Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0638

Rådets beslut 2010/638/Gusp av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

OJ L 280, 26.10.2010, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 183 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/oj

26.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 280/10


RÅDETS BESLUT 2010/638/Gusp

av den 25 oktober 2010

om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 oktober 2009 antog rådet gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea (1) som svar på säkerhetsstyrkors våldsamma ingripande mot politiska demonstranter i Conakry den 28 september 2009.

(2)

Den 22 december 2009 antog rådet beslut 2009/1003/Gusp om ändring av gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp (2), genom att lägga till ytterligare restriktiva åtgärder.

(3)

Den 29 mars 2010 antog rådet beslut 2010/186/Gusp om ändring av gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp (3).

(4)

På grundval av en översyn av gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 27 oktober 2011.

(5)

Unionens genomförandeåtgärder fastställs i rådets förordning (EU) nr 1284/2009 av den 22 december 2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och likartad materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Republiken Guinea från medlemsstaternas medborgare, från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas vare sig de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör sådana varor som avses i punkt 1 eller att tillhandahålla, tillverka, underhålla eller använda sådana varor till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Republiken Guinea,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller tillhandahålla därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Republiken Guinea,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i led a och b.

Artikel 2

1.   Artikel 1 ska inte tillämpas på

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödlig militär utrustning eller av utrustning som kan användas för internt förtryck, som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, för Förenta nationernas (FN) och Europeiska unionens program för institutionsuppbyggnad eller för unionens och FN:s krishanteringsoperationer,

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats för att vara skottsäkra eller utrustats med sådant material och endast är avsedda som skydd för unionens och dess medlemsstaters personal i Republiken Guinea,

c)

tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som rör sådan utrustning eller sådana program och operationer,

d)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning eller sådana program och operationer,

under förutsättning att denna export och detta bistånd på förhand har godkänts av den relevanta behöriga myndigheten.

2.   Artikel 1 ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Republiken Guinea av FN:s personal, personal från unionen eller dess medlemsstater, företrädare för media samt bistånds- och utvecklingsarbetare och åtföljande personal och är avsedd enbart för deras personliga bruk.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att enskilda medlemmar av National Council for Democracy and Development (CNDD) och personer som är associerade med dem enligt förteckningen i bilagan reser in till eller transiterar genom deras territorier.

2.   Punkt 1 ska inte ålägga medlemsstaterna att vägra sina egna medborgare inresa på deras territorium.

3.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.   Punkt 3 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Osse).

5.   Rådet ska informeras på vederbörligt sätt i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1, om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller för att delta i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av unionen eller där en medlemsstat är värdland för Osse, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Republiken Guinea.

7.   En medlemsstat som vill bevilja undantag i enlighet med punkt 6 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar, får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8.   I de fall där en medlemsstat i enlighet med punkterna 3, 4, 6 och 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan, ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 4

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av enskilda medlemmar av CNDD och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem enligt förteckningen i bilagan ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagan och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar den behöriga myndigheten i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rörande kvarstad, som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 4.1 togs in i bilagan, eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d)

Erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

En medlemsstat ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

Artikel 5

1.   Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik anta ändringar av förteckningarna i bilagan när detta krävs på grund av den politiska utvecklingen i Republiken Guinea.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörda personer antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer ges tillfälle att inge kommentarer.

3.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda personen om detta.

Artikel 6

För att maximera verkan av ovan nämnda åtgärder ska EU uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma typ som åtgärderna i detta beslut.

Artikel 7

Gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 8

1.   Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 27 oktober 2011. Det ska ses över kontinuerligt. Det får vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att ståndpunktens mål inte har uppnåtts.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 2010.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 281, 28.10.2009, s. 7.

(2)  EUT L 346, 23.12.2009, s. 51.

(3)  EUT L 83, 30.3.2010, s. 23.

(4)  EUT L 346, 23.12.2009, s. 26.


BILAGA

Förteckning över personer som avses i artikel 3 och 4

 

Namn (och eventuellt alias)

Personuppgifter (befattning/titel, födelsedatum och födelseort, passnummer/id-nummer, etc.)

Skäl

1.

Kapten Moussa Dadis CAMARA

Födelsedatum: 1.1.1964 eller 29.12.1968

Passnr: R0001318

President i CNDD

2.

Överste Mathurin BANGOURA

Födelsedatum: 15.11.1962

Passnr: R0003491

Minister för telekommunikationer och ny informationsteknik

3.

Överstelöjtnant Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Födelsedatum: 22.10.1979

Passnr: R0017873

Minister, ständig sekreterare i CNDD, (avskedad från armén den 26.1.2009)

4.

Major Oumar BALDÉ

Födelsedatum: 26.12.1964

Passnr: R0003076

Medlem i CNDD

5.

Major Mamadi (alias Mamady) MARA

Födelsedatum: 1.1.1954

Passnr: R0001343

Medlem i CNDD

6.

Major Almamy CAMARA

Födelsedatum: 17.10.1975

Passnr: R0023013

Medlem i CNDD

7.

Överstelöjtnant Mamadou Bhoye DIALLO

Födelsedatum: 1.1.1956

Passnr: R0001855

Medlem i CNDD

8.

Kapten Koulako BÉAVOGUI

 

Medlem i CNDD

9.

Överstelöjtnanten i polisen Kandia (alias Kandja) MARA

Passnr: R0178636

Medlem i CNDD

Chef för regionala polisen i Labé

10.

Överste Sékou MARA

Födelsedatum: 1957

Medlem i CNDD

Biträdande rikspolischef

11.

Morciré CAMARA

Födelsedatum: 1.1.1949

Passnr: R0003216

Medlem i CNDD

12.

Alpha Yaya DIALLO

 

Medlem i CNDD

Chef för det nationella tullväsendet

13.

Överste Mamadou Korka DIALLO

Födelsedatum: 19.2.1962

Handels- och industriminister samt minister för små och medelstora företag

14.

Överste Fodeba TOURÉ

Födelsedatum: 7.6.1961

Passnr: R0003417/R0002132

Guvernör i Kindia (f.d. ungdomsminister, avskedad som minister den 7.5.2009)

15.

Major Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

Födelsedatum: 12.5.1966

Medlem i CNDD

16.

Överste Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Medlem i CNDD

17.

Löjtnant Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

Födelsedatum: 1.1.1960

Medlem i CNDD

Minister med ansvar för presidentens säkerhet

18.

Kapten Saa Alphonse TOURÉ

Födelsedatum: 3.6.1970

Medlem i CNDD

19.

Major Moussa KEITA

Födelsedatum: 1.1.1966

Medlem i CNDD

Minister, ständig sekreterare i CNDD med ansvar för förbindelserna med statliga institutioner

20.

Överstelöjtnant Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Medlem i CNDD

21.

Major Bamou LAMA

 

Medlem i CNDD

22.

Mohamed Lamine KABA

 

Medlem i CNDD

23.

Kapten Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Medlem i CNDD

24.

Major Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Medlem i CNDD

25.

Major Moussa Tiégboro CAMARA

Födelsedatum: 1.1.1968

Passnr: 7190

Medlem i CNDD

Minister för presidentposten med ansvar för specialtjänsterna avseende narkotikabekämpning och organiserad brottslighet

26.

Kapten Issa CAMARA

Födelsedatum: 1954

Medlem i CNDD

Guvernör i Mamou

27.

Överste Dr Abdoulaye Chérif DIABY

Födelsedatum: 26.2.1957

Passnr: 13683

Medlem i CNDD

Folkhälsovårdsminister

28.

Mamady CONDÉ

Födelsedatum: 28.11.1952

Passnr: R0003212

Medlem i CNDD

29.

Fänrik Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Medlem i CNDD

30.

Överstelöjtnant Aboubacar Biro CONDÉ

Födelsedatum: 15.10.1962

Passnr: 2443/R0004700

Medlem i CNDD

31.

Bouna KEITA

 

Medlem i CNDD

32.

Idrissa CHERIF

Födelsedatum: 13.11.1967

Passnr: R0105758

Minister med ansvar för kommunikation för presidentposten och försvarsministern

33.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

Födelsedatum: 9.12.1960

Passnr: R0020803

Statssekreterare och sakkunnig på området för strategiska frågor och hållbar utveckling

34.

Löjtnant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Presidentens adjutant

35.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Födelsedatum: 1.1.1976

Passnr: R0000968

Särskild rådgivare till Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakité

36.

Fänrik Marcel KOIVOGUI

 

Assistent till Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakité

37.

Papa Koly KOUROUMA

Födelsedatum: 3.11.1962

Passnr: R11914/R001534

Minister för miljö och hållbar utveckling

38.

Major Nouhou THIAM

Födelsedatum: 1960

Passnr: 5180

Generalinspektör för försvarsmakten

Talesman för CNDD

39.

Poliskapten Théodore (alias Siba) KOUROUMA

Födelsedatum: 13.5.1971

Passnr: Service R0001204

Attaché till presidentposten

40.

Kapten Mamadou SANDÉ

Födelsedatum: 12.12.1969

Passnr: R0003465

Minister för presidentposten med ansvar för ekonomi och finanser

41.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

Födelsedatum: 31.12.1961

Passnr: 5938/R00003488

Minister för presidentposten med ansvar för statskontroll

42.

Joseph KANDUNO

 

Minister med ansvar för revision, öppenhet och insyn samt gott styre

43.

Fodéba (alias Isto) KÉIRA

Födelsedatum: 4.6.1961

Passnr: R0001767

Minister för ungdoms- och idrottsfrågor samt främjande av ungdomssysselsättning

44.

Överste Siba LOHALAMOU

Födelsedatum: 1.8.1962

Passnr: R0001376

Justitieminister

45.

Dr Frédéric KOLIÉ

Födelsedatum: 1.1.1960

Passnr: R0001714

Minister för administration av territoriet och politiska frågor

46.

Alexandre Cécé LOUA

Födelsedatum: 1.1.1956

Passnr: R0001757

Diplomatpass: R 0000027

Utrikesminister och minister för utlandsguineaner

47.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

Födelsedatum: 4.10.1968

Passnr: R0001758

Gruv- och energiminister

48.

Boubacar BARRY

Födelsedatum: 28.5.1964

Passnr: R0003408

Minister för presidentposten med ansvar för byggverksamhet, fysisk planering och offentliga fastigheter

49.

Demba FADIGA

Födelsedatum: 1.1.1952

Passnr: uppehållstillstånd nr FR365845/365857

Medlem i CNDD

ambassadör och ansvarig för förbindelserna mellan CNDD och regeringen

50.

Mohamed DIOP

Födelsedatum: 1.1.1963

Passnr: R0001798

Medlem i CNDD

Guvernör i Conakry

51.

Sergeant Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Medlem i säkerhetsstyrkorna knuten till presidentgardets Koundaraläger

52.

Habib HANN

Födelsedatum: 15.12.1950

Passnr: 341442

Kommittén för revision och tillsyn av sektorer som har strategiskt intresse för staten

53.

Ousmane KABA

 

Kommittén för revision och tillsyn av sektorer som har strategiskt intresse för staten

54.

Alfred MATHOS

 

Kommittén för revision och tillsyn av sektorer som har strategiskt intresse för staten

55.

Kapten Mandiou DIOUBATÉ

Födelsedatum: 1.1.1960

Passnr: R0003622

Direktör vid pressavdelningen, presidentposten

Talesman för CNDD

56.

Cheik Sydia DIABATÉ

Födelsedatum: 23.4.1968

Passnr: R0004490

Medlem av försvarsmakten

Direktör vid underrättelse- och utredningstjänsten vid försvarsministeriet

57.

Ibrahima Ahmed BARRY

Födelsedatum: 11.11.1961

Passnr: R0048243

Generaldirektör vid Radio Télévision Guinéenne

58.

Alhassane BARRY

Födelsedatum: 15.11.1962

Passnr: R0003484

Centralbankschef

59.

Roda Namatala FAWAZ

Födelsedatum: 6.7.1947

Passnr: R0001977

Affärsman som har band till CNDD och som har stött CNDD ekonomiskt

60.

Dioulde DIALLO

 

Affärsman som har band till CNDD och som har stött CNDD ekonomiskt

61.

Kerfalla CAMARA KPC

 

Verkställande direktör för Guicopress

Affärsman som har band till CNDD och som har stött CNDD ekonomiskt

62.

Dr Moustapha ZABATT

Födelsedatum: 6.2.1965

Läkare och personlig rådgivare åt presidenten

63.

Aly MANET

 

Rörelsen Dadis Doit Rester

64.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Arbetsmarknadsminister, minister för förvaltningsreform och offentliganställda

65.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Informations- och kulturminister

66.

Överste Boureima CONDÉ

 

Jordbruks- och djuruppfödningsminister

67.

Mariame SYLLA

 

Minister för decentralisering och lokal utveckling


Top