Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0585

Kommissionens förordning (EG) nr 585/2009 av den 6 juli 2009 om undantagsåtgärder när det gäller bidragslicenser för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

OJ L 176, 7.7.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/585/oj

7.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 585/2009

av den 6 juli 2009

om undantagsåtgärder när det gäller bidragslicenser för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 8.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) är de bidragslicenser som sökts senast den 7 november enligt artikel 33 a eller 38a giltiga till den sista dagen i den tionde månaden efter ansökningsmånaden.

(2)

I förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs också att utfärdandet av en bidragslicens medför att innehavaren är skyldig att begära bidrag för exportleveranser som genomförs under licensens giltighetstid, för ett belopp som är lika med det belopp för vilket bidragslicensen utfärdats.

(3)

Om skyldigheten att begära bidrag inte har uppfyllts ska säkerheten vara förverkad upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 95 % av det belopp som anges i bidragslicensen och det belopp som faktiskt begärts. Giltighetstiden på tio månader för vissa bidragslicenser som utfärdats för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget för användning från och med den 1 oktober 2008 har inneburit en stor risk och osäkerhet för aktörerna på grund av den ekonomiska och finansiella krisen på marknaderna i tredjeländer under budgetperioden 2009. Denna ökade osäkerhet påverkar nästan all export som omfattas av bidragslicenser som utfärdats för användning från och med den 1 oktober 2008. Jämfört med baslivsmedel är de flesta varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget och för vilka exportbidrag kan beviljas inte basprodukter och är särskilt känsliga för minskad förbrukning i importländerna.

(4)

Inverkan av den finansiella och ekonomiska krisen blev tydlig från och med slutet av september 2008. Krisen har lett till en situation där exportörer av varor som omfattas av bidragslicenser som utfärdats för användning från och med den 1 oktober 2008 med en giltighetstid på tio månader och ska omfatta export fram till slutet av juli 2009 inte fullt ut kan utnyttja alla bidragslicenser som utfärdats för användning från och med den 1 oktober 2008.

(5)

Genom undantag från artikel 39.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 och från artikel 40.3 i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3) bör därför giltighetstiden för bidragslicenser som sökts enligt artikel 33 a eller 38a i förordning (EG) nr 1043/2005 mellan den 8 juli och den 26 september 2008 för användning från och med den 1 oktober 2008 förlängas till och med den 30 september 2009, för att begränsa den negativa inverkan på exportörerna.

(6)

Bestämmelserna i artikel 40.3 i förordning (EG) nr 376/2008 bör inte tillämpas i detta fall, eftersom förlängningen av giltighetstiden för bidragslicenserna i fråga inte beror på force majeure. Därför krävs ett uttryckligt undantag från artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 så att artikel 40.3 i förordning (EG) nr 376/2008 inte blir tillämplig i detta fall.

(7)

Vissa bidragslicenser med en giltighetstid på tio månader som sökts mellan den 8 juli och den 7 november 2008 enligt artikel 33 a eller 38a i förordning (EG) nr 1043/2005 kan redan ha återlämnats till den utfärdande myndigheten i enlighet med artikel 45.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 när den här förordningen träder i kraft. För att se till att alla innehavare av dessa bidragslicenser behandlas lika, bör den utfärdande myndigheten ges möjlighet att återutfärda de återlämnade licenserna eller dellicenserna och att återställa de motsvarande säkerheterna.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I till fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artiklarna 39.2 andra stycket och 23.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 för licenser med en giltighetstid på tio månader ska giltighetstiden för bidragslicenser som sökts mellan den 8 juli och den 7 november 2008 enligt artikel 33 a eller 38a i förordning (EG) nr 1043/2005 förlängas till och med den 30 september 2009.

Artikel 2

På skriftlig begäran av innehavaren ska licenser eller dellicenser med en giltighetstid på tio månader som sökts mellan den 8 juli och den 7 november 2008 enligt artikel 33 a eller 38a i förordning (EG) nr 1043/2005 och som återlämnats till den utfärdande myndigheten före den här förordningens ikraftträdande i enlighet med artikel 45.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 återutfärdas med avseende på de outnyttjade belopp som återstår på bidragslicenserna, så snart som motsvarande säkerhet ställts hos den utfärdande myndigheten.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.


Top