Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_192_R_0063_01

Rådets beslut 2009/558/Gusp av den 16 mars 2009 om ingåendet av avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel
Avtal om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel

OJ L 192, 24.7.2009, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/63


RÅDETS BESLUT 2009/558/GUSP

av den 16 mars 2009

om ingåendet av avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av ordförandeskapets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Vid mötet den 18 februari 2008 beslutade rådet att bemyndiga ordförandeskapet att, biträtt av generalsekreteraren/den höga representanten och i fullt samarbete med kommissionen, inleda förhandlingar i enlighet med artikel 24 i fördraget om Europeiska unionen med Staten Israel i syfte att ingå ett avtal om informationssäkerhet.

(2)

Efter bemyndigandet att inleda förhandlingar har ordförandeskapet, biträtt av generalsekreteraren/den höga representanten, förhandlat fram ett avtal om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2009.

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel

STATEN ISRAELS REGERING,

företrädd av det israeliska försvarsministeriet,

och

EUROPEISKA UNIONEN,

nedan kallad EU

företrädd av ordförandeskapet för Europeiska unionens råd,

nedan kallade parterna, och

av följande skäl:

Parterna har för avsikt att samarbeta i frågor av gemensamt intresse särskilt med anknytning till försvars- och säkerhetsfrågor.

Heltäckande och verkningsfullt samråd och samarbete mellan parterna kan kräva tillgång till sekretessbelagda israeliska uppgifter och material och EU-uppgifter och material, samt utbyte av sekretessbelagda uppgifter och tillhörande material mellan Israel och EU,

Parterna önskar skydda och bevara sekretessbelagda uppgifter och material som utbyts dem emellan.

Skydd av sekretessbelagda uppgifter och tillhörande material som tillhandahållits eller utbytts kräver lämpliga säkerhetsåtgärder.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

I syfte att uppnå målet om fullständigt och effektivt samarbete mellan parterna i frågor av gemensamt intresse, särskilt med anknytning till försvars- och säkerhetsfrågor, ska avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter (nedan kallat avtalet) tillämpas på sekretessbelagda uppgifter och material som i någon form eller på något område har tillhandahållits av eller utbytts mellan parterna.

Artikel 2

I detta avtal avses med

a)   sekretessbelagda uppgifter: alla uppgifter (det vill säga kunskap som kan överföras i någon form, däribland skriftlig, muntlig eller i bild) eller material som av endera parten, i enlighet med dess inhemska lagar och bestämmelser, bestäms vara av säkerhetsintresse och kräva skydd mot obehörigt röjande och som har en säkerhetsklassning hos någon av avtalsparterna (nedan kallade sekretessbelagda uppgifter),

b)   material: varje dokument, produkt eller ämne på eller i vilket information kan registreras eller inneslutas, oberoende av fysisk form, inbegripet men inte uteslutande skrift (brev, not, protokoll, rapport, memorandum, signal/meddelande), hårdvara, datorskivor, cd-romskivor, USB-flashminnen, utrustning, maskiner, apparatur, anordningar, modeller, fotografier/diabilder/teckningar, inspelningar, band, kassetter, filmer, reproduktioner, kartor, tabeller, ritningar, anteckningsböcker, stenciler, karbonkopior, färgband till skrivmaskiner eller skrivare.

Artikel 3

I detta avtal avses med EU Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet), generalsekreteraren/den höga representanten och rådets generalsekretariat samt Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad Europeiska kommissionen).

Artikel 4

Vardera parten ska

a)

skydda och bevara sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits av en part eller som har utbytts med den andra parten enligt detta avtal i enlighet med dess inhemska lagar och bestämmelser,

b)

se till att sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal behåller den sekretessgradsmarkering som den tillhandahållande parten fastställt; den mottagande parten ska skydda och bevara de sekretessbelagda uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dess egna säkerhetsföreskrifter för information eller material med motsvarande säkerhetsgrad, enligt artikel 6; parterna ska då ge all sådan sekretessbelagd information samma nivå av sekretesskydd som ges deras egen sekretessbelagda information av motsvarande sekretessgrad,

c)

inte använda sekretessbelagda uppgifter för andra ändamål eller med andra säkerhetsvillkor än dem som har fastställts av upphovsmannen eller av dem till vilka informationen tillhandahålls eller utbyts; detta inbegriper lokaliseringen av hemlig utrustning,

d)

inte röja sekretessbelagda uppgifter för tredje part eller för någon EU-institution eller EU-enheter som inte anges i artikel 3 utan föregående skriftligt medgivande av den part som har tillhandahållit dem,

e)

inte ge enskilda personer tillgång till sekretessbelagda uppgifter om de inte har behovsenlig behörighet (dvs. som behöver få tillgång till dem under utövandet av sin tjänsteplikt) och vid behov har genomgått säkerhetsprövning samt fått tillåtelse av parten i fråga.

Artikel 5

1.   Sekretessbelagda uppgifter får röjas eller lämnas ut av den ena parten (den tillhandahållande parten), till den andra parten (den mottagande parten).

2.   För utlämnande till andra mottagare än parterna krävs ett beslut om röjande eller utlämnande av sekretessbelagda uppgifter från den mottagande parten, under förutsättning att denna har erhållit skriftligt samtycke från den tillhandahållande parten.

3.   Varje part ska besluta om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till den andra parten från fall till fall. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska generiskt utlämnande endast tillåtas om förfaranden har fastställs och avtalats mellan parterna om vissa kategorier av uppgifter av betydelse för deras operativa behov.

4.   Sekretessbelagda uppgifter som mottas från den tillhandahållande parten kan av den mottagande parten tillhandahållas en uppdragstagare eller en presumtiv uppdragstagare med föregående skriftligt medgivande från den tillhandahållande parten. Innan eventuella sekretessbelagda uppgifter från den tillhandahållande parten lämnas ut eller röjs till en uppdragstagare eller presumtiv uppdragstagare ska den mottagande parten i enlighet med sina inhemska regler och bestämmelser förvissa sig om att denna uppdragstagare eller presumtiva uppdragstagare, samt uppdragstagarens anläggning, har kapacitet för att skydda uppgifterna och har prövats på lämpligt sätt.

5.   Varje part ska, i enlighet med sina inhemska regler och bestämmelser, se till att säkerheten vid anläggningar och inrättningar där sekretessbelagda uppgifter som den andra parten överlämnat förvaras och för varje sådan anläggning eller inrättning se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att övervaka och skydda uppgifterna.

Artikel 6

1.   Sekretessbelagda uppgifter ska markeras enligt följande:

a)

För staten Israel ska sekretessbelagda uppgifter markeras med

Image

(Top Secret),

Image

(Secret) eller

Image

(Confidential).

b)

För EU ska sekretessbelagda uppgifter markeras med TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE eller RESTREINT UE.

2.   Motsvarande säkerhetsgrader:

Israelisk säkerhetsgrad

EU:s säkerhetsgrad

Image

(Top Secret)

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

Image

(Secret)

SECRET UE

Image

(Confidential)

CONFIDENTIEL UE

(Ingen israelisk motsvarighet)

RESTREINT UE

Den israeliska parten åtar sig att ge information med sekretessgraden RESTREINT UE samma behandling som sin egen sekretessbelagda information Image (Confidential).

Artikel 7

Varje part ska ha en säkerhetsorganisation och säkerhetsprogram grundade på de grundläggande principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i deras respektive inhemska regler och föreskrifter och som avspeglas i de arrangemang som ska upprättas enligt artikel 12, så att en likvärdig skyddsnivå tillämpas för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls eller utbyts enligt detta avtal.

Artikel 8

1.   Parterna ska se till att alla personer som vid utförandet av sina officiella uppgifter behöver få tillgång till eller som på grund av sina uppgifter och sin ställning kan medges tillgång till, sekretessbelagda uppgifter som har tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal har genomgått vederbörlig säkerhetsprövning innan de beviljas tillgång till dessa sekretessbelagda uppgifter.

2.   Förfarandena för säkerhetsprövning ska utformas så att det går att avgöra, i enlighet med inhemska regler och bestämmelser, huruvida alla relevanta faktorer om en person är av den arten att personen kan ges tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

Artikel 9

Parterna ska lämna ömsesidigt bistånd när det gäller säkerheten för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls eller utbyts enligt detta avtal och frågor av gemensamt säkerhetsintresse. De myndigheter som anges i artikel 12 ska samråda med varandra och göra ömsesidiga besök för att bedöma effektiviteten i de säkerhetsarrangemang inom parternas respektive ansvarsområden som ska inrättas enligt den artikeln. De praktiska detaljerna i samband med dessa besök och andra besök i syfte att genomföra detta avtal ska anges i de arrangemang som ska utarbetas enligt artikel 12.

Artikel 10

1.   Enligt detta avtal ska

a)

beträffande EU, korrespondens sändas till rådet under följande adress:

Europeiska unionens råd

Chefsregistratorn

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Brussels

BELGIUM

Rådets chefsregistrator ska vidarebefordra all korrespondens till medlemsstaterna och Europeiska kommissionen, om inte annat följer av punkt 2,

b)

beträffande Israel, korrespondens sändas till Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E. (MALMAB) på följande adress:

Ministry of Defense

Kaplan St.

Hakirya Tel-Aviv

ISRAEL

2.   I undantagsfall får av operativa skäl sådan korrespondens från den ena parten som är tillgänglig endast för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos denna part, sändas till och endast vara tillgänglig för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos den andra parten, vilka på grund av behörighet och i enlighet med principen om behovsenlig behörighet är särskilt angivna som mottagare.

När det gäller EU ska denna korrespondens sändas via rådets chefsregistrator, eller Europeiska kommissionens säkerhetsdirektorats chefsregistrator, när uppgifterna är avsedda för Europeiska kommissionen.

När det gäller den israeliska parten ska denna korrespondens sändas genom Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB). När EU önskar sända sekretessbelagd information till andra israeliska ministerier eller organisationer än Israels försvarsministerium ska Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB) till rådets chefsregistrator anmäla den israeliska säkerhetsmyndighet som ansvarar för dessa ministerier eller organisationer som tillämpar motsvarande normer för skydd av sekretessbelagd information.

Artikel 11

Israels försvarsministerium, rådets generalsekreterare och den kommissionsledamot som är ansvarig för säkerhetsfrågor ska övervaka genomförandet av detta avtal.

Artikel 12

1.   För att genomföra detta avtal ska säkerhetsarrangemang utformas mellan de tre myndigheter som anges i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel i syfte att fastställa normer för ömsesidigt skydd och bevarande av sekretessbelagda uppgifter i enlighet med detta avtal.

2.   Directorate of Security for the Defence Establishment D.S.D.E (MALMAB) ska, under ledning av Israels försvarsministerium och på dess vägnar, ansvara för säkerhetsarrangemangen för skydd och bevarande av sekretessbelagd information som lämnas till Israel enligt detta avtal.

3.   Säkerhetsbyrån vid rådets generalsekretariat, som under ledning av rådets generalsekreterare och på dennes vägnar agerar för rådets räkning och under dess ledning, ska ansvara för säkerhetsarrangemangen för skyddet och bevarandet av sekretessbelagda uppgifter som lämnas till EU enligt detta avtal.

4.   Europeiska kommissionens säkerhetsdirektorat ska, under ledning av den kommissionsledamot som är ansvarig för säkerhetsfrågor, ansvara för säkerhetsarrangemangen för skyddet och bevarandet av sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls eller utbyts enligt detta avtal inom Europeiska kommissionen och dess lokaler.

5.   För EU:s del ska de säkerhetsarrangemang som anges i punkt 1 godkännas av rådets säkerhetskommitté.

Artikel 13

Den tillhandahållande parten ska informeras i fall av bevisad eller misstänkt förlust av eller brytande av sekretessen för dess sekretessbelagda uppgifter från den mottagande partens sida. Den mottagande parten ska inleda en undersökning för att fastställa omständigheterna. Resultaten av undersökningen och information om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning ska vidarebefordras till den tillhandahållande parten. De myndigheter som avses i artikel 12 får fastställa förfaranden i detta syfte.

Artikel 14

Var och en av parterna ska bära sina egna kostnader för att genomföra detta avtal.

Artikel 15

Innan sekretessbelagda uppgifter tillhandahålls eller utbyts mellan parterna i enlighet med detta avtal ska de ansvariga säkerhetsmyndigheter som avses i artikel 12 vara överens om att parterna är i stånd att skydda och bevara de sekretessbelagda uppgifterna på ett sätt som är förenligt med detta avtal och de arrangemang som ska fastställas enligt artikel 12.

Artikel 16

Detta avtal ska inte hindra parterna från att ingå andra avtal om tillhandahållande eller utbyte av sekretessbelagda uppgifter, under förutsättning att de inte strider mot bestämmelserna i det här avtalet.

Artikel 17

Alla meningsskiljaktigheter mellan Israel och Europeiska unionen som härrör från tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska hanteras enbart genom förhandlingar mellan parterna. Under förhandlingarna ska båda parter fortsätta att uppfylla alla sina förpliktelser enligt detta avtal.

Artikel 18

1.   Detta avtal ska träda i kraft så snart parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet är avslutade.

2.   Var och en av parterna ska underrätta den andra parten om eventuella ändringar i sina lagar och andra författningar som kan tänkas påverka det skydd av sekretessbelagda uppgifter som avses i detta avtal.

3.   Detta avtal kan ses över för eventuella ändringar på någon av parternas begäran.

4.   Varje ändring av detta avtal ska ske endast skriftligen och i samförstånd mellan parterna. Ändringen träder i kraft efter ömsesidig underrättelse enligt punkt 1.

Artikel 19

Detta avtal kan sägas upp av en av parterna genom en skriftlig underrättelse om uppsägning som lämnas till den andra parten. Denna uppsägning får verkan sex månader efter det att den andra parten har mottagit anmälan. Den ska emellertid inte påverka skyldigheter som redan uppkommit enligt bestämmelserna i detta avtal. I synnerhet ska alla sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller utbytts i enlighet med detta avtal även fortsättningsvis skyddas i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Upprättat i Tel Aviv den elfte juni tjugohundranio i två exemplar på engelska.

På Israels vägnar

Försvarsminister

På Europeiska unionens vägnar

Generalsekreteraren/den höge representanten


Top