EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0246

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 246/2013 av den 19 mars 2013 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser Text av betydelse för EES

OJ L 77, 20.3.2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 128 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; tyst upphävande genom 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/246/oj

20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 246/2013

av den 19 mars 2013

om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008 bör kommissionen anta detaljerade bestämmelser för genomförandet av de grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilaga I till den förordningen.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 (2) om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart, i dess ändrade lydelse, fastställs metoder, inklusive teknik för att upptäcka sprängämnen i vätskeform, för att vätskor, aerosoler och geléer ska kunna medföras till behörighetsområden och ombord på luftfartyg.

(3)

Kommissionen får lägga fram förslag om översyn, särskilt med beaktande av driftstekniska frågor rörande utrustningen och av passagerarhänsyn samt mot bakgrund av kommissionens rapport (3) till Europaparlamentet och rådet om situationen vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser. Kommissionen anser det vara lämpligt att införa obligatorisk säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer för detektion av sprängämnen i vätskeform när det gäller vätskor, aerosoler och geléer som säljs på flygplatser och av lufttrafikföretag, förseglade i säkerhetsförslutna påsar, såväl som när det gäller vätskor, aerosoler och geléer avsedda att användas under resan av medicinska skäl eller som ingår i en särskild diet, inbegripet barnmat.

(4)

Kommissionen är fast besluten att helt avskaffa begränsningarna för att medföra vätskor, aerosoler och geléer. Före utgången av 2014 bör kommissionen se över situationen på grundval av erfarenheterna från införandet av säkerhetskontroller i januari 2014, och i nära samarbete med alla berörda parter definiera ett eller flera ytterligare steg mot att nå detta mål, om möjligt inom de två år som följer på det första steget.

(5)

Kommissionen bör följa utvecklingen av teknik för att upptäcka sprängämnen i vätskeform så att flygplatserna i framtiden kan få möjlighet att införa kontrollsystem som har kapacitet att på ett effektivt sätt klara fler hot (t.ex. fasta sprängämnen och sprängämnen i vätskeform) samtidigt och att förenkla uppackningsförfaranden.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Senast den 30 juni 2013 ska flygplatserna eller den enhet som har ansvar för säkerhetskontroll rapportera till de behöriga myndigheterna om situationen i fråga om genomförandet av reglerna rörande införande och användning av utrustning för säkerhetskontroll av vätskor. Senast den 1 september 2013 ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om detta.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 2 i bilagan ska tillämpas från och med den 31 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  COM(2012) 404, 18.7.2012, ej offentliggjort.

(4)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.


BILAGA

1.

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel 4 punkt 4.0.4 ska följande led läggas till som led c:

”c)

LEDS-utrustning som används för att upptäcka flytande sprängämnen (LEDS = Liquid Explosive Detection Systems) är en utrustning som klarar att upptäcka material som kan utgöra ett hot, och som uppfyller bestämmelserna i punkt 12.7 i kommissionens beslut K(2010) 774.”

b)

I kapitel 4 ska punkt 4.1.3.4 g ersättas med följande:

”g)

införskaffats på en flygplats i ett tredjeland som anges i tillägg 4-D, under förutsättning att vätskorna, aerosolerna eller geléerna är förseglade i en säkerhetsförsluten påse som innehåller tillfredsställande bevis för att den inköpts på den flygplatsens flygsida under de senaste 36 timmarna. Undantagen i den här punkten får som längst tillämpas fram till och med den 30 januari 2014.”

c)

I kapitel 4 ska punkterna 4.1.3.1 och 4.1.3.2 utgå.

d)

I kapitel 12 ska punkt 12.7.1.1 ersättas med följande:

”12.7.1.1

LEDS-utrusting ska klara av att upptäcka och indikera, med hjälp av ett larm, en angiven mängd, eller mer, av material som kan utgöra ett hot i vätskor, aerosoler och geléer.”

e)

I kapitel 12 ska punkt 12.7.2 ersättas med följande:

”12.7.2   Standarder för LEDS-utrustning för att upptäcka flytande sprängämnen (LEDS = Liquid Explosive Detection Systems)

12.7.2.1

Tre standarder ska användas för LEDS-utrustning. Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i ett särskilt kommissionsbeslut.

12.7.2.2

All LEDS-utrustning ska uppfylla standard 1.

LEDS-utrustning som överensstämmer med standard 1 får som längst användas fram till och med den 30 januari 2016.

12.7.2.3

Standard 2 ska gälla för all LEDS-utrustning som installeras från och med dagen för den här förordningens ikraftträdande.

All LEDS-utrustning ska från och med den 31 januari 2016 uppfylla standard 2.”

2.

Från och med den 31 januari 2014 ska bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ändras på följande sätt:

a)

I kapitel 4 ska punkt 4.1.2.2 ersättas med följande:

”4.1.2.2

Den behöriga verksamhetsutövaren vid alla flygplatser ska, innan vätskor, aerosoler och geléer förs in på behörighetsområdet, minst säkerhetskontrollera vätskor, aerosoler och geléer som införskaffats på flygplatsen eller ombord på ett luftfartyg och är förseglade i en säkerhetsförsluten påse som också innehåller tillfredsställande bevis på att vätskan, aerosolen eller gelén inköpts på flygsidan på en flygplats eller ombord på ett flygplan, såväl som vätskor, aerosoler och geléer avsedda att användas under resan av medicinska skäl eller som ingår i en särskild diet, inbegripet barnmat.

Före säkerhetskontrollen ska vätskor, aerosoler och geléer tas ut ur kabinbagaget och säkerhetskontrolleras separat från andra artiklar i kabinbagaget, såvida inte den utrustning som används för säkerhetskontroll av kabinbagage klarar av att kontrollera flera tillförslutna behållare för vätskor, aerosoler och geléer inuti bagaget.

När vätskor, aerosoler och geléer tagits ut ur kabinbagaget ska passageraren visa upp

a)

alla vätskor, aerosoler och geléer i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd, och

b)

alla andra vätskor, aerosoler och geléer inklusive säkerhetsförslutna påsar innehållande vätskor, aerosoler och geléer.

Behöriga myndigheter, lufttrafikföretag och flygplatser ska ge passagerarna adekvat information med avseende på säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på flygplatsen.”

b)

I kapitel 4 ska punkt 4.1.3 ersättas med följande:

”4.1.3   Säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer

4.1.3.1

Vätskor, aerosoler och geléer kan, när de kommer in på behörighetsområdet, undantas från säkerhetskontroll med LEDS-utrustning om de

a)

är i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd, eller

b)

är förseglade i en särskild säkerhetsförsluten påse efter att ha inhandlats lokalt på flygplatsens flygsida,

c)

är i en säkerhetsförsluten påse och kommer från en annan EU-flygplats eller från ett EU-lufttrafikföretags luftfartyg och de återförseglas i en särskild säkerhetsförsluten påse innan de lämnar flygplatsens behörighetsområde,

d)

säkerhetskontrollerats lokalt med LEDS-utrustning på flygsidan och sedan förseglats i en särskild säkerhetsförsluten påse.

Undantagen enligt leden c och d ska upphöra att gälla den 31 december 2015.

4.1.3.2

Säkerhetsförslutna påsar för särskild användning enligt leden b–d i punkt 4.1.3.1 ska

a)

tydligt kunna identifieras som säkerhetsförsluten påse från den flygplatsen,

b)

innehålla bevis på att innehållet inhandlats eller återförseglats på den flygplatsen under de senaste tre timmarna,

c)

omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

4.1.3.3

Säkerhetskontrollen av vätskor, aerosoler och geléer ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.”

c)

Tillägg 4-D ska utgå.


Top