Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0208

2011/208/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 1 april 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av Newcastlesjuka i Spanien under 2009 [delgivet med nr K(2011) 2062]

OJ L 87, 2.4.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/208/oj

2.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 1 april 2011

om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av Newcastlesjuka i Spanien under 2009

[delgivet med nr K(2011) 2062]

(Endast den spanska texten är giltig)

(2011/208/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

Newcastlesjuka är en smittsam virussjukdom som orsakar hög dödlighet hos fjäderfä.

(2)

Vid ett eventuellt utbrott av Newcastlesjuka finns det risk för att smittämnet sprids dels till andra fjäderfäanläggningar inom medlemsstaten, dels till andra medlemsstater och tredjeländer genom handel med levande fjäderfä eller fjäderfäprodukter.

(3)

Ett sjukdomsutbrott kan därför snabbt få epidemiska proportioner som kan minska lönsamheten kraftigt inom fjäderfäuppfödningen.

(4)

I rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (2) fastställs åtgärder som medlemsstaterna omedelbart ska vidta vid ett utbrott för att snabbt förhindra ytterligare spridning av viruset.

(5)

I beslut 2009/470/EG fastställs förfaranden för finansiellt stöd från gemenskapen för särskilda veterinära åtgärder, vilket även innefattar nödåtgärder. Enligt artiklarna 3.2 och 6.2 i det beslutet ska medlemsstaterna beviljas finansiellt stöd för att täcka kostnaderna för vissa åtgärder för att bekämpa Newcastlesjuka.

(6)

I artikel 3.6 i beslut 2009/470/EG fastställs hur stor andel av medlemsstatens kostnader som unionens finansiella stöd får täcka.

(7)

Bestämmelser om utbetalningen av finansiellt stöd från unionen för nödåtgärder för att utrota Newcastlesjuka finns i kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 av den 28 februari 2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG (3).

(8)

Ett utbrott av Newcastlesjuka i Spanien bekräftades den 26 november 2009. Spanien vidtog i enlighet med direktiv 92/66/EEG och artikel 3.2 i beslut 2009/470/EG åtgärder för att bekämpa detta utbrott.

(9)

Spanien har fullt ut uppfyllt sina tekniska och administrativa skyldigheter enligt artikel 3.2 i beslut 2009/470/EG och artikel 6 i förordning (EG) nr 349/2005.

(10)

Den 23 december 2009, 26 januari 2010 och 25 februari 2010 lämnade Spanien in en beräkning av kostnaderna för åtgärderna för att utrota Newcastlesjuka.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Finansiellt stöd från unionen till Spanien

1.   Spanien får beviljas finansiellt stöd från unionen för sina kostnader i samband med åtgärder enligt artiklarna 3.2 och 6.2 i beslut 2009/470/EG för att bekämpa Newcastlesjuka under 2009.

2.   Det finansiella stöd som avses i punkt 1 ska fastställas i ett senare beslut som kommer att antas enligt det förfarande som avses i artikel 40.2 i beslut 2009/470/EG.

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 1 april 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EGT L 260, 5.9.1992, s. 1.

(3)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.


Top