Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0686

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 oktober 2011 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får föras in till unionen [delgivet med nr K(2011) 7168] Text av betydelse för EES

OJ L 269, 14.10.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 274 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; tyst upphävande genom 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/686/oj

14.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 13 oktober 2011

om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får föras in till unionen

[delgivet med nr K(2011) 7168]

(Text av betydelse för EES)

(2011/686/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 17.3 a,

med beaktande av rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (2), särskilt artikel 12.1 första och andra stycket, artikel 12.4 och artikel 19 inledningsfrasen och leden a och b, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 92/65/EEG innehåller villkor för import till unionen av bland annat sperma, ägg och embryon från hästdjur. Dessa villkor måste minst motsvara de villkor som gäller vid handel mellan medlemsstaterna.

(2)

I direktiv 2009/156/EG anges djurhälsovillkor för import av levande hästdjur till unionen. Enligt direktivet får import av hästdjur till unionen endast tillåtas från tredjeländer eller delar av tredjeländer där venezuelansk hästencefalomyelit är en anmälningspliktig sjukdom och som varit fria från venezuelansk hästencefalomyelit i minst två år.

(3)

I kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (3) fastställs en förteckning över tredjeländer, eller delar av tredjeländer vid regionalisering, från vilka medlemsstaterna tillåter import av hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur, och dessutom ställs andra villkor för sådan import. Förteckningen återfinns i bilaga I till det beslutet. Mexiko, med undantag av delstaterna Chiapas och Oaxaca, är för närvarande förtecknat i den bilagan.

(4)

Den 19 augusti 2011 anmälde Mexiko till Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) att två fall av venezuelansk hästencefalomyelit hos hästar bekräftats i delstaterna Tabasco och Veracruz och att sjukdomen orsakats av subtyp IE, som även konstaterats i grannstaterna Chiapas och Oaxaca.

(5)

Det bör följaktligen inte längre vara tillåtet att föra in hästdjur eller sperma, ägg och embryon från hästdjur från delstaterna Tabasco och Veracruz till unionen. Dessa delstater bör därför utgå ur bilaga I till beslut 2004/211/EG.

(6)

Beslut 2004/211/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Posten för Mexiko i bilaga I till beslut 2004/211/EG ska ersättas med följande:

”MX

Mexiko

MX-0

Hela landet

 

 

MX-1

Hela landet med undantag av delstaterna Chiapas, Oaxaca, Tabasco och Veracruz

D

X

X

X

X

X

X

X

X”

 

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  EUT L 73, 11.3.2004, s. 1.


Top