Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0207

2011/207/EU: Kommissionens beslut av den 29 mars 2011 om införande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram i samband med återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet [delgivet med nr K(2011) 1984]

OJ L 87, 2.4.2011, p. 9–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 006 P. 203 - 222

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/207/oj

2.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 mars 2011

om införande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram i samband med återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

[delgivet med nr K(2011) 1984]

(2011/207/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 95, och

av följande skäl:

(1)

Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat) antog 2006 en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Återhämtningsplanen införlivades i unionslagstiftningen genom rådets förordning (EG) nr 1559/2007 (2).

(2)

Iccat ändrade återhämtningsplanen den 24 november 2008 genom rekommendation 08–05. Den ändrade återhämtningsplanen införlivades i unionslagstiftningen genom rådets förordning (EG) nr 302/2009 (3).

(3)

För att säkra ett framgångsrikt fullständigt genomförande av den ändrade fleråriga återhämtningsplanen inrättades det genom kommissionens beslut 2009/296/EG (4) ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram för en tvåårsperiod (15 mars 2009–15 mars 2011).

(4)

Det särskilda kontroll- och inspektionsprogram för återhämtning av blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet som infördes genom beslut 2009/296/EG löper ut den 15 mars 2011. Det bör antas ett nytt kommissionsbeslut för att säkerställa en fortsättning av programmet och för att omedelbart genomföra vissa bestämmelser i Iccats rekommendation 10–04, särskilt bestämmelserna om tidig inlämning av erforderliga fiske- och inspektionsplaner.

(5)

Det nya särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet bör införas för perioden 15 mars 2011–15 mars 2014. De resultat som uppnås genom dess tillämpning bör regelbundet utvärderas i samarbete med de berörda medlemsstaterna.

(6)

För att harmonisera kontrollerna och inspektionerna av fisket efter blåfenad tonfisk på unionsnivå bör det utformas gemensamma regler för den kontroll- och inspektionsverksamhet som ska bedrivas av de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter, och medlemsstaterna bör anta nationella kontrollprogram för att iaktta dessa gemensamma regler. Därför bör det fastställas riktvärden för intensiteten i den kontroll- och inspektionsverksamhet som ska bedrivas, liksom prioriteringar och förfaranden för denna verksamhet.

(7)

För att se till att överträdelser följs upp bör det i detta beslut bland annat fastställas rutiner för hur de berörda myndigheterna får utbyta relevanta uppgifter i enlighet med artikel 117 i förordning (EG) nr 1224/2009.

(8)

Den gemensamma inspektions- och övervakningsverksamheten bör genomföras i enlighet med de planer för gemensamt utnyttjande som fastställts av Gemenskapens kontrollorgan för fiske, vilket inrättats genom rådets förordning (EG) nr 768/2005 (5).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom detta beslut införs ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram i syfte att säkerställa ett harmoniserat genomförande av den fleråriga återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet som antogs av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat) 2006, såsom den införlivats i förordning (EG) nr 302/2009 senast ändrad genom Iccats rekommendation 10–04 av den 27 november 2010.

Artikel 2

Tidsmässigt och territoriellt tillämpningsområde

Det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet ska tillämpas till och med den 15 mars 2014 i Iccat-konventionens område.

Artikel 3

Materiellt tillämpningsområde

Det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet ska omfatta

1.

all fiskeverksamhet, inklusive bifångster, med fiskefartyg och fällor, även gemensamma fiskeinsatser,

2.

all fångst, landning, överföring och omlastning samt all placering i kassar,

3.

all därmed förbunden verksamhet som bedrivs av odlingsanläggningar och aktörer som placerar blåfenad tonfisk i kassar, bedriver gödning, odling, uttag eller beredning av blåfenad tonfisk och/eller handel med produkter av blåfenad tonfisk, däribland inrikeshandel, import, export, återexport, transport och lagring,

4.

sport- och fritidsfiske.

KAPITEL II

MÅL, PRIORITERINGAR, RIKTVÄRDEN OCH FÖRFARANDEN

Artikel 4

Mål

Kontroll- och inspektionsverksamheten ska syfta till att säkerställa överensstämmelse med följande bestämmelser:

1.

Årliga fiskeplaner enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 302/2009.

2.

Förbudet enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 302/2009 mot användning av flygplan och helikoptrar för att söka efter blåfenad tonfisk.

3.

Åtgärder beträffande fiske- och odlingskapacitet enligt artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 302/2009.

4.

Genomförande av de observatörsprogram i unionen, inbegripet medlemsstaternas observatörsprogram och Iccats regionala observatörsprogram, enligt punkterna 90, 91 och 92 samt bilaga 7 till Iccats rekommendation 10–04.

5.

Regler för register över fångstfartyg och andra fiskefartyg med tillstånd enligt artiklarna 14 och 15 i förordning (EG) nr 302/2009.

6.

Särskilda tekniska bestämmelser och villkor för fiske efter blåfenad tonfisk enligt Iccats rekommendation 10–04, särskilt bestämmelserna om minsta storlek och därmed förbundna villkor.

7.

Kvantitativa fångstbegränsningar och eventuella särskilda villkor i samband med dem, däribland kontroll av kvotutnyttjandet, enligt Iccats rekommendation 10–04.

8.

Gällande dokumentationsbestämmelser för blåfenad tonfisk enligt Iccats rekommendation 10–04.

Artikel 5

Prioriteringar

Olika redskapskategorier ska prioriteras olika i enlighet med den årliga fiskeplanen. Därför ska varje medlemsstat fastställa egna prioriteringar.

Artikel 6

Riktvärden

Inspektionsriktvärdena anges i bilaga I.

Artikel 7

Förfaranden

Kontroll- och inspektionsverksamheten ska bedrivas i enlighet med följande förfarandebestämmelser:

1.

Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion enligt punkterna 99, 100 och 101 samt bilaga 8 till Iccats rekommendation 10–04.

2.

De inspektionsmetoder som föreskrivs i Iccats rekommendation 10–04, särskilt i bilaga 8.

3.

De förfaranden som tjänstemän ska följa enligt bilaga II till detta beslut.

4.

De förfaranden som medlemsstaterna ska följa enligt artiklarna 8–13 i detta beslut.

Artikel 8

Gemensamma förfaranden

De medlemsstater som anges i artikel 12 ska se till att tjänstemän från andra berörda medlemsstater inbjuds att delta i gemensam inspektions- och övervakningsverksamhet och att det fastställs gemensamma operativa förfaranden för deras övervakningsfarkoster.

Artikel 9

Anmälan av övervaknings- och inspektionsverksamhet

1.   En medlemsstat som, inom ramen för en plan för gemensamt utnyttjande, har för avsikt att övervaka och inspektera fiskefartyg i vatten som tillhör en annan medlemsstats jurisdiktion, ska anmäla detta till den berörda kustmedlemsstatens kontaktpunkt, vilken utsetts i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1042/2006 (6), samt till Gemenskapens kontrollorgan för fiske.

2.   Anmälan enligt punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

Typ, namn och radioanropssignal för inspektionsfartygen och inspektionsflygplanen på grundval av den förteckning som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1042/2006.

b)

De områden där övervaknings- och inspektionsinsatserna kommer att äga rum.

c)

Övervaknings- och inspektionsverksamhetens varaktighet.

Artikel 10

Information om överträdelser

Utöver vad som föreskrivs i artiklarna 82 och 83 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska medlemsstater vars tjänstemän upptäcker en överträdelse när de inspekterar de verksamheter som anges i artikel 3 utan dröjsmål underrätta tredjelandet och kommissionen om dagen för inspektionen och överträdelsens art.

Artikel 11

Omedelbara verkställighetsåtgärder vid allvarliga överträdelser

1.   Om en allvarlig överträdelse konstateras ombord på ett fiskefartyg från unionen ska flaggmedlemsstaten se till att fiskefartyget i fråga, efter inspektionen, upphör med all fiskeverksamhet, och snabbt informera kommissionen om detta.

2.   Om fiskefartyget från unionen inte åläggs att gå in i hamn ska flaggmedlemsstaten meddela kommissionen skälen för detta inom 72 timmar.

KAPITEL III

GENOMFÖRANDE

Artikel 12

Nationella kontrollprogram

1.   Det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet ska genomföras med hjälp av nationella kontrollprogram enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009, antagna av Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Malta och Portugal.

2.   De nationella kontrollprogrammen ska inrättas i enlighet med de mål, prioriteringar, riktvärden och förfaranden som fastställs i detta beslut och ska innehålla alla de data som anges i bilaga III.

3.   De nationella kontrollprogrammen ska åtföljas av årliga genomförandeplaner som ska innehålla närmare uppgifter om de personalresurser och materiella resurser som anslagits och de zoner där dessa ska sättas in. De årliga genomförandeplanerna ska beakta riktvärdena i bilaga I.

4.   För fiskesäsongerna 2012 och 2013 ska medlemsstaterna lämna in sina nationella kontrollprogram och årliga genomförandeplaner senast den 15 september 2011 respektive den 15 september 2012. De ska göra dem tillgängliga på den säkra delen av sin webbplats senast den 1 januari 2012 och 2013.

Artikel 13

Samarbete mellan medlemsstater

Samtliga medlemsstater ska samarbeta med de medlemsstater som anges i artikel 12.1 för att genomföra det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet.

Artikel 14

Gemensam inspektions- och övervakningsverksamhet

De nationella kontrollprogram som avses i artikel 12 får helt eller delvis genomföras enligt en plan för gemensamt utnyttjande som antagits av Gemenskapens kontrollorgan för fiske i enlighet med förordning (EG) nr 768/2005.

Artikel 15

Rapport om genomförandet av nationella kontrollprogram

1.   De medlemsstater som anges i artikel 12.1 ska till kommissionen och Gemenskapens kontrollorgan för fiske lämna en rapport om genomförandet av sina nationella kontrollprogram enligt artikel 12.

2.   Interimsrapporter ska lämnas den 1 juli och den 15 september varje år och en slutrapport den 15 december samma år.

3.   Rapporten ska innehålla följande information i enlighet med tabellen i bilaga II:

a)

Genomförd inspektions- och kontrollverksamhet, månad för månad.

b)

Samtliga konstaterade överträdelser och för varje överträdelse

i)

fiskefartyg (namn, flaggstat och distriktsbeteckning), fälla, odling eller företag som sysslar med beredningen av och/eller handeln med de berörda produkterna av blåfenad tonfisk,

ii)

dag, tid och plats för inspektionen,

iii)

överträdelsens art, inbegripet information om allvarliga överträdelser enligt artiklarna 10 och 11,

iv)

den aktuella situationen när det gäller uppföljningen av konstaterade överträdelser (t.ex. pågående mål, under överklagande eller fortfarande under utredning),

v)

detaljerad beskrivning av alla ålagda sanktioner (t.ex. bötesnivåer, värdet av beslagtagen fisk och/eller redskap och meddelade skriftliga varningar) tillsammans med styrkande handlingar,

vi)

förklaringen till varför inga åtgärder har vidtagits, om så är fallet.

c)

Alla relevanta samordnings- och samarbetsinsatser mellan medlemsstater.

4.   En överträdelse ska tas upp i varje senare rapport till dess att ärendet är avslutat enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning.

Artikel 16

Övriga upplysningar

Medlemsstaterna ska ge kommissionen alla övriga upplysningar som den begär om tillämpningen av denna förordning.

Artikel 17

Unionens inspektionsplan och inspektionsrapport

1.   Baserat på detta beslut och på de nationella kontrollprogrammen ska kommissionen, efter att ha rådgjort med medlemsstaterna, lämna in unionens inspektionsplan till Iccat-kommissionen en månad före dess årliga möte enligt punkt 9 i Iccats rekommendation 10–04.

2.   Kommissionen ska varje år sammankalla kommittén för fiske och vattenbruk för att utvärdera i vilken mån det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet har följts och vilka resultat det har gett, och den utvärderingen ska ligga till grund för den rapport som unionen ska lämna till Iccats sekretariat den 15 oktober varje år.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2011.

På kommissionens vägnar

Maria DAMANAKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 340, 22.12.2007, s. 8.

(3)  EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.

(4)  EUT L 80, 26.3.2009, s. 18.

(5)  EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)  EUT L 187, 8.7.2006, s. 14.


BILAGA I

RIKTVÄRDEN

De riktvärden som fastställs i denna bilaga ska genomföras bland annat för att säkerställa följande:

a)

Fullständig övervakning av placering i kassar i gemenskapens vatten.

b)

Fullständig övervakning av överföringar.

c)

Fullständig övervakning av gemensamma fiskeinsatser.

d)

Kontroll av alla handlingar som enligt gällande lagstiftning krävs avseende blåfenad tonfisk, bland annat för att kontrollera att registrerade uppgifter är tillförlitliga.

Inspektionsställe

Riktvärde

Placering i kasse (även uttag)

Varje placering i kasse i en odlingsanläggning ska ha godkänts av fångstfartygets flaggmedlemsstat senast 48 timmar efter inlämningen av den information som krävs för placeringen i kasse.

Varje placering i kasse för odling eller gödning av blåfenad tonfisk ska åtföljas av den korrekta, fullständiga och styrkta dokumentation som krävs av Iccat (enligt punkt 84 i Iccats rekommendation 10–04).

Varje placering i kasse och uttag ska inspekteras, även av relevanta hamnmyndigheter.

Varje placering i kasse ska övervakas med videokamera i vattnet (enligt punkt 86 i Iccats rekommendation 10–04).

Fisk ska placeras i kasse före den 31 juli såvida det inte finns giltiga skäl för annat enligt rekommendation 10–04 (enligt punkt 83 i Iccats rekommendation 10–04).

Inspektion till sjöss

Riktvärde ska fastställas efter en noggrann analys av fiskeverksamheten i varje område.

Riktvärden för inspektion till sjöss ska avse antalet patrulleringsdagar till sjöss i återhämtningszonen för blåfenad tonfisk med uppgift om fiskesäsong och den typ av fiske som verksamheten inriktas på.

Överföring

Varje överföring ska ha förhandsanmälts till flaggstaten och ska ha godkänts av denna (enligt punkt 75 i Iccats rekommendation 10–04).

Varje överföring ska tilldelas ett godkännandenummer (enligt punkt 76 i Iccats rekommendation 10–04).

Varje överföring ska godkännas inom 48 timmar efter inlämningen av förhandsanmälan (enligt punkt 76 i Iccats rekommendation 10–04).

Iccats överföringsdeklaration ska skickas till flaggstaten när överföringen är avslutad (enligt punkt 77 i Iccats rekommendation 10–04).

Varje överföring ska övervakas med videokamera i vattnet (enligt punkt 79 i Iccats rekommendation 10–04).

Omlastning

Alla fartyg ska inspekteras vid ankomsten innan omlastningen börjar samt innan de avgår efter omlastningen. I icke-utsedda hamnar ska slumpmässiga kontroller göras.

En omlastningsdeklaration ska skickas till flaggstaten senast 48 timmar efter den dag då omlastningen ägde rum i hamn (enligt punkt 69 i Iccats rekommendation 10–04).

Gemensam fiskeinsats

Alla gemensamma fiskeinsatser ska ha förhandsgodkänts av flaggstaterna.

Medlemsstaterna ska upprätta och underhålla ett register över de gemensamma fiskeinsatser som de godkänner.

Flygövervakning

Flexibla riktvärden, som ska fastställas efter en noggrann analys av den fiskeverksamhet som bedrivs i varje område och med beaktande av medlemsstatens tillgängliga resurser.

Landning

Alla fartyg som anlöper en utsedd hamn för att landa blåfenad tonfisk ska inspekteras.

I icke-utsedda hamnar ska slumpmässiga kontroller göras.

Behörig myndighet ska skicka uppgifter om landningar till fiskefartygets flaggstats myndighet senast 48 timmar efter det att landningen har avslutats (enligt punkt 68 i Iccats rekommendation 10–04).

Saluföring

Flexibelt riktvärde, som ska fastställas efter en noggrann analys av de kvantiteter som saluförs.

Sport- och fritidsfiske

Flexibelt riktvärde, som ska fastställas efter en noggrann analys av sport- och fritidsfiskeverksamheten.

Fällor

Allt fiske med fällor, inbegripet överföring och uttag, ska inspekteras.


BILAGA II

FÖRFARANDEN SOM TJÄNSTEMÄN SKA FÖLJA

1.   Inspektionsuppgifter

1.1   Allmänna inspektionsuppgifter

För varje kontroll och inspektion ska det upprättas en inspektionsrapport i det format som anges i punkt 2 i denna bilaga. Tjänstemännen ska alltid kontrollera och notera följande information i rapporten:

1.

Identitetsuppgifter för de ansvariga personerna och de personer på fartyget, odlingen, osv. som är delaktiga i den inspekterade verksamheten.

2.

Tillstånd, licenser och fisketillstånd.

3.

Relevant fartygsdokumentation, till exempel loggböcker, överförings- och omlastningsdeklarationer, Iccats fångstdokument avseende blåfenad tonfisk, återexportintyg och annan dokumentation som granskats under kontroll- och inspektionsinsatser i enlighet med Iccats rekommendation 10–04.

4.

Noggranna uppgifter om storleken på blåfenad tonfisk som fångats (av fartyg eller i fälla), överförts, omlastats, landats, transporterats, odlats, beretts eller saluförts med avseende på överensstämmelsen med bestämmelserna i återhämtningsplanen.

5.

Uppgifter om procentuella bifångster av blåfenad tonfisk som behålls ombord på fartyg som inte aktivt fiskar efter blåfenad tonfisk.

Information avseende alla relevanta resultat av inspektion till sjöss, flygövervakning och inspektioner i hamnar samt av fällor, odlingar och andra berörda företag ska lämnas i inspektionsrapporterna. När det gäller inspektioner som görs inom ramen för Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion bör tjänstemännen registrera de genomförda inspektionerna och eventuella konstaterade överträdelser i fartygets loggbok.

Resultaten ska jämföras med den information som gjorts tillgänglig för tjänstemännen av andra behöriga myndigheter, däribland VMS-information, förteckningar över fartyg med tillstånd, observatörsrapporter, videoupptagningar och alla dokument avseende fiskeverksamheten.

1.2   Inspektionsuppgifter vid flygövervakning

Tjänstemännen ska rapportera övervakningsuppgifter för korskontroll och särskilt kontrollera iakttagelser av fiskefartyg mot VMS-information och förteckningar över fartyg med tillstånd.

Tjänstemännen ska observera och rapportera om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om användning av flygplan och helikoptrar för att söka efter fisk.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas fredade områden, fiskesäsonger och verksamhet som bedrivs av fiskeflottor som omfattas av undantag.

1.3   Inspektionsuppgifter till sjöss

1.3.1   Allmänna inspektionsuppgifter

Om död fisk tas ombord på fångstfartyg eller befinner sig på berednings- eller transportfartyg, ska tjänstemännen alltid kontrollera vilka kvantiteter fisk som finns ombord och jämföra dem med de kvantiteter som registrerats i den relevanta dokumentationen ombord.

Om levande fisk överförs ska tjänstemännen försöka identifiera de metoder som de berörda parterna tillämpar för att beräkna vilka kvantiteter levande blåfenad tonfisk som överförs. Om videoupptagningar finns ska tjänstemännen ges tillgång till dem för kontroll av vilka kvantiteter som överförts enligt upptagningen.

EU:s/medlemsstaternas dykinspektörer kommer att göra en rad inspektioner på plats inuti bogserkassarna för att kontrollera att antalet och den uppskattade vikten fångade och överförda fiskar överensstämmer med uppgifterna i Iccats överföringsdeklaration ombord på bogserbåtarna.

Tjänstemännen ska systematiskt kontrollera följande:

1.

Att fiskefartygen har tillstånd för sin verksamhet (märkning, identitet, licens, fisketillstånd och Iccats förteckning).

2.

Att fartygets dokumentation överensstämmer med kraven.

3.

Att fiskefartygen är utrustade med fungerade kontrollsystem för fartyg (VMS) och att kraven på VMS-överföring iakttas.

4.

Att fiskefartygen inte fiskar i områden där det råder fiskeförbud och att de iakttar fiskesäsongerna.

5.

Att kvoterna och bifångstbegränsningarna iakttas.

6.

Storlekssammansättningen på de fångster av blåfenad tonfisk som finns ombord.

7.

De kvantiteter blåfenad tonfisk som finns ombord med uppgift om i vilken form dessa är.

8.

Fiskeredskap ombord.

9.

Uppgift om eventuell observatör ombord.

Tjänstemännen ska observera och rapportera om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om användning av luftfartyg och helikoptrar för att söka efter fisk.

1.3.2   Inspektionsuppgifter i samband med överföring

Tjänstemännen ska systematiskt kontrollera följande:

1.

Att kraven på förhandsanmälan av överföring har uppfyllts.

2.

Att flaggstaten har tilldelat och meddelat fiskefartygets befälhavare eller den som ansvarar för fällan eller odlingsanläggningen, beroende på vad som är lämpligt, ett godkännandenummer för varje överföring senast 48 timmar efter inlämningen av förhandsanmälan för överföringen.

3.

Att Iccats krav på överföringsdeklaration är uppfyllda.

4.

Att överföringsdeklarationen har undertecknats av den regionala Iccat-observatör som finns ombord och att deklarationen har vidarebefordrats till bogserbåtens befälhavare.

5.

Att kraven på videoupptagning är uppfyllda.

1.3.3   Inspektionsuppgifter i samband med gemensamma fiskeinsatser

Tjänstemännen ska systematiskt kontrollera följande:

1.

Att kraven på att all information om en gemensam fiskeinsats registreras i fiskeloggboken har uppfyllts.

2.

Att ett tillstånd för den gemensamma fiskeinsatsen har utfärdats av fiskefartygens flaggstaters myndigheter enligt förlagan i bilaga V till förordning (EG) nr 302/2009.

3.

Att en observatör finns med under hela den gemensamma fiskeinsatsen.

1.4   Inspektionsuppgifter vid landning

Tjänstemännen ska systematiskt kontrollera följande:

1.

Att fiskefartygen har tillstånd för sin verksamhet (märkning, identitet, licens, fisketillstånd och Iccats förteckning, om relevant).

2.

Att de behöriga myndigheterna mottagit ankomstanmälan för landning.

3.

Att berörd myndighet har skickat uppgifter om landningarna till fiskefartygets flaggstats myndighet inom 48 timmar efter det att landningen är avslutad.

4.

Att fiskefartygen är utrustade med fungerade kontrollsystem för fartyg (VMS) och att kraven på VMS-överföring iakttas.

5.

Att fartygets dokumentation överensstämmer med kraven.

6.

De kvantiteter blåfenad tonfisk som finns ombord med uppgift om i vilken form dessa är.

7.

Den totala sammansättningen i de fångster av blåfenad tonfisk som finns ombord för att kontrollera bestämmelserna om bifångster.

8.

Storlekssammansättningen i de fångster av blåfenad tonfisk som finns ombord för att kontrollera bestämmelserna om minsta storlek.

9.

Fiskeredskapen ombord.

10.

När det gäller landning av beredda produkter, användningen av Iccats omräkningsfaktorer för beräkning av motsvarande levande vikt för beredd blåfenad tonfisk.

11.

Att blåfenad tonfisk från fiskefartyg i östra Atlanten och Medelhavet som saluförs till slutkonsumenter i detaljistledet är korrekt märkt eller etiketterad.

12.

Att blåfenad tonfisk som landas av spöfiskefartyg, långrevsfartyg, fartyg med handlinor eller dörjfiskefartyg i östra Atlanten och Medelhavet är korrekt försedda med identifikationsbrickor framför stjärtfenan.

1.5   Inspektionsuppgifter vid omlastning

Tjänstemännen ska systematiskt kontrollera följande:

1.

Att fiskefartygen har tillstånd för sin verksamhet (märkning, identitet, licens, fisketillstånd och Iccats förteckning).

2.

Att ankomstanmälan har avsänts och att den innehöll korrekta uppgifter om omlastningen.

3.

Att omlastningsfartyg som önskar lasta om har inhämtat förhandstillstånd från sin flaggstat.

4.

Att de kvantiteter som förhandsanmälts för omlastning är kontrollerade.

5.

Att omlastningsdeklarationen har skickats till flaggstaterna senast 48 timmar efter den dag då omlastningen ägde rum i hamn.

6.

Att relevant dokumentation finns ombord och att den är korrekt ifylld och rapporterad (omlastningsdeklaration, Iccats fångstdokument avseende blåfenad tonfisk och återexportintyg).

7.

När det gäller omlastning av beredda produkter, användningen av Iccats omräkningsfaktorer för beräkning av motsvarande levande vikt för beredd blåfenad tonfisk.

1.6   Inspektionsuppgifter vid odlingsanläggningar

Tjänstemännen ska systematiskt kontrollera följande:

1.

Att relevant dokumentation finns på anläggningen och att den är korrekt ifylld och rapporterad (fångstdokument avseende blåfenad tonfisk, återexportintyg, överföringsdeklaration och omlastningsdeklaration).

2.

Att placeringen i kasse har förhandsgodkänts av myndigheterna i fångstfartygets flaggstat.

3.

Att en regional Iccat-observatör har varit närvarande vid alla överföringar och uttag av blåfenad tonfisk och har validerat deklarationerna om placering i kasse.

4.

Att alla överföringar från kasse till anläggningen har videofilmats i vattnet.

5.

Att odlingsstaten vägrar placering i kasse av blåfenad tonfisk om kvantiteten i antal och/eller vikt överstiger den kvantitet som flaggstaten godkänt för placering i kasse.

Medlemsstaternas dykinspektörer kommer att göra en rad inspektioner på plats i odlingskassarna för att bekräfta de kvantiteter fisk som placerats i kasse. Detta kommer att utföras av dykare som i en medlemsstat även kommer att använda en stereoskopisk kamera.

1.7   Inspektionsuppgifter vid transport och saluföring

Tjänstemännen ska systematiskt kontrollera följande:

1.

När det gäller transporter, särskilt de relevanta följedokumenten, vilka ska kontrolleras mot de kvantiteter som transporteras.

2.

När det gäller saluföring, att det finns relevant och korrekt ifylld dokumentation, däribland relevanta fångstdokument avseende blåfenad tonfisk och återexportintyg.

2.   Inspektionsrapporter

1.

För de inspektioner som genomförs inom ramen för Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion ska tjänstemännen använda förlagan i tillägg 1 till denna bilaga.

2.

För övriga inspektioner ska tjänstemännen använda förlagorna för sina nationella rapporter i avvaktan på att tillämpningsbestämmelserna för artikel 76 i förordning (EG) nr 1224/2009 träder i kraft.

Tillägg 1

ICCATS INSPEKTIONSRAPPORT nr …

Image Image

ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER SOM OBSERVERATS

Image


BILAGA III

Innehållet i nationella kontrollprogram enligt artikel 12

De nationella kontrollprogrammen ska bland annat ange följande:

1.   KONTROLLRESURSER

1.   Personalresurser

Antalet landbaserade och sjöbaserade tjänstemän, samt perioder och zoner där de ska sättas in.

2.   Tekniska resurser

Antalet patrullfartyg och -flygplan samt perioder och zoner där de ska sättas in.

3.   Ekonomiska resurser

Budgetavsättningar för personalresurser samt patrullfartyg och -flygplan.

2.   UTSEDDA HAMNAR

Den förteckning över utsedda hamnar och utsedda tidpunkter som krävs enligt Iccats rekommendation 10–04.

3.   ÅRLIGA FISKEPLANER

Närmare uppgifter om alla tillgängliga system för tilldelning av fiskekvoter samt för övervakning och kontroll av genomförandet av fiskeplanen.

4.   INSPEKTIONSPROTOKOLL

Detaljerade protokoll för all inspektionsverksamhet.

Protokollen ska beakta de krav som ställs i artikel 12 i detta beslut.

Medlemsstaterna ska också se till att följande punkter ingår i deras inspektionsverksamhet:

1.   Fångster:

a)

Kvantitet (uppskattning av biomassa) och exakt antal individer.

b)

Kontroll av att fångstmängderna inte överskrider kvottilldelningen.

c)

Kontroll av att kraven på minsta storlek följs med en tolerans på % angivet med siffror.

2.   Överföring:

a)

Förhandsanmälan av överföring till bogserkasse och odlingskasse.

b)

Korrekt kvantitet och antal fiskar har överförts till bogserkassen.

c)

Dödlighet under bogseringen och vad som görs med död fisk.

3.   Odling:

a)

Bekräftelse av att fångsten är laglig och att flaggmedlemsstaten har lämnat förhandsgodkännande.

b)

Korrekt kvantitet och antal fiskar har överförts till odlingskassar.

c)

Provtagnings-/märkningsprogram för att uppskatta viktökning.

4.   Uttag och export:

a)

Korrekt kvantitet och antal fiskar har tagits ut.

b)

Omfattas av Iccats regionala observatörsprogram.

c)

Korrekt kvantitet per produkttyp (med tydliga uppgifter om omräkningsfaktorer).

5.   RIKTLINJER

Förklarande riktlinjer för tjänstemän, producentorganisationer och yrkesfiskare.

6.   KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL

Protokoll för kommunikationen med de behöriga myndigheter som andra medlemsstater har utsett som ansvariga för det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet för blåfenad tonfisk.


BILAGA IV

Situationen månad för månad avseende det nationella kontrollprogrammet för blåfenad tonfisk

Rapporterat av

 

Medlemsstat

 

Månad

 

År

 


AVSNITT A

Sammanfattning av inspektionerna

 

 

Snörpvads-/ringnotsfartyg

Långrevsfartyg

Spöfiskefartyg

Trålare

Bogserfartyg

Andra fartyg

Fälla

Odling

Andra aktörer

 

Januari

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

Inspektioner (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sjöss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överträdelser (totalt per redskap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAKTTAGELSER

 


AVSNITT B

Beskrivning av överträdelsen

Datum

Typ av kontroll

Område

Inspektionsrapport Nr

Flaggstat

ICCAT-Nr (eller CFR-NR)

Namn

Redskap

PNC och SV

Beskrivning

Åtgärder vidtagna? JA/NEJ

Beskrivning av åtgärden

Aktuell situation

Undersökningens beräknade varaktighet

Anledning till att åtgärd inte vidtagits

Kommentarer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FÖRKLARING (till avsnitt B)

Nr

Fält

Beskrivning

1

DATUM

Den dag då inspektionen genomfördes.

2

TYP AV KONTROLL

S-sjöss P-hamn F-odling T-fälla O-annan

3

OMRÅDE

För ”S” ange koordinater. För ”P,F,T eller O” ange område eller hamnens namn.

4

INSPEKTIONSRAPPORT NR

Iccat-inspektionsrapportens (eller den nationella rapportens) nummer.

5

FLAGGSTAT

Inspekterat fartygs/aktörs flaggstat.

6

ICCAT-NR (eller CFR-NR)

Iccat-nummer eller inspekterat fartygs/aktörs nummer i registret över unionens fiskeflotta.

7

NAMN

Inspekterat fartygs/aktörs namn.

8

REDSKAP

Den viktigaste typen av redskap som fartyget/aktören använder vid inspektionstidpunkten.

9

PNC och SV

Vid eventuellt bristande överensstämmelse (PNC) och allvarliga överträdelser (SV) ange rättslig grund (EU-lagstiftning och/eller Iccat-rekommendation).

10

BESKRIVNING

Beskrivning av den eventuellt bristande överensstämmelsen och/eller allvarliga överträdelsen.

11

ÅTGÄRDER VIDTAGNA? JA/NEJ

Om JA, fyll i fälten 12–17, om NEJ, fortsätt till nummer 16.

12

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

(böter/sanktion/beslagtagning/…)

13

AKTUELL SITUATION

Pågående/avslutad/under utredning/osv.

14

UNDERSÖKNINGENS BERÄKNADE VARAKTIGHET

Undersökningens och/eller processens beräknade varaktighet.

15

ANLEDNING TILL ATT ÅTGÄRD INTE VIDTAGITS

Fullständig motivering, om det inte har vidtagits någon åtgärd.

16

KOMMENTARER

Allmänna kommentarer.


Top