EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_361_R_0011_01

2012/826/EU: Rådets beslut av den 28 november 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna
Protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

EUT L 361, 31.12.2012, p. 11–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/11


RÅDETS BESLUT

av den 28 november 2012

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

(2012/826/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 november 2007 antog rådet förordning (EG) nr 31/2008 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar (1) (nedan kallat partnerskapsavtalet).

(2)

Ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet paraferades den 10 maj 2012 (nedan kallat det nya protokollet). Det nya protokollet ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Madagaskars överhöghet eller jurisdiktion i fråga om fiske.

(3)

Det existerande protokollet löper ut den 31 december 2012.

(4)

För att säkra att det inte uppstår något avbrott i EU-fartygens fiskeverksamhet fastställs i det nya protokollet att det bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet, dock tidigast den 1 januari 2013, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

(5)

Det nya protokollet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet, på unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (nedan kallat protokollet) bemyndigas härmed på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt enligt artikel 15 från och med dagen för undertecknandet, dock tidigast från och med den 1 januari 2013, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 28 november 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 1.


PROTOKOLL

mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   För en period på två år ska de fiskemöjligheter som beviljas enligt artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske (nedan kallat avtalet) vara följande:

Långvandrande arter (arter som anges i bilaga 1 till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982) undantaget arter av familjen Alopiidae, familjen Sphyrnidae, samt följande arter: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus:

a)

40 notfartyg för tonfiskfiske och

b)

34 fartyg som bedriver fiske med flytlinor, med en dräktighet över 100 GT,

c)

22 fartyg som bedriver fiske med flytlinor, med en dräktighet under 100 GT.

2.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 5 och 6.

3.   Enligt artikel 6 i avtalet och artikel 7 i detta protokoll får fartyg som för flagg från en medlemsstat i unionen endast bedriva fiskeverksamhet i Madagaskars vatten om de finns upptagna i Indiska oceanens tonfiskkommissions lista över godkända fiskefartyg och innehar ett fisketillstånd som utfärdats enligt villkoren i detta protokoll och i enlighet med bilagan till protokollet.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet ska för den period som avses i artikel 1 vara 3 050 000 EUR för protokollets hela giltighetstid.

2.   Den totala ekonomiska ersättningen ska omfatta

a)

ett årligt belopp för tillträdet till Madagaskars exklusiva ekonomiska zon på 975 000 EUR motsvarande en referensfångstmängd på 15 000 ton per år, och

b)

ett specifikt belopp på 550 000 EUR per år till stöd för genomförandet av Madagaskars sektoriella fiskeri- och havspolitik.

3.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 3, 5, 6, 8 och 9.

4.   Unionen ska betala den ekonomiska ersättning som avses i punkt 1, det vill säga ett belopp av 1 525 000 EUR per år under tillämpningsperioden för detta protokoll, vilket motsvarar summan av de belopp som anges i punkt 2 a och b.

5.   Om EU-fartygens totala fångst i Madagaskars exklusiva fiskezon överstiger 15 000 ton tonfisk per år ska den årliga ekonomiska ersättningen för tillträdesrätten vara 65 EUR för varje överskjutande ton fångad tonfisk. Det totala årliga belopp som unionen betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i punkt 2 a. Om den kvantitet som fångas av EU-fartyg i Madagaskars fiskezon överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året enligt bilagan. För att förekomma eventuella överskridanden av referensfångstmängden ska de två parterna anta ett system för regelbunden fångstövervakning.

6.   Betalningen ska ske senast 90 dagar efter det att den provisoriska tillämpningen av detta protokoll inletts enligt artikel 15, för det första året, och senast på årsdagen för detta protokoll för de påföljande åren.

7.   Madagaskars myndigheter har ensam behörighet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a ska användas.

8.   Den ekonomiska ersättningen ska betalas till ett bankkonto som öppnats för den madagaskiska statskassans räkning vid Banque centrale de Madagascar. Kontouppgifterna är följande: Agence Comptable Centrale du Trésor public vid Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagaskar, kontonummer 213 101 000 125 TP EUR.

Artikel 3

Främjande av ansvarsfullt och hållbart fiske i Madagaskars vatten

1.   Så snart protokollets tillämpning inleds och senast tre månader efter den dagen ska unionen och Madagaskar vid sammanträde i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet fastställa ett flerårigt sektorsprogram enligt Madagaskars nationella strategi på fiskeområdet och Europeiska kommissionens politiska ram, tillsammans med tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av det särskilda beloppet i den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b.

b)

Årliga och fleråriga mål för att få till stånd ett hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av de prioriteringar som Madagaskar uttrycker i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar främjandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske som även omfattar marina skyddsområden.

c)

Kriterier och förfaranden, och vid behov även budgetmässiga och finansiella indikatorer, för en årlig utvärdering av resultaten.

2.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet ska godkännas av båda parter i den gemensamma kommittén.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete för ett ansvarsfullt fiske

1.   Båda parter förbinder sig att främja ansvarsfullt fiske i Madagaskars vatten enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Unionen och Madagaskar ska under protokollets giltighetstid övervaka fiskeresursernas tillstånd i Madagaskars fiskezon.

3.   Båda parter ska anstränga sig att respektera resolutioner och rekommendationer som utfärdas av Indiska oceanens tonfiskkommission, samt de förvaltningsplaner som den antar med avseende på bevarande och ansvarsfull förvaltning av fisket. Båda parter ska vidare anstränga sig att iaktta yttranden från den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen enligt artikel 4.2 i avtalet.

4.   I enlighet med artikel 4 i avtalet, på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Indiska oceanens tonfiskkommission, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och i tillämpliga fall efter ett gemensamt vetenskapligt möte enligt artikel 4 i avtalet, ska parterna samråda i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet för att, vid behov, i samförstånd anta åtgärder för en hållbar förvaltning av Madagaskars fiskeresurser.

Artikel 5

Justering av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

1.   De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 får justeras genom ett gemensamt beslut förutsatt att de rekommendationer och resolutioner som antagits av Indiska oceanens tonfiskkommission och den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen bekräftar att justeringen garanterar en hållbar förvaltning av tonfisk och tonfiskliknande arter i Indiska oceanen.

2.   I så fall ska den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a höjas proportionellt och tidsproportionellt. Det totala årliga belopp som unionen betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i artikel 2.2 a.

3.   Båda parter ska meddelas om det uppstår förändringar i deras respektive fiskeripolitik och lagstiftning.

Artikel 6

Nya fiskemöjligheter

1.   Om EU-fiskefartyg önskar bedriva fiske som inte omfattas av artikel 1 i avtalet, ska parterna samråda innan ett eventuellt tillstånd utfärdas och ska, i tillämpliga fall, komma överens om villkoren för denna fiskeverksamhet och om så krävs göra ändringar av det här protokollet och tillhörande bilaga i enlighet med dessa.

2.   Parterna ska främja experimentellt fiske, särskilt när det gäller underutnyttjade arter i Madagaskar vatten. I detta syfte, och på begäran av en av parterna, ska parterna samråda och från fall till fall fastställa arter, villkor och andra relevanta parametrar.

3.   Parterna ska bedriva experimentellt fiske i enlighet med de parametrar som parterna ska komma överens om, om tillämpligt genom ett administrativt förfarande. För Madagaskars del ska Centre national de recherche océanographique och Institut halieutique et des sciences marines delta i utarbetandet av dessa parametrar.

4.   Tillstånden för experimentellt fiske bör gälla i högst sex månader.

5.   Om parterna anser att det experimentella fisket har gett goda resultat kan Madagaskars regering tilldela unionens flotta fiskemöjligheter för de nya arterna fram till dess att detta protokoll upphör att gälla. Den ekonomiska ersättning som anges i artikel 2.2 a ska höjas i enlighet med detta. Avgifter och andra villkor som anges i bilagan ska ändras i enlighet med detta.

Artikel 7

Villkor för att få bedriva fiske – exklusivitetsklausul

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i avtalet får EU-fartyg bedriva fiske i Madagaskars vatten endast om de har ett fisketillstånd som har utfärdats av Madagaskars fiskeriministerium, inom ramen detta protokoll och bilagan till detta protokoll.

Artikel 8

Tillfälligt avbrytande och revidering av betalningen av den ekonomiska ersättningen

1.   Utan att det påverkar artikel 9 ska det ekonomiska stöd som avses i artikel 2.2 a och 2.2 b ses över eller upphävas efter samråd mellan de båda parterna

a)

om fiskeverksamheten i Madagaskars fiskezon hindras av andra orsaker än naturfenomen,

b)

till följd av betydande ändringar i någon av parternas politiska riktlinjer och som inverkar på bestämmelserna i detta protokoll,

c)

om unionen konstaterar en överträdelse av avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet och efter det förfarande som fastställs artiklarna 8 och 96 i det avtalet. I sådant fall ska all verksamhet som bedrivs av EU-fiskefartyg i Madagaskars vatten avbrytas.

2.   Unionen förbehåller sig rätten att delvis eller helt avbryta betalningen av den särskilda ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 b i följande fall:

a)

Om en utvärdering gjord av fiskeriministeriet och som analyserats av den gemensamma kommittén visar att de resultat som uppnåtts inte stämmer överens med programmet.

b)

Om den ekonomiska ersättningen inte verkställs.

3.   Betalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas efter samråd och överenskommelse mellan de båda parterna så snart den situation som rådde före händelserna enligt punkt 1 har återställts och/eller när resultaten av det ekonomiska genomförande som avses i punkt 2 gör det berättigat.

Artikel 9

Avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Tillämpningen av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten efter samråd och överenskommelse mellan parterna i den gemensamma kommittén enligt artikel 9 i avtalet

a)

om andra exceptionella omständigheter än naturfenomen skulle hindra fiskeverksamheten i Madagaskars fiskezon,

b)

om unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 a uteblir av andra orsaker än de som anges i artikel 8 i detta protokoll,

c)

om det uppstår en tvist mellan parterna om tolkningen och genomförandet av detta protokoll och bilagan till detta protokoll, som inte kan lösas,

d)

om endera parten inte följer bestämmelserna i detta protokoll och bilagan till detta protokoll,

e)

till följd av betydande ändringar i någon av parternas politiska riktlinjer, som inverkar på bestämmelserna i detta protokoll,

f)

om någon av parterna konstaterar ett överträdande av avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet och enligt det förfarande som fastställs i artiklarna 8 och 96 i det avtalet,

g)

vid underlåtelse att följa Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, som avses i artikel 3.5 i avtalet.

2.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen meddela detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft.

3.   Vid avbrytande av tillämpningen ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen av protokollet återupptas och den ekonomiska ersättningen ska minskas proportionellt och tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 10

Nationell lagstiftning

1.   EU-fiskefartygens verksamhet i Madagaskars vatten ska regleras genom gällande lagstiftning i Madagaskar om inte annat följer av detta protokoll med tillhörande bilaga.

2.   Madagaskars myndigheter ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella ändringar eller ny lagstiftning när det gäller fiskeripolitiken.

Artikel 11

Konfidentialitet

Parterna ska säkerställa att alla uppgifter om EU:s fartyg och deras fiskeverksamhet i Madagaskars vatten alltid behandlas konfidentiellt. Dessa uppgifter får uteslutande användas för genomförandet av avtalet samt för de behöriga myndigheternas fiskeriförvaltning, övervakning, kontroll och inspektion.

Artikel 12

Utbyte av uppgifter på elektronisk väg

Madagaskar och unionen åtar sig att så snart som möjligt införa de system som krävs för elektroniskt utbyte av alla uppgifter och dokument som rör genomförandet av avtalet. Varje elektroniskt utbyte ska omfattas av ett mottagarbevis. Dokument i elektronisk form ska i alla sammanhang anses likvärdiga pappersversionen.

Båda parter ska omedelbart anmäla eventuella störningar i datorsystem som kan försvåra sådana informationsutbyten. Under sådana omständigheter ska de uppgifter och dokument som rör genomförandet av avtalet automatiskt ersättas med sin pappersversion på det sätt som anges i bilagan.

Artikel 13

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilaga ska tillämpas under två år från och med det inledandet av deras provisoriska tillämpning enligt artikel 15, utom vid uppsägning enligt artikel 14.

Artikel 14

Uppsägning

1.   Om endera parten har för avsikt att säga upp protokollet ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen träder i kraft.

2.   En underrättelse enligt första stycket innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

Artikel 15

Provisorisk tillämpning

Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet, men tidigast den 1 januari 2013.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga ska träda i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

För Europeiska unionen

För Republiken Madagaskar

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

BILAGA

VILLKOR FÖR FISKEVERKSAMHET SOM BEDRIVS AV FARTYG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN I MADAGASKARS FISKEZON

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Utseende av behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna bilaga och om inte annat uttryckligen anges, ska varje hänvisning till en behörig myndighet vad avser Europeiska unionen (EU) eller Madagaskar avse följande:

a)

För EU: Europeiska kommissionen, där så är tillämpligt via EU:s delegation i Madagaskar.

b)

Madagaskar: Fiskeriministeriet.

2.   Madagaskars fiskezon

Alla bestämmelser i protokollet och dess bilaga gäller uteslutande i Madagaskars fiskezon enligt vad som anges i tilläggen 3 och 4 och utan att det påverkar tillämpningen av följande bestämmelser:

a)

EU-fartygen (notfartyg för tonfiskfiske och tonfiskfartyg för fiske med flytlinor) får fiska i vatten bortom 20 nautiska mil från baslinjen.

b)

En skyddszon på tre nautiska mil omkring nationella anordningar som samlar fisk ska respekteras.

c)

För att för att bevara de nationella aktörernas hållbara utnyttjande av vissa demersala arter är det förbjudet för fartyg som bedriver fiske med flytlinor och som omfattas av detta protokoll att bedriva fiskeverksamhet i områdena kring Banc de Leven (Leven Bank) och Banc de Castor, vars koordinater anges i tillägg 5.

3.   Utseende av ett lokalt ombud

Alla EU-fartyg som planerar att begära fisketillstånd enligt detta protokoll ska företrädas av ett ombud med hemvist i Madagaskar.

4.   Bankkonto

Före den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt ska Madagaskar meddela EU uppgifter om det/de bankkonto(n) på vilket/vilka EU-fartygen ska sätta in de belopp som de ska betala inom ramen för avtalet. Kostnaderna för banköverföringar ska betalas av fartygsägarna.

KAPITEL II

FISKETILLSTÅND FÖR TONFISK

1.   Villkor som måste vara uppfyllda innan ett fisketillstånd för tonfisk kan utfärdas – behöriga fartyg.

Fisketillstånd för tonfisk enligt artikel 6 i avtalet ska utfärdas på villkor att fartyget ingår i EU:s register över fiskefartyg på Indiska oceanens tonfiskkommissions lista över godkända fiskefartyg och att fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget har uppfyllt alla tidigare skyldigheter som följer av fiskeverksamhet i Madagaskar inom ramen för avtalet och Madagaskars fiskerilagstiftning.

2.   Ansökan om fisketillstånd

EU ska för varje fiskefartyg som önskar fiska inom ramen för avtalet lämna in en ansökan om fisketillstånd till Madagaskar minst 15 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början; formuläret i tillägg 1 ska användas.

Ansökan ska vara maskinskriven eller tydligt textad med versaler.

När det rör sig om en första ansökan om fisketillstånd enligt det gällande protokollet, eller ansökan om fisketillstånd efter en teknisk ändring av det berörda fartyget, ska ansökan åtföljas av följande:

a)

Bevis på betalning av förskottsavgiften för det begärda fisketillståndets giltighetsperiod.

b)

Namn, adress och kontaktuppgifter för

i)

fiskefartygets ägare,

ii)

fiskefartygets operatör,

iii)

fartygets lokala befraktare.

c)

Ett nytaget färgfoto av fartyget sett från sidan på minst 15x10 cm.

d)

Intyg om att fartyget är sjövärdigt.

e)

Fartygets registreringsbevis.

f)

Hälsointyget för fartyget, utfärdat av behörig myndighet i EU.

g)

Fiskefartygets kontaktuppgifter (fax, e-post osv.).

Vid förnyelse av ett fisketillstånd inom ramen för det gällande protokollet, för ett fartyg vars tekniska specifikationer inte har ändrats ska ansökan om förlängning endast åtföljas av bevis på att avgiften har betalats.

3.   Förskottsavgift

Förskottsavgiften ska fastställas på grundval av den årliga avgiftssats som anges i de tekniska specifikationerna i tillägg 2. Avgiften ska inkludera alla nationella och lokala avgifter, utom hamn-, landnings-, omlastnings- och serviceavgifter.

4.   Preliminär förteckning över fartyg som ansöker om licens

Så snart det nationella organ som är ansvarigt för övervakningen av fisket tagit emot ansökningarna om fisketillstånd ska det omedelbart för varje fartygskategori upprätta en preliminär förteckning över sökande fartyg. Madagaskars behöriga myndighet ska utan dröjsmål skicka denna förteckning till EU.

EU ska vidarebefordra den preliminära förteckningen till fartygsägaren eller till ombudet. Om EU:s kontor är stängda får Madagaskar lämna den preliminära förteckningen direkt till fartygsägaren, eller till dennes ombud, och ska lämna en kopia till EU.

5.   Utfärdande av fisketillståndet

Fisketillstånd ska för alla fartyg utfärdas till fartygsägarna eller deras ombud inom 15 arbetsdagar från den behöriga myndighetens mottagande av den fullständiga ansökan. En kopia av detta tillstånd ska omedelbart skickas till EU:s delegation i Madagaskar.

6.   Förteckning över fartyg med tillstånd att fiska

När fisketillstånden utfärdas ska det nationella organ som är ansvarigt för övervakningen av fisket omedelbart för varje kategori av fartyg upprätta en slutgiltig förteckning över fartyg som har tillstånd att fiska i Madagaskars fiskezon. Denna förteckning ska omedelbart skickas till EU och ska ersätta den preliminära förteckning som nämns ovan.

7.   Fisketillståndets giltighetstid

Fisketillstånden ska gälla under ett år från den 1 januari till den 31 december och kunna förnyas.

8.   Dokument som ska medföras ombord

Fiskefartyg ska vid alla tidpunkter när de befinner sig i Madagaskars vatten eller Madagaskars hamnar medföra följande handlingar ombord:

a)

Fisketillståndet i original, men om detta original inte kan anskaffas inom en månad ska en kopia av den förteckning över fartyg med tillstånd att fiska som föreskrivs i kapitel II punkt 6 i denna bilaga gälla som ersättning för originalet.

b)

Handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i flaggstaten för sådana fiskefartyg, som visar

fartygets registreringsnummer, registreringsbeviset för fartyget,

intyg om överensstämmelse enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) Torremolinoskonvention.

c)

Aktuella bestyrkta ritningar eller beskrivningar av fiskefartygets layout, särskilt antal lastrum för fisk på fiskefartyget, med lagringskapacitet uttryckt i kubikmeter.

d)

Om någon ändring gjorts avseende fiskefartygets egenskaper, dvs. med avseende på dess totala längd, dess bruttoregisterton, huvudmaskinens eller huvudmaskinernas motorstyrka eller dess lastrumskapacitet, ska ett intyg, bestyrkt av en behörig myndighet i fiskefartygets flaggstat, som beskriver denna ändring medföras.

e)

Om fiskefartyget är utrustat med kyltankar för havsvatten ska ett dokument vars äkthet intygas av en behörig myndighet i fartygets flaggstat och som anger tankarnas kalibrering i kubikmeter medföras.

f)

I tillämpliga fall ska en aktualiserad journal över hanteringen av barlastvatten föras (datum och tidpunkter för intag av barlastvatten med uppgift om positioner och volymer, datum och tidpunkter för tömning med uppgift om positioner och volymer, uppgifter om behandling av barlastvattnet).

g)

Ett tillstånd att fiska utanför vatten som står under flaggstatens jurisdiktion, utfärdat till fiskefartyget, eller ett utdrag ur Indiska oceanens tonfiskkommissions register över fartyg med tillstånd.

h)

En kopia av Madagaskars gällande lagstiftning på fiskeriområdet.

9.   Överlåtelse av fisketillståndet

Fisketillstånd utfärdas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas.

Om force majeure kan bevisas och på begäran av EU kan fisketillståndet för ett fartyg ersättas med ett nytt tillstånd, utfärdat i ett annat likvärdigt fartygs eller i ett ersättningsfartygs namn, utan betalning av ett nytt förskott. I sådana fall ska vid avräkningen av avgifterna för notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning och för fartyg som bedriver fiske med flytlinor i kapitel IV hänsyn tas till den totala fångsten för båda fartygstyperna i Madagaskars fiskezon.

Vid en överföring ska fartygsägaren eller dennes ombud i Madagaskar returnera det fisketillstånd som ska ersättas, och Madagaskar ska utan dröjsmål utfärda ersättningstillståndet. Ersättningstillståndet ska utfärdas till fartygsägaren eller dennes ombud så snart som möjligt efter det att det fisketillstånd som ska ersättas lämnats in. Ersättningstillståndet ska träda i kraft samma dag som det fisketillstånd som ska ersättas lämnas tillbaka.

Madagaskar ska så snart som möjligt uppdatera förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska. Den nya förteckningen ska omedelbart meddelas den nationella myndighet som ansvarar för fiskerikontrollen och EU.

10.   Stödfartyg

Stödfartyg som för EU-flagg ska ha ett tillstånd enligt bestämmelserna och villkoren i Madagaskars lagstiftning.

Den årliga licensavgiften som gäller för stödfartyg är 2 500 EUR/år.

De behöriga myndigheterna i Madagaskar ska regelbundet förse Europeiska kommissionen med en förteckning över dessa tillstånd via EU:s delegation i Madagaskar.

KAPITEL III

TEKNISKA REGLER

De tekniska regler som ska gälla för fartyg som innehar ett fisketillstånd vad avser fiskezon, fiskeredskap och bifångster fastställs per fiskekategori i kravspecifikationen i tillägg 2.

Fartygen ska respektera Madagaskars fiskerilagstiftning och alla resolutioner som antagits av Indiska oceanens tonfiskkommission.

KAPITEL IV

FÅNGSTDEKLARATION

1.   Definition av fiskeresan

Vid tillämpningen av denna bilaga ska varaktigheten av ett EU-fartygs fiskeresa mätas på något av följande sätt:

a)

Från fartygets inträde i Madagaskars fiskezon till dess utträde.

b)

Från fartygets inträde i Madagaskars fiskezon till dess fartyget gör en omlastning och/eller en landning i en hamn i Madagaskar.

2.   Fiskeloggbok

Befälhavaren på ett EU-fartyg som fiskar inom ramen för protokollet ska föra fiskeloggbok enligt kommissionen för tonfisk i Indiska oceanens bestämmelser i enlighet med den förlaga per fiskekategori som anges i tilläggen 6 och 7.

Fiskeloggboken ska överensstämma med Indiska oceanens tonfiskkommissions resolution 08/04 för långrevsfartyg och resolution nr 10/03 för notfartyg.

Fiskeloggboken ska fyllas i av befälhavaren för varje dag fartyget vistas i Madagaskars fiskezon.

Befälhavaren ska i fiskeloggboken anteckna den kvantitet av varje art, identifierad genom sin treställiga alfabetiska kod hos FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), som fångats och förvaras ombord, uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, antal exemplar. För varje huvudart ska befälhavaren även ange den bifångst som tagits och den fångst som kastats överbord.

Fiskeloggboken ska fyllas i med läsliga versaler och undertecknas av befälhavaren.

Befälhavaren ska ansvara för att uppgifterna i fiskeloggboken är korrekta.

3.   Fångstdeklaration

Befälhavaren ska anmäla fartygets fångst genom att till Madagaskar överlämna de fiskeloggböcker som avser den period då fartyget befunnit sig i Madagaskars fiskezon.

Fiskeloggböckerna ska lämnas in enligt följande:

a)

Vid genomresa i någon av Madagaskars hamnar ska originalet till varje fiskeloggbok lämnas till det lokala ombudet i Madagaskar, som ska lämna ett skriftligt mottagningsbevis. En kopia av loggboken ska överlämnas till Madagaskars inspektionsgrupp.

b)

Vid fartygets utträde ur Madagaskars fiskezon utan att dessförinnan ha anlöpt någon av Madagaskars hamnar ska originalet till varje fiskeloggbok, inom en period av sju arbetsdagar efter ankomst till annan hamn, och under alla omständigheter inom 15 arbetsdagar efter utträdet ur Madagaskars fiskezon, sändas

i)

per e-post till den e-postadress som angetts av det nationella organ som övervakar fisket, eller

ii)

per fax, till det nummer som angetts av det nationella organ som övervakar fisket, eller

iii)

i ett brev adresserat till det nationella organ som övervakar fisket.

Om fartyget återvänder till Madagaskars fiskezon under dess fisketillstånds giltighetstid ska en ny fångstdeklaration göras.

De båda parterna ska från och med den 1 juli 2013 fastställa ett protokoll för elektroniskt utbyte av alla uppgifter om fångst och om deklarationer utgående från en elektronisk fiskeloggbok. Båda parter ska sedan utarbeta planer för genomförandet av protokollet och ersättning av den tryckta versionen av fångsdeklarationen med en elektronisk version senast den 1 januari 2014.

Befälhavaren ska skicka en kopia av alla fiskeloggböcker till EU och till den behöriga myndigheten i det berörda fartygets flaggstat. För tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor ska befälhavaren även skicka en kopia av samtliga fiskeloggböcker till de behöriga nationella instituten Unité statistique thonière d'Antsiranana (USTA) och centrumet för fiskerikontroll samt till ett av följande forskningsinstitut:

a)

Institut de recherche pour le développement (IRD),

b)

Instituto Español de Oceanografia (IEO),

c)

Instituto Português de Investigação Maritima (Ipimar).

Om reglerna rörande fångstdeklarationen inte iakttas får Madagaskar dra in det berörda fartygets fisketillstånd till dess att deklarationen för de fångster som saknas inkommit, samt utdöma påföljder för fartygsägaren i enlighet med den nationella lagstiftning som är tillämplig i detta fall. Vid upprepad överträdelse får Madagaskar vägra förnyelse av fisketillståndet. Madagaskars ska utan dröjsmål underrätta EU om samtliga påföljder som tillämpas i detta sammanhang.

4.   Slutavräkning av avgifterna för tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor

På grundval av fartygens respektive fångstdeklarationer, vilka bekräftats av de forskningsinstitut som anges ovan, ska EU för varje notfartyg för tonfiskfiske och varje fartyg som bedriver fiske med flytlinor fastställa en slutavräkning för de avgifter som fartyget är skyldigt med avseende på dess årliga fiskesäsong under det föregående kalenderåret.

EU ska skicka slutavräkningen till Madagaskar och fartygsägaren senast den 31 juli det innevarande året. Madagaskar får bestrida slutavräkningen inom 30 arbetsdagar efter dagen för meddelandet, på grundval av styrkande uppgifter. Om oenighet uppstår mellan parterna ska förlikning inledas inom ramen för den gemensamma kommittén. Om Madagaskar inte bestrider slutavräkningen inom 30 arbetsdagar ska slutavräkningen betraktas som godkänd.

Om slutavräkningen är högre än den i förväg betalda fasta avgift som erlagts för fisketillståndet ska fartygsägaren betala det resterande beloppet till Madagaskar senast den 30 september det innevarande året. Om slutavräkningen är lägre än den i förväg betalda fasta avgiften, ska det återstående beloppet inte återbetalas till fartygsägaren.

KAPITEL V

LANDNINGAR OCH OMLASTNINGAR

Omlastning till havs är förbjuden. All omlastning i hamn ska övervakas i madagaskiska fiskeriinspektörers närvaro.

Befälhavaren på ett fartyg som önskar landa eller lasta om ska, minst 48 timmar före landning eller omlastning, samtidigt meddela centrumet för fiskerikontroll och hamnmyndigheten i Madagaskar följande:

a)

Namnet på det fartyg som ska landa eller omlasta och dess nummer i Indiska oceanens tonfiskkommissions register över fiskefartyg.

b)

Landnings- eller omlastningshamn.

c)

Beräknat datum och klockslag för landningen eller omlastningen.

d)

Den kvantitet (utryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar) av varje art som ska landas eller omlastas (identifierad genom sin treställiga alfabetiska FAO-kod).

För omlastning krävs ett förhandstillstånd som ska utfärdas av Madagaskars centrum för fiskerikontroll till befälhavaren eller dennes ombud inom 24 timmar efter ovannämnda anmälan. Omlastningen ska utföras i en madagaskisk hamn som godkänts för detta ändamål.

Vid omlastningen ska befälhavaren, utöver den information som anges i leden a–d, även meddela namnet på det mottagande fartyget.

Befälhavaren på det mottagande transportfartyget ska informera Madagaskars myndigheter (centrumet för fiskerikontroll och hamnmyndigheten) om de kvantiteter tonfisk och tonfiskar som finns ombord på fartyget och ska fylla i och överföra omlastningsdeklarationen till Madagaskars centrum för fiskerikontroll och till hamnmyndigheten inom 24 timmar.

De utsedda fiskehamnar i Madagaskar där omlastning är tillåten är Antsiranana för notfartyg och Toliary, Ehoala och Toamasina för fartyg som bedriver fiske med flytlinor.

Vid överträdelse av dessa bestämmelser ska de påföljder som i Madagaskars lagstiftning föreskrivs för sådana överträdelser tillämpas.

EU-fartyg som landar fångst i Madagaskars hamnar ska sträva efter att ställa sina bifångster till förfogande för lokala förädlingsföretag till lokala marknadspriser. På begäran av EU:s fiskeföretag ska fiskeriministeriets regionala avdelningar tillhandahålla en förteckning över lokala förädlingsföretag med kontaktuppgifter.

Tonfiskfartyg från EU som väljer att landa sina fångster i en av Madagaskars hamnar får ett avdrag med 5 EUR per ton som fångats i Madagaskars fiskezon på den avgift som i tillägg 2 anges för det aktuella fartygets fiskekategori.

Ytterligare 5 EUR får dras av om fiskeriprodukterna säljs i en beredningsanläggning i Madagaskar.

KAPITEL VI

KONTROLL

1.   Inträde i och utträde ur fiskezonen

Varje gång ett EU-fiskefartyg med fisketillstånd inträder i eller utträder ur Madagaskars fiskezon ska Madagaskar underrättas om detta minst tre timmar före inträdet eller utträdet.

I samband med anmälan av inträdet eller utträdet ska fartyget särskilt meddela följande:

a)

Beräknad dag, klockslag och position för in- eller utträdet.

b)

Kvantiteten av varje målart som medförs ombord, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

c)

Kvantiteten av varje bifångstart som medförs ombord, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

Anmälan ska helst göras via e-post eller, om detta inte är möjligt, per fax, till en e-postadress eller ett telefonnummer eller faxnummer som har meddelats av centrumet för fiskerikontroll, med användning av det formulär som bifogas i tillägg 8. Centrumet för fiskerikontroll ska omedelbart bekräfta mottagandet genom e-post eller fax.

Centrumet för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta de berörda fartygen och EU om varje ändring av e-postadressen, faxnumret eller sändningsfrekvensen.

Varje fartyg som ertappas med att bedriva fiskeverksamhet i Madagaskars fiskezon utan att i förväg ha anmält sin närvaro ska betraktas som ett fiskefartyg utan tillstånd.

Den som överträder denna bestämmelse ska ådömas påföljder enligt Madagaskars lagstiftning.

Fångstdeklarationer vid inträde/utträde ska förvaras ombord åtminstone under ett år från och med den dag då rapporten överfördes.

Fiskefartyg från EU som inte har tillstånd att fiska ska göra en deklaration om oskadlig genomfart. Innehållet i denna deklaration ska vara samma innehåll som anges i denna punkt.

2.   Samarbete i kampen mot IUU-fiske

I syfte att stärka fiskeriöverakningen och kampen mot IUU-fisket ska EU- fiskefartyg uppmuntras att anmäla all närvaro av andra fiskefartyg i deras omgivning till centrumet för fiskerikontroll.

3.   Periodisk fångstdeklaration

När ett EU-fartyg bedriver verksamhet i Madagaskars vatten måste befälhavaren på ett EU-fartyg som har fisketillstånd var tredje dag underrätta centrumet för fiskerikontroll om den fångst som gjorts i Madagaskars fiskezon. Första fångstdeklarationen ska lämnas tre dagar efter dagen för inträde i Madagaskars fiskezon.

Var tredje dag ska fartyget i samband med anmälan av sin periodiska fångstdeklaration, särskilt rapportera följande:

a)

Datum, klockslag och position vid deklarationen.

b)

Kvantiteten av varje målart som fångats och medförs ombord under tredagarsperioden, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

c)

Kvantiteten av varje bifångstart som behålls ombord under femdagarsperioden, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

d)

Kvantiteten av varje bifångstart som kastas överbord under tredagarsperioden, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

e)

Produkternas presentationsform.

f)

Tonfiskfartyg som fiskar med snörpvad:

Antal framgångsrika drag med anordningar som samlar fisk (FAD) sedan den förra deklarationen.

Antal framgångsrika drag med fria stim sedan den förra deklarationen.

Antal misslyckade drag.

g)

För tonfiskfartyg som bedriver fiske med flytlinor:

Antal drag sedan den förra deklarationen.

Antal krokar som använts sedan den senaste deklarationen.

Anmälan ska helst göras via e-post eller, om detta inte är möjligt, per fax, till en e-postadress eller ett telefonnummer som har meddelats av centrumet för fiskerikontroll, med användning av den blankett som bifogas i tillägg 8. Centrumet för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta de berörda fartygen och EU om varje ändring av e-postadressen, faxnumret eller sändningsfrekvensen.

Ett fartyg som befinns fiska i Madagaskars fiskezon utan att ha lämnat in sin fångstrapport för tredagarsperioden ska anses vara ett fartyg som fiskar utan tillstånd. Den som överträder denna bestämmelse ska ådömas påföljder enligt Madagaskars lagstiftning.

De periodiska fångstdeklarationerna ska förvaras ombord åtminstone under ett år från och med den dag då deklarationen överfördes.

4.   Inspektion till sjöss

Inspektion till havs i Madagaskars fiskezon av EU-fartyg som innehar ett fisketillstånd ska göras av inspektörer från Madagaskar som tydligt kan identifieras som fiskerikontrollfartyg och fiskeriinspektörer.

Innan de stiger ombord ska de auktoriserade inspektörerna meddela EU-fartyget (på VHF-kanal 16) om sitt beslut att göra en inspektion. Inspektionen ska göras av fiskeinspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet, sina kvalifikationer och uppdragsordern samt att de är inspektörer.

Madagaskars inspektörer ska inte stanna längre ombord på EU-fartyget än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna. De ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, dess fiskeverksamhet och dess last i så liten utsträckning som möjligt.

Efter varje avslutad inspektion ska de auktoriserade inspektörerna upprätta en inspektionsrapport. EU-fartygets befälhavare ska ha rätt att föra in sina anmärkningar i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av EU-fartygets befälhavare.

De auktoriserade inspektörerna ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till EU-fartygets befälhavare innan de lämnar fartyget. Vid överträdelse ska en kopia av anmälan av överträdelsen även vidarebefordras till EU i enlighet med kapitel VIII.

5.   Inspektion i hamn vid landning och omlastning

Inspektioner, i en hamn i Madagaskar, av EU-fartyg som landar eller lastar om sin fångst ska utföras av madagaskiska inspektörer som är tydligt identifierade som personer som bemyndigats att utföra fiskekontroller.

Inspektörerna ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer samt visa uppdragsordern innan inspektionen inleds. Madagaskars inspektörer ska inte stanna längre ombord på EU-fartyget än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna och ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, landningen, omlastningen och själva lasten i så liten utsträckning som möjligt.

Efter varje avslutad inspektion ska inspektörerna från Madagaskar upprätta en inspektionsrapport. EU-fartygets befälhavare ska ha rätt att föra in synpunkter i inspektionsrapporten.

Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av EU-fartygets befälhavare.

Madagaskars inspektörer ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till EU-fartygets befälhavare så snart inspektionen avslutats.

Vid överträdelse ska en kopia av anmälan av överträdelsen även vidarebefordras till EU i enlighet med kapitel VIII.

KAPITEL VII

SYSTEM FÖR SATELLITÖVERVAKNING (VMS)

1.   Fartygens positionsrapporter – VMS-system

EU-fartyg med fisketillstånd ska vara utrustade med ett satellitbaserat kontrollsystem (Vessel Monitoring System, VMS) för att möjliggöra automatisk och kontinuerlig rapportering av deras position, varje timme, till centrumet för fiskerikontroll i flaggstaten.

Varje positionsrapport ska innehålla

a)

Fartygets identifikation.

b)

Fartygets senaste geografiska position (longitud, latitud), med en felmarginal på mindre än 500 meter och med ett konfidensintervall på 99 %.

c)

Datum och klockslag för positionsregistreringen.

d)

Fartygets hastighet och kurs.

Positionsrapporteringarna ska konfigureras enligt det format som anges i tillägg 9.

Den första position som registreras efter inträdet i Madagaskars zon ska identifieras med koden ”ENT”. Samtliga följande positioner ska identifieras med koden ”POS”, utom den första position som registreras efter utträdet ur Madagaskars zon, vilken ska identifieras med koden ”EXT”. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska sörja för automatisk behandling, och i tillämpliga fall, elektronisk överföring av positionsrapporter. Positionsrapporterna ska registreras på ett säkert sätt och sparas under tre år.

2.   Överföring av positionsrapporter om VMS-systemet slutar att fungera

Befälhavaren ska garantera att VMS-systemet ständigt är fullt funktionsdugligt och att positionsrapporterna överförs på ett korrekt sätt till flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

EU-fartyg med defekta VMS-system är inte behöriga att segla in i Madagaskars fiskezon.

För fartyg som redan fiskar i Madagaskars fiskezon gäller att om fartygets VMS-system upphör att fungera ska det repareras eller ersättas så snart som möjligt, senast inom 15 dagar. Efter tidsfristens utgång ska fartyget inte längre ha rätt att fiska i Madagaskars zon.

Fartyg med defekta VMS-system som fiskar i Madagaskars zon ska överföra sina positionsrapporter via e-post eller fax till flaggstatens och Madagaskars centrum för fiskerikontroll minst var sjätte timme och meddelandena ska innehålla all obligatorisk information.

3.   Säker rapportering av positionsrapporter till Madagaskar

Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt överföra de berörda fartygens positionsrapporter till Madagaskars centrum för fiskerikontroll. Flaggmedlemsstatens och Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska utbyta elektroniska kontaktadresser och utan dröjsmål informera varandra om varje ändring av dessa adresser.

Överföringen av positionsrapporter mellan flaggstatens och Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska ske elektroniskt via ett säkert kommunikationssystem.

Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och EU om varje avbrott i den kontinuerliga positionsrapporteringen från ett fartyg som innehar ett fisketillstånd, om det aktuella fartyget inte har anmält utträde ur fiskezonen.

4.   Funktionsfel i kommunikationssystemet

Madagaskar ska se till att dess elektroniska utrustning är kompatibel med den utrustning som används av flaggstatens centrum för fiskerikontroll och ska informera EU så snart det uppstår funktionsfel i överföringen och mottagandet av positionsrapporter så att en teknisk lösning på problemet kan finnas så snart som möjligt. Eventuella tvister ska lösas i den gemensamma kommittén.

Befälhavaren ska betraktas som ansvarig om det visar sig att fartygets VMS-system har manipulerats i syfte att störa dess funktion eller förfalska positionsrapporten. Varje överträdelse ska leda till påföljder i enlighet med Madagaskars gällande lagstiftning.

5.   Ändring av rapporteringsfrekvensen

Vid eventuell misstanke om överträdelse som bygger på välgrundade fakta får Madagaskars centrum för fiskerikontroll, med kopia till EU, begära att flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ökar sändningsfrekvensen för fartygets positionsrapporter till var trettionde minut under en fastställd utredningsperiod. Bevismaterialet ska skickas av Madagaskars centrum för fiskerikontroll till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och till EU. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål sända positionsrapporter till

Madagaskars centrum för fiskerikontroll enligt den nya rapporteringsfrekvensen.

Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska omedelbart underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Europeiska kommissionen så snart inspektionsförfarandet har avslutats.

Vid den fastställda utredningsperiodens slut ska Madagaskars centrum för fiskerikontroll informera flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och EU om en eventuell uppföljning.

KAPITEL VIII

ÖVERTRÄDELSER

Underlåtenhet att iaktta en eller flera av de regler och bestämmelser som anges i protokollet, åtgärderna för förvaltning och bevarande av de levande marina resurserna eller Madagaskars fiskerilagstiftning kan bestraffas med böter, eller med tillfällig indragning, återkallande eller utebliven förnyelse av fartygets fisketillstånd.

1.   Behandling av överträdelser

Överträdelser som begås i Madagaskars fiskezon av ett EU-fartyg som har ett fisketillstånd i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga ska anges i en inspektionsrapport.

Det faktum att befälhavaren, vid en inspektion ombord, undertecknar inspektionsrapporten ska inte påverka fartygsägarens rätt att försvara sig mot anklagelsen om överträdelse. Om befälhavaren vägrar att underteckna inspektionsrapporten ska det i inspektionsrapporten anges skäl för denna vägran, med uppgiften ”vägrar underteckna”.

För varje överträdelse som begås i Madagaskars fiskezon av ett EU-fartyg med fisketillstånd ska en anmälan av överträdelsen och dess påföljder för befälhavaren eller fiskeföretaget sändas direkt till fartygsägarna enligt de förfaranden som föreskrivs i Madagaskar fiskerilagstiftning. En kopia av anmälan ska inom 72 timmar skickas till flaggstaten och till EU.

2.   Arrest av ett fartyg

Vid en konstaterad överträdelse får varje EU-fartyg som bryter mot lagen tvingas avbryta sin fiskeverksamhet och, om fartyget befinner sig till havs, tvingas gå till en hamn i Madagaskar, i enlighet med Madagaskars gällande lagstiftning.

Madagaskar ska inom högst 24 timmar på elektronisk väg underrätta EU om varje arrest av ett EU-fartyg med fisketillstånd. I anmälan ska anges skäl för arresten och/eller kvarhållandet.

Innan åtgärd vidtas mot fartyget, befälhavaren, besättningen eller lasten, undantaget åtgärder för att säkra bevis, ska Madagaskars centrum för fiskerikontroll inom en dag från och med underrättelsen om arresten av fartyget, organisera ett informationsmöte för att klargöra de förhållanden som lett till arresten av fartyget och presentera de eventuella följderna. En företrädare för flaggstaten och en företrädare för fartygsägaren får delta i informationsmötet.

3.   Påföljder i samband med överträdelsen – förlikningsförfarande

Påföljderna för överträdelsen ska fastställas av Madagaskar i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

Ett förlikningsförfarande ska inledas mellan Madagaskars myndigheter och EU-fartyget innan de rättsliga förfarandena inleds för att utröna om problemet kan lösas i godo. En företrädare för fartygets flaggstat får delta i förlikningsförfarandet. Förlikningsförfarandet ska avslutas senast 72 timmar efter anmälan av arresten av fartyget.

4.   Rättslig förfarande – bankgaranti

Om förlikningsförfarandet misslyckas och överträdelsen hänförs till behörig domstol, ska den fartygsägare som är ansvarig för överträdelsen ställa en bankgaranti till förmån för Madagaskars statskassa till ett belopp som ska fastställas av Madagaskar och ska täcka kostnaderna för arresten, det uppskattade bötesbeloppet och eventuell kompensationsersättning. Bankgarantin ska blockeras till dess att det rättsliga förfarandet har avslutats.

Bankgarantin ska utan dröjsmål frisläppas och återlämnas till fartygsägaren i enlighet med nedanstående, så snart avgörandet avgivits

a)

i sin helhet, om ingen påföljd utdöms,

b)

i resterande delar, om påföljden leder till ett bötesbelopp som är lägre än bankgarantin.

Madagaskar ska underrätta EU om resultaten av det rättsliga förfarandet inom åtta dagar efter det att avgörandet avges.

5.   Frisläppande av fartyget och besättningen

Fartyget och dess besättning ska ges tillstånd att lämna hamnen så snart påföljden enligt förlikningsförfarandet reglerats, eller så snart bankgarantin ställts till förmån för statskassan. Fartyget ska släppas och besättningen få lämna hamnen

a)

så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, eller

b)

så snart den garanti som avses ovan har ställts och godkänts av fiskeriministeriet, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

KAPITEL IX

PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.   Antal sjömän för påmönstring

Ägare till notfartyg för tonfiskfiske eller till fartyg för fiske med flytlinor ska mönstra på medborgare i AVS-länderna på följande villkor och med följande förbehåll:

a)

För flottan av notfartyg för tonfiskfiske ska minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i tredjeländers fiskezon ha sitt ursprung i AVS-staterna.

b)

För flottan av fartyg för fiske med flytlinor ska minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskeåret i tredjelands fiskezon ha sitt ursprung i AVS-staterna.

Fartygsägarna ska sträva efter att mönstra på ytterligare sjömän från Madagaskar.

2.   Sjömännens avtal

ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet ska gälla fullt ut för de sjömän som anställs på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Anställningsavtal för AVS-sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen eller deras fackföreningar eller ombud. De undertecknande parterna ska ges varsin kopia. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av tillämpligt socialt trygghetssystem, med liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

3.   Sjömännens lön

AVS-sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras ombud ska komma överens om lönen med sjömännen, deras fackföreningar eller deras ombud. AVS-sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i de länder de kommer ifrån och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

4.   Sjömannens skyldigheter

Sjömän som anställs på EU-fartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

KAPITEL X

OBSERVATÖRER

1.   Observation av fiskeverksamhet

Båda parter är eniga om att respektera de skyldigheter som följer av Indiska oceanens tonfiskkommissions resolutioner om programmet för vetenskapliga observationer.

I enlighet med de skyldigheterna ska följande bestämmelser gälla för observatörerna, utom vid utrymmesbegränsningar på grund av säkerhetsbestämmelser:

Fartyg som har rätt att fiska i Madagaskars vatten enligt partnerskapsavtalet om fiske ska ta ombord observatörer som utses av de madagaskiska myndigheterna för att kontrollera efterlevnaden av ovannämnda skyldigheter på nedanstående villkor.

På begäran av de madagaskiska myndigheterna ska EU-fiskefartyg ta ombord observatörer och målet ska vara att 10 % av fartygen med fisketillstånd ska omfattas av detta. Fartyg med en dräktighet under 100 GT ska emellertid inte omfattas.

2.   Utsedda fartyg och observatörer

Madagaskars myndigheter ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör. Förteckningen ska hållas uppdaterad. Den ska sändas till Europeiska kommissionen så snart den har upprättats.

Madagaskars myndigheter ska underrätta de berörda fartygsägarna om namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på deras fartyg senast 15 dagar före det datum som planerats för observatörens ombordgående.

Observatören ska inte stanna längre ombord på fartyget än vad som krävs för att utföra observatörsuppgifterna.

3.   Observatörens lön

Kostnaderna i samband med ombordstigning och landstigning för observatören ska betalas av fartygsägaren. Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av Madagaskars myndigheter.

För varje fartyg som mönstrar på en observatör ska fartygsägaren bidra med 20 EUR per dag som observatören befinner sig ombord. Detta belopp ska betalas in till det observatörsprogram som förvaltas av centrumet för fiskerikontroll.

4.   Ombordstigningsvillkor

Ombordstigningsvillkoren för observatören, särskilt hur lång tid som ska tillbringas ombord, ska fastställas enligt gemensam överenskommelse mellan fartygsägaren eller dennes ombud och Madagaskar.

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatörens logi ombord är dock beroende av fartygets tekniska struktur.

Fartygsägaren ska stå för kostnaderna för observatörens kost och logi.

Befälhavaren ska inom sitt ansvarsområde vidta alla åtgärder som krävs för att garantera observatörens fysiska säkerhet och psykiska välbefinnande.

Observatörerna ska ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Observatören ska ha tillträde till alla kommunikationsmedel och handlingar ombord, samt till handlingar som rör fartygets fiskeverksamhet, särskilt fiskeloggbok, frysloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som är direkt knutna till observatörens tjänsteutövning.

5.   Observatörens ombord- och avstigning

Observatören ska gå ombord i en hamn som utses av fartygsägaren.

Fartygsägaren eller dennes ombud ska med tio dagars varsel före ombordstigningen underrätta Madagaskar om dag, klockslag och hamn för observatörens ombordstigning. Om observatören tas ombord i ett annat land ska kostnaderna för resan till ombordstigningshamnen betalas av fartygsägaren.

Om observatören inte inställer sig för ombordstigning inom tolv timmar från utsatt datum och klockslag, ska fartygsägaren automatiskt vara löst från skyldigheten att ta ombord observatören.

Fartyget får då lämna hamnen och inleda sin fiskeverksamhet.

Om observatören inte stiger iland i en hamn i Madagaskar ska fartygsägaren stå för alla kostnader för kost och logi under den tid som observatören väntar på hemflygning.

Om fartyget inte är på plats i den överenskomna hamnen på den fastställda tidpunkten då observatören ska tas ombord ska fartygsägaren betala ersättning för de kostnader som observatören har under väntetiden (kost och logi).

Om fartyget inte infinner sig och inte har informerat centrumet för fiskerikontroll får Madagaskar upphäva fartygets fisketillstånd.

6.   Observatörens skyldigheter

Under hela den tid som observatören befinner sig ombord ska denne

a)

vidta lämpliga åtgärder för att inte avbryta eller hindra fiskeinsatser,

b)

respektera egendom och utrustning ombord,

c)

respektera konfidentialiteten för alla fartygshandlingar.

Observatörerna ska lämna sina synpunkter via radio, fax eller e-post minst en gång i veckan när fartyget bedriver fiske i Madagaskars fiskezon, inklusive uppgifter om fångstmängden och bifångstmängden ombord och eventuella andra uppgifter som krävs av myndigheten.

7.   Observatörens rapport

Innan observatören lämnar fartyget ska observatören överlämna en rapport om sina observationer till fartygets befälhavare. Fartygets befälhavare ska ha rätt att föra in synpunkter i observatörens rapport. Rapporten ska undertecknas av observatören och befälhavaren. Observatören ska överlämna en kopia av rapporten till befälhavaren.

Observatören ska lämna in sin rapport till Madagaskar, som ska vidarebefordra en kopia till EU inom 15 arbetsdagar från den dag då observatören lämnade fartyget.

FÖRTECKNING ÖVER TILLÄGG

Tillägg 1

Blankett för licensansökan

Tillägg 2

Tekniska specifikationer

Tillägg 3

Koordinaterna (latitud och longitud) för Madagaskars fiskezon

Tillägg 4

Madagaskars fiskezon

Tillägg 5

Geografiska koordinater för och karta över den fiskezon som är förbjuden för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Tillägg 6

Fiskeloggbok – Fångstdeklarationsblankett för notfartyg för tonfiskfiske

Tillägg 7

Fiskeloggbok – Fångsdeklarationsblankett för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Tillägg 8

Blankett för deklarationer om utträde och inträde i fiskezonen

Tillägg 9

Format för positionsrapport (VMS)

Tillägg 1

Blankett för licensansökan

MADAGASKARS FISKERIMINISTERIUM

ANSÖKAN OM LICENS FÖR ATT BEDRIVA INDUSTRIELLT FISKE FÖR UTLÄNDSKA FARTYG

1.

Fartygsägarens namn: …

2.

Fartygsägarens adress: …

3.

Ombudets eller agentens namn: …

4.

Adress till fartygsägarens ombud eller lokala agent: …

5.

Befälhavarens namn: …

6.

Fartygets namn: …

7.

Registreringsnummer: …

8.

Faxnummer: …

9.

E-postadress: …

10.

Radioanropssignal: …

11.

Fartyget byggt (datum) i (ort): …

12.

Flaggstat: …

13.

Registreringshamn: …

14.

Riggningshamn: …

15.

Längd (total): …

16.

Bredd (total): …

17.

Bruttotonnage (GT): …

18.

Lastrumskapacitet: …

19.

Kyl- och fryskapacitet: …

20.

Motortyp och -effekt: …

21.

Fiskeredskap: …

22.

Antal besättningsmän: …

23.

Kommunikationssystem: …

24.

Anropssignal: …

25.

Igenkänningssignal: …

26.

Fiske som ska bedrivas: …

27.

Landningshamn: …

28.

Fiskezoner: …

29.

Målarter: …

30.

Giltighetstid: …

31.

Särskilda villkor: …

Yttrande från generaldirektoratet för fiske och vattenbruk: …

Anmärkningar från fiskeriministeriet: …

Tillägg 2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fiskezon:

Utanför 20 sjömil från baslinjen. Zon angiven i tilläggen 3 och 4.

En skyddszon på tre nautiska mil omkring nationella anordningar som samlar fisk ska respekteras.

Zonerna Banc de Leven och Banc de Castor, vars koordinater anges i tillägg 5, är förbjudna för fartyg som bedriver fiske med flytlinor och som omfattas av detta protokoll.

Tillåtet redskap:

Not

Flytlinor

Bifångster:

Efterlevnad av Indiska oceanens tonfiskkommissions rekommendationer

Avgifter för fartygsägare/motsvarande fångster:

Fartygsägarens avgift per fiskat ton

35 EUR/ton

Fartygsägarnas årliga förskott:

4 900 EUR för 140 ton per notfartyg för tonfiskfiske

3 675 EUR för 105 ton per fartyg som bedriver fiske med flytlinor, på mer än 100 GT

1 750 EUR för 50 ton per fartyg som bedriver fiske med flytlinor, på högst 100 GT

Antal fartyg med tillstånd att fiska

40 notfartyg

34 fartyg som bedriver fiske med flytlinor på mer än 100 GT

22 fartyg som bedriver fiske med flytlinor på högst 100 GT

Övriga

Avgift per stödfartyg: 2 500 EUR per fartyg

Sjömän:

För flottan av notfartyg för tonfiskfiske gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i tredjeländers fiskezon ska ha sitt ursprung i AVS-staterna.

För flottan av fartyg som bedriver fiske med flytlinor gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskeåret i tredjelands fiskezon ska ha sitt ursprung i AVS-staterna.

Fartygsägarna ska sträva efter att mönstra på ytterligare sjömän från Madagaskar.

Observatörer:

På begäran av de madagaskiska myndigheterna ska EU-fiskefartygen mönstra på en observatör i syfte att nå en täckningsgrad på 10 % av fartygen med tillstånd. Fartyg med en dräktighet under 100 GT omfattas dock inte av denna åtgärd.

För varje fartyg som mönstrar på en observatör ska fartygsägaren bidra med 20 EUR per dag ombord. Detta belopp ska betalas in till det observatörsprogram som förvaltas av centrumet för fiskerikontroll.

Tillägg 3

KOORDINATER (LATITUD OCH LONGITUD) FÖR MADAGASKARS FISKEZON

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


AVGRÄNSNING AV DEN FÖRBJUDNA ZONEN

(i grader och minuter)

Punkt

Latitud

Longitud

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38O

3

11°53S

48°00O

4

12°18S

48°14O

5

12°30S

48°05O

6

12°32S

47°58O

7

12°56S

47°47O

8

13°01S

47°31O

9

12°53S

47°26O

Tillägg 4

Image

Tillägg 5

Geografiska koordinater för och karta över den fiskezon som är förbjuden för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Punkt

Latitud

Longitud

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38O

3

11°53S

48°00O

4

12°18S

48°14O

5

12°30S

48°05O

6

12°32S

47°58O

7

12°56S

47°47O

8

13°01S

47°31O

9

12°53S

47°26O

Tillägg 6

Fiskeloggbok – Fångstdeklarationsblankett för notfartyg för tonfiskfiske

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Tillägg 7

Fiskeloggbok – Fångstdeklarationsblankett för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Image

Tillägg 8

Blankett för deklarationer om utträde och inträde i fiskezonen

RAPPORTERINGSFORMAT

1.   RAPPORTERINGSFORMAT FÖR INTRÄDE (MINST TRE TIMMAR INNAN INTRÄDET SKER)

MOTTAGARE: MADAGASKARS CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL

ÅTGÄRDSKOD: INTRÄDE

FARTYGETS NAMN: …

INTERNATIONELL RADIOANROPSSIGNAL: …

FLAGGSTAT: …

TYP AV FARTYG: …

LICENSNUMMER: …

POSITION VID INTRÄDET: …

DATUM OCH KLOCKSLAG (UTC) FÖR INTRÄDE: …

TOTAL KVANTITET FISK OMBORD I KG: …

YFT (Gulfenad tonfisk/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (Bonit/Skipjack/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (Storögd tonfisk/Bigeye tuna/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (Långfenad tonfisk/Albacore tuna/Thunnus alalunga) i KG: …

ÖVRIGA (ANGE VILKA) i KG: …

2.   RAPPORTERINGSFORMAT FÖR UTTRÄDE (MINST TRE TIMMAR INNAN UTTRÄDET SKER)

MOTTAGARE: MADAGASKARS CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL

ÅTGÄRDSKOD: UTTRÄDE

FARTYGETS NAMN: …

INTERNATIONELL RADIOANROPSSIGNAL: …

FLAGGSTAT: …

TYP AV FARTYG: …

LICENSNUMMER: …

POSITION VID UTTRÄDET: …

DATUM OCH KLOCKSLAG (UTC) FÖR UTTRÄDE: …

TOTAL KVANTITET FISK OMBORD I KG: …

YFT (Gulfenad tonfisk/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (Bonit/ Skipjack/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (Storögd tonfisk/Bigeye tuna/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (Långfenad tonfisk/Albacore tuna/Thunnus alalunga) i KG: …

ÖVRIGA (ANGE VILKA) i KG: …

3.   RAPPORTERINGSFORMAT FÖR VECKOFÅNGST (VAR TREDJE DAG NÄR FARTYGET BEDRIVER VERKSAMHET I MADAGASKARS VATTEN)

MOTTAGARE: MADAGASKARS CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL

ÅTGÄRDSKOD: VERKSAMHET

FARTYGETS NAMN: …

INTERNATIONELL RADIOANROPSSIGNAL: …

FLAGGSTAT: …

TYP AV FARTYG: …

LICENSNUMMER: …

TOTAL KVANTITET FISK OMBORD I KG: …

YFT (Gulfenad tonfisk/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (Bonit/ Skipjack/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (Storögd tonfisk/Bigeye tuna/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (Långfenad tonfisk/Albacore tuna/Thunnus alalunga) i KG: …

ÖVRIGA (ANGE VILKA) i KG: …

ANTAL DRAG SEDAN SENASTE RAPPORTEN: …

Alla rapporter ska skickas till den behöriga myndigheten till följande faxnummer eller e–postadress:

Fax: +261 20 22 490 14

E-post: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Tillägg 9

Format för positionsrapport (VMS)

ÖVERFÖRING AV VMS-MEDDELANDEN TILL MADAGASKAR POSITIONSRAPPORT

Dataelement

Kod

Obligatorisk (O)/ Ej obligatorisk (F)

Innehåll

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare

AD

O

Meddelandeuppgift – mottagare. Landets treställiga alfabetiska ISO-kod

Avsändare

FR

O

Meddelandeuppgift – avsändare. Landets treställiga alfabetiska ISO-kod

Flaggstat

FS

F

 

Typ av meddelande

TM

O

Meddelandeuppgift – typ av meddelande, ”POS”

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Avtalspartens interna referensnummer

IR

F

Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer (flaggstatens treställiga ISO-kod följd av ett nummer)

Distriktsbeteckning

XR

O

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Latitud

LA

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S ggmm (WGS-84)

Longitud

LO

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter Ö/V ggmm (WGS-84)

Kurs

CO

O

Fartygets kurs på en 360-gradig skala

Hastighet

SP

O

Fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Datum

DA

O

Uppgift om fartygets position – datum för registrering av position UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Uppgift om fartygets position – tidpunkt för registrering av position UTC (TTMM)

Slut på rapport

ER

O

Systemuppgift – anger att rapporten är avslutad

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Ett dubbelt snedstreck (//) och en kod anger överföringens början.

Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och datatypen.

Frivilliga uppgifter ska införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapport”.


Top