Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0546

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

OJ L 167, 29.6.2009, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 190 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1309

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/546/oj

29.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/26


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 546/2009

av den 18 juni 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 159 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 (4) inrättades Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) för att göra det möjligt för gemenskapen att ge stöd och visa solidaritet med arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen.

(2)

I sitt meddelande av den 2 juli 2008 lade kommissionen, i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1927/2006, fram sin första årsrapport till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen drog slutsatsen att det vore lämpligt att stärka fondens inverkan när det gäller att skapa arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter för Europas arbetstagare.

(3)

I ”Gemensamma principer om kombinerad flexibilitet och trygghet”, som godkändes av Europeiska rådet den 14 december 2007 och i kommissionens meddelande med titeln ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen: Att förutse och möta arbetsmarkandens behov”, betonas målet att främja arbetstagarnas ständiga anpassningsbarhet och anställbarhet genom bättre inlärningsmöjligheter på alla nivåer och genom strategier för kompetensutveckling som motsvarar ekonomins behov, däribland exempelvis utveckling av sådan kompetens som krävs för omställningen till en koldioxidsnål och kunskapsbaserad ekonomi.

(4)

Den 26 november 2008 utfärdade kommissionen meddelandet ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” baserat på de grundläggande principerna om solidaritet och social rättvisa. Som en del av bemötandet av krisen måste bestämmelserna för EGF ändras så att ett undantag införs för att tillfälligt utvidga EGF:s tillämpningsområde och för att göra det möjligt för fonden att reagera mer effektivt. Medlemsstater som ansöker om bidrag från EGF enligt detta undantag måste påvisa en direkt och påvisbar koppling mellan uppsägningarna och den finansiella och ekonomiska krisen.

(5)

För att säkerställa att interventionskriterierna tillämpas på ett öppet sätt bör en definition av den för uppsägningen avgörande händelsen införas. För att ge medlemsstaterna ökad flexibilitet för att ansöka om stöd och för att uppfylla solidaritetsmålet på ett bättre sätt bör tröskeln för uppsägningar sänkas.

(6)

I enlighet med målet om rättvis och icke-diskriminerande behandling bör alla arbetstagare vars uppsägningar tydligt kan kopplas till samma uppsägningsgrund vara berättigade till stöd från paketet med individanpassade tjänster som läggs fram för att få bidrag från EGF.

(7)

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ bör användas för att underlätta genomförandet av EGF.

(8)

För att tillhandahålla ytterligare EGF-stöd under den finansiella och ekonomiska krisen bör samfinansieringsgraden tillfälligt höjas.

(9)

För att förbättra kvaliteten på åtgärderna och se till att de ges tillräckligt med tid för att på ett effektivt sätt återintegrera de mest sårbara arbetstagarna på arbetsmarknaden bör genomförandeperioden för de stödberättigande åtgärderna utvidgas och förtydligas.

(10)

Det är lämpligt att granska hur EGF fungerar, inklusive det tillfälliga undantaget för att stödja arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(11)

Förordning (EG) nr 1927/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1927/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkt införas:

”1a.   Genom undantag från punkt 1 ska EGF också tillhandahålla stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen, under förutsättning att ansökningarna överensstämmer med de kriterier som fastställs i artikel 2 a, b eller c. Medlemsstater som ansöker om bidrag från EGF enligt detta undantag ska påvisa en direkt och konstaterbar koppling mellan uppsägningarna och den finansiella och ekonomiska krisen.

Detta undantag ska tillämpas på alla ansökningar som lämnats in före den 31 december 2011.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Interventionskriterier

Ekonomiskt stöd från EGF ska lämnas när genomgripande strukturförändringar inom världshandeln leder till en allvarlig ekonomisk störning, i synnerhet en väsentligt ökad import till EU, snabbt minskade marknadsandelar för EU inom en viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk verksamhet till tredjeländer, som får till följd att

a)

minst 500 arbetstagare sägs upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader, inklusive arbetstagare som sägs upp hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, eller

b)

minst 500 arbetstagare sägs upp under en period på nio månader, särskilt på små eller medelstora företag, inom en Nace 2-sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå,

c)

på mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, som vederbörligen ska motiveras av den berörda medlemsstaten, kan en ansökan om bidrag från EGF godtas även om de interventionskriterier som fastställts i punkterna a eller b inte till fullo uppfylls, om uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska ange att den egna ansökan inte fullt ut uppfyller de interventionskriterier som fastställs i led a eller b. Det totala bidragsbelopp som beviljas för särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av det högsta årliga beloppet från EGF.

För att beräkna det antal uppsägningar som föreskrivs i leden a, b och c ovan ska en uppsägning räknas från och med

den dag då den enskilda arbetstagaren fick besked om friställning eller om att anställningsavtalet sägs upp,

den dag då anställningsavtalet de facto avslutas innan det upphör, eller

den dag då arbetsgivaren i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 i rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (5), skriftligen anmäler de planerade kollektiva uppsägningarna till den behöriga myndigheten. I detta fall ska den ansökande medlemsstaten förse kommissionen med ytterligare information om det faktiska antalet uppsägningar som ägt rum i enlighet med leden a, b och c ovan och om de uppskattade kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster, innan bedömningen enligt artikel 10 i denna förordning har slutförts.

För varje berört företag ska medlemsstaten i ansökan ange hur uppsägningarna beräknas.

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

Stödberättigade personer

Medlemsstaterna får tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras via EGF och riktar sig till berörda arbetstagare, till vilka räknas

a)

arbetstagare som sagts upp under den period som anges i artikel 2 a, b eller c, och

b)

arbetstagare som sagts upp före eller efter den period som anges i artikel 2 a eller c, i de fall en ansökan i enlighet med den senare bestämmelsen avviker från de kriterier som fastställs i artikel 2 a, under förutsättning att uppsägningarna ägde rum efter det allmänna tillkännagivandet om uppsägningarna och ett tydligt orsakssamband kan påvisas med den händelse som utlöste uppsägningarna under referensperioden.”

4.

Artikel 5.2 a ska ersättas med följande:

”a)

En väl underbyggd analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den finansiella och ekonomiska krisen och belägg för antalet uppsagda samt en redovisning av dessa uppsägningars oförutsägbara karaktär.”

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

1.

EGF får på kommissionens initiativ, och upp till ett belopp av högst 0,35 % av de årliga anslag som är tillgängliga via EGF, användas för att finansiera åtgärder för förberedelse, övervakning, information samt skapande av en kunskapsbas som är relevant för genomförandet av EGF. EGF får även användas för att finansiera administrativt och tekniskt stöd, samt revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra denna förordning.

2.

Med beaktande av det tak som fastställs i punkt 1 ska budgetmyndigheten göra ett belopp för tekniskt stöd tillgängligt vid början av varje år på grundval av ett förslag från kommissionen.

3.

De åtgärder som anges i punkt 1 ska genomföras i enlighet med budgetförordningen och de genomförandebestämmelser för denna som är tillämpliga för denna form av budgetgenomförande.

4.

Kommissionens tekniska stöd ska innefatta information och riktlinjer till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av EGF. Kommissionen får även ge information till europeiska och nationella arbetsmarknadsparter om hur EGF ska användas.”

6.

Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska, på grundval av sin bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt beaktande av antalet arbetstagare som ska få stöd, förslagen till åtgärder och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt uppskatta och föreslå det eventuella stödbeloppet inom ramen för tillgängliga resurser. Detta belopp får uppgå till högst 50 % av de totala beräknade kostnader som avses i artikel 5.2 d. För ansökningar som lämnats in före det datum som anges i artikel 1.1a får beloppet inte överstiga 65 %.”

7.

I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

”När det gäller bidrag ska indirekta kostnader angivna som ett schablonbelopp berättiga till stöd från EGF på upp till 20 % av de direkta kostnaderna för en åtgärd, förutsatt att de indirekta kostnaderna uppstår i enlighet med nationella regler, redovisningsregler inbegripna.”

8.

Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaten/medlemsstaterna ska genomföra alla stödberättigande åtgärder som ingår i det samordnade paketet med individanpassade tjänster så snart som möjligt, dock senast 24 månader efter tillämpningsdatumet i enlighet med artikel 5, eller efter det datum då dessa åtgärder påbörjas, förutsatt att det sistnämnda datumet infaller högst tre månader efter tillämpningsdatumet.”

9.

I artikel 20 ska följande stycke införas efter första stycket:

”På grundval av ett förslag från kommissionen får Europaparlamentet och rådet se över denna förordning, inbegripet det tillfälliga undantag som föreskrivs i artikel 1.1a.”

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Denna förordning ska gälla alla ansökningar om stöd från EGF som inkommer från och med den 1 maj 2009. För ansökningar som inkommer före det datumet ska de regler som gäller vid ansökningsdatumet fortsätta att gälla under hela den tid som EGF-stödet varar.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 18 juni 2009

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

H.-G. PÖTTERING

På rådets vägnar

Ordförande

Š. FÜLE


(1)  Yttrande av den 24 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 22 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 6 maj 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 juni 2009.

(4)  EUT L 48, 22.2.2008, s. 82.

(5)  EGT L 225, 12.8.1998, s. 16.”


Top