Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0352

2011/352/EU: Rådets beslut av den 9 juni 2011 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Furstendömet Liechtenstein

OJ L 160, 18.6.2011, p. 84–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 273 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/352/oj

18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/84


RÅDETS BESLUT

av den 9 juni 2011

om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Furstendömet Liechtenstein

(2011/352/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (protokollet) (1), som undertecknades den 28 februari 2008 (2) och trädde i kraft den 7 april 2011, särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.1 i protokollet ska bestämmelserna i Schengenregelverket inte börja tillämpas av Furstendömet Liechtenstein förrän efter ett rådsbeslut om detta och efter att landet har kontrollerat att de nödvändiga villkoren för tillämpning av det regelverket är har uppfyllts av Furstendömet Liechtenstein.

(2)

Rådet har genom följande åtgärder kontrollerat att Furstendömet Liechtenstein säkerställer tillfredsställande uppgiftsskydd: ett fullständigt frågeformulär översändes till Furstendömet Liechtenstein vars svar registrerades, och kontroll- och utvärderingsbesök genomfördes i Furstendömet Liechtenstein, i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden enligt verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (SCH/Com-ex (98) 26 slutlig) (3) (verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998), när det gäller uppgiftsskydd.

(3)

Den 9 juni 2011 konstaterade rådet att Furstendömet Liechtenstein uppfyllde villkoren på området för uppgiftsskydd. Det är därför möjligt att fastställa en tidpunkt från och med vilken Schengenregelverkets bestämmelser rörande Schengens informationssystem (SIS) kan tillämpas i Furstendömet Liechtenstein.

(4)

I och med att detta beslut träder i kraft bör det bli möjligt att överföra faktiska SIS-uppgifter till Furstendömet Liechtenstein. Den konkreta användningen av dessa uppgifter bör medge att rådet, genom tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden enligt verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998, kan kontrollera att de bestämmelser i Schengenregelverket som rör SIS i Furstendömet Liechtenstein tillämpas på ett korrekt sätt. När dessa utvärderingar har genomförts bör rådet fatta beslut om avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna med Furstendömet Liechtenstein.

(5)

Enligt avtalet mellan Furstendömet Liechtenstein, Republiken Island och Konungariket Norge om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i Liechtenstein, Island eller Norge ska avtalet i fråga om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket börja tillämpas samma dag som protokollet börjar tillämpas.

(6)

Ett separat rådsbeslut bör antas där en tidpunkt fastställs för avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna. Fram till den tidpunkt som fastställs i det beslutet bör vissa restriktioner beträffande användningen av SIS gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Från och med den 19 juli 2011 ska de bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som avses i bilaga I vara tillämpliga på Furstendömet Liechtenstein i landets förbindelser med Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

2.   De bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som avses i bilaga II ska vara tillämpliga från och med den dag som anges i de bestämmelserna på Furstendömet Liechtenstein i landets förbindelser med Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

3.   Från och med den 9 juni 2011 får faktiska SIS-uppgifter överföras till Furstendömet Liechtenstein.

Från och med den 19 juli 2011 ska Furstendömet Liechtenstein kunna införa uppgifter i SIS och utnyttja SIS-uppgifter, med förbehåll för punkt 4.

4.   Fram till och med den tidpunkt när kontrollerna avskaffas vid de inre gränserna med Furstendömet Liechtenstein ska Furstendömet Liechtenstein

a)

inte vara skyldigt att återsända eller vägra inresa till sitt territorium för sådana tredjelandsmedborgare som en medlemsstat registrerat på spärrlista i SIS,

b)

avhålla sig från att införa uppgifter som omfattas av artikel 96 i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (4) (Schengenkonventionen).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 9 juni 2011.

På rådets vägnar

PINTÉR S.

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Rådets beslut 2008/261/EG (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3) och 2008/262/EG (EUT L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 138.

(4)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.


BILAGA I

Förteckning över de bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som ska göras tillämpliga på Furstendömet Liechtenstein

1.

När det gäller bestämmelserna i Schengenkonventionen:

Artiklarna 64 och 92–119 i Schengenkonventionen.

2.

När det gäller beslut och förklaringar från den verkställande kommitté som inrättades genom Schengenkonventionen om SIS:

a)

Verkställande kommitténs beslut av den 15 december 1997 om ändring av de finansiella bestämmelserna för C.SIS (SCH/Com-ex(97) 35) (1).

b)

Verkställande kommitténs förklaring av den 18 april 1996 om definition av begreppet utlänning (SCH/Com-ex(96) decl 5) (2).

Verkställande kommitténs förklaring av den 28 april 1999 om SIS struktur (SCH/Com-ex(96) decl 2 rev) (3).

3.

När det gäller andra instrument som rör SIS:

a)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4), i den utsträckning som det tillämpas i samband med behandling av uppgifter inom SIS.

b)

Rådets beslut 2000/265/EG av den 27 mars 2000 om upprättande av en budgetförordning för budgetaspekterna på rådets ställföreträdande generalsekreterares förvaltning av de avtal som ingås i dennes namn, på vissa medlemsstaters vägnar, om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang (Sisnet) (5).

c)

Sirenehandboken (6).

d)

Rådets förordning (EG) nr 871/2004 av den 29 april 2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (7), och eventuella senare beslut om tidpunkten för tillämpningen av dessa funktioner.

e)

Rådets beslut 2005/211/RIF av den 24 februari 2005 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (8), och eventuella senare beslut om tidpunkten för tillämpningen av dessa funktioner.

f)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 av den 6 juli 2005 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna (9).

g)

Artikel 5.4 a och bestämmelserna i avdelning II och bilagorna därtill om Schengens informationssystem (SIS) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (10).

h)

Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (11).

i)

Rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (12).


(1)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 444.

(2)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 458.

(3)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 459.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EGT L 85, 6.4.2000, s. 12.

(6)  Delar av Sirenehandboken offentliggjordes i EUT C 38, 17.2.2003, s. 1. Handboken ändrades genom kommissionens beslut 2006/757/EG (EUT L 317, 16.11.2006, s. 1) och 2006/758/EG (EUT L 317, 16.11.2006, s. 41).

(7)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 29.

(8)  EUT L 68, 15.3.2005, s. 44.

(9)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 18.

(10)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

(11)  EUT L 299, 8.11.2008, s. 1.

(12)  EUT L 299, 8.11.2008, s. 43.


BILAGA II

Förteckning över de bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som ska göras tillämpliga på Furstendömet Liechtenstein från och med den tidpunkt som anges i dessa bestämmelser

1.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon (1).

2.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (2).

3.

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (3).


(1)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.

(3)  EUT L 205, 7.8.2007, s. 63.


Top