Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0156

Rådets förordning (EU) nr 156/2011 av den 13 december 2010 om fördelning av fiskemöjligheterna enligt protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

OJ L 52, 25.2.2011, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/156/oj

25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/66


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 156/2011

av den 13 december 2010

om fördelning av fiskemöjligheterna enligt protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ett nytt protokoll (nedan kallat protokollet) till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (1) (nedan kallat avtalet) paraferades den 7 maj 2010. Protokollet ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Mikronesiska federationens överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(2)

Den 13 december 2010 antog rådet beslut 2011/116/EU (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet.

(3)

Det bör fastställas en metod för fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna under den femårspersiod som avses i artikel 13 i protokollet och under den period då det tillämpas provisoriskt.

(4)

I enlighet med artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (3) bör kommissionen, om det visar sig att de fiskemöjligheter som Europeiska unionen tilldelas enligt protokollet inte utnyttjas fullt ut, informera de berörda medlemsstaterna om detta. Om inget svar inkommit inom en tidsfrist som rådet ska fastställa, ska detta ses som en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fiskefartyg inte fullt ut utnyttjar sina fiskemöjligheter under den aktuella perioden. Denna tidsfrist bör fastställas.

(5)

Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)

Notfartyg för tonfiskfiske

Spanien

5 fartyg

Frankrike

1 fartyg

b)

Långrevsfartyg:

Spanien

12 fartyg

2.   Förordning (EG) nr 1006/2008 ska tillämpas, utan att det påverkar bestämmelserna i avtalet och protokollet.

3.   Om ansökningarna om fisketillstånd från de medlemsstater som avses i punkt 1 inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet ska kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla andra medlemsstater i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1006/2008.

Den tidsfrist som avses i artikel 10.1 i den förordningen ska fastställas till 10 arbetsdagar.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EUT L 151, 6.6.2006, s. 3.

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.


Top