Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0640

2010/640/EU: Kommissionens beslut av den 21 oktober 2010 om ändring av besluten 2006/920/EG och 2008/231/EG gällande de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD:er) avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” hos de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik och höghastighetstrafik [delgivet med nr K(2010) 7179] Text av betydelse för EES

OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; tyst upphävande genom 32012D0757

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj

26.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 280/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 oktober 2010

om ändring av besluten 2006/920/EG och 2008/231/EG gällande de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD:er) avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” hos de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik och höghastighetstrafik

[delgivet med nr K(2010) 7179]

(Text av betydelse för EES)

(2010/640/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rekommendationerna från Europeiska järnvägsbyrån av den 17 juli 2009 om samstämmiga ERTMS-bestämmelser i TSD:er avseende ”Trafikstyrning och signalering” samt ”Drift och trafikledning” (ERA/REC/2009–02/INT), om den reviderade bilagan P till TSD:er avseende ”Drift och trafikledning” för höghastighetsjärnväg och konventionell järnväg (ERA/REC/2009–03/INT), om den reviderade bilagan T till TSD:n avseende ”Drift och trafikledning” för konventionell järnväg (ERA/REC/2009–04/INT) och om en ändring för att åstadkomma överensstämmelse mellan direktiv 2007/59/EG och TSD:er avseende ”Drift och trafikledning” när det gäller bestämmelser om lokförares kvalifikationer (ERA/REC/2009–05/INT), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 (2) ska Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) sörja för att de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (nedan kallade TSD:er) anpassas till den tekniska utvecklingen, förändringar på marknaden och samhällets krav, samt lägga fram förslag för kommissionen om sådan anpassning av TSD:erna som byrån bedömer vara nödvändig.

(2)

Genom beslut K(2007) 3371 av den 13 juli 2007 gav kommissionen byrån ett rammandat att genomföra vissa verksamheter enligt rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (4). Inom det här rammandatet fick byrån i uppdrag att se över den TSD avseende ”Drift och trafikledning” för konventionell järnväg som antagits genom kommissionens beslut 2006/920/EG (5) och den reviderade TSD avseende ”Drift och trafikledning” för höghastighetsjärnväg som antogs genom kommissionens beslut 2008/231/EG (6). Den fick också i uppdrag att avge tekniska yttranden om kritiska fel och offentliggöra en förteckning över mindre fel som påträffats.

(3)

ETCS (European Train Control System) och GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railways) anses vara viktiga steg på vägen mot ett harmoniserat transeuropeiskt järnvägssystem. Det är därför nödvändigt att harmonisera bestämmelserna för dessa system snarast möjligt. I enlighet med denna princip specificeras ETCS och GSM-R i TSD:er.

(4)

De krav som fastställs i TSD:er måste vara samstämmiga och otvetydiga. Detta innebär också att olika TSD:er inte kan hänvisa till tekniska krav i olika utvecklingsskeden. Alla TSD:er bör därför hänvisa till identiska tekniska krav.

(5)

För att harmonisera de relevanta bestämmelserna i TSD:erna för det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik och höghastighetstrafik bör bestämmelserna om de driftsmässiga aspekterna offentliggöras som ett tekniskt dokument på byråns webbplats.

(6)

TSD:n avseende ”Drift och trafikledning” för konventionell järnväg bör innehålla samma hänvisning som den reviderade TSD:n avseende ”Drift och trafikledning” för höghastighetsjärnväg.

(7)

Översynen av det tekniska dokument som utgörs av bilaga A till TSD:n avseende ”Drift och Trafikledning” bör följa förfarandet för ändringshantering, som tillämpas när det gäller valideringar av tekniska ERTMS-specifikationer.

(8)

Enligt artikel 32.1 i direktiv 2008/57/EG måste alla fordon tilldelas ett europeiskt fordonsnummer, när det första godkännandet att ta i bruk utfärdas. Enligt kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG (7) registreras det europeiska fordonsnumret i det nationella fordonsregister som sköts och uppdateras av det nationella organ som utsetts av den berörda medlemsstaten.

(9)

De krav på fordonsidentifiering som fastställs i bilaga P till TSD:n avseende ”Drift och trafikledning” (för höghastighetsjärnväg och konventionell järnväg) måste ses över, med beaktande även av utvecklingen av det regelverk som fastställs genom direktiv 2008/57/EG och beslut 2007/756/EG. Eftersom ett antal tekniska koder håller på att utvecklas på grund av tekniska framsteg bör byrån få i uppdrag att offentliggöra och uppdatera sådana förteckningar över tekniska koder.

(10)

Kraven på bromsprestanda är en öppen punkt i TSD:n avseende ”Drift och trafikledning” för konventionell järnväg. De driftsmässiga aspekterna av bromsprestanda bör harmoniseras.

(11)

Kraven på lokförares yrkeskvalifikationer samt fysiska och psykiska lämplighet fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (8). För att undvika överlappning och upprepningar bör TSD:erna avseende ”Drift och trafikledning” inte innehålla sådana krav.

(12)

Besluten 2006/920/EG och 2008/231/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av beslut 2006/920/EG

Beslut 2006/920/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Följande artiklar ska införas som artiklarna 1a och1b:

”Artikel 1a

Förvaltning av tekniska koder

1.   Europeiska järnvägsbyrån (ERA) ska på sin webbplats offentliggöra förteckningar över de tekniska koder som avses i bilagorna P.9, P.10, P.11, P.12 och P.13.

2.   ERA ska uppdatera de förteckningar över koder som avses i punkt 1 och informera kommissionen om deras utveckling. Kommissionen ska informera medlemsstaterna om dessa tekniska koders utveckling genom den kommitté som inrättats enligt artikel 29 i direktiv 2008/57/EG.

Artikel 1b

Till och med den 31 december 2013 gäller att om ett fordon säljs eller hyrs ut under en oavbruten period på över 6 månader och om alla tekniska egenskaper på grundval av vilka fordonet godkänts för ibruktagande är oförändrade, får dess europeiska fordonsnummer ändras genom att fordonet nyregistreras och den första registreringen återkallas.

Om denna nya registrering rör en annan medlemsstat än medlemsstaten för den första registreringen kan den registreringsenhet som är behörig när det gäller den nya registreringen kräva en kopia av dokumentationen avseende den tidigare registreringen.

En sådan ändring av det europeiska fordonsnumret påverkar inte tillämpningen av artiklarna 21–26 i direktiv 2008/57/EG när det gäller godkännandeförfaranden.

Den sökande som begär att det europeiska fordonsnumret ändras ska svara för de administrativa kostnaderna till följd av ändringen av numret.”

b)

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilaga I.

Artikel 2

Ändring av beslut 2008/231/EG

Beslut 2008/231/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Följande artiklar ska införas som artiklarna 1a och 1b:

”Artikel 1a

Förvaltning av tekniska koder

1.   Europeiska järnvägsbyrån (ERA) ska på sin webbplats offentliggöra förteckningar över de tekniska koder som avses i bilagorna P.9, P.10, P.11, P.12 och P.13.

2.   ERA ska uppdatera de förteckningar över koder som avses i punkt 1 och informera kommissionen om deras utveckling. Kommissionen ska informera medlemsstaterna om dessa tekniska koders utveckling genom den kommitté som inrättats enligt artikel 29 i direktiv 2008/57/EG.

Artikel 1b

Till och med den 31 december 2013 gäller att om ett fordon säljs eller hyrs ut under en oavbruten period på över 6 månader och om alla tekniska egenskaper på grundval av vilka fordonet godkänts för ibruktagande är oförändrade, får dess europeiska fordonsnummer ändras genom att fordonet nyregistreras och den första registreringen återkallas.

Om denna nya registrering rör en annan medlemsstat än medlemsstaten för den första registreringen kan den registreringsenhet som är behörig när det gäller den nya registreringen kräva en kopia av dokumentationen avseende den tidigare registreringen.

En sådan ändring av det europeiska fordonsnumret påverkar inte tillämpningen av artiklarna 21–26 i direktiv 2008/57/EG när det gäller godkännandeförfaranden.

Den sökande som begär att det europeiska fordonsnumret ändras ska svara för de administrativa kostnaderna till följd av ändringen av numret.”

b)

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 25 oktober 2010.

Punkt 6 i bilaga I och punkt 5 i bilaga II ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 6.

(4)  EGT L 110, 20.4.2001, s. 1.

(5)  EUT L 359, 18.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 84, 26.3.2008, s. 1.

(7)  EUT L 305, 23.11.2007, s. 30.

(8)  EUT L 315, 3.12.2007, s. 51.


BILAGA I

Bilagorna till beslut 2006/920/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 2.2.1 ska ersättas med följande:

”2.2.1   PERSONAL OCH TÅG

Avsnitten 4.6 och 4.7 är tillämpliga på sådan personal som utför de säkerhetskritiska uppgifterna att medfölja ett tåg, när detta inbegriper passage av gräns(er) mellan stater och arbete bortom den (de) plats(er) som anges som ’gräns’ i en infrastrukturförvaltares järnvägsnätsbeskrivning och som omfattas av dennes säkerhetstillstånd.

Avsnitt 4.6.2 (Språklig kompetens) är tillämpligt även på lokförare såsom föreskrivs i punkt 8 i bilaga VI till direktiv 2007/59/EG.

Personal anses inte passera en gräns om verksamheten endast innefattar arbete inom ”gräns”-platser enligt beskrivningen i första stycket.

För den personal som utför de säkerhetskritiska uppgifterna att klarera tåg och ge tillstånd för tågrörelser, gäller ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av yrkeskvalifikationer och villkor avseende hälsa och säkerhet.

För den personal som utför de säkerhetskritiska uppgifterna i samband det sista iordningställandet av ett tåg innan det ska passera en (eller flera) gräns(er) och arbete bortom en (eller flera) ’gräns’-plats(er) enligt beskrivningen i första stycket, är avsnitt 4.6 tillämpligt med ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av villkoren avseende hälsa och säkerhet. Ett tåg anses inte gå i gränsöverskridande trafik om alla fordon i tåget endast passerar statsgränsen, men inte den (de) ’gräns’-plats(er) som beskrivs i första stycket.

Detta kan sammanfattas enligt tabellerna nedan:

Personal som berörs av driften av tåg som passerar statsgränser och fortsätter bortom gränsplatsen

Uppgift

Yrkeskvalifikationer

Medicinska krav

Medföljande av tåg

4.6

4.7

Tillståndsgivning för tågrörelser

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Iordningställande av tåg

4.6

Ömsesidigt erkännande

Tågklarering

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande


Personal som arbetar med tåg som inte passerar statsgränser eller som passerar sådana men inte längre än till gränsplatser

Uppgift

Yrkeskvalifikationer

Medicinska krav

Medföljande av tåg

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Tillståndsgivning för tågrörelser

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Iordningställande av tåg

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Tågklarering

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande”

b)

I avsnitt 2.2.2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”I fortsättningen specificeras de detaljerade driftsreglerna för det europeiska tågkontrollsystemet ETCS och telekommunikationssystemet GSM-R i bilaga A till denna TSD.”

c)

Avsnitt 4.2.2.6.2. ska ersättas med följande:

”4.2.2.6.2   Bromsprestanda

Infrastrukturförvaltaren måste meddela järnvägsföretaget vilken faktisk prestanda som krävs. Denna information ska om nödvändigt inbegripa användningsvillkor för bromssystem som kan påverka infrastrukturen, såsom magnetbroms, regenerativ broms och virvelströmsbroms.

Järnvägsföretaget ansvarar för att se till att tåget har tillräcklig bromsprestanda genom att förse sin personal med bromsföreskrifter som ska följas.

Bestämmelserna om bromsprestanda måste hanteras inom infrastrukturförvaltarens och järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem.

Ytterligare krav specificeras i bilaga T.”

d)

Avsnitt 4.3.2.6 ska ersättas med följande:

”4.3.2.6    Sandning. Minimikrav i fråga om yrkeskvalifikationer för uppgiften att köra ett tåg

Ett gränssnitt finns mellan å ena sidan bilaga B (punkt C1) i denna TSD och å andra sidan avsnitt 4.2.11 (Kompatibilitet med markbaserade tågdetekteringssystem) och punkt 4.1 i tillägg 1 till bilaga A (som det refereras till i avsnitt 4.3.1.10) i TSD konv. – Trafikstyrning och signalering, i fråga om användning av sandningsutrustning.”

e)

Avsnitt 4.3.3.11 ska ersättas med följande:

”4.3.3.11   Tågsammansättning, bilaga L

Det finns ett gränssnitt mellan avsnitt 4.2.2.5 och bilaga L till denna TSD och avsnitt 4.2.3.5 (Longitudinella tryckkrafter) i TSD konv. – Rullande materiel (Godsvagnar), i fråga om framföring av tåg, hantering av tåg och placering av fordon i tåget.

Det kommer att finnas ett gränssnitt mot framtida versioner av TSD Rullande materiel när det gäller dragfordon och passagerarfordon.”

f)

Den sista meningen i avsnitt 4.6.1 ska ersättas med följande:

”Minimikrav i fråga om yrkeskvalifikationer för enskilda uppgifter återfinns i bilagorna J och L.”

g)

Punkterna C och D i avsnitt 4.6.3.1 ska ersättas med följande:

”C.   Initial bedömning

Grundläggande villkor.

Bedömningsprogram, inklusive praktisk demonstration.

Utbildarnas kvalifikationer.

Utfärdande av kompetensintyg.

D.   Bibehållande av kompetens

Principer för bibehållande av kompetens.

Metoder som ska tillämpas.

Formalisering av förfarandet för bibehållande av kompetens.

Bedömningsförfarande.”

h)

Avsnitt 4.6.3.2.3.1 ska ersättas med följande:

”4.6.3.2.3.1   Linjekännedom

Järnvägsföretaget måste fastställa det förfarande genom vilket tågpersonalens kännedom om de linjesträckor som trafikeras uppnås och upprätthålls. Detta förfarande måste

bygga på den linjeinformation som tillhandahålls av infrastrukturförvaltaren,

vara samstämmigt med det förfarande som beskrivs i avsnitt 4.2.1 i denna TSD.”

i)

Avsnitt 4.7.5.4 ska utgå.

j)

Avsnitt 4.7.6 ska utgå.

k)

Avsnitt 7.3.2 ska ersättas med följande:

”7.3.2   FÖRTECKNING ÖVER SPECIALFALL

Utelämnas”

2.

Bilaga A1 och bilaga A2 ska ersättas med följande bilaga A:

”BILAGA A

DRIFTSREGLER FÖR ERTMS/ETCS OCH ERTMS/GSM-R

Driftsreglerna för ERTMS/ETCS och ERTMS/GSM-R specificeras i det tekniska dokumentet ’ETCS and GSM-R rules and principles – version 1’, som offentliggörs på ERA:s webbplats (www.era.europa.eu).”

3.

I bilaga G ska tabellen ändras på följande sätt:

a)

När det gäller parametern ”Villkor avseende hälsa och säkerhet” ska i kolumnen ”Delar som skall kontrolleras för varje parameter” uppgiften ”graviditet (förare)” utgå.

b)

När det gäller parametern ”Villkor avseende hälsa och säkerhet” ska raden med ”Särskilda krav för förare: – Synkrav – Hörsel-/talförmågekrav – Antropometrikrav” utgå liksom hänvisningen till avsnitt 4.7.6.

4.

Bilaga H ska utgå.

5.

I bilaga N ska sista raden i tabellen (4.7.6 – Särskilda krav knutna till uppgiften att köra ett tåg) utgå.

6.

Bilagorna P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 och P13 ska ersättas med följande:

”BILAGA P

FORDONSIDENTITET

1.   Allmänna anmärkningar

I denna bilaga beskrivs det europeiska fordonsnumret och tillhörande märkning som ska anbringas på ett synligt sätt på varje fordon för att permanent ge det en unik identitet i driftsammanhang. Här beskrivs inga andra numreringar eller märkningar som eventuellt ingraverats eller fastsatts på permanent sätt på fordonens chassin eller huvudkomponenter i samband med konstruktionen.

2.   Europeiskt fordonsnummer och tillhörande beteckningar

Varje järnvägsfordon ges ett nummer bestående av 12 siffror (kallat europeiskt fordonsnummer) med följande struktur:

Gruppen rullande materiel

Driftskompatibilitet och fordonstyp

(2 siffror)

Land i vilket fordonet är registrerat

(2 siffror)

Tekniska egenskaper

(4 siffror)

Löpnummer

(3 siffror)

Kontrollsiffra

(1 siffra)

Godsvagnar

00 till 09

10 till 19

20 till 29

30 till 39

40 till 49

80 till 89

(detaljer i bilaga P.6)

01 till 99

(detaljer i bilaga P.4)

0000 till 9999

(detaljer i bilaga P.9)

000 till 999

0 till 9

(detaljer i bilaga P.3)

Personvagnar

50 till 59

60 till 69

70 till 79

(detaljer i bilaga P.7)

0000 till 9999

(detaljer i bilaga P.10)

000 till 999

Dragfordon och enheter i tågsätt med odelbara eller fastställda formationer

90 till 99

(detaljer i bilaga P.8)

0000000 till 8999999

(innebörden hos dessa siffror definieras av medlemsstaterna, eventuellt genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser)

Specialfordon

9000 till 9999

(detaljer i bilaga P.11)

000 till 999

Inom ett visst land räcker det med de 7 siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer för att unikt kunna identifiera ett fordon inom grupperna personvagnar och specialfordon (1).

Bokstavsmärkning (litterering) kompletterar numret:

a)

Märkningar kopplade till driftskompatibilitet (detaljer i bilaga P.5).

b)

Förkortning för det land där fordonet är registrerat (detaljer i bilaga P.4).

c)

Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren, VKM (Vehicle Keeper Marking) (detaljer i bilaga P.1).

d)

Beteckningar för de tekniska egenskaperna (detaljer i bilaga P.12 för godsvagnar och bilaga P.13 för personvagnar).

3.   Tilldelning av nummer

Det europeiska fordonsnumret måste tilldelas enligt bestämmelserna i kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG.

Det europeiska fordonsnumret ska ändras när det, på grund av tekniska ändringar av fordonet, inte återspeglar driftskompatibiliteten eller de tekniska egenskaperna enligt denna bilaga. Sådana tekniska ändringar kan kräva ett nytt ibruktagande enligt artiklarna 20–25 i direktiv 2008/57/EG om driftskompatibilitet.

BILAGA P.1

MÄRKNING MED BETECKNING FÖR FORDONSINNEHAVAREN

1.   Definition av märkningen med beteckning för fordonsinnehavaren, VKM (Vehicle Keeper Marking)

En märkning med beteckning för fordonsinnehavaren (VKM) är en bokstavskod, bestående av 2 till 5 bokstäver (2 4 5 9). En VKM återfinns på varje järnvägsfordon, intill det europeiska fordonsnumret. VKM identifierar fordonsinnehavaren såsom denna är registrerad i det nationella fordonsregistret.

En VKM är unik och gäller i alla de länder som omfattas av denna TSD liksom i alla länder som ingår överenskommelser om tillämpning av det system för fordonsnumrering och märkning med beteckning för fordonsinnehavaren som beskrivs i denna TSD.

2.   Format för märkningen med beteckning för fordonsinnehavaren

VKM är en representation av fordonsinnehavarens fullständiga namn eller en förkortning av detta, om möjligt en igenkännlig sådan. Alla 26 bokstäver i det latinska alfabetet kan användas. Bokstäverna i VKM skrivs med versaler. Bokstäver som inte står för den första bokstaven i ett ord i innehavarens namn kan skrivas med gemener. Vid kontrollen av att beteckningen är unik kommer gemena bokstäver att betraktas som versaler.

Bokstäver kan innefatta diakritiska tecken (3 6 10). Diakritiska tecken som används tillsammans med bokstäver ignoreras vid kontrollen av att beteckningen är unik.

För fordon vars innehavare är etablerade i ett land där det latinska alfabetet inte används, kan en transkribering av VKM till det egna alfabetet läggas till efter VKM, åtskild från den latinska beteckningen med ett snedstreck (’/’). Vid databehandling bortses från denna transkriberade VKM.

3.   Bestämmelser angående tilldelning av märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren

En fordonsinnehavare kan tilldelas mer än en VKM i följande fall:

Fordonsinnehavaren har ett formellt namn på mer än ett språk.

En fordonsinnehavare har goda skäl att skilja mellan separata fordonsparker inom ramen för sin organisation.

En enda VKM kan utfärdas för en grupp av företag som

ingår i en gemensam företagsstruktur (t.ex. holdingstruktur),

ingår i en gemensam företagsstruktur som har utsett och bemyndigat en organisation inom denna struktur för att hantera alla frågor för alla de övrigas räkning,

har bemyndigat en enda, separat juridisk person att hantera alla frågor för deras räkning, i vilket fall denna juridiska person räknas som innehavaren.

4.   Register över märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren och förfaranden för tilldelning

Registret över VKM är offentligt och uppdateras i realtid.

En ansökan om en VKM registreras hos den ansökandes behöriga nationella myndighet och vidarebefordras till Europeiska järnvägsbyrån. En VKM får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

Den som tilldelats en VKM måste informera den behöriga nationella myndigheten så snart han/hon slutar att använda denna VKM, och den behöriga nationella myndigheten kommer att vidarebefordra denna information till Europeiska järnvägsbyrån. Denna VKM kommer därefter att återkallas så snart innehavaren har visat att märkningen har ändrats på samtliga berörda fordon. Samma VKM kommer inte att tilldelas igen under en period av tio år, annat än om den tilldelas igen till den ursprungliga innehavaren eller på hans/hennes begäran tilldelas en annan innehavare.

En VKM kan överföras till en annan innehavare som är den ursprungliga innehavarens rättsliga efterträdare. En VKM fortsätter att vara giltig även om innehavaren ändrar sitt namn till ett namn som inte har några likheter med VKM.

BILAGA P.2

PÅSKRIFT AV NUMRET OCH TILLHÖRANDE BOKSTAVSMÄRKNING PÅ FORDONSKAROSSEN

1.   Allmänna bestämmelser för externa märkningar

De versaler och siffror som ingår i den märkning som ska anbringas ska vara minst 80 mm höga, i ett sans serif-typsnitt av tryckkvalitet. En lägre höjd får endast användas i de fall det inte finns någon annan möjlighet än att placera märkningen på rambalkarna.

Märkningen ska inte placeras högre än 2 meter över rälsöverkant.

2.   Godsvagnar

Märkningen ska skrivas på godsvagnars karosser på följande sätt:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-Acts

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

För godsvagnar vars kaross inte har en tillräckligt stor yta för en märkning med denna utformning, särskilt när det gäller flakvagnar, ska märkningen utformas på följande sätt:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks

Om en eller flera underlitteror med en nationell definition finns påskrivna på en godsvagn, måste denna nationella märkning stå efter den internationella märkningen och vara åtskild från denna med ett bindestreck på följande sätt:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Personvagnar och manövervagnar

Numret ska anbringas på båda sidoväggarna av fordonet, på följande sätt:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Märkningen för det land i vilket fordonet är registrerat och för de tekniska egenskaperna placeras precis före, efter eller under det europeiska fordonsnumret.

I fråga om manövervagnar skrivs det europeiska fordonsnumret också inuti förarhytten.

4.   Lok, motorvagnar och specialfordon

Det europeiska fordonsnumret måste anbringas på bägge sidoväggarna av dragfordon på följande sätt

92 10 1108 062–6

Det europeiska fordonsnumret skrivs också inuti var och en av dragfordonsparkens förarhytter.

Innehavaren kan lägga till en egen litteramärkning, med större teckenstorlek än det europeiska fordonsnumret, som kan vara användbar ur driftsynpunkt. (Vanligen består den egna märkningen av siffrorna i löpnumret tillsammans med kompletterande bokstavskoder.) Placeringen av den egna litteramärkningen väljs av innehavaren. Det måste dock alltid vara möjligt att lätt skilja det europeiska fordonsnumret från innehavarens egen litteramärkning.

BILAGA P.3

REGLER FÖR BESTÄMNING AV KONTROLLSIFFRAN (SIFFRAN 12)

Kontrollsiffran bestäms på följande sätt:

Siffrorna på de jämna positionerna i basnumret (räknat från höger) tas med sina egna decimalvärden.

Siffrorna på de udda positionerna i basnumret (räknat från höger) multipliceras med 2.

Summan av siffrorna på jämna positioner och de tal som blir produkterna vid multipliceringen av siffrorna på udda positioner räknas sedan ut.

Entalssiffran i denna summa hålls i minnet.

Det tal som måste läggas till denna entalssiffra för att summan ska bli 10 utgör kontrollsiffran. Skulle entalssiffran vara noll, blir även kontrollsiffran noll.

Exempel

1 —

Antag att basnumret är

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Entalssiffran i denna summa är 2.

Kontrollsiffran blir därmed 8, och basnumret blir således registreringsnumret 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Antag att basnumret är

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Entalssiffran i denna summa är 0.

Kontrollsiffran blir därmed 0, och basnumret blir således registreringsnumret 31 51 3320 198 - 0.

BILAGA P.4

KODER FÖR DE LÄNDER DÄR FORDONEN ÄR REGISTRERADE (SIFFRORNA 3–4 OCH FÖRKORTNING)

Den information som avser tredjeländer ges endast i informationssyfte.

Land

Alfabetisk landskod (2 4 5 9)

Numerisk landskod

Albanien

AL

41

Algeriet

DZ

92

Armenien

AM

58

Österrike

A

81

Azerbajdzjan

AZ

57

Vitryssland

BY

21

Belgien

B

88

Bosnien och Hercegovina

BIH

49

Bulgarien

BG

52

Kina

RC

33

Kroatien

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Cypern

CY

 

Tjeckien

CZ

54

Danmark

DK

86

Egypten

ET

90

Estland

EST

26

Finland

FIN

10

Frankrike

F

87

Georgien

GE

28

Tyskland

D

80

Grekland

GR

73

Ungern

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irland

IRL

60

Israel

IL

95

Italien

I

83

Japan

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgizistan

KS

59

Lettland

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Litauen

LT

24

Luxemburg

L

82

Makedonien

MK

65

Malta

M

 

Moldavien

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongoliet

MGL

31

Montenegro

ME

62

Marocko

MA

93

Nederländerna

NL

84

Nordkorea

PRK (2 4 5 9)

30

Norge

N

76

Polen

PL

51

Portugal

P

94

Rumänien

RO

53

Ryssland

RUS

20

Serbien

SRB

72

Slovakien

SK

56

Slovenien

SLO

79

Sydkorea

ROK

61

Spanien

E

71

Sverige

SE

74

Schweiz

CH

85

Syrien

SYR

97

Tadzjikistan

TJ

66

Tunisien

TN

91

Turkiet

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Förenade kungariket

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

BILAGA P.5

BOKSTAVSMÄRKNING FÖR DRIFTSKOMPABILITET

TEN: Fordon som uppfyller följande villkor:

Överensstämmer med alla relevanta TSD:er som är i kraft vid tidpunkten för ibruktagandet och har godkänts att tas i bruk enligt artikel 22.1 i direktiv 2008/57/EG.

Har ett godkännande som är giltigt i alla medlemsstater i enlighet med artikel 23.1 i direktiv 2008/57/EG, alternativt har beviljats individuella godkännanden av alla medlemsstater.

PPV/PPW: Fordon som uppfyller PPV/PPW- eller PGW-reglerna (inom OSJD-stater):

(Original: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами).

Anmärkningar:

a)

TEN-märkta fordon motsvarar kodningen 0 till 3 av den första siffran i det fordonsnummer som anges i bilaga P.6.

b)

Fordon som inte är godkända för drift i alla medlemsstater måste ha en märkning med en angivelse av de medlemsstater som de har fått godkännande från. Förteckningen över de medlemsstater som har gett godkännande måste vara märkt enligt en av följande ritningar, där D står för den medlemsstat som har beviljat det första godkännandet (Tyskland i det givna exemplet) och F står för den andra medlemsstaten som har beviljat godkännande (Frankrike i det givna exemplet). Medlemsstaterna betecknas i enlighet med bilaga P.4. Detta kan omfatta fordon som överensstämmer med TSD:erna eller som inte gör det. Dessa fordon motsvarar kodning 4 eller 8 av den första siffran i det fordonsnummer som anges i bilaga P.6.

Image

Image

BILAGA P.6

KODER SOM ANVÄNDS PÅ GODSVAGNAR FÖR ATT ANGE DRIFTSKOMPATIBILITET (SIFFRORNA 1–2)

 

2:a siffran

1:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2:a siffran

1:a siffran

 

 

Spårvidd

fast eller variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast eller variabel

Spårvidd

 

TEN (2 4 5 9)

och/eller

C (3 6 10)

och/eller

PPV/PPW

0

med axlar

Används inte

TEN- (2 4 5 9) och/eller Cotif- godsvagnar

Används inte (8)

PPV/PPW-godsvagnar

(variabel spårvidd)

med axlar

0

1

med boggier

med boggier

1

TEN (2 4 5 9)

och/eller

Cotif (3 6 10)

och/eller

PPV/PPW

2

med axlar

TEN- (2 4 5 9) och/eller Cotif-godsvagnar

PPV/PPW-godsvagnar

(fast spårvidd)

med axlar

2

3

med boggier

med boggier

3

Övriga godsvagnar

4

med axlar (7 11)

Godsvagnar som används vid underhåll

Övriga godsvagnar

Godsvagnar med särskild numrering för tekniska egenskaper som inte tagits i bruk inom EU

med axlar

4

8

med boggier (7 11)

med boggier

8

 

 

Trafik

Nationell trafik eller internationell trafik enligt särskild överenskommelse

 

 

 

1:a siffran

2:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1:a siffran

2:a siffran

BILAGA P.7

KODER SOM ANVÄNDS PÅ PERSONVAGNAR FÖR ATT ANGE KOMPATIBILITET FÖR INTERNATIONELL TRAFIK (SIFFRORNA 1–2)

 

Nationell trafik

TEN (2 4 5 9) och/eller Cotif (3 6 10) och/eller PPV/PPW

Nationell trafik eller internationell trafik enligt särskild överenskommelse

TEN (2 4 5 9) och/eller Cotif (3 6 10)

PPV/PPW

2:a siffran

1:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Fordon för nationell trafik

Fordon med fast spårvidd och utan luftkonditionering (inklusive godsvagnar för transport av personbilar)

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och utan luftkonditionering

Används inte

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och utan luftkonditionering

Museifordon

Används inte (7 11)

Fordon med fast spårvidd

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) genom byte av boggier

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) med justerbara axlar

6

Tjänstefordon

Fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och med luftkonditionering

Tjänstefordon

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och med luftkonditionering

Godsvagnar för transport av personbilar

Används inte (7 11)

7

Trycktäta fordon med luftkonditionering

Används inte

Används inte

Trycktäta fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Används inte

Övriga fordon

Används inte

Används inte

Används inte

Används inte

BILAGA P.8

TYPER AV DRAGFORDON OCH ENHETER I TÅGSÄTT MED ODELBARA ELLER FASTSTÄLLDA FORMATIONER (SIFFRORNA 1–2)

Den första siffran är ”9”.

Om den andra siffran beskriver typen av dragfordon, är följande kodning obligatorisk:

Kod

Allmän fordonstyp

0

Diverse

1

Elektriskt lok

2

Diesellok

3

Elektriskt motorvagnståg (höghastighetståg) [motorvagn eller manövervagn]

4

Elektriskt motorvagnståg (ej höghastighetståg) [motorvagn eller manövervagn]

5

Dieseldrivet motorvagnståg [motorvagn eller manövervagn]

6

Specialmanövervagn

7

Elektriskt växlingslok

8

Dieseldrivet växlingslok

9

Specialfordon

BILAGA P.9

NUMERISK STANDARDMÄRKNING AV GODSVAGNAR (SIFFRORNA 5–8)

I denna bilaga beskrivs den numeriska märkning som hör samman med godsvagnens huvudsakliga tekniska egenskaper. Den offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.10

KODER FÖR TEKNISKA EGENSKAPER HOS PERSONVAGNAR (SIFFRORNA 5–6)

Bilaga P.10 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.11

KODER FÖR TEKNISKA EGENSKAPER HOS SPECIALFORDON (SIFFRORNA 6–8)

Bilaga P.11 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.12

LITTERERING AV GODSVAGNAR, EXKLUSIVE LEDADE GODSVAGNAR OCH VAGNSÄTT

Bilaga P.12 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.13

LITTERERING AV PERSONVAGNAR

Bilaga P.13 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

7.

Bilaga P.14 ska upphöra att gälla.

8.

Bilaga T ska ersättas med följande:

”BILAGA T

BROMSPRESTANDA

Infrastrukturförvaltarens roll

Infrastrukturförvaltaren ska informera järnvägsföretaget om den bromsprestanda som krävs för varje linjesträcka och måste lämna information om linjesträckans egenskaper. Infrastrukturförvaltaren måste se till att inverkan av linjesträckans egenskaper och marginaler som beror av infrastrukturens uppbyggnad längs spåret inbegrips i den bromsprestanda som krävs.

Den bromsprestanda som krävs ska i princip uttryckas i bromstal, om inte infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget har kommit överens om en annan enhet för att uttrycka bromsprestanda (t.ex. bromsvikt, bromskrafter, retardationsvärden och retardationskurvor).

När det gäller tågsätt och odelbara tågsammansättningar ska infrastrukturförvaltaren, om järnvägsföretaget så begär, ange kraven på bromsprestanda i retardationsvärden.

Järnvägsföretagets roll

Järnvägsföretaget ska se till att alla tåg uppnår eller överskrider den bromsprestanda som infrastrukturförvaltaren kräver. Järnvägsföretaget ska därför beräkna ett tågs bromsprestanda med hänsyn till tågets sammansättning.

Järnvägsföretaget måste ta hänsyn till fordonets eller tågsättets bromsprestanda som fastställts vid ibruktagandet. Marginaler relaterade till rullande materiel, såsom bromsarnas tillförlitlighet och tillgänglighet, måste beaktas. Vid justering av bromsprestanda måste järnvägsföretaget också ta hänsyn till information om sådana egenskaper hos linjesträckan som påverkar tågets beteende vid stoppande av tåg och säkrande mot rullning.

Den bromsprestanda som framgår av kontrollen av det aktuella tåget (såsom tågsammansättning, bromstillgänglighet, bromsinställningar) ska användas som ett utgångsvärde för eventuella driftsbestämmelser som senare ska tillämpas på tåget.

Otillräcklig bromsprestanda

Infrastrukturförvaltaren måste fastställa bestämmelser som ska användas om ett tåg inte uppnår den bromsprestanda som krävs och måste göra dessa bestämmelser tillgängliga för järnvägsföretagen.

Om ett tåg inte uppnår den bromsprestanda som krävs för de linjesträckor som tåget ska trafikera, måste järnvägsföretaget iaktta resulterande restriktioner, till exempel hastighetsbegränsning.”

9.

Bilaga U ska ersättas med följande:

”BILAGA U

FÖRTECKNING ÖVER ÖPPNA PUNKTER

Avsnitt 4.2.2 –   Tåglista

BILAGA B (se avsnitt 4.4 i denna TSD) – Andra regler som möjliggör en sammanhängande drift av nya och förändrade strukturella delsystem.

BILAGA R (se avsnitt 4.2.3.2 i denna TSD) – Tågidentitet

BILAGA S (se avsnitt 4.2.2.1.3 i denna TSD) – Tågs synlighet – bakre ände”


(1)  För specialfordon måste numret vara unikt inom ett visst land med den första siffran och de 5 sista siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer.

(2)  För NMBS/SNCB är fortsatt användning av bokstaven B inskriven i en cirkel tillåten.

(3)  Diakritiska tecken är ’accent-tecken’, som i À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Specialbokstäver som Ø och Æ representeras som enskilda bokstäver. Vid kontroll av att beteckningen är unik behandlas Ø som O och Æ som A.

(4)  Enligt det alfabetiska kodsystem som beskrivs i tillägg 4 till 1949 års konvention och artikel 45.4 i 1968 års konvention om vägtrafik.

(5)  Godsvagnar som får bära TEN-märkningen, se bilaga P.5.

(6)  Inbegripet godsvagnar som enligt befintliga regler bär de siffror som definieras i denna tabell. Cotif-överensstämmelse enligt Cotif-förordningen vid tidpunkten för detta besluts tillämpning.

(7)  Fast eller variabel spårvidd

(8)  Undantag för godsvagnar med huvudlittera I (vagnar med isolering mot kyla eller värme), används inte för nya fordon som tas i bruk.

(9)  Överensstämmelse med tillämpliga TSD:er, se bilaga P.5.

(10)  Inbegripet fordon som enligt befintliga regler bär de siffror som definieras i denna tabell. Cotif-överensstämmelse enligt Cotif-förordningen vid tidpunkten för detta besluts tillämpning.

(11)  Med undantag för personvagnar med fast spårvidd (56) och med variabel spårvidd (66) som redan tagits i bruk. Används inte för nya fordon.


BILAGA II

Bilagorna till beslut 2008/231/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 2.2.1 ska ersättas med följande:

”2.2.1   PERSONAL OCH TÅG

Avsnitten 4.6 och 4.7 är tillämpliga på sådan personal som utför de säkerhetskritiska uppgifterna att medfölja ett tåg, när detta inbegriper passage av gräns(er) mellan stater och arbete bortom den (de) plats(er) som anges som ’gräns’ i en infrastrukturförvaltares järnvägsnätsbeskrivning och som omfattas av dennes säkerhetstillstånd.

Avsnitt 4.6.2 (Språklig kompetens) är tillämpligt även på lokförare såsom föreskrivs i punkt 8 i bilaga VI till direktiv 2007/59/EG.

Personal anses inte passera en gräns om verksamheten endast innefattar arbete inom ’gräns’-platser enligt beskrivningen i första stycket.

För den personal som utför de säkerhetskritiska uppgifterna att klarera tåg och ge tillstånd för tågrörelser, gäller ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av yrkeskvalifikationer och villkor avseende hälsa och säkerhet.

För den personal som utför de säkerhetskritiska uppgifterna i samband med det slutgiltiga iordningställandet av ett tåg innan det ska passera en (eller flera) gräns(er) och arbete bortom en (eller flera) ’gräns’-plats(er) enligt beskrivningen i första stycket, är avsnitt 4.6 tillämpligt med ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av villkoren avseende hälsa och säkerhet. Ett tåg anses inte gå i gränsöverskridande trafik om alla fordon i tåget endast passerar statsgränsen men inte den (de) ’gräns’-plats(er) som beskrivs i första stycket.

Detta kan sammanfattas enligt tabellerna nedan:

Personal som berörs av driften av tåg som passerar statsgränser och fortsätter bortom gränsplatsen.

Uppgift

Yrkeskvalifikationer

Medicinska krav

Medföljande av tåg

4.6

4.7

Tillståndsgivning för tågrörelser

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Iordningställande av tåg

4.6

Ömsesidigt erkännande

Tågklarering

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande


Personal som arbetar med tåg som inte passerar statsgränser eller som passerar sådana men inte längre än till gränsplatser

Uppgift

Yrkeskvalifikationer

Medicinska krav

Medföljande av tåg

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Tillståndsgivning för tågrörelser

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Iordningställande av tåg

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Tågklarering

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande”

b)

I avsnitt 4.2.2.1.2 ska den sista meningen ersättas med följande:

”Detaljerade specifikationer återfinns i avsnitt 4.3.3.3.1.”

c)

Avsnitt 4.3.2.6 ska ersättas med följande:

”4.3.2.6   Sandning. Minimikrav i fråga om yrkeskvalifikationer för uppgiften att köra ett tåg

Det finns ett gränssnitt mellan å ena sidan bilaga B (punkt C1) i denna TSD och å andra sidan avsnitt 4.2.11 (Kompatibilitet med markbaserade tågdetekteringssystem) och punkt 4.1 i tillägg 1 till bilaga A (som refereras till i avsnitt 4.3.1.10) i TSD högh. Trafikstyrning och signalering, i fråga om användning av sandningsutrustning.”

d)

Avsnitt 4.3.3.2 ska ersättas med följande:

”4.3.3.2   Krav på fordon för passagerare

Det finns gränssnitt mellan avsnitt 4.2.2.4 i denna TSD och avsnitten 4.2.2.4 (Dörrar), 4.2.5.3 (Larm), 4.3.5.17 (Passagerarlarm) och 4.2.7.1 (Nödutgångar) i TSD högh. Rullande materiel.”

e)

Avsnitt 4.3.3.9 ska ersättas med följande:

”4.3.3.9   Sandning

Det finns ett gränssnitt mellan å ena sidan bilaga B (punkt C1) i denna TSD och å andra sidan avsnitt 4.2.3.10 i TSD högh. Rullande materiel, i fråga om användning av sandningsutrustning.”

f)

Avsnitt 4.3.3.10 ska ersättas med följande:

”4.3.3.10   Tågsammansättning, bilaga J

Det finns ett gränssnitt mellan avsnitt 4.2.2.5 och bilaga J till denna TSD och avsnitten 4.2.1.2 (Tågens konstruktion) och 4.2.7.10 (Koncept för övervakning och diagnostik) i TSD högh. Rullande materiel, i fråga om tågpersonals kunskaper om rullande materiels funktioner.”

g)

Avsnitt 4.3.3.12 ska ersättas med följande:

”4.3.3.12   Registrering av data

Det finns ett gränssnitt mellan avsnitt 4.2.3.5.2 (Registrering av övervakningsdata ombord på tåget) i denna TSD och avsnitt 4.2.7.10 i TSD högh. Rullande materiel (Koncept för övervakning och diagnostik).”

h)

I avsnitt 4.6.1 ska den sista meningen ersättas med följande:

”Minimikrav i fråga om yrkeskvalifikationer för enskilda uppgifter återfinns i bilagorna J och L.”

i)

Punkterna C och D i avsnitt 4.6.3.1 ska ersättas med följande:

”C.   Initial bedömning

Grundläggande villkor.

Bedömningsprogram, inklusive praktisk demonstration.

Utbildarnas kvalifikationer.

Utfärdande av kompetensintyg.

D.   Bibehållande av kompetens

Principer för bibehållande av kompetens.

Metoder som ska tillämpas.

Formalisering av förfarandet för bibehållande av kompetens.

Bedömningsförfarande.”

j)

Avsnitt 4.6.3.2.3.1 ska ersättas med följande:

”4.6.3.2.3.1   Linjekännedom

Järnvägsföretaget måste fastställa det förfarande genom vilket tågpersonalens kännedom om de linjesträckor som trafikeras uppnås och upprätthålls. Detta förfarande måste

bygga på den linjeinformation som tillhandahålls av infrastrukturförvaltaren,

vara samstämmigt med det förfarande som beskrivs i avsnitt 4.2.1 i denna TSD.”

k)

Avsnitt 4.7.5.4 ska utgå.

l)

Avsnitt 4.7.6 ska utgå.

m)

Avsnitt 7.3.2 ska ersättas med följande:

”7.3.2   Förteckning över specialfall

Utelämnas”

2.

I bilaga G ska tabellen ändras på följande sätt:

a)

När det gäller parametern ”Villkor avseende hälsa och säkerhet” ska i kolumnen ”Delar som skall kontrolleras för varje parameter” uppgiften ”graviditet (förare)” utgå.

b)

När det gäller parametern ”Villkor avseende hälsa och säkerhet” ska raden med ”Särskilda krav för förare: syn, hörsel/talförmåga, Antropometrikrav” utgå liksom hänvisningen till avsnitt 4.7.6.

3.

Bilaga H ska utgå.

4.

I bilaga N ska den sista raden i tabellen (4.7.6 – Särskilda krav knutna till uppgiften att köra ett tåg) utgå.

5.

Bilagorna P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 och P13 ska ersättas med följande:

”BILAGA P

FORDONSIDENTITET

1.   Allmänna anmärkningar

I denna bilaga beskrivs det europeiska fordonsnumret och tillhörande märkning som ska anbringas på ett synligt sätt på varje fordon för att permanent ge det en unik identitet i driftsammanhang. Här beskrivs inga andra numreringar eller märkningar som eventuellt ingraverats eller fastsatts på permanent sätt på fordonens chassin eller huvudkomponenter i samband med konstruktionen.

2.   Europeiskt fordonsnummer och tillhörande beteckningar

Varje järnvägsfordon ges ett nummer bestående av 12 siffror (kallat europeiskt fordonsnummer) med följande struktur:

Gruppen rullande materiel

Driftskompatibilitet och fordonstyp

(2 siffror)

Land i vilket fordonet är registrerat

(2 siffror)

Tekniska egenskaper

(4 siffror)

Löpnummer

(3 siffror)

Kontrollsiffra

(1 siffra)

Godsvagnar

00 till 09

10 till 19

20 till 29

30 till 39

40 till 49

80 till 89

(detaljer i bilaga P.6)

01 till 99

[detaljer i bilaga P.4]

0000 till 9999

(detaljer i bilaga P.9)

000 till 999

0 till 9

(detaljer i bilaga P.3)

Personvagnar

50 till 59

60 till 69

70 till 79

(detaljer i bilaga P.7)

0000 till 9999

(detaljer i bilaga P.10)

000 till 999

Dragfordon och enheter i tågsätt med odelbara eller fastställda formationer

90 till 99

(detaljer i bilaga P.8)

0000000 till 8999999

(innebörden hos dessa siffror definieras av medlemsstaterna, eventuellt genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser)

Specialfordon

9000 till 9999

(detaljer i bilaga P.11)

000 till 999

Inom ett visst land räcker det med de 7 siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer för att unikt kunna identifiera ett fordon inom grupperna personvagnar och specialfordon (1).

Bokstavsmärkning (litterering) kompletterar numret:

a)

Märkningar kopplade till driftskompatibilitet (detaljer i bilaga P.5).

b)

Förkortning för det land där fordonet är registrerat (detaljer i bilaga P.4).

c)

Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren, VKM (Vehicle Keeper Marking) (detaljer i bilaga P.1).

d)

Beteckningar för de tekniska egenskaperna (detaljer i bilaga P.12 för godsvagnar och bilaga P.13 för personvagnar).

3.   Tilldelning av nummer

Det europeiska fordonsnumret måste tilldelas enligt bestämmelserna i kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG.

Det europeiska fordonsnumret ska ändras när det, på grund av tekniska ändringar av fordonet, inte återspeglar driftskompatibiliteten eller de tekniska egenskaperna enligt denna bilaga. Sådana tekniska ändringar kan kräva ett nytt ibruktagande enligt artiklarna 20–25 i direktiv 2008/57/EG om driftskompatibilitet.

BILAGA P.1

MÄRKNING MED BETECKNING FÖR FORDONSINNEHAVAREN

1.   Definition av märkningen med beteckning för fordonsinnehavaren, VKM (Vehicle Keeper Marking)

En märkning med beteckning för fordonsinnehavaren (VKM) är en bokstavskod, bestående av 2 till 5 bokstäver (2 4 5 9). En VKM återfinns på varje järnvägsfordon, intill det europeiska fordonsnumret. VKM identifierar fordonsinnehavaren såsom denna är registrerad i det nationella fordonsregistret.

En VKM är unik och gäller i alla de länder som omfattas av denna TSD liksom i alla länder som ingår överenskommelser om tillämpning av det system för fordonsnumrering och märkning med beteckning för fordonsinnehavaren som beskrivs i denna TSD.

2.   Format för märkningen med beteckning för fordonsinnehavaren

VKM är en representation av fordonsinnehavarens fullständiga namn eller en förkortning av detta, om möjligt en igenkännlig sådan. Alla 26 bokstäver i det latinska alfabetet kan användas. Bokstäverna i VKM skrivs med versaler. Bokstäver som inte står för den första bokstaven i ett ord i innehavarens namn kan skrivas med gemener. Vid kontrollen av att beteckningen är unik kommer gemena bokstäver att betraktas som versaler.

Bokstäver kan innefatta diakritiska tecken (3 6 10). Diakritiska tecken som används tillsammans med bokstäver ignoreras vid kontrollen av att beteckningen är unik.

För fordon vars innehavare är etablerade i ett land där det latinska alfabetet inte används, kan en transkribering av VKM till det egna alfabetet läggas till efter VKM, åtskild från den latinska beteckningen med ett snedstreck (’/’).Vid databehandling bortses från denna transkriberade VKM.

3.   Bestämmelser angående tilldelning av märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren

En fordonsinnehavare kan tilldelas mer än en VKM i följande fall:

Fordonsinnehavaren har ett formellt namn på mer än ett språk.

En fordonsinnehavare har goda skäl att skilja mellan separata fordonsparker inom ramen för sin organisation.

En enda VKM kan utfärdas för en grupp av företag som

ingår i en gemensam företagsstruktur (t.ex. holdingstruktur),

ingår i en gemensam företagsstruktur som har utsett och bemyndigat en organisation inom denna struktur för att hantera alla frågor för alla de övrigas räkning,

har bemyndigat en enda, separat juridisk person att hantera alla frågor för deras räkning, i vilket fall denna juridiska person räknas som innehavaren.

4.   Register över märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren och förfaranden för tilldelning

Registret över VKM är offentligt och uppdateras i realtid.

En ansökan om en VKM registreras hos den ansökandes behöriga nationella myndighet och vidarebefordras till Europeiska järnvägsbyrån. En VKM får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

Den som tilldelats en VKM måste informera den behöriga nationella myndigheten så snart han/hon slutar att använda denna VKM, och den behöriga nationella myndigheten kommer att vidarebefordra denna information till Europeiska järnvägsbyrån. Denna VKM kommer därefter att återkallas, så snart innehavaren visat att märkningen har ändrats på samtliga berörda fordon. Samma VKM kommer inte att tilldelas igen under en period av tio år, annat än om den tilldelas igen till den ursprungliga innehavaren eller på hans/hennes begäran tilldelas en annan innehavare.

En VKM kan överföras till en annan innehavare som är den ursprungliga innehavarens rättsliga efterträdare. En VKM fortsätter att vara giltig även om innehavaren ändrar sitt namn till ett namn som inte har några likheter med VKM.

BILAGA P.2

PÅSKRIFT AV NUMRET OCH TILLHÖRANDE BOKSTAVSMÄRKNING PÅ FORDONSKAROSSEN

1.   Allmänna bestämmelser för externa märkningar

De versaler och siffror som ingår i den märkning som ska anbringas ska vara minst 80 mm höga, i ett sans serif-typsnitt av tryckkvalitet. En lägre höjd får endast användas i de fall det inte finns någon annan möjlighet än att placera märkningen på rambalkarna.

Märkningen ska inte placeras högre än 2 meter över rälsöverkant.

2.   Godsvagnar

Märkningen ska skrivas på godsvagnars karosser på följande sätt:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-Acts

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

För godsvagnar vars kaross inte har en tillräckligt stor yta för en märkning med denna utformning, särskilt när det gäller flakvagnar, ska märkningen utformas enligt följande:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks

Om en eller flera underlitteror med en nationell definition finns påskrivna på en godsvagn, måste denna nationella märkning stå efter den internationella märkningen och åtskild från denna med ett bindestreck på följande sätt:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Personvagnar och manövervagnar

Numret ska anbringas på båda sidoväggarna av fordonet, på följande sätt:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Märkningen för det land i vilket fordonet är registrerat och för de tekniska egenskaperna placeras precis före, efter eller under det europeiska fordonsnumret.

I fråga om manövervagnar skrivs det europeiska fordonsnumret också inuti förarhytten.

4.   Lok, motorvagnar och specialfordon

Det europeiska fordonsnumret måste anbringas på bägge sidoväggarna av dragfordon, på följande sätt:

92 10 1108 062–6

Det europeiska fordonsumret skrivs också inuti var och en av dragfordonsparkens förarhytter.

Innehavaren kan lägga till en egen litteramärkning, med större teckenstorlek än det europeiska fordonsnumret, som kan vara användbar ur driftsynpunkt. (Vanligen består den egna märkningen av siffrorna i löpnumret tillsammans med kompletterande bokstavskoder.) Placeringen av den egna litteramärkningen väljs av innehavaren. Det måste dock alltid vara möjligt att lätt skilja det europeiska fordonsnumret från innehavarens egen litteramärkning.

BILAGA P.3

REGLER FÖR BESTÄMNING AV KONTROLLSIFFRAN (SIFFRAN 12)

Kontrollsiffran bestäms på följande sätt:

Siffrorna på de jämna positionerna i basnumret (räknat från höger) tas med sina egna decimalvärden.

Siffrorna på de udda positionerna i basnumret (räknat från höger) multipliceras med 2.

Summan av siffrorna på jämna positioner och de tal som blir produkterna vid multipliceringen av siffrorna på udda positioner räknas sedan ut.

Entalssiffran i denna summa hålls i minnet.

Det tal som måste läggas till denna entalssiffra för att summan ska bli 10 utgör kontrollsiffran. Skulle entalssiffran vara noll, blir även kontrollsiffran noll.

Exempel

1 —

Antag att basnumret är

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Entalssiffran i denna summa är 2.

Kontrollsiffran blir därmed 8, och basnumret blir således registreringsnumret 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Antag att basnumret är

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Entalssiffran i denna summa är 0.

Kontrollsiffran blir därmed 0, och basnumret blir således registreringsnumret 31 51 3320 198 - 0.

BILAGA P.4

KODER FÖR DE LÄNDER DÄR FORDONEN ÄR REGISTRERADE (SIFFRORNA 3–4 OCH FÖRKORTNING)

Information som avser tredjeländer ges endast i informationssyfte.

Land

Alfabetisk landskod (2 4 5 9)

Numerisk landskod

Albanien

AL

41

Algeriet

DZ

92

Armenien

AM

58

Österrike

A

81

Azerbajdzjan

AZ

57

Vitryssland

BY

21

Belgien

B

88

Bosnien och Hercegovina

BIH

49

Bulgarien

BG

52

Kina

RC

33

Kroatien

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Cypern

CY

 

Tjeckien

CZ

54

Danmark

DK

86

Egypten

ET

90

Estland

EST

26

Finland

FIN

10

Frankrike

F

87

Georgien

GE

28

Tyskland

D

80

Grekland

GR

73

Ungern

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irland

IRL

60

Israel

IL

95

Italien

I

83

Japan

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgizistan

KS

59

Lettland

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Litauen

LT

24

Luxemburg

L

82

Makedonien

MK

65

Malta

M

 

Moldavien

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongoliet

MGL

31

Montenegro

ME

62

Marocko

MA

93

Nederländerna

NL

84

Nordkorea

PRK (2 4 5 9)

30

Norge

N

76

Polen

PL

51

Portugal

P

94

Rumänien

RO

53

Ryssland

RUS

20

Serbien

SRB

72

Slovakien

SK

56

Slovenien

SLO

79

Sydkorea

ROK

61

Spanien

E

71

Sverige

SE

74

Schweiz

CH

85

Syrien

SYR

97

Tadzjikistan

TJ

66

Tunisien

TN

91

Turkiet

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Förenade kungariket

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

BILAGA P.5

BOKSTAVSMÄRKNING FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET

’TEN’: Fordon som uppfyller följande villkor:

Överensstämmer med alla relevanta TSD:er som är i kraft vid tidpunkten för ibruktagandet och har godkänts att ta i bruk enligt artikel 22.1 i direktiv 2008/57/EG.

Har ett godkännande som är giltigt i alla medlemsstater i enlighet med artikel 23.1 i direktiv 2008/57/EG, alternativt har beviljats individuella godkännanden av alla medlemsstater.

’PPV/PPW’: Fordon som uppfyller PPV/PPW- eller PGW-reglerna (inom OSJD-stater).

(Original: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Anmärkningar:

a)

TEN-märkta fordon motsvarar kodningen 0 till 3 av den första siffran i det fordonsnummer som anges i bilaga P.6.

b)

Fordon som inte är godkända för drift i alla medlemsstater måste ha en märkning med en angivelse av de medlemsstater som de har fått godkännande från. Förteckningen över de medlemsstater som har gett godkännande måste vara märkt enligt en av följande ritningar, där D står för den medlemsstat som har beviljat det första godkännandet (Tyskland i det givna exemplet) och F står för den andra medlemsstaten som har beviljat godkännande (Frankrike i det givna exemplet). Medlemsstaterna kodas i enlighet med bilaga P.4. Detta kan omfatta fordon som överensstämmer med TSD:erna eller som inte gör det. Dessa fordon motsvarar kodning 4 eller 8 av den första siffran i det fordonsnummer som anges i bilaga P.6.

Image

Image

BILAGA P.6

KODER SOM ANVÄNDS PÅ GODSVAGNAR FÖR ATT ANGE DRIFTSKOMPATIBILITET (SIFFRORNA 1–2)

 

2:a siffran

1:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2:a siffran

1:a siffran

 

 

Spårvidd

fast eller variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast eller variabel

Spårvidd

 

TEN (2 4 5 9)

och/eller

COTIF (3 6 10)

och/eller

PPV/PPW

0

med axlar

Används inte

TEN- (2 4 5 9) och/eller COTIF-godsvagnar

Används inte (8)

PPV/PPW-godsvagnar

(variabel spårvidd)

med axlar

0

1

med boggier

med boggier

1

TEN (2 4 5 9)

och/eller

COTIF (3 6 10)

och/eller

PPV/PPW

2

med axlar

TEN- (2 4 5 9) och /eller COTIF-godsvagnar

PPV/PPW-godsvagnar

(fast spårvidd)

med axlar

2

3

med boggier

med boggier

3

Övriga godsvagnar

4

med axlar (7 11)

Godsvagnar som används vid underhåll

Övriga godsvagnar

Godsvagnar med särskild numrering för tekniska egenskaper som inte tagits i bruk inom EU

med axlar

4

8

med boggier (7 11)

med boggier

8

 

 

Trafik

Nationell trafik eller internationell trafik enligt särskild överenskommelse

 

 

 

1:a siffran

2.a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1:a siffran

2:a siffran

BILAGA P.7

KODER SOM ANVÄNDS PÅ PERSONVAGNAR FÖR ATT ANGE KOMPATIBILITET FÖR INTERNATIONELL TRAFIK (SIFFRORNA 1–2)

 

Nationell trafik

TEN (2 4 5 9) och/eller Cotif (3 6 10) och/eller PPV/PPW

Nationell trafik eller internationell trafik enligt särskild överenskommelse

TEN (2 4 5 9) och/eller Cotif (3 6 10)

PPV/PPW

2:a siffran

1:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Fordon för nationell trafik

Fordon med fast spårvidd och utan luftkonditionering (inklusive godsvagnar för transport av personbilar)

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och utan luftkonditionering

Används inte

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och utan luftkonditionering

Museifordon

Används inte (7 11)

Fordon med fast spårvidd

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) genom byte av boggier

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) med justerbara axlar

6

Tjänstefordon

Fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och med luftkonditionering

Tjänstefordon

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och med luftkonditionering

Godsvagnar för transport av personbilar

Används inte (7 11)

7

Trycktäta fordon med luftkonditionering

Används inte

Används inte

Trycktäta fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Används inte

Övriga fordon

Används inte

Används inte

Används inte

Används inte

BILAGA P.8

TYPER AV DRAGFORDON OCH ENHETER I TÅGSÄTT MED ODELBARA ELLER FASTSTÄLLDA FORMATIONER (SIFFRORNA 1–2)

Den första siffran är ’9’.

Om den andra siffran beskriver typen av dragfordon, är följande kodning obligatorisk:

Kod

Allmän fordonstyp

0

Diverse

1

Elektriskt lok

2

Diesellok

3

Elektriskt motorvagnståg (höghastighetståg) [motorvagn eller manövervagn]

4

Elektriskt motorvagnståg (ej höghastighetståg) [motorvagn eller manövervagn]

5

Dieseldrivet motorvagnståg [motorvagn eller manövervagn]

6

Specialmanövervagn

7

Elektriskt växlingslok

8

Dieseldrivet växlingslok

9

Specialfordon

BILAGA P.9

NUMERISK STANDARDMÄRKNING AV GODSVAGNAR (SIFFRORNA 5–8)

I denna bilaga beskrivs den numeriska märkning som hör samman med godsvagnens huvudsakliga tekniska egenskaper. Den offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.10

KODER FÖR TEKNISKA EGENSKAPER HOS PERSONVAGNAR (SIFFRORNA 5–6)

Bilaga P.10 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.11

KODER FÖR TEKNISKA EGENSKAPER HOS SPECIALFORDON (SIFFRORNA 6–8)

Bilaga P.11 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.12

LITTERERING AV GODSVAGNAR, EXKLUSIVE LEDADE GODSVAGNAR OCH VAGNSÄTT

Bilaga P.12 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

BILAGA P.13

LITTERERING AV PERSONVAGNAR

Bilaga P.13 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

6.

Bilaga P.14 ska upphöra att gälla.


(1)  För specialfordon måste numret vara unikt inom ett visst land med den första siffran och de 5 sista siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer.

(2)  För NMBS/SNCB är fortsatt användning av bokstaven B inskriven i en cirkel tillåten.

(3)  Diakritiska tecken är ’accent-tecken’, som i À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Specialbokstäver som Ø och Æ representeras som enskilda bokstäver. Vid kontroll av att beteckningen är unik behandlas Ø som O och Æ som A.

(4)  Enligt det alfabetiska kodsystem som beskrivs i tillägg 4 till 1949 års konvention och artikel 45.4 i 1968 års konvention om vägtrafik.

(5)  Godsvagnar som får bära TEN-märkningen, se bilaga P.5.

(6)  Inbegripet godsvagnar som enligt befintliga regler bär de siffror som definieras i denna tabell. Cotif-överensstämmelse enligt Cotif-förordningen vid tidpunkten för detta besluts tillämpning.

(7)  Fast eller variabel spårvidd.

(8)  Undantag för godsvagnar med huvudlittera I (vagnar med isolering mot kyla eller värme), används inte för nya fordon som tas i bruk.

(9)  Överensstämmelse med tillämpliga TSD:er, se bilaga P.5.

(10)  Inbegripet fordon som enligt befintliga regler bär de siffror som definieras i denna tabell. Cotif-överensstämmelse enligt Cotif-förordningen vid tidpunkten för detta besluts tillämpning.

(11)  Med undantag för personvagnar med fast spårvidd (56) och med variabel spårvidd (66) som redan tagits i bruk, används inte för nya fordon.


Top