Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_052_R_0033_01

2011/117/EU: Rådets beslut av den 18 januari 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar
Avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar

OJ L 52, 25.2.2011, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/33


RÅDETS BESLUT

av den 18 januari 2011

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar

(2011/117/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med beslut 2010/706/EU (1), undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) på unionens vägnar den 17 juni 2010, med förbehåll för att det senare ingås.

(2)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av unionens ståndpunkt i denna fråga.

(3)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av 28 februari 2002 om en begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(6)

Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) godkänns härmed.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna den underrättelse som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (4).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda unionen i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning i enlighet med artikel 12.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 januari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EUT L 308, 24.11.2010, s. 1.

(2)  EUT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EUT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad ”unionen”,

och

GEORGIEN

nedan kallade ”parterna”,

SOM ÖNSKAR underlätta de mellanfolkliga kontakterna som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga samt övriga förbindelser genom att förenkla utfärdandet av viseringar för georgiska medborgare,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR avsikten att på längre sikt införa ett viseringsfritt system för deras medborgare, förutsatt att alla villkor för väl hanterad och säker rörlighet är uppfyllda,

SOM ERINRAR SIG att alla unionsmedborgare från och med den 1 juni 2006 är befriade från viseringskravet när de reser till Georgien för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Georgiens territorium,

SOM ERKÄNNER att om Georgien återinför viseringskrav för unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas georgiska medborgare enligt detta avtal automatiskt, på ömsesidig grundval, att tillämpas på de berörda unionsmedborgarna,

SOM ERINRAR SIG att dessa viseringskrav endast kan återinföras för alla unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare,

SOM ERKÄNNER att förenklade viseringsförfaranden inte bör leda till olaglig migration och som särskilt uppmärksammar säkerhets- och återtagandeaspekterna,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som åtföljer fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

SOM BEAKTAR det protokoll om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för georgiska medborgare.

2.   Om Georgien återinför viseringskravet för alla unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas georgiska medborgare enligt detta avtal automatiskt, på ömsesidig grundval, att tillämpas på berörda unionsmedborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på georgiska medborgare i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom bestämmelser i unionens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Georgien eller medlemsstaterna eller unionens lagstiftning ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resehandlingar, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: en medlemsstat i unionen, med undantag av Danmark, Irland samt Förenade konungariket och Nordirland,

b)   unionsmedborgare: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c)   georgisk medborgare: en person som innehar ett georgiskt medborgarskap i enlighet med den nationella lagstiftningen,

d)   visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat för genomresa eller vistelser inom en medlemsstats territorium på högst 90 dagar under en period av 180 dagar från dagen för den första inresan till medlemsstaternas territorium,

e)   lagligen bosatt: en georgisk medborgare som på grundval av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av georgiska medborgare ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

b)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan ställd till Georgien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom medlemsstaternas territorium:

En skrivelse avfattad av en georgisk myndighet som bekräftar att den sökande är medlem av en georgisk delegation och reser till medlemsstaternas territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

c)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet eller den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

d)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändiga medföljande personer:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personer samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

e)

För journalister och ackrediterade personer som medföljer dessa å yrkets vägnar:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist eller medföljande person och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete eller assistera i sådant arbete.

f)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personer:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

g)

För affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan från en som värd agerande juridisk person eller ett företag, eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga eller lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier, godkänd av Georgiens statliga registreringsmyndighet.

h)

För fria yrkesutövare som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

i)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

j)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

k)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Georgien:

En skriftlig inbjudan från den nationella sammanslutning av transportföretag i Georgien som ansvarar för internationell vägtransport med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

l)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa.

m)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, passnummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på make eller maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan: för- och efternamn samt adress.

c)

För den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan: fullständiga namn- och adressuppgifter, och

om inbjudan har utfärdats av en organisation eller en myndighet: namn på och befattning för den person som har undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 i denna artikel ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering beträffande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, vilka besöker georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

b)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar, konstitutionsdomstolar och högsta domstolar, om dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

c)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Georgien ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta medlemsstatens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom medlemsstaternas territorium.

b)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier och konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

c)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

d)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

e)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

f)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

g)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

h)

Journalister och ackrediterade personer som medföljer dessa å yrkets vägnar.

i)

Affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

j)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som medföljer dessa å yrkets vägnar.

k)

Chaufförer som utför internationell gods- och passagerartransport till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Georgien.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta medlemsstatens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 i denna artikel får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av georgiska medborgares viseringsansökningar ska uppgå till 35 EUR.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Georgien återinför viseringskravet för unionsmedborgare får den viseringsavgift som tas ut av Georgien inte vara högre än 35 EUR eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Om en medlemsstat samarbetar med en extern tjänsteleverantör kan en avgift för tilläggstjänster tillkomma. Handläggningsavgiften ska stå i proportion till de kostnader som den externe tjänsteleverantören ådrar sig vid utförandet av sina tjänster och ska inte vara högre än 30 EUR. Den eller de berörda medlemsstaterna ska bibehålla möjligheten för samtliga sökande att lämna in ansökningarna direkt vid medlemsstatens/medlemsstaternas konsulat.

3.   Några avgifter för handläggning av viseringsansökan uttas inte för följande kategorier av personer:

a)

Pensionstagare.

b)

Barn under 12 år.

c)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar, författningsdomstolar och högsta domstolar, om de inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d)

Funktionshindrade och nödvändiga medföljande personer.

e)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

f)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Georgien ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

g)

Elever, studerande, forskarstuderande och åtföljande lärare som företar resor i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet.

h)

Journalister och ackrediterade personer som är medföljande å yrkets vägnar.

i)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

j)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

k)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

l)

Personer som uppvisat dokument som styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling, och en medföljande person, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

Artikel 7

Ansökningsfrister för viseringar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta ett beslut med anledning av en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till två arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i unionen och georgiska medborgare som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Georgien eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Georgiens diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Giltighetstiden och/eller vistelsetiden för en visering som utfärdats till en georgisk medborgare ska förlängas om en medlemsstats centrala myndigheter anser att viseringsinnehavaren har styrkt att det föreligger force majeure eller humanitära skäl som hindrar honom från att lämna medlemsstaternas territorium före utgången av den giltighetstid eller vistelsetid som viseringen medger. En sådan förlängning ska göras kostnadsfritt.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Georgiska medborgare som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 i denna artikel får vistas på medlemsstaternas territorium under en period av högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och om inte annat följer av unionens regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska georgiska medborgare ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på lika villkor som unionsmedborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för handhavandet av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för unionen och Georgien. Unionen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till avtalet, samt

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av någon av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Georgien

Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Georgien, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som anges ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 i denna artikel träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6.

4.   Detta avtal får ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringarna ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis upphäva detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av avtalet ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2010 i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och georgiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET OM DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 582/2008/EG av den 17 juni 2008 om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier (1) har harmoniserade åtgärder vidtagits för att förenkla transitering för innehavare av Schengenvisering och Schengenuppehållstillstånd genom de medlemsstaters territorium som ännu inte till fullo tillämpar Schengenregelverket.


(1)  EUT L 161, 20.6.2008, s. 30.

GEMENSAM FÖRKLARING RÖRANDE ARTIKEL 10 OM DIPLOMATPASS

Europeiska unionen kan delvis upphäva avtalet, och i synnerhet artikel 10, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.5 i detta avtal, om genomförandet av artikel 10 missbrukas av den andra parten eller medför ett hot mot den allmänna säkerheten.

Om genomförandet av artikel 10 upphävs ska båda parterna inleda ett samråd inom ramen för den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet i syfte att lösa de problem som ledde fram till upphävandet.

Båda parterna åtar sig att prioritera en hög grad av dokumentsäkerhet för diplomatpass, främst genom inläggning av biometriska kännetecken. För unionens del kommer detta att säkras genom iakttagande av kraven i förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (1).


(1)  EUT L 385, 29.12.2004, s. 1.

GEMENSAM FÖRKLARING RÖRANDE HARMONISERINGEN AV INFORMATION OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERING FÖR KORTARE VISTELSE OCH DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS VID EN ANSÖKAN OM VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE

Parterna till detta avtal erkänner vikten av öppenhet för viseringssökande och överväger att eventuellt vidta följande åtgärder:

Att utarbeta grundläggande information för sökande angående förfarandena och villkoren för viseringsansökningar, viseringarna och giltigheten hos de viseringar som utfärdas.

Europeiska unionen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att georgiska sökande ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att avtalet inte är tillämpligt på Konungariket Danmarks beskickningar och konsulats förfaranden för utfärdande av viseringar.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Konungariket Danmark och Georgien utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KUNGARIKET OCH IRLAND

Parterna noterar att avtalet inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket och Nordirland, samt Irland och Georgien ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein samt Georgien utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan unionen och Georgien.

EUROPEISKA UNIONENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR

Europeiska unionen noterar Georgiens förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Georgien lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska unionen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

EUROPEISKA UNIONENS FÖRKLARING OM UPPHÄVANDE AV AVTALET OM FÖRENKLADE VISERINGSFÖRFARANDEN

Om Georgien i strid med artikel 1.2 i avtalet återinför viseringskrav för medborgare i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen, eller för vissa kategorier av dessa medborgare, kommer unionen att upphäva tillämpningen av avtalet.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMARBETET RÖRANDE RESEDOKUMENT

Parterna är överens om att den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med artikel 12 i avtalet i samband med övervakandet av genomförandet av avtalet bör utvärdera effekten av den säkerhetsnivå som tillämpas för respektive resedokument på avtalets funktion. Därför är parterna överens om att regelbundet utbyta information om åtgärder som vidtas för att undvika en onödigt stor ökning av resedokument, utvecklingen av de tekniska säkerhetsaspekterna för resedokument, samt att beakta användaranpassningen i samband med utfärdandet av resedokument.


Top