EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0092

2013/92/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 februari 2013 om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina [delgivet med nr C(2013) 789]

OJ L 47, 20.2.2013, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 110 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; upphävd genom 32018D1137 . Latest consolidated version: 14/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/92/oj

20.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/74


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 18 februari 2013

om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina

[delgivet med nr C(2013) 789]

(2013/92/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen, och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 tredje meningen, och

av följande skäl:

(1)

Träemballage som används vid transport av alla slags varor till unionen ska uppfylla kraven i punkterna 2 och 8 i del A avsnitt I i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

(2)

Växtskyddskontroller som medlemsstaterna nyligen gjort har visat att träemballage som använts vid transport av vissa varor med ursprung i Kina var angripet av skadegörare, särskilt av Anoplophora glabripennis (Motschulsky), vilket orsakade utbrott av dessa organismer i Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Österrike och Förenade kungariket.

(3)

Träemballaget för dessa varor bör därför vara föremål för den tillsyn som avses i artikel 13.1 i direktiv 2000/29/EG, de växtskyddskontroller som avses i artikel 13a.1 b iii i det direktivet och, i förekommande fall, de åtgärder som avses i artikel 13c.7 i det direktivet. Resultaten av dessa växtskyddskontroller bör anmälas till kommissionen.

(4)

På grundval av de resultat som anmäls till kommissionen bör en översyn göras senast den 31 maj 2014 för att utvärdera detta besluts effektivitet och för att bedöma vilka fytosanitära importrisker som unionen utsätts för till följd av träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina.

(5)

Detta beslut bör tillämpas till och med den 31 mars 2015.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)   träemballage: trä eller träprodukter som används för att stötta, skydda eller innehålla en vara, i form av packlådor, boxar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar, pallkragar och stödjevirke (dunnage), oavsett om det används vid transport av varor eller ej. Trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa och emballage som helt består av trä med en tjocklek på högst 6 mm omfattas inte.

b)   specificerade varor: varor med ursprung i Kina som importeras till unionen och omfattas av de KN-nummer som anges i bilaga I och som överensstämmer med beskrivningarna i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2).

c)   försändelse: en mängd varor som omfattas av ett enda dokument som krävs för tullformaliteter eller andra formaliteter.

Artikel 2

Tillsyn

1.   Träemballaget för varje försändelse av de specificerade varorna ska vara föremål för tullövervakning enligt artikel 37.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (3) och ställas under de ansvariga officiella organens tillsyn enligt artikel 13.1 i direktiv 2000/29/EG. Specificerade varor får bara hänföras till ett av de tullförfaranden som anges i artikel 4.16 a, d, e, f och g i förordning (EEG) nr 2913/92 om de formaliteter som anges i artikel 3 har fullgjorts.

2.   De ansvariga officiella organen får kräva att flygplatsmyndigheter, hamnmyndigheter eller antingen importörer eller aktörer, enligt inbördes överenskommelse, i förväg anmäler så snart som de får kännedom om en omedelbart förestående ankomst av de specificerade varorna till införseltullkontoret och det officiella organet vid införselorten.

Artikel 3

Växtskyddskontroller

Träemballaget för försändelser av de specificerade varorna ska vara föremål för de växtskyddskontroller som anges i artikel 13a.1 b iii i direktiv 2000/29/EG med den minimifrekvens som fastställs i bilaga I till detta beslut för att bekräfta att träemballaget uppfyller kraven i punkterna 2 och 8 i del A avsnitt I i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

Växtskyddskontroller ska ske vid införselorten till unionen eller vid den fastställda bestämmelseorten i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (4) som ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 4

Åtgärder om bestämmelserna inte följs

Om de växtskyddskontroller som avses i artikel 3 visar att kraven i punkterna 2 och 8 i del A avsnitt I i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG inte är uppfyllda eller att träemballaget är angripet av någon av skadegörarna i del A i bilaga I till det direktivet ska den berörda medlemsstaten omedelbart vidta en av de åtgärder som föreskrivs i artikel 13c.7 i det direktivet med avseende på det bristfälliga träemballaget.

Artikel 5

Rapportering

Utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens direktiv 94/3/EG (5) ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla antalet och resultaten av de växtskyddskontroller som utförs i enlighet med artiklarna 2 och 3 i detta beslut enligt rapporteringsmallen i bilaga II senast den 31 oktober 2013 för perioden 1 april–30 september 2013, senast den 30 april 2014 för perioden 1 oktober 2013–31 mars 2014, senast den 31 oktober 2014 för perioden 1 april–30 september 2014 och senast den 30 april 2015 för perioden 1 oktober 2014–31 mars 2015.

Artikel 6

Översyn

Detta beslut ska ses över senast den 31 maj 2014.

Artikel 7

Ikraftträdande och upphörande av tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 april 2013.

Det ska tillämpas till och med den 31 mars 2015.

Artikel 8

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 16.

(5)  EGT L 32, 5.2.1994, s. 37.


BILAGA I

SPECIFICERADE VAROR

KN-nummer

Beskrivning

Frekvens av växtskyddskontroll (%)

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

90

2515

Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

90

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

90

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)

15

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer)

15


BILAGA II

RAPPORTERINGSMALL

Rapport om de fytosanitära importkontrollerna av träemballage för varje försändelse av de specificerade varorna med ursprung i Kina

Rapporteringsperiod:

Rapporterande medlemsstat:

Berörda införselorter:

Kontrollställe

:

Antal kontroller vid införselorten:

Antal kontroller vid bestämmelseorten:

 

KN-nummer: 2514 00 00

KN-nummer: 2515

KN-nummer: 2516

KN-nummer: 6801 00 00

KN-nummer: 6802

Antal inkommande försändelser som förs in i EU via den rapporterande medlemsstaten

 

 

 

 

 

Antal kontrollerade försändelser

 

 

 

 

 

som innehåller en skadegörare och saknar godkänt ISPM 15-märke (dela upp per skadegörare och ange om märket saknas eller är ogiltigt)

 

 

 

 

 

som innehåller en skadegörare och har ett godkänt ISPM 15-märke (dela upp per skadegörare)

 

 

 

 

 

som endast saknar godkänt ISPM 15-märke (dela upp i avsaknad av märke och ogiltigt märke)

 

 

 

 

 

Totalt antal kontrollerade försändelser som vägrats införsel på grund av att träemballaget inte är godkänt

 

 

 

 

 

Totalt antal kontrollerade försändelser med godkänt träemballage

 

 

 

 

 


Top