Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0431

Rådets förordning (EU) nr 431/2013 av den 13 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

OJ L 129, 14.5.2013, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 247 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/431/oj

14.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/12


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 431/2013

av den 13 maj 2013

om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 rörande restriktiva åtgärder mot Somalia (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 147/2003 (2) infördes ett allmänt förbud mot tillhandahållande av teknisk rådgivning, tekniskt stöd, teknisk utbildning, finansiering och ekonomiskt stöd med anknytning till militär verksamhet till alla personer, enheter eller organ i Somalia.

(2)

Den 6 mars 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2093 (2013). Den resolutionen ändrade det vapenembargo som föreskrivs i FN:s säkerhetsråds resolution 733 (1992) och som vidareutvecklades i FN:s säkerhetsråds resolution 1425 (2002). FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013) inför följaktligen undantag från förbudet mot tillhandahållande av stöd med anknytning till vapen och militär utrustning som är avsedda för stöd till Amisoms strategiska partner, Förenta nationernas personal och den mission som ersätter Förenta nationernas politiska kontor i Somalia, samt suspenderar partiellt vapenembargot för utvecklingen av de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering.

(3)

Den 25 april 2013 antog rådet beslut 2013/201/Gusp (3), genom vilket beslut 2010/231/Gusp ändras och undantag som motsvarar dem som föreskrivs i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013) införs.

(4)

Denna åtgärd omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att säkerställa att den tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(5)

Förordning (EG) nr 147/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 147/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2a ska ersättas med följande:

”Artikel 2a

Med avvikelse från artikel 1 får den behöriga myndigheten, som anges på webbplatserna i bilaga I, i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad enligt sådana villkor som den anser lämpliga tillåta

a)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet om den har fastställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbildningen endast är avsedda för eller ska användas av Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) som avses i punkt 1 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013), eller som endast är avsett att användas av stater och regionala organisationer som agerar i enlighet med punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 1851 (2008) och punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 1846 (2008),

b)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet, om den har fastställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbildningen endast är avsedda för eller ska användas av Amisoms strategiska partner, som opererar endast enligt Afrikanska unionens strategiska koncept av den 5 januari 2012, och i samarbete och samordning med Amisom i enlighet med punkt 36 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013),

c)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet om den har fastställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbildningen endast är avsedda för eller ska användas av Förenta nationernas personal, inbegripet inom Förenta nationernas politiska kontor i Somalia eller dess efterföljande mission, i enlighet med punkt 37 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013),

d)

tillhandahållande av teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet om följande villkor är uppfyllda:

i)

Den behöriga myndighet som berörs ska ha fastställt att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast för att bistå i utvecklingen av säkerhetssektorns institutioner i överensstämmelse med den politiska process som anges i punkterna 1–3 i FN:s säkerhetsråds resolution 1744 (2007).

ii)

Den berörda medlemsstaten ska till den kommitté som inrättats enligt punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) ha anmält fastställandet av att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast för att bistå i utvecklingen av säkerhetssektorns institutioner i överensstämmelse med den politiska process som anges i punkterna 1–3 i FN:s säkerhetsråds resolution 1744 (2007) och dess behöriga myndighets avsikt att bevilja tillstånd och kommittén ska inte ha invänt inom fem arbetsdagar efter anmälan.

e)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet, utom vad gäller de produkter som avses i bilaga III, förutsatt att följande villkor uppfylls:

i)

Den behöriga myndighet som berörs ska ha fastställt att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast för att bistå i utvecklingen av de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering och för tryggande av det somaliska folkets säkerhet, och

ii)

en anmälan ska ha gjorts till den kommitté som inrättats enligt punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) senast fem dagar före tillhandahållandet av rådgivning, stöd eller utbildning avsedda endast för att bistå i utvecklingen av de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering och för tryggande av det somaliska folkets säkerhet; anmälan ska innehålla uppgifter om sådan rådgivning, sådant stöd eller sådan utbildning i enlighet med punkt 38 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013), eller, i förekommande fall,

iii)

den berörda medlemsstaten ska, efter att ha informerat Somalias federala regering om sin avsikt, senast fem dagar i förväg till den kommitté som inrättats genom punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) ha anmält att det fastställts att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast för att bistå i utvecklingen av de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering och för tryggande av det somaliska folkets säkerhet, och att medlemsstatens behöriga myndighet har för avsikt att bevilja tillstånd, med all relevant information enligt punkt 38 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013).”

2.

I artikel 3.1 ska leden c och d utgå.

3.

Texten i bilagan till denna förordning ska läggas till som bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EUT L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  EUT L 116, 26.4.2013, s. 10.


BILAGA

”BILAGA III

Produkter som avses i led e i artikel 2a

1.

Luftvärnsrobotar, inklusive bärbara luftvärnsrobotar (Manpads).

2.

Eldrörsvapen, haubitsar och kanoner med kaliber större än 12,7 mm samt ammunition och komponenter som är särskilt avsedda för dessa. (Detta inbegriper inte pansarraketgevär som kan avfyras från axeln, t.ex. granatgevär och lätta pansarvärnsvapen, gevärsgranater eller granatsprutor.)

3.

Granatkastare med kaliber större än 82 mm.

4.

Fjärrstyrda pansarvärnsvapen, inklusive fjärrstyrda pansarvärnsrobotar (ATGM) samt ammunition och komponenter särskilt avsedda för dessa.

5.

Laddningar och anordningar avsedda för militär användning som innehåller energetiska material; minor och därtill hörande materiel.

6.

Vapensikten för mörkerseende.”


Top