Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0284

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 av den 29 mars 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 Text av betydelse för EES

OJ L 92, 30.3.2012, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2012; upphävd genom 32012R0996 . Latest consolidated version: 01/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/284/oj

30.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 284/2012

av den 29 mars 2012

om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges unionen möjlighet att vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, om risken inte kan undanröjas i tillfredsställande grad genom att de enskilda medlemsstaterna vidtar åtgärder.

(2)

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima den 11 mars 2011 underrättades kommissionen om att halten radionuklider i vissa livsmedel med ursprung i Japan överskred de gränsvärden för livsmedel som tillämpas i Japan. Sådan kontaminering kan utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa i unionen, och därför antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 av den 25 mars 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (2). Den förordningen ersattes senare av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (3).

(3)

De japanska myndigheterna har meddelat kommissionen att ingen radioaktivitet har konstaterats i de många prov som tagits på saké och andra spritdrycker (whisky och shochu). Genom polerings-, jäsnings- och destillationsprocessen avlägsnas radioaktiviteten nästan helt från själva spritdrycken. En uppföljning av detta kommer att göras på grundval av de japanska myndigheternas fortsatta övervakning av saké, whisky och shochu. Därför bör denna förordning inte omfatta saké, whisky och shochu, vilket ger en mindre administrativ börda för de japanska myndigheterna och de behöriga myndigheterna i de importerande medlemsstaterna.

(4)

De japanska myndigheterna antog den 24 februari 2012 nya gränsvärden för summan av cesium-134 och cesium-137, med tillämpning från den 1 april 2012. Övergångsåtgärder införs för ris, nötkött och sojabönor samt bearbetade produkter därav. Dessa gränsvärden är lägre än de som fastställs i rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (4). Övergångsåtgärderna för nötkött har ingen relevans för unionen, eftersom import av nötkött från Japan till unionen inte är tillåten av djur- och folkhälsoskäl som inte har med radioaktivitet att göra. De japanska myndigheterna har också underrättat kommissionen om att produkter som inte får släppas ut på marknaden i Japan inte heller får exporteras. För att de japanska myndigheternas kontroller före export ska vara förenliga med de kontroller som görs vid införseln till unionen av halten av radionuklider i foder och livsmedel som har sitt ursprung i eller avsänds från Japan, bör därför samma gränsvärden tillämpas i unionen för radionuklider i foder och livsmedel som i Japan, trots att detta inte behövs av säkerhetsskäl, förutsatt att Japans gränsvärden är lägre än de som fastställs i förordning (Euratom) nr 3954/87.

(5)

Strax efter kärnkraftsolyckan krävdes kontroller av förekomsten av jod-131 och summan av cesium-134 och cesium-137 i foder och livsmedel med ursprung i Japan, eftersom det fanns belägg för att de radioaktiva utsläppen i miljön i mycket stor utsträckning var relaterade till jod-131, cesium-134 och cesium-137. Utsläppen av radionukliderna strontium (Sr-90), plutonium (Pu-239) och americium (Am-241) var däremot mycket begränsade eller obefintliga. Jod-131 har en kort halveringstid på 8 dagar och eftersom inga radioaktiva utsläpp från det berörda kärnkraftverket har förekommit de senaste månaderna och den berörda kärnreaktorn nu befinner sig i ett stabilt läge där inga fler utsläpp förväntas ske, förekommer jod-131 inte längre i miljön och följaktligen inte heller i foder och livsmedel från Japan. Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1371/2011 av den 21 december 2011 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (5) avskaffades kravet på kontroll av förekomsten av jod-131. Därför finns det inget behov av att bibehålla gränsvärden för jod-131 i den här förordningen.

(6)

I genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 föreskrevs också gränsvärden för strontium, plutonium och americium för det fall nya radioaktiva utsläpp i miljön skulle ha förekommit även av dessa radionuklider. Eftersom den berörda kärnkraftsreaktorn nu befinner sig i ett stabilt läge kan möjligheten för nya radioaktiva utsläpp i miljön betraktas som utesluten eller mycket liten, och det har inte förekommit några betydande utsläpp i miljön av strontium, plutonium och americium efter kärnkraftsolyckan. Det är därför uppenbart att det inte är nödvändigt att kontrollera förekomsten av dessa radionuklider i livsmedel eller foder från Japan. Följaktligen finns det inget behov av att bibehålla gränsvärdena för dessa radionuklider i den här förordningen.

(7)

Genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 har ändrats vid två tillfällen med hänsyn till hur situationen utvecklats. I den här förordningen föreskrivs ytterligare ändringar som kräver att flera bestämmelser i genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 ändras, varför den förordningen bör ersättas av en ny förordning.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på foder och livsmedel enligt artikel 1.2 i förordning (Euratom) nr 3954/87 med ursprung i eller avsända från Japan, med undantag för

a)

produkter som avsändes från Japan före den 28 mars 2011,

b)

produkter som skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011,

c)

saké enligt KN-numren ex 2206 00 39 (mousserande), ex 2206 00 59 (ej mousserande, på kärl rymmande högst 2 liter) eller ex 2206 00 89 (ej mousserande, på kärl rymmande mer än 2 liter),

d)

whisky enligt KN-nummer 2208 30.

e)

shochu enligt KN-numren ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 eller ex 2208 90 78.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning avses med övergångsåtgärder som föreskrivs i japansk lagstiftning de övergångsåtgärder som de japanska myndigheterna antog den 24 februari 2012 vad gäller gränsvärdena för summan av cesium-134 och cesium-137 enligt bilaga III.

Artikel 3

Import till unionen

Foder och livsmedel (nedan kallade produkterna) som avses i artikel 1 får endast importeras till Europeiska unionen om de uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 4

Gränsvärden för cesium-134 och cesium-137

1.   Sådana produkter som avses i artikel 1 får inte överskrida de gränsvärden för summan av cesium-134 och cesium-137 som anges i bilaga II, med undantag för ris, sojabönor och bearbetade produkter därav.

2.   Ris, sojabönor och bearbetade produkter därav får inte överskrida de gränsvärden för summan av cesium-134 och cesium-137 som anges i bilaga III.

Artikel 5

Försäkran

1.   Varje sändning av sådana produkter som avses i artikel 1 ska åtföljas av en giltig försäkran som upprättats och undertecknats i enlighet med artikel 6.

2.   I den försäkran som avses i punkt 1 ska det

a)

intygas att produkterna är förenliga med den gällande lagstiftningen i Japan, och

b)

anges om produkterna omfattas av de övergångsåtgärder som antagits i den japanska lagstiftningen eller inte.

3.   I den försäkran som avses i punkt 1 ska vidare intygas

a)

att produkterna skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011, eller

b)

att produkterna har sitt ursprung i och avsänds från en annan region än Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Shizuoka, eller

c)

att produkterna avsänds från Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Shizuoka, men inte har sitt ursprung i någon av dessa regioner och inte har utsatts för radioaktivitet under transporten, eller

d)

att produkter som har sitt ursprung i regionerna Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Shizuoka, åtföljs av en analysrapport som innehåller resultaten av provtagning och analys.

4.   Punkt 3 d ska också tillämpas på produkter som fångats eller skördats i kustvattnen till de regioner som det hänvisas till i den punkten, oberoende av var produkterna landas.

Artikel 6

Upprättande och undertecknande av försäkran

1.   Den försäkran som avses i artikel 5 ska utformas enligt mallen i bilaga I.

2.   För de produkter som avses i artikel 5.3 a, b eller c ska försäkran vara undertecknad av en bemyndigad företrädare för Japans behöriga myndigheter eller av en bemyndigad företrädare för en instans som har ett bemyndigande från Japans behöriga myndigheter och står under deras ansvar och tillsyn.

3.   För de produkter som avses i artikel 5.3 d ska försäkran vara undertecknad av en bemyndigad företrädare för Japans behöriga myndigheter och åtföljas av en analysrapport som innehåller resultaten av provtagning och analys.

Artikel 7

Identifikation

Varje sändning av sådana produkter som avses i artikel 1 ska identifieras med en beteckning som ska anges i den försäkran som avses i artikel 5.1, i den analysrapport som avses i artikel 6.3, i hälsointyget och i alla handelsdokument som åtföljer sändningen.

Artikel 8

Gränskontrollstationer och utsett införselställe

Sändningar av sådana produkter som avses i artikel 1, med undantag för dem som omfattas av rådets direktiv 97/78/EG (6), ska föras in i unionen vid ett utsett införselställe enligt definitionen i artikel 3 b i kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (7) (nedan kallat utsett införselställe).

Artikel 9

Förhandsanmälan

Foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare ska i förväg anmäla ankomsten av alla sändningar av sådana produkter som avses i artikel 1 till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen eller det utsedda införselstället, minst två arbetsdagar före sändningens fysiska ankomst.

Artikel 10

Offentliga kontroller

1.   De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen eller det utsedda införselstället ska utföra

a)

dokument- och identitetskontroller av alla sändningar av sådana produkter som avses i artikel 1, och

b)

fysiska kontroller och identitetskontroller, inklusive laboratorieanalys av förekomsten av cesium-134 och cesium-137, av minst

i)

5 % av de sändningar av produkter som avses i artikel 5.3 d, och

ii)

10 % av de sändningar av produkter som avses i artikel 5.3 b och c.

2.   Sändningarna ska hållas kvar under offentlig uppsikt under högst fem arbetsdagar, i väntan på att resultaten av laboratorieanalysen blir tillgängliga.

3.   Om resultatet av laboratorieanalysen ger vid handen att falska garantier har getts i försäkran ska den anses ogiltig, och sändningen av foder eller livsmedel anses inte uppfylla bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 11

Kostnader

Alla kostnader som följer av de offentliga kontroller som avses i artikel 10 och andra åtgärder som vidtagits till följd av bristande överensstämmelse ska bäras av foder- och livsmedelsföretagarna.

Artikel 12

Övergång till fri omsättning

Sändningarna får endast övergå till fri omsättning om foder- eller livsmedelsföretagarna eller deras företrädare till tullmyndigheterna överlämnar en försäkran enligt artikel 5.1 som

a)

godkänts av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen eller det utsedda införselstället, och

b)

ger bevis för att de offentliga kontroller som avses i artikel 10 har utförts och att resultaten av dessa kontroller har varit tillfredsställande.

Artikel 13

Produkter med bristande överensstämmelse

Produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning får inte släppas ut på marknaden. Sådana produkter ska bortskaffas på ett säkert sätt eller återsändas till ursprungslandet.

Artikel 14

Rapporter

Medlemsstaterna ska varje månad underrätta kommissionen om alla analysresultat genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF).

Artikel 15

Upphävande

Förordning (EU) nr 961/2011 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 16

Övergångsbestämmelse

Genom undantag från artikel 3 får produkter som avses i artikel 1 importeras till unionen om de uppfyller kraven i genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 och om

a)

produkterna avsändes från Japan innan den här förordningen trädde i kraft, eller

b)

produkterna åtföljs av en försäkran i enlighet med den förordningen, utfärdad före den 1 april 2012, och om produkterna har avsänts från Japan före den 15 april 2012.

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpningsperiod

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft till och med den 31 oktober 2012. Förordningen kommer att ses över regelbundet med hänsyn till hur kontaminationsläget utvecklas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  EUT L 252, 28.9.2011, s. 10.

(4)  EGT L 371, 30.12.1987, s. 11.

(5)  EUT L 341, 22.12.2011, s. 41.

(6)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(7)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 11.


BILAGA I

Image

Image


BILAGA II

Gränsvärden för livsmedel  (1) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Livsmedel för spädbarn och små barn

Mjölk och mjölkprodukter

Andra livsmedel, med undantag för

mineralvatten och liknande drycker,

te bryggt av ojästa teblad,

sojabönor och sojabönsprodukter (4)

Mineralvatten och liknande drycker samt te bryggt av ojästa teblad

Summan av cesium-134 och cesium-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)  (3)

10 (2)


Gränsvärden för foder  (5) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Foder avsett för kor och hästar

Foder avsett för grisar

Foder avsett för fjäderfä

Foder avsett för fisk (7)

Summan av cesium-134 och cesium-137

100 (6)

80 (6)

160 (6)

40 (6)


(1)  För torkade produkter som är avsedda att konsumeras i rekonstituterat skick ska gränsvärdet tillämpas på den rekonstituterade konsumtionsfärdiga produkten.

På torkad svamp ska rekonstitutionsfaktorn 5 tillämpas.

När det gäller te ska gränsvärdet tillämpas på en infusion som bryggts av tebladen. Beredningsfaktorn för torkat te är 50, och därför garanterar ett gränsvärde på 500 Bq/kg torkade teblad att halten för det bryggda teet inte överstiger gränsvärdet 10 Bq/kg.

(2)  För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden tillfälligt de gränsvärden som fastställs i förordning (Euratom) nr 3954/87.

(3)  När det gäller ris och risprodukter ska gränsvärdet tillämpas från och med den 1 oktober 2012. Före det datumet ska gränsvärdet vara 500 Bq/kg.

(4)  För sojabönor och sojabönsprodukter ska gränsvärdet vara 500 Bq/kg.

(5)  Gränsvärdet gäller foder med en vattenhalt på 12 %.

(6)  För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden tillfälligt de gränsvärden som fastställs i rådets förordning (Euratom) nr 770/90 (EGT L 83, 30.3.1990, s. 78).

(7)  Med undantag för foder avsett för akvariefiskar.


BILAGA III

Övergångsåtgärder som föreskrivs i japansk lagstiftning och som tillämpas i enlighet med denna förordning

a)

Mjölk och mejeriprodukter samt mineralvatten och liknande drycker som tillverkats och/eller bearbetats före den 31 mars 2012 får innehålla högst 200 Bq radioaktivt cesium per kg. Andra livsmedel, med undantag för ris och sojabönor samt bearbetade produkter därav som tillverkats och/eller bearbetats före den 31 mars 2012 får innehålla högst 500 Bq radioaktivt cesium per kg.

b)

Ris som skördats före den 30 september 2012 får innehålla högst 500 Bq radioaktivt cesium per kg.

c)

Produkter av ris som tillverkats och/eller bearbetats före den 30 september 2012 får innehålla högst 500 Bq radioaktivt cesium per kg.

d)

Sojabönor får innehålla högst 500 Bq radioaktivt cesium per kg.

e)

Produkter av sojabönor får innehålla högst 500 Bq radioaktivt cesium per kg.


Top