Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0615

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 615/2013 av den 24 juni 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 175, 27.6.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/615/oj

27.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 615/2013

av den 24 juni 2013

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

Tullkodexkommittén har inte avgivit något yttrande inom den tidsfrist som dess ordförande fastlagt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En cylinderformad vara av aluminiumlegering, med öppningar och fördjupningar och med en höjd av ca 8 cm och en diameter av ca 4 cm.

Varan ingår som en del i upprullningsanordningen i ett säkerhetsbälte för motorfordon, racerbåtar, stolliftar för trappor, etc.

 (1) Se bild.

7616 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7616, 7616 99 och 7616 99 90.

Klassificering enligt nr 8708 är utesluten, eftersom det numret enbart omfattar säkerhetsbälten till motorfordon enligt nr 8701–8705, inte delar till säkerhetsbälten.

Klassificering enligt nr 8302 som beslag och liknande artiklar av oädel metall som är lämpliga för karosserier är utesluten, eftersom varorna inte utgör en del av ett karosseri utan en del av upprullningsanordningen i ett säkerhetsbälte.

Varorna ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet, som andra varor av aluminium enligt KN-nummer 7616 99 90.

Image


(1)  Bilden är endast avsedd som vägledning.


Top