Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_052_R_0045_01

2011/118/EU: Rådets beslut av den 18 januari 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd
Avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

OJ L 52, 25.2.2011, p. 45–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/45


RÅDETS BESLUT

av den 18 januari 2011

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2011/118/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 79.3 jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2010/687/EG 8 november 2010 (1) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) på unionens vägnar den 17 juni 2010, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Avtalet bör godkännas.

(3)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av unionens ståndpunkt i denna fråga.

(4)

I enlighet med artikel 3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna underrättelse enligt artikel 23.2 i avtalet, för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska, biträdd av experter från medlemsstaterna, företräda unionen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 18.5 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 januari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EUT L 294, 12.11.2010, s. 9.

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

och

GEORGIEN,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på Georgiens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka unionens, dess medlemsstaters och Georgiens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967,

SOM BEAKTAR att Irland, enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte kommer att delta i detta avtal, om det inte meddelar sin önskan att delta, i enlighet med det protokollet.

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   avtalsslutande parter: Georgien och unionen,

b)   georgisk medborgare: varje person som innehar georgiskt medborgarskap,

c)   medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt unionens definition innehar medborgarskap i en medlemsstat,

d)   medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen som är bunden av detta avtal,

e)   tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Georgien eller en av medlemsstaterna,

f)   statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

g)   uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Georgien eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att vistas inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)   visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Georgien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

i)   begärande stat: den stat (Georgien eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

j)   anmodad stat: den stat (Georgien eller någon av medlemsstaterna) till vilken en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal inges,

k)   behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Georgien eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

l)   transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten.

m)   gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 5 kilometer från områden som tillhör hamnar, inbegripet tullområden, och internationella flygplatser i medlemsstaterna eller Georgien.

AVSNITT I

GEORGIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   Georgien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är georgiska medborgare.

2.   Georgien ska även återta

a)

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten eller innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en annan medlemsstat, och

b)

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som anges i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom Georgien territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten eller innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en annan medlemsstat.

3.   Georgien ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har fråntagits, förverkat eller avsagt sig sitt medborgarskap i Georgien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att Georgien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den georgiska behöriga diplomatiska beskickningen eller konsulatet, oavsett vilka önskemål som den person som ska återtas har, så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 90 dagar. Om Georgien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska Georgien anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (1).

5.   Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska Georgiens behöriga beskickning eller konsulat inom tre arbetsdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller vid behov utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Georgien inom tre arbetsdagar inte har utfärdat det nya resedokumentet eller förlängt dess giltighetstid, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (2).

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Georgien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om återtagande innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av Georgien, eller

b)

olagligt har rest in till en medlemsstats territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom georgiskt territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i Georgien, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

i)

denna person innehar en visering eller ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid som utfärdats av Georgien,

ii)

den visering eller det uppehållstillstånd som har utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

iii)

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

c)

den anmodade staten har utvisat tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen till hans eller hennes ursprungsstat eller en tredjestat.

3.   När Georgien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska Georgien så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda ett resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits. Om Georgien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

AVDELNING II

UNIONENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Georgien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Georgiens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska även återta:

a)

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i Georgien, och

b)

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i Georgien.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till Georgiens territorium har fråntagits eller avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Georgien.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska denna medlemsstats behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat, oavsett vilka önskemål som den person som ska återtas har, så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 90 dagar. Om den anmodade medlemsstaten inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska landet anses ha godtagit att Georgiens enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

5.   Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska den anmodade medlemsstatens behöriga beskickning eller konsulat inom tre arbetsdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller, om så behövs, utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om den anmodade medlemsstaten inte inom tre arbetsdagar har utfärdat det nya resedokumentet eller förlängt dess giltighetstid, ska medlemsstaten anses ha godtagit att Georgiens enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Georgien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Georgiens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om återtagande innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har inrest till Georgiens territorium omedelbart efter att ha vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

Georgien har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till georgiskt territorium, såvida inte

i)

denna person innehar en visering eller ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid som utfärdats av den anmodade medlemsstaten,

ii)

den visering eller det uppehållstillstånd som har utfärdats av Georgien har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

iii)

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

c)

den anmodade medlemsstaten har utvisat tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen till hans eller hennes ursprungsstat eller en tredjestat.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla ska återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas gäller återtagandeskyldigheten i punkt 1 för den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska medlemsstaten så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda ett resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits. Om medlemsstaten inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska den anses ha godtagit att Georgiens enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

AVDELNING III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDE

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2 och 5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument eller en giltig identitetshandling kan återtagandet av personen ske utan att den begärande staten behöver inge en ansökan om återtagande eller ett skriftligt meddelande i enlighet med artikel 11.1, till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsområde (inbegripet på flygplatser) efter att olagligen ha tagit sig över gränsen direkt från den anmodade statens territorium får den begärande staten, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, inge en ansökan om återtagande inom två dagar från gripandet av den berörda personen (påskyndat förfarande).

Artikel 7

Ansökan om återtagande

1.   Ansökan om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn och födelsedatum samt, om möjligt, födelseort och senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

När det gäller egna medborgare, angivande av på vilket sätt bevis eller tillräcklig bevisning för medborgarskap kommer att tillhandahållas.

c)

När det gäller tredjelandsmedborgare och statslösa personer, angivande av på vilket sätt bevis eller tillräcklig bevisning för uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olaglig inresa och olaglig vistelse kommer att tillhandahållas.

d)

Ett fotografi av den person som ska återtas.

e)

Fingeravtryck.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 5.

4.   En ansökan om återtagande får inges på olika sätt, även på elektronisk väg.

Artikel 8

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Bevis för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal, inbegripet dokument som upphört att gälla högst 6 månader tidigare. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Georgien ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare utredning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Georgien anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas, eller om de är otillräckliga, ska den anmodade statens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på den begärande statens ansökan, vilken ingår i ansökan om återtagande, vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast fyra arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande mottogs, höra den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap. Förfarandet för dessa utfrågningar får fastställas i de genomförandeprotokoll som föreskrivs i artikel 19 i detta avtal.

Artikel 9

Bevisning beträffande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och Georgien ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och Georgien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olaglig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

Artikel 10

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast sex månader efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren inte längre kvarstår.

2.   En ansökan om återtagande ska besvaras skriftligen

a)

inom två arbetsdagar om ansökan omfattas av det påskyndade förfarandet (artikel 6.3), eller

b)

inom 12 kalenderdagar i alla andra fall.

Den angivna tidsfristen ska börja löpa samma dag som begäran om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   Om en ansökan om återtagande avslås ska skälen för detta anges skriftligen.

4.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras inom tre månader. Denna tidsfrist ska på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i den begärande staten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2, minst tre arbetsdagar i förväg underrätta de behöriga myndigheterna i den anmodade staten om dagen för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med flyg eller landvägen. Återsändande med flyg ska inte begränsas till Georgiens eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller, när det gäller medborgare i den anmodade staten, charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av Georgien eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande på felaktiga grunder

Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom sex månader, och när det gäller tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, inom 12 månader, efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 2–5 i detta avtal inte är uppfyllda.

I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVDELNING IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1.   Medlemsstaterna och Georgien bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till de fall där sådana personer inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   Georgien ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om Georgien begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   Georgien eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen löper verklig risk att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat,

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   Georgien eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg eller landvägen), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, samt typ av och nummer på resedokument).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 13.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökan om transitering medföljer som bilaga 6 till detta avtal.

2.   Den anmodade staten ska inom fem kalenderdagar efter mottagandet av ansökan skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

5.   Transitering av personerna ska ske inom 30 dagar efter det att samtycke har givits till begäran.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i Georgien eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i Georgien och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

i)

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

ii)

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

iii)

Anhalter och resvägar.

iv)

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke-påverkansklausul

1.   Detta avtal ska inte påverka unionens, medlemsstaternas och Georgiens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt

a)

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

b)

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

c)

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och protokollen till denna,

d)

FN:s konvention av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

e)

internationella konventioner om utlämning och transitering,

f)

multilaterala internationella konventioner och avtal som innehåller regler för återtagande av utländska medborgare, exempelvis konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad kommittén) som bland annat ska ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

c)

att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 i detta avtal upprättas av enskilda medlemsstater och Georgien,

d)

att rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för Europeiska unionen och Georgien.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1.   På begäran av en medlemsstat eller Georgien ska Georgien och en medlemsstat upprätta ett genomförandeprotokoll med bland annat bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen,

b)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort,

c)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–4 till detta avtal,

d)

formerna för återtagande enligt det påskyndade förfarandet, och

e)

förfarandet för utfrågningar.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommitté för återtagande som avses i artikel 18 har underrättats.

3.   Georgien samtycker till att tillämpa alla bestämmelser i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i sina förbindelser med en annan medlemsstat, om denna medlemsstat så begär.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Georgien, såvitt bestämmelserna i dessa är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga och inom Georgiens territorium.

2.   Detta avtal ska vara tillämpligt inom Irlands territorium endast efter det att Europeiska unionen har lämnat en underrättelse till Georgien om detta. Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Ändringar av avtalet

Detta avtal kan komma att ändras och kompletteras genom överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar och tillägg ska upprättas i form av separata protokoll, som ska utgöra en integrerad del av detta avtal och träda i kraft i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 23 i detta avtal.

Artikel 23

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då den sista avtalsslutande parten till den andra har anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ska vara tillämpligt på Irland den första dagen i den andra månaden efter den dag då en underrättelse enligt artikel 21.2 har lämnats.

4.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet upphör att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 24

Bilagor

Bilagorna 1–6 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2010 i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och georgiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(2)  Dito.

BILAGA 1

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA BEVIS FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.1)

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass inklusive pass för barn).

Identitetskort (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

Intyg om medborgarskap eller andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller klart anges.

BILAGA 2

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.2)

Den anmodade staten är antingen en av medlemsstaterna eller Georgien:

Dokument som anges i bilaga 1 som upphört att gälla mer än sex månader tidigare.

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Identitetskort för företagsanställda eller fotokopior av sådana kort.

Vittnesutsagor.

Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat.

Varje annat dokument som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

Tjänsteböcker och militära identitetshandlingar.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Passersedel som utfärdats av den anmodade staten.

Den anmodade staten är Georgien:

Bekräftelse av identitet genom sökning i informationssystemet för viseringar (1).

När det gäller medlemsstater som inte använder informationssystemet för viseringar, bekräftelse av identitet på grundval av dessa medlemsstaters register över viseringsansökningar.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.

BILAGA 3

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.1)

Visering och/eller uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

BILAGA 4

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.2)

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Rapporter, eller bekräftelse av upplysningar, som lämnats av familjemedlemmar, medresenärer, etc.

Förklaring av den berörda personen.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

Officiella förklaringar av gränsmyndighetens personal och andra vittnen som kan intyga den berörda personens gränspassage.

Officiell förklaring av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och visar den berörda personens resväg.

BILAGA 5

Image

Image

Image

BILAGA 6

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 3.1 OCH 5.1

Parterna är överens om att en person ska anses ”resa in omedelbart” från Georgiens territorium i den mening som avses i dessa bestämmelser om han eller hon anländer till en medlemsstats territorium, utan att däremellan ha rest in i ett tredjeland eller, om den anmodade staten är en medlemsstat, om han eller hon anländer till Georgiens territorium, utan att däremellan ha rest in i ett tredjeland. Flygplatstransitering i ett tredjeland ska inte betraktas som inresa i detta land.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

De avtalsslutande parterna noterar att detta avtal inte gäller Konungariket Danmarks territorium eller medborgare i Konungariket Danmark. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Georgien och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Georgien ingår ett avtal om återtagande med Island och Norge med motsvarande innehåll som i detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Schweiz, särskilt i kraft av avtalet som trädde i kraft den 1 mars 2008 beträffande detta lands associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Georgien ingår ett avtal om återtagande med Schweiz med motsvarande innehåll som i detta avtal.


Top