Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1357/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

OJ L 341, 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; tyst upphävande genom 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

18.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1357/2013

av den 17 december 2013

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelser om ursprung som inte medför förmånsbehandling ska tillämpas för alla handelspolitiska åtgärder som inte medför förmånsbehandling, inbegripet antidumpnings- och utjämningstullar.

(2)

I artikel 24 i förordning (EEG) nr 2913/92 fastställs den grundprincip enligt vilken varor vars tillverkning skett inom mer än ett land ska anses ha sitt ursprung i det land där de genomgick den sista väsentliga och ekonomiskt berättigade bearbetning eller behandling som skedde i ett företag utrustat för det ändamålet och som resulterade i tillverkningen av en ny produkt eller innebar ett viktigt steg i tillverkningen.

(3)

Deklarationen för övergång till fri omsättning av solcellsmoduler och solcellspaneler av kristallint kisel och deras viktigaste komponenter omfattas enligt kommissionens förordning (EU) nr 513/2013 (2) av preliminära antidumpningstullar.

(4)

För att de preliminära antidumpningstullarna ska tillämpas korrekt och enhetligt måste en detaljerad regel fastställas för tolkningen av principen i artikel 24 i förordning (EEG) nr 2913/92 avseende fastställandet av ursprunget för de produkter som omfattas av dessa åtgärder, nämligen solcellsmoduler och solcellspaneler av kristallint kisel och en av deras väsentliga komponenter – solceller av kristallint kisel.

(5)

Produktionen av solcellsmoduler och solcellspaneler av kristallint kisel kan delas in i följande viktiga led: produktion av kiselskivor; bearbetning av kiselskivor till solceller av kristallint kisel; sammansättning av flera solceller av kristallint kisel till en solcellsmodul eller solcellspanel av kristallint kisel.

(6)

Det viktigaste ledet i tillverkningen av solcellspanelerna och solcellsmodulerna av kristallint kisel är bearbetningen av kiselskivor till solceller av kristallint kisel. Detta är det avgörande produktionsledet där användningsområdet för panelens eller modulens komponenter blir slutgiltigt och där de får sina specifika egenskaper.

(7)

Denna bearbetning bör därför anses utgöra den sista väsentliga bearbetningen vid tillverkningen av solcellsmoduler och solcellspaneler av kristallint kisel enligt artikel 24 i förordning (EEG) nr 2913/92. Tillverkningslandet för solcellerna av kristallint kisel bör därför vara det land där solcellsmodulerna eller solcellspanelerna av kristallint kisel har sitt icke-förmånsursprung.

(8)

Genom beslut 94/800/EG (3) godkände rådet bland annat avtalet om ursprungsregler (WTO-Gatt 1994), som bifogas den slutakt som undertecknades i Marrakech den 15 april 1994. Enligt de principer som uppställdes i det avtalet när det gäller arbetsprogrammet för harmonisering bör fastställandet av det land där en viss vara genomgick den sista väsentliga bearbetningen i första hand grunda sig på det land där produktionsprocessen har lett till en förändrad klassificering enligt tulltaxan. Endast om detta kriterium inte gör det möjligt att fastställa det land där den sista väsentliga bearbetningen ägde rum kan andra kriterier användas, till exempel ett mervärdeskriterium eller fastställandet av ett visst bearbetningsled. Det är lämpligt att använda samma principer i EU:s tullagstiftning.

(9)

Solceller av kristallint kisel klassificeras enligt nr 8541 i Harmoniserade systemet (HS). Solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel klassificeras enligt samma nummer. Det material som används, kiselskivor, klassificeras enligt nr 3818. Den regel som grundar sig på en nummerväxling ger därmed på ett lämpligt sätt uttryck för den sista väsentliga bearbetningen av solceller av kristallint kisel. Samtidigt utesluter den möjligheten att ge den slutliga produkten ursprungsstatus genom att celler sätts samman till solcellspaneler eller solcellsmoduler av kristallint kisel, eftersom både paneler och celler klassificeras enligt samma nummer.

(10)

En ursprungsregel grundad på mervärde, som vanligen kombineras med den regel som grundar sig på nummerväxling, för fastställande av de produkter för vilka den sista bearbetningen utgörs av sammansättning är inte lämplig för solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel, eftersom man bättre skulle uppnå den nödvändiga förutsägbarheten och rättssäkerheten för dessa specifika produkter genom att identifiera det viktigaste produktionsledet.

(11)

En så kallad subsidiär regel (residual rule) är nödvändig för att fastställa ursprunget för de solcellspaneler och solcellsmoduler av kristallint kisel för vilka huvudregeln om nummerväxling inte har uppfyllts. I detta fall bör ursprunget för solcellerna av kristallint kisel eller för de delar som utgör den största andelen av värdet av solcellerna av kristallint kisel utgöra panelens eller modulens ursprung.

(12)

Solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel får på vissa villkor också klassificeras enligt HS-nummer 8501. En regel som liknar den som gäller HS-nummer 8541 bör också fastställas för dessa solcellspaneler eller solcellsmoduler av kristallint kisel.

(13)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande. En genomförandeakt har bedömts vara nödvändig och ordföranden har överlämnat utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för vidare beredning. Omprövningskommittén har inte avgett något yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 11 till förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 513/2013 av den 4 juni 2013 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och om ändring av förordning (EU) nr 182/2013 om registrering av dessa importer med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 152, 5.6.2013, s. 5).

(3)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna från Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


BILAGA

Bilaga 11 till förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande avsnitt ska införas mellan avsnitten avseende produkter som klassificeras enligt KN-nummer ex 8482 och ex 8520:

”Ex85 01

Solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom det för produkten och HS-nummer 8541.

Om produkten tillverkas av material som klassificeras enligt HS-nummer 8501 eller 8541, ska ursprunget för dessa material vara produktens ursprung.

Om produkten tillverkas av material som klassificeras enligt HS-nummer 8501 eller 8541 och som har ursprung i mer än ett land, ska ursprunget för de delar som utgör den största andelen av värdet av dessa material vara produktens ursprung.”

2.

Följande avsnitt ska införas mellan avsnitten avseende produkter som klassificeras enligt KN-nummer ex 8528 och ex 8542:

”Ex85 41

Solceller, solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst utom det för produkten.

Om produkten tillverkas av material som klassificeras enligt HS-nummer 8541, ska ursprunget för dessa material vara produktens ursprung.

Om produkten tillverkas av material som klassificeras enligt HS-nummer 8541 och har ursprung i mer än ett land, ska ursprunget för de delar som utgör den största andelen av värdet av dessa material vara produktens ursprung.”


Top