Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0217

2013/217/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 8 maj 2013 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen [delgivet med nr C(2013) 2589] Text av betydelse för EES

OJ L 129, 14.5.2013, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 248 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/217/oj

14.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 8 maj 2013

om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen

[delgivet med nr C(2013) 2589]

(Text av betydelse för EES)

(2013/217/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG (2) fastställs bestämmelser om import till unionen samt transitering genom och lagring i unionen av sändningar av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3).

(2)

I del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG fastställs en förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen, under förutsättning att de har genomgått de behandlingar som anges i den delen.

(3)

I del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG fastställs de behandlingar som avses i del 2 i den bilagan med en kod för varje behandlingsmetod. I den delen anges en vanlig behandlingsmetod ”A” och särskilda behandlingsmetoder ”B”–”F” i fallande ordning efter stränghet.

(4)

Mexiko förtecknas i del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG som godkänt för införsel till unionen av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar, avsedda att användas som livsmedel, från fjäderfä, hägnat fågelvilt och frilevande fågelvilt som har genomgått den särskilda behandlingen ”D”.

(5)

Under 2012 bekräftades flera utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) av subtyp H7N3 i delstaten Jalisco i Mexiko, i ett område med hög täthet av fjäderfäanläggningar. För att bekämpa utbrotten har Mexiko tillämpat utslaktning och genomfört nödvaccineringar mot aviär influensa.

(6)

Det senaste HPAI-utbrottet i den epidemin bekräftades i slutet av september 2012, och i december 2012 meddelade Mexiko att utbrotten var utrotade.

(7)

Den 8 januari 2013 underrättade Mexiko kommissionen om två utbrott av HPAI av subtyp H7N3 hos fjäderfä på dess territorium, i delstaten Aguascalientes. Sjukdomen har även spritt sig till delstaterna Jalisco och Guanajuato.

(8)

Eftersom utbrotten av HPAI har bekräftats kan Mexikos territorium inte längre anses vara fritt från den sjukdomen.

(9)

Förekomsten av HPAI-utbrott väcker tvivel om effektiviteten av de åtgärder Mexiko vidtagit för att bekämpa HPAI, däribland vaccinering.

(10)

Import från tredjeländer eller delar av tredjeländer som inte är fria från HPAI av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel, från fjäderfä, hägnat fågelvilt och frilevande fågelvilt som har genomgått en behandling enligt bilaga II till beslut 2007/777/EG, anses utgöra en försumbar risk för att viruset förs in i unionen.

(11)

Med anledning av den snabba spridningen av HPAI och risken för att den mexikanska behöriga myndigheten inte upptäcker HPAI-utbrott i tid bör emellertid import till och transitering genom unionen av sådana köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel som har sitt ursprung i Mexiko endast tillåtas om dessa varor har genomgått den särskilda behandlingen ”B” enligt del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG, eftersom den behandlingsmetoden är strängare än den som för närvarande gäller för dessa varor enligt del 2 i samma bilaga.

(12)

Beslut 2007/777/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

För att man ska undvika onödiga störningar i handeln bör en övergångsperiod medges under vilken sändningar av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel, från fjäderfä, hägnat fågelvilt och frilevande fågelvilt som har sitt ursprung i Mexiko och uppfyller kraven i beslut 2007/777/EG innan det här beslutet får verkan, får fortsätta att importeras till eller transiteras genom unionen.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2007/777/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Under en övergångsperiod till och med den 15 augusti 2013 får sändningar med ursprung i Mexiko, inklusive sådana som transporteras på öppet hav, av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel, från fjäderfä, hägnat fågelvilt och frilevande fågelvilt som har genomgått den särskilda behandlingen ”D” enligt del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG, importeras till eller transiteras genom unionen förutsatt att de åtföljs av det tillämpliga intyget som fyllts i och undertecknats före den 17 maj 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.


BILAGA

I del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG ska posten för Mexiko ersättas med följande:

”MX

Mexiko

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX”


Top