EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0412

Rådets förordning (EG) nr 412/2009 av den 18 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 428/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Saudiarabien, om ändring av förordning (EG) nr 2852/2000 angående införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea och om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Taiwan

OJ L 125, 21.5.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 242 - 244

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/412/oj

21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 412/2009

av den 18 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 428/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Saudiarabien, om ändring av förordning (EG) nr 2852/2000 angående införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea och om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Taiwan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 233,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

(1)

I oktober 1999 inledde kommissionen en undersökning (2) av import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea (nedan kallad den ursprungliga undersökningen). I juli 2000 infördes preliminär antidumpningstull genom kommissionens förordning (EG) nr 1472/2000 (3) och i december 2000 slutgiltig antidumpningstull genom rådets förordning (EG) nr 2852/2000 (4).

(2)

I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen inledde kommissionen (5) i december 2003 en interimsöversyn (nedan kallad översynen) av antidumpningstullarna på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i bl.a. Republiken Korea. Tullarna på import från Republiken Korea ändrades genom rådets förordning (EG) nr 428/2005 (6).

(3)

Den 10 juni 2005 väckte Huvis Corporation (nedan kallat Huvis) talan (7) i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt om ogiltigförklarande av artikel 2 i förordning (EG) nr 428/2005 försåvitt avsåg antidumpningstullsatsen för Huvis.

(4)

Den 8 juli 2008 ogiltigförklarade förstainstansrätten (8) artikel 2 i förordning (EG) nr 428/2005 med avseende på Huvis.

(5)

Förstainstansrätten konstaterade bl.a. att gemenskapsinstitutionerna inte i tillräckligt hög grad motiverat användningen av olika metoder i den ursprungliga undersökningen och i översynen när Huvis individuella tullsats beräknades. Gemenskapsinstitutionernas åtgärder i detta avseende betraktades därför som oförenliga med artikel 11.9 i grundförordningen.

(6)

Därför ogiltigförklarades artikel 2 i förordning (EG) nr 428/2005 i den mån antidumpningstullsatsen på export till Europeiska gemenskapen av varor tillverkade och exporterade av Huvis överskred den tullsats som skulle ha varit tillämplig om man hade använt samma metod som i den ursprungliga undersökningen.

(7)

Domstolen har fastslagit (9) att om ett förfarande består av flera etapper medför inte upphävandet av en av dessa etapper ett upphävande av förfarandet i dess helhet. Det aktuella antidumpningsförfarandet är ett exempel på ett sådant förfarande i flera etapper. Följaktligen innebär inte upphävandet av delar av den slutgiltiga antidumpningsförordningen att hela den process som föregått antagandet av förordningen upphävs. Å andra sidan är gemenskapens institutioner enligt artikel 233 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skyldiga att rätta sig efter domar av Europeiska gemenskapens domstolar. Gemenskapens institutioner har således möjlighet att när de följer domen avhjälpa de delar av den omtvistade förordningen som ledde till dess upphävande, medan de delar som inte berörs av domen lämnas oförändrade (10).

(8)

Avsikten med föreliggande förordning är att rätta till de delar av förordning (EG) nr 428/2005 som befunnits oförenliga med grundförordningen och som således lett till att delar av den förordningen ogiltigförklarats. Dessutom beaktas artikel 9.6 i grundförordningen när det gäller exportörer i Republiken Korea som var villiga att samarbeta under den undersökning som ledde fram till förordning (EG) nr 428/2005. Alla övriga undersökningsresultat i förordning (EG) nr 428/2005, vilka inte bestreds inom de angivna tidsfristerna och således inte beaktades av förstainstansrätten, och som inte ledde till att den omtvistade förordningen ogiltigförklarades, är fortfarande giltiga.

(9)

Därför har i överensstämmelse med artikel 233 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen antidumpningstullsatsen för Huvis räknats om på grundval av förstainstansrättens dom.

B.   NY BEDÖMNING AV DE UNDERSÖKNINGSRESULTAT SOM LIGGER TILL GRUND FÖR FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

(10)

I denna förordning beaktas de aspekter av domen som rör beräkningen av dumpningsmarginalen, närmare bestämt beräkningen av justeringen av normalvärdet för skillnader mellan exportpris och normalvärdet på grund av importavgifter i enlighet med artikel 2.10 b i grundförordningen.

(11)

Som sägs i skälen 127 och 128 i förordning (EG) nr 428/2005 användes olika metoder för att beräkna justeringen av normalvärdet vid den ursprungliga undersökningen och vid översynen.

(12)

Förstainstansrätten uttalade sig inte om tillåtligheten i sig för den metod som användes vid översynen för beräkning av denna justering, men konstaterade i sin dom att gemenskapens institutioner inte i tillräcklig grad påvisat att omständigheterna hade ändrats på ett sätt som kunde motivera att en annan metod än den i den ursprungliga undersökningen användes, vilket är ett krav som anges i artikel 11.9 i grundförordningen. Därför ogiltigförklarades artikel 2 i förordning (EG) nr 428/2005 i den mån antidumpningstullsatsen på export till Europeiska gemenskapen av varor tillverkade och exporterade av Huvis överskred den tullsats som skulle ha varit tillämplig om samma metod som i den ursprungliga undersökningen hade använts för att beräkna justering för importavgifter av normalvärdet.

(13)

Justeringen av normalvärdet på grund av importavgifter har därför räknats om enligt den metod som användes vid den ursprungliga undersökningen.

(14)

Jämförelsen mellan det sålunda beräknade vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset som beräknats vid översynen per produkttyp fritt fabrik visade att det förekom dumpning. Dumpningsmarginalen, uttryckt som andel av importpriset cif vid gemenskapens gräns före tull, fastställdes till 3,9 %.

(15)

Den individuella tullsatsen för Huvis hade dessutom ingått i beräkningen av den vägda medeltullsats som skulle tillämpas på icke-utvalda samarbetsvilliga koreanska exportörer. Därför räknades dumpningsmarginalen för icke-utvalda samarbetsvilliga företag om. Den nya dumpningsmarginalen för samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet, fastställd på grundval av en vägd genomsnittlig dumpningsmarginal, är 4,4 %.

(16)

Ett företag, Woongjin Chemical Co., Ltd (f.d. Saehan Industries Inc.), kontaktade kommissionen och hävdade att dess tull också borde justeras. Eftersom det företaget inte hade yrkat i förstainstansrätten att dess tull måtte ogiltigförklaras har dock dess tull blivit slutgiltig.

C.   MEDDELANDE AV UPPGIFTER

(17)

Alla parter som berörs av efterrättelsen av domen underrättades om förslaget att ändra antidumpningstullsatserna för Huvis Corporation och de icke-utvalda samarbetsvilliga företagen. I enlighet med grundförordningen gavs parterna tillfälle att inom en viss tid lämna synpunkter efter detta meddelande av uppgifter. Synpunkterna beaktades i de fall då de var tillräckligt underbyggda och motiverade.

D.   SLUTSATSER

(18)

Av de anledningar som redovisats ovan bör tullsatsen för Huvis och de samarbetsvilliga exporterande företag som inte ingick i urvalet ändras i enlighet med detta. De ändrade tullsatserna bör tillämpas retroaktivt från den dag då förordning (EG) nr 428/2005 trädde i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den del av tabellen i artikel 2 i förordning (EG) nr 428/2005 som gäller de slutgiltiga antidumpningstullsatser som ska tillämpas på import av syntetiska stapelfibrer av polyester, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, enligt KN-nummer 5503 20 00 med ursprung i Republiken Korea, ska ersättas med följande:

Företag

Tullsats (%)

Taric-tilläggsnummer

Huvis Corporation

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Söul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd

(f.d. Saehen Industries Inc.)

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Söul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Söul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Övriga företag

10,6

A999

Artikel 2

De tullbelopp som betalats eller bokförts i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 428/2005 i dess ursprungliga lydelse och som överskrider dem som fastställs i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 428/2005 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen ska återbetalas eller efterskänkas. Ansökan om återbetalning eller efterskänkning ska göras hos de nationella

tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning. I vederbörligen motiverade fall ska den tidsfrist på tre år som föreskrivs i artikel 236.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (11) förlängas med två år.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 18 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2009.

På rådets vägnar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EGT C 285, 7.10.1999, s. 3.

(3)  EGT L 166, 6.7.2000, s. 1.

(4)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 17.

(5)  EUT C 309, 19.12.2003, s. 2.

(6)  EUT L 71, 17.3.2005, s. 1.

(7)  EUT C 193, 6.8.2005, s. 38.

(8)  EUT C 209, 15.8.2008, s. 44.

(9)  IPS mot rådet, REG 1998, s. II-3939.

(10)  Mål C-458/98 P, IPS mot rådet, REG 2000, s. I-8147.

(11)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


Top