalet generationer och förekomsten av skadegörare på utsädespotatis. Antalet generationer måste begränsas för att minska den fytosanitära risk som latenta skadegörare utgör. Denna begränsning är nödvändig för att minska risken eftersom det inte finns några andra mindre stränga åtgärder tillgängliga. Med högst sju generationer för stamutsäde och basutsäde uppnås en balans mellan behovet av att få ett tillräckligt antal utsädespotatisar för produktion av certifikatutsäde och skyddet av potatisens sundhetstillstånd.

(6)

Kraven avseende skadegöraren Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. bör strykas från bilaga I eftersom dess förekomst på utsädespotatis regleras genom rådets direktiv 69/464/EEG (3). Kraven avseende skadegöraren Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. och Burkh., vars namn har ersatts med Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., bör strykas från bilagorna I och II eftersom dess förekomst på utsädespotatis regleras genom rådets direktiv 93/85/EEG (4). Kraven avseende skadegöraren Heterodera rostochiensis Woll., vars namn har ersatts med Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, bör strykas från bilaga II eftersom dess förekomst på utsädespotatis regleras genom rådets direktiv 2007/33/EG (5). Kraven avseende skadegöraren Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, vars namn har ersatts med Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., bör strykas från bilaga II eftersom dess förekomst på utsädespotatis regleras genom rådets direktiv 98/57/EG (6).

(7)

Bilagorna I och II till direktiv 2002/56/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2002/56/EG

Bilagorna I och II till direktiv 2002/56/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2016.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  ”UNECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes”, 2011 edition, New York.

(3)  Rådets direktiv 69/464/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av potatiskräfta (EGT L 323, 24.12.1969, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 93/85/EEG av den 4 oktober 1993 om bekämpning av ljus ringröta på potatis (EGT L 259, 18.10.1993, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2007/33/EG av den 11 juni 2007 om bekämpning av potatiscystnematod och om upphävande av direktiv 69/465/EEG (EUT L 156, 16.6.2007, s. 12).

(6)  Rådets direktiv 98/57/EG av den 20 juli 1998 om bekämpning av Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi m.fl. (EGT L 235, 21.8.1998, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I och II till direktiv 2002/56/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.

Basutsäde av potatis ska uppfylla följande minimikrav:

a)

Vid officiell kontroll får antalet växter som är angripna av stjälkbakterios inte överstiga 1,0 %.

b)

Antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får tillsammans inte överstiga 0,1 % och antalet växter i den efterföljande generationen får tillsammans inte överstiga 0,25 %.

c)

I den efterföljande generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte överstiga 4,0 %.

d)

Vid officiell kontroll får antalet växter med mosaiksymptom och antalet växter med symptom orsakade av bladrullvirus tillsammans inte överstiga 0,8 %.

2.

Certifikatutsäde av potatis ska uppfylla följande minimikrav:

a)

Vid officiell kontroll får antalet växter som är angripna av stjälkbakterios inte överstiga 4,0 %.

b)

Antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får tillsammans inte överstiga 0,5 % och antalet plantor i den efterföljande generationen får tillsammans inte överstiga 0,5 %.

c)

I den efterföljande generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte överstiga 10,0 %.

d)

Vid officiell kontroll får antalet växter med mosaiksymptom och antalet växter med symptom orsakade av bladrullvirus tillsammans inte överstiga 6,0 %.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

De tillåtna toleranserna i punkterna 1 c och d samt 2 c och d ska endast vara tillämpliga när virussjukdomarna orsakas av virus som är allmänt förekommande i Europa.”

d)

Punkterna 5 och 6 ska utgå.

e)

Följande punkt ska läggas till:

”7.

Det högsta antalet generationer av basutsäde av potatis ska vara fyra, och det högsta antalet kombinerade generationer av stamutsädespotatis på fält och basutsäde av potatis ska vara sju.

Det högsta antalet generationer av certifikatutsäde av potatis ska vara två.

Om antalet generationer inte anges på den officiella etiketten ska den berörda potatisen anses tillhöra det högsta antalet generationer som är tillåtet för respektive kategori.”

2.

Bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II

MINIMIKVALITETSKRAV FÖR PARTIER AV UTSÄDESPOTATIS

Tillåtna toleranser för följande orenheter, ytliga skador och sjukdomar hos utsädespotatis:

1.

Förekomst av jord och främmande ämnen: 1,0 viktprocent för basutsäde och 2,0 viktprocent för certifikatutsäde.

2.

Torra eller blöta rötor tillsammans, med undantag av sådana som orsakats av Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus eller Ralstonia solanacearum: 0,5 viktprocent, varav blöta rötor 0,2 viktprocent.

3.

Yttre skador, t.ex. missbildade eller skadade knölar: 3,0 viktprocent.

4.

Vanlig skorv som angriper mer än en tredjedel av knölens yta: 5,0 viktprocent.

5.

Lackskorv som angriper mer än 10,0 % av knölens yta: 5,0 viktprocent.

6.

Pulverskorv som angriper mer än 10,0 % av knölens yta: 3,0 viktprocent.

7.

Knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning orsakad av silverskorv: 1,0 viktprocent.

Sammanlagd tolerans för punkterna 2–7: 6,0 viktprocent för basutsäde och 8,0 viktprocent för certifikatutsäde.”


Top