Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0902

Rådets beslut 2009/902/RIF av den 30 november 2009 om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet (EUCPN) och om upphävande av beslut 2001/427/RIF

OJ L 321, 8.12.2009, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 201 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/902/oj

8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/44


RÅDETS BESLUT 2009/902/RIF

av den 30 november 2009

om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet (EUCPN) och om upphävande av beslut 2001/427/RIF

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30.1, 31 och 34.2 c,

med beaktande av Konungariket Belgiens, Republiken Tjeckiens, Förbundsrepubliken Tysklands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Republiken Ungerns, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands, Konungariket Sveriges, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 fastslogs behovet av att utarbeta brottsförebyggande åtgärder, utbyta bästa praxis samt att stärka nätverket av behöriga nationella myndigheter för brottsförebyggande åtgärder och samarbetet mellan nationella brottsförebyggande organisationer, varvid det preciserades att ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och narkotikarelaterad brottslighet skulle kunna få högsta prioritet i arbetet. Därför efterlystes en undersökning av möjligheten att inrätta ett program som finansieras av gemenskapen.

(2)

Enligt rekommendation 6 i Europeiska unionens strategi för inledningen av det nya årtusendet om förebyggande och kontroll av organiserad brottslighet (2) ska rådet biträdas av personer med brottsförebyggande expertkunskap, t.ex. de nationella kontaktpunkterna, eller genom att ett nätverk av experter från nationella brottsförebyggande organisationer upprättas.

(3)

Det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet inrättades genom rådets beslut 2001/427/RIF (3).

(4)

I en extern utvärdering av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet som gjordes 2008–2009 fastställdes möjligheter att stärka nätverket, vilka EUCPN:s styrelse godtog och vilket gör det nödvändigt att upphäva beslut 2001/427/RIF för att ersätta det med ett nytt rådsbeslut om nätverket.

(5)

I utvärderingen fastställdes nödvändigheten av att de nationella företrädarna engagerar sig mer i nätverkets verksamheter.

(6)

Det krävs en rad förändringar för att stärka nätverket, vilka inbegriper ändringar av bestämmelserna om kontaktpunkter, sekretariatet, styrelsens struktur och uppgifter, inbegripet utnämningen av dess ordförande.

(7)

Ändringarna i nätverkets sammansättning bör vara effektiva och kostnadseffektiva samt dra lärdom av tidigare erfarenheter i medlemsstaterna med avseende på finansiering och utförande av sekretariats- och andra nätverksuppgifter. Styrelsen bör anstränga sig ytterligare i samarbetet för att undersöka och utforska alla tänkbara möjligheter till finansiering ur Europeiska unionens allmänna budget. Detta kunde göras antingen på grundval av rampartnerskap eller genom att nätverket innefattas i förteckningen över erkända monopolorgan i det relevanta finansieringsprogrammet.

(8)

Övriga bestämmelser bör grunda sig på beslut 2001/427/RIF.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet, nedan kallat ”nätverket”, inrättas härmed. Det ska ses som efterträdare till det europeiska nätverk för förebyggande av brottslighet som inrättades genom beslut 2001/427/RIF.

Artikel 2

Mål

1.   Nätverket ska bidra till utvecklingen av olika aspekter inom det brottsförebyggande arbetet på unionsnivå och därvid ta hänsyn till Europeiska unionens strategi för förebyggande av brottslighet, och ska stödja brottsförebyggande verksamhet på nationell och lokal nivå.

2.   Förebyggande av brottslighet ska omfatta alla åtgärder som är avsedda att minska eller på annat sätt bidra till en minskning av brottsligheten och medborgarnas känsla av osäkerhet, både kvantitativt och kvalitativt, antingen genom direkt avskräckande från brottslig verksamhet eller genom politik och insatser som är utformade för att minska potentialen för brottslighet och orsakerna till brottslighet. Häri ingår arbete som utförs av regeringar, behöriga myndigheter, straffrättsliga myndigheter, lokala myndigheter och de specialiserade sammanslutningar dessa har inrättat i Europa, den privata sektorn, frivilligsektorn, forskarna och allmänheten, med stöd från media.

Artikel 3

Struktur och sammansättning

1.   Nätverket ska bestå av en styrelse och ett sekretariat samt kontaktpunkter som får utses av varje medlemsstat.

2.   Styrelsen ska bestå av nationella företrädare med en ordförande och en verkställande kommitté.

3.   Varje medlemsstat ska utse en nationell företrädare och får utse en ställföreträdare.

4.   Ordföranden ska utses bland de nationella företrädarna.

5.   Den verkställande kommittén ska ledas av ordföranden och bestå av ytterligare högst sex styrelsemedlemmar och en företrädare som utses av kommissionen.

Artikel 4

Nätverkets uppgifter

Nätverket ska särskilt

a)

underlätta samarbete och kontakter samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna på det brottsförebyggande området,

b)

samla in, bedöma och vidarebefordra utvärderad information, inbegripet bästa praxis, om befintliga brottsförebyggande åtgärder,

c)

anordna konferenser, särskilt en årlig konferens om bästa praxis, och annan verksamhet, inbegripet det årliga priset för brottsförebyggande arbete, för att uppnå nätverkets målsättningar och sprida resultaten i vida kretsar,

d)

vid behov ställa sin sakkunskap till rådets och kommissionens förfogande,

e)

varje år rapportera till rådet om sin verksamhet, genom styrelsen och behöriga arbetsorgan. Rådet ska uppmanas att godkänna rapporten samt vidarebefordra den till Europaparlamentet,

f)

utveckla och genomföra ett arbetsprogram baserat på en klart definierad strategi som beaktar identifiering av och reaktion på relevanta hot om brottslighet.

Artikel 5

Informationsutbyte

För att fullgöra sina uppgifter ska nätverket

a)

arbeta på ett sektorsövergripande sätt,

b)

genom de nationella företrädarna och kontaktpunkterna stå i nära kontakt med brottsförebyggande organ, lokala myndigheter, lokala partnerskap, det civila samhället samt forskningsinstitut och icke-statliga organisationer i medlemsstaterna,

c)

upprätta och underhålla en egen webbplats, som ska innehålla nätverkets regelbundna rapporter och all annan användbar information, särskilt en förteckning över bästa praxis,

d)

vinnlägga sig om att använda och sprida resultaten av projekt som har relevans för förebyggande av brottslighet och som finansieras genom EU-program.

Artikel 6

Ansvar

1.   Den verkställande kommittén ska bistå ordföranden för att bland annat säkerställa

a)

utarbetandet av nätverkets strategi för styrelsens godkännande,

b)

styrelsens effektiva ledning, och

c)

arbetsprogrammets utarbetande och genomförande.

2.   Styrelsens uppgifter ska inbegripa att

a)

säkerställa att nätverket fungerar korrekt i enlighet med detta beslut, inbegripet beslut om den praktiska organisationen av sekretariatets funktioner,

b)

utforma och anta en budgetförordning,

c)

godkänna nätverkets strategi, vilken ska bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet på unionsnivå,

d)

anta nätverkets arbetsprogram och säkerställa dess genomförande,

e)

anta en årsrapport om nätverkets verksamhet.

3.   Styrelsen ska enhälligt anta sin arbetsordning som bland annat ska omfatta bestämmelser om utnämning av och mandatperiod för ordföranden och medlemmarna i den verkställande kommittén, arrangemang för styrelsens beslutsfattande, språkliga arrangemang, sekretariatets uppgifter, organisation och resurser samt administrativa arrangemang för det samarbete med andra enheter som avses i artikel 8.

4.   Sekretariatet ska bistå styrelsen. Det ska verka på permanent basis, till stöd för nätverket, samtidigt som sekretessen ska respekteras efter behov. Det ska ha följande uppgifter:

a)

Ge administrativt och allmänt stöd till förberedandet av möten, seminarier och konferenser, utarbeta årsrapporten och arbetsprogrammet, stödja genomförandet av arbetsprogrammet samt utgöra en kontaktpunkt för kommunikation med nätverkets medlemmar.

b)

Ha en analytisk och stödjande funktion när det gäller att identifiera pågående forskningsverksamhet på det brottsförebyggande området och därtill knuten information som kan vara till nytta för nätverket.

c)

Ta det övergripande ansvaret för att hysa, utveckla och underhålla nätverkets webbplats.

5.   Alla nationella företrädare ska främja nätverkets verksamhet på nationell och lokal nivå samt underlätta tillhandahållandet, upprätthållandet och utbytet av brottsförebyggande material mellan sina medlemsstater och nätverket.

6.   Kontaktpunkterna ska stödja de nationella företrädarna när det gäller att utbyta information om nationella brottsförebyggande åtgärder och expertis inom nätverket.

7.   Sekretariatet ska rapportera till och dess verksamhet ska kontrolleras av ordföranden och den verkställande kommittén.

8.   Medlemsstaterna är ansvariga för finansieringen av nätverket och dess verksamheter. Medlemsstaterna ska genom styrelsen samarbeta för att säkerställa en kostnadseffektiv finansiering av nätverket och dess verksamheter.

9.   Punkt 8 påverkar inte möjligheterna att ansöka om eller beviljas ekonomiskt stöd från Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 7

Styrelsemöten

Styrelsen ska på ordförandens kallelse sammanträda minst en gång varje halvår.

Artikel 8

Samarbete med andra enheter

Nätverket får samarbeta med andra enheter som är behöriga på det brottsförebyggande området, när detta är av vikt för att uppnå nätverkets målsättningar.

Artikel 9

Utvärdering

Kommissionen ska lägga fram en utvärderingsrapport för rådet om nätverkets verksamhet med särskild inriktning på effektiviteten i arbetet inom nätverket och dess sekretariat, med beaktande av samspelet mellan nätverket och andra relevanta aktörer senast den 30 november 2012. På grundval av resultatet av denna utvärdering ska det göras en bedömning för att fastställa eventuella möjligheter som kan uppnås till exempel genom att överföra sekretariatet till en befintlig byrå.

Artikel 10

Upphävande

Beslut 2001/427/RIF upphävs härmed.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  EUT C 222, 15.9.2009, s. 2.

(2)  EGT C 124, 3.5.2000, s. 1.

(3)  EGT L 153, 8.6.2001, s. 1.


Top