Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_079_R_0047_01

Rådets beslut 2009/293/Gusp av den 26 februari 2009 om skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenya om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd i Somalias eller Kenyas territorialvatten, och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring
Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenyas regering om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

OJ L 79, 25.3.2009, p. 47–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/47


RÅDETS BESLUT 2009/293/GUSP

av den 26 februari 2009

om skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenya om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd i Somalias eller Kenyas territorialvatten, och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av rekommendationen från ordförandeskapet, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 juni 2008 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (säkerhetsrådet) resolution 1816 (2008) i vilket alla stater uppmanades att samarbeta för att fastsälla jurisdiktionen och att undersöka och åtala personer som är ansvariga för piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kuster. Dessa bestämmelser bekräftades genom säkerhetsrådets resolution 1846 (2008), som antogs den 2 december 2008.

(2)

Den 10 november 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (1) (insatsen Atalanta).

(3)

Gemensam åtgärd 2008/851/Gusp föreskriver att personer som har begått, eller misstänks ha begått piratdåd eller väpnade rån på Somalias territorialvatten, som tillfångatagits och kvarhålls, i syfte att de ska åtalas, och egendom som använts för att genomföra sådana dåd, kan överföras till tredjestat som önskar utöva sin jurisdiktion över ovannämnda personer och egendom, förutsatt att villkoren för överföringen har överenskommits med den tredjestaten på sätt som överensstämmer med internationell rätt, särskilt internationell rätt om mänskliga rättigheter för att i synnerhet garantera att ingen blir föremål för dödsstraff, tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

(4)

I enlighet med artikel 24 i fördraget förhandlade ordförandeskapet, biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten, fram en skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenyas regering om villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd, och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

(5)

Skriftväxlingen bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Skriftväxlingen mellan Europeiska unionen och Kenya om villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av Eunavfor, och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till skriftväxlingen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska ha rätt att underteckna respektive brev med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2009.

På rådets vägnar

I. LANGER

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33.


ÖVERSÄTTNING

Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenyas regering om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

Nairobi den 6 mars 2009

Med hänvisning till mitt brev daterat den 14 november 2008 och Ert brev daterat den 5 december 2008 bekräftar jag härmed Europeiska unionens avsikt att med Kenyas regering ingå en skriftväxling i syfte att fastställa villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Denna skriftväxling ingås inom ramen för Europeiska unionens råds gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (operation Atalanta).

Vidare påverkar denna skriftväxling inte deltagarnas rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal och andra instrument om inrättande av internationella domstolar och relevant inhemsk lagstiftning och ingås med fullständig respekt för

Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) och efterkommande resolutioner,

FN:s havsrättskonvention från 1982, i synnerhet artiklarna 100–107,

internationell människorättslagstiftning, inbegripet 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

I enlighet därmed föreslår jag härmed, enligt bilagan till detta brev, sådana bestämmelser om fastställande av villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av Eunavfor, och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Jag vore tacksam om Ni, på den kenyanska regeringens vägnar, kunde bekräfta Ert godtagande av dessa bestämmelser.

Detta instrument kommer att tillämpas provisoriskt från och med det datum som det undertecknas och kommer att träda i kraft när var och en av deltagarna har slutfört sina interna förfaranden. Detta instrument kommer att fortsätta att ha verkan sex månader efter det att endera deltagaren har lämnat övriga signatärer skriftligt meddelande om ett beslut att avsluta instrumentet. Detta instrument kan ändras genom ömsesidig överenskommelse mellan signatärerna. Avslutandet av detta instrument kommer inte att påverka eventuella förmåner eller skyldigheter som uppkommer av tillämpningen av detta instrument före sådant avslutande, inbegripet förmåner för överförda personer så länge som de kvarhålls eller åtalas i Kenya.

Efter avslutandet av operationen, enligt definition i bilagan till detta brev, får Eunavfors samtliga förmåner, enligt definition i bilagan, under detta instrument utövas av varje person eller entitet som utsetts av den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Den utsedd personen eller entiteten kan vara en diplomatisk eller konsulär tjänsteman för den staten som är ackrediterad till Kenya. Efter det att operationen avslutats kommer alla meddelanden som Eunavfor skulle ha fått enligt detta instrument att i stället gå till den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Med vänlig hälsning

För Europeiska unionens råd

BILAGA

BESTÄMMELSER OM VILLKOREN FÖR ATT ÖVERFÖRA MISSTÄNKTA PIRATER SAMT BESLAGTAGEN EGENDOM FRÅN DEN EU-LEDDA MARINA STYRKAN TILL REPUBLIKEN KENYA

1.   Definitioner

I denna skriftväxling avses med

a)   EU-ledd marin styrka (Eunavfor): EU:s militära högkvarter och nationella kontingenter som bidrar till EU-insatsen Atalanta, deras fartyg, luftfartyg, utrustning och tillgångar,

b)   insats: förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av det militära uppdrag som inrättas genom rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp och/eller dess efterföljare,

c)   EU-insatsens befälhavare: befälhavaren för insatsen,

d)   EU-styrkans befälhavare: EU-befälhavaren i insatsområdet enligt definitionen i artikel 1.2 i rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp,

e)   nationella kontingenter: enheter och fartyg som tillhör Europeiska unionens medlemsstater och andra stater som deltar i insatsen,

f)   sändande stat: en stat som tillhandahåller en nationell kontingent till Eunavfor,

g)   piratdåd: piratdåd enligt definitionen i artikel 101 i Förenta nationernas havsrättskonvention,

h)   överförd person: varje person som misstänks ha för avsikt att begå, begår eller har begått piratdåd och som överförs av Eunavfor till Kenya i enlighet med denna skriftväxling.

2.   Allmänna principer

a)

Kenya ska på Eunavfors begäran samtycka till överföring av personer som kvarhållits av Eunavfor i samband med piratdåd samt egendom som i detta sammanhang har beslagtagits av Eunavfor och till att överlämna personerna och egendomen i fråga till sina behöriga myndigheter för utredning och åtal.

b)

När Eunavfor vidtar åtgärder i enlighet med denna skriftväxling ska Eunavfor överföra personer eller egendom endast till behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheter.

c)

Signatärerna bekräftar att de, både före och efter överföringen, ska behandla personer som överförs i enlighet med denna skriftväxling på ett humant sätt och i enlighet med internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter, inklusive förbudet mot tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning och förbudet mot godtyckligt kvarhållande samt i enlighet med kravet om en rättvis rättegång.

3.   Behandling, åtal och rättegång när det gäller överförda personer

a)

Alla överförda personer ska behandlas humant och inte att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska placeras i lämplig inkvartering och få tillräckligt med mat, tillgång till sjukvård och möjlighet att utöva sin religion.

b)

Varje överförd person ska omgående få sitt ärende prövat av en domare eller annan tjänsteman som enligt lag är bemyndigad att utöva dömande makt, vilken utan dröjsmål ska fastställa huruvida kvarhållandet är lagligt och som ska besluta att personen ska frigivas om kvarhållandet inte är lagligt.

c)

Varje överförd person ska ha rätt till rättegång inom rimlig tid eller till frigivning.

d)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne ha rätt till en rättvis och offentlig prövning av en behörig, oberoende och opartisk lagenligt inrättad domstol.

e)

Varje överförd person som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess att dennes skuld lagligen fastställts.

f)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne utan åtskillnad ha rätt till följande minimigarantier:

1.

Att omgående och i detalj på ett språk som personen förstår bli underrättad om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne.

2.

Att få tillräckligt med tid och resurser för att förbereda sitt försvar och att få meddela sig med ett juridiskt ombud som personen själv utsett.

3.

Att få sin sak prövad utan onödigt dröjsmål.

4

Att få sin sak prövad i sin närvaro och att försvara sig personligen eller genom ett juridiskt ombud som personen själv utsett; om personen inte har något juridiskt ombud, att bli underrättad om sin rätt till sådant samt att i varje mål där rättvisans intresse så kräver få sig tilldelat rättsligt bistånd, vilket ska vara kostnadsfritt om personen inte har tillräckliga medel att betala för detta.

5.

Att granska eller, få granskade, alla bevis mot honom eller henne, inklusive edliga intyg från vittnen som genomförde gripandet, och att utverka att vittnen till dennes förmån är närvarande och förhörs på samma villkor som vittnen mot honom eller henne.

6.

Att kostnadsfritt få bistånd av tolk om personen inte förstår eller talar det språk som används vid domstolen.

7.

Att inte tvingas att vittna mot sig själv eller att bekänna sig skyldig.

g)

Varje överförd person som döms för ett brott ska ha rätt att få sin fällande dom och påföljd prövad av eller överklagad till en högre domstol i enlighet med Kenyas lagstiftning.

h)

Kenya ska inte överföra en överförd person till någon annan stat för utredning eller åtal utan att Eunavfor i förväg skriftligen har samtyckt till detta.

4.   Dödsstraff

Ingen överförd person ska kunna dömas till döden. Kenya ska, i enlighet med tillämplig lagstiftning, vidta åtgärder för att säkerställa att varje dödsdom omvandlas till ett fängelsestraff.

5.   Register och underrättelser

a)

Varje överföring ska registreras i en lämplig handling som undertecknats av en företrädare för Eunavfor och en företrädare för de behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheterna.

b)

Eunavfor kommer att till Kenya lämna över register över kvarhållanden när det gäller alla överförda personer. Dessa register kommer att så långt det är möjligt visa den överförda personens fysiska tillstånd under tiden i häktet, vid överförandet till de kenyanska myndigheterna, skälet till att han eller hon kvarhållits, tidpunkten och platsen för kvarhållandet och alla beslut som fattas i samband med dennes kvarhållande.

c)

Kenya har ansvar för att korrekt redovisa alla överförda personer, inbegripet men inte begränsat till att hålla register över eventuell konfiskerad egendom, personens fysiska tillstånd, platsen för kvarhållandet, eventuella anklagelser mot personen och alla betydande beslut som fattats under dennes kvarhållande eller rättegång.

d)

Dessa register kommer att hållas tillgängliga för EU och Eunavfor på skriftlig begäran till Kenyas utrikesministerium.

e)

Dessutom ska Kenya meddela Eunavfor om platsen för kvarhållandet för alla personer som överförts enligt denna skriftväxling, all försämring av deras fysiska tillstånd och alla påståenden om dålig behandling. Företrädare för EU och Eunavfor ska ha tillgång till alla personer som överförts enligt denna skriftväxling så länge som dessa hålls i förvar och ska ha rätt att förhöra dem.

f)

Nationella och internationella humanitära organisationer ska på egen begäran få tillstånd att besöka personer som överförts enligt denna skriftväxling.

g)

För att säkerställa att Eunavfor snabbt kan bistå Kenya med att ställa upp med vittnen från Eunavfor och lägga fram relevanta bevis, ska Kenya till Eunavfor meddela sin avsikt att inleda ett brottsmålsförfarande mot eventuella överförda personer och tidsplan för att lägga fram bevis och avlägga vittnesmål.

6.   Bistånd från Eunavfor

a)

Eunavfor kommer att inom ramen för sina medel och resurser lämna allt bistånd till Kenya med avseende på utredning och lagförning av överlämnade personer.

b)

Eunavfor kommer särskilt att

1.

lämna över register över kvarhållanden, uppställt i enlighet med punkt 5 b i denna skriftväxling,

2.

behandla alla bevis i enlighet med kraven från Kenyas berörda myndigheter enligt överenskommelsen i de genomförandearrangemang som beskrivs i punkt 9,

3.

sträva efter att få fram vittnesmål eller intyg från Eunavfor-personal som är inblandad i alla händelser som har samband med personer som överförts enligt denna skriftväxling,

4.

överlämna all relevant konfiskerad egendom i Eunavfors besittning.

7.   Förhållande till andra rättigheter för överförda personer

Ingenting i denna skriftväxling är avsett att avvika eller kan tolkas som avvikelser från alla rättigheter som en överförd person kan ha enligt tillämplig nationell eller internationell rätt.

8.   Kontakter och tvister

a)

Alla frågor i samband med tillämpningen av dessa bestämmelser ska behandlas gemensamt av Kenyas och Europeiska unionens behöriga myndigheter.

b)

Om tidigare avgöranden saknas, ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser avgöras enbart på diplomatisk väg mellan Kenyas och Europeiska unionens företrädare.

9.   Arrangemang för genomförandet

a)

För genomförandet av dessa bestämmelser kan operativa, administrativa och tekniska frågor komma att bli föremål för särskilda genomförandearrangemang som ska godkännas mellan behöriga kenyanska myndigheter å ena sidan och de behöriga EU-myndigheterna och de behöriga myndigheterna i de sändande staterna å den andra.

b)

Genomförandearrangemang kan bland annat omfatta följande:

1.

Fastställande av Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter till vilka Eunavfor kan överföra personer.

2.

Anläggningar där överförda personer kan hållas i förvar.

3.

Hantering av dokument, inbegripet sådana som rör insamling av bevis, som kommer att lämnas över till Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter vid överförandet av en person.

4.

Kontaktpunkter för anmälningar.

5.

Formulär som ska användas för överföranden.

6.

Tillhandahållande av tekniskt stöd, expertis, utbildning och annat bistånd på begäran av Kenya i syfte att uppnå syftena i denna skriftväxling.

Nairobi den 6 mars 2009

Härmed bekräftas att jag mottagit Ert brev daterat den 6 mars 2009 och bilagan till detta om villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring, med följande lydelse:

”Med hänvisning till mitt brev daterat den 14 november 2008 och Ert brev daterat den 5 december 2008 bekräftar jag härmed Europeiska unionens avsikt att med Kenyas regering ingå en skriftväxling i syfte att fastställa villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Denna skriftväxling ingås inom ramen för Europeiska unionens råds gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (operation Atalanta).

Vidare påverkar denna skriftväxling inte deltagarnas rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal och andra instrument om inrättande av internationella domstolar och relevant inhemsk lagstiftning och ingås med fullständig respekt för

Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) och efterkommande resolutioner,

FN:s havsrättskonvention från 1982, i synnerhet artiklarna 100–107,

internationell människorättslagstiftning, inbegripet 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

I enlighet därmed föreslår jag härmed, enligt bilagan till detta brev, bestämmelser om fastställande av villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av Eunavfor, och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Jag vore tacksam om Ni, på den kenyanska regeringens vägnar, kunde bekräfta Ert godtagande av dessa bestämmelser.

Detta instrument kommer att tillämpas provisoriskt från och med det datum som det undertecknas och kommer att träda i kraft när var och en av deltagarna har slutfört sina interna förfaranden. Detta instrument kommer att fortsätta att ha verkan sex månader efter det att endera deltagaren har lämnat övriga signatärer skriftligt meddelande om ett beslut att avsluta instrumentet. Detta instrument kan ändras genom ömsesidig överenskommelse mellan signatärerna. Avslutandet av detta instrument kommer inte att påverka eventuella förmåner eller skyldigheter som uppkommer av tillämpningen av detta instrument före sådant avslutande, inbegripet förmåner för överförda personer så länge som de kvarhålls eller åtalas i Kenya.

Efter avslutandet av operationen, enligt definition i bilagan till detta brev, får Eunavfors samtliga förmåner, enligt definition i bilagan, under detta instrument utövas av varje person eller entitet som utsetts av den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Den utsedd personen eller entiteten kan vara en diplomatisk eller konsulär tjänsteman för den staten som är ackrediterad till Kenya. Efter det att operationen avslutats kommer alla meddelanden som Eunavfor skulle ha fått enligt detta instrument att i stället gå till den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

BILAGA

BESTÄMMELSER OM VILLKOREN FÖR ATT ÖVERFÖRA MISSTÄNKTA PIRATER SAMT BESLAGTAGEN EGENDOM FRÅN DEN EU-LEDDA MARINA STYRKAN TILL REPUBLIKEN KENYA

1.   Definitioner

I denna skriftväxling avses med

a)   EU-ledd marin styrka (Eunavfor): EU:s militära högkvarter och nationella kontingenter som bidrar till EU-insatsen Atalanta, deras fartyg, luftfartyg, utrustning och tillgångar,

b)   insats: förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av det militära uppdrag som inrättas genom rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp och/eller dess efterföljare,

c)   EU-insatsens befälhavare: befälhavaren för insatsen,

d)   EU-styrkans befälhavare: EU-befälhavaren i insatsområdet enligt definitionen i artikel 1.2 i rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp,

e)   nationella kontingenter: enheter och fartyg som tillhör Europeiska unionens medlemsstater och andra stater som deltar i insatsen,

f)   sändande stat: en stat som tillhandahåller en nationell kontingent till Eunavfor,

g)   piratdåd: piratdåd enligt definitionen i artikel 101 i Förenta nationernas havsrättskonvention,

h)   överförd person: varje person som misstänks ha för avsikt att begå, begår eller har begått piratdåd och som överförs av Eunavfor till Kenya i enlighet med denna skriftväxling.

2.   Allmänna principer

a)

Kenya ska på Eunavfors begäran samtycka till överföring av personer som kvarhållits av Eunavfor i samband med piratdåd samt egendom som i detta sammanhang har beslagtagits av Eunavfor och till att överlämna personerna och egendomen i fråga till sina behöriga myndigheter för utredning och åtal.

b)

När Eunavfor vidtar åtgärder i enlighet med denna skriftväxling ska Eunavfor överföra personer eller egendom endast till behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheter.

c)

Signatärerna bekräftar att de, både före och efter överföringen, ska behandla personer som överförs i enlighet med denna skriftväxling på ett humant sätt och i enlighet med internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter, inklusive förbudet mot tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning och förbudet mot godtyckligt kvarhållande samt i enlighet med kravet om en rättvis rättegång.

3.   Behandling, åtal och rättegång när det gäller överförda personer

a)

Alla överförda personer ska behandlas humant och inte att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska placeras i lämplig inkvartering och få tillräckligt med mat, tillgång till sjukvård och möjlighet att utöva sin religion.

b)

Varje överförd person ska omgående få sitt ärende prövat av en domare eller annan tjänsteman som enligt lag är bemyndigad att utöva dömande makt, vilken utan dröjsmål ska fastställa huruvida kvarhållandet är lagligt och som ska besluta att personen ska frigivas om kvarhållandet inte är lagligt.

c)

Varje överförd person ska ha rätt till rättegång inom rimlig tid eller till frigivning.

d)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne ha rätt till en rättvis och offentlig prövning av en behörig, oberoende och opartisk lagenligt inrättad domstol.

e)

Varje överförd person som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess att dennes skuld lagligen fastställts.

f)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne utan åtskillnad ha rätt till följande minimigarantier:

1.

Att omgående och i detalj på ett språk som personen förstår bli underrättad om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne.

2.

Att få tillräckligt med tid och resurser för att förbereda sitt försvar och att få meddela sig med ett juridiskt ombud som personen själv utsett.

3.

Att få sin sak prövad utan onödigt dröjsmål.

4

Att få sin sak prövad i sin närvaro och att försvara sig personligen eller genom ett juridiskt ombud som personen själv utsett; om personen inte har något juridiskt ombud, att bli underrättad om sin rätt till sådant samt att i varje mål där rättvisans intresse så kräver få sig tilldelat rättsligt bistånd, vilket ska vara kostnadsfritt om personen inte har tillräckliga medel att betala för detta.

5.

Att granska eller, få granskade, alla bevis mot honom eller henne, inklusive edliga intyg från vittnen som genomförde gripandet, och att utverka att vittnen till dennes förmån är närvarande och förhörs på samma villkor som vittnen mot honom eller henne.

6.

Att kostnadsfritt få bistånd av tolk om personen inte förstår eller talar det språk som används vid domstolen.

7.

Att inte tvingas att vittna mot sig själv eller att bekänna sig skyldig.

g)

Varje överförd person som döms för ett brott ska ha rätt att få sin fällande dom och påföljd prövad av eller överklagad till en högre domstol i enlighet med Kenyas lagstiftning.

h)

Kenya ska inte överföra en överförd person till någon annan stat för utredning eller åtal utan att Eunavfor i förväg skriftligen har samtyckt till detta.

4.   Dödsstraff

Ingen överförd person ska kunna dömas till döden. Kenya ska, i enlighet med tillämplig lagstiftning, vidta åtgärder för att säkerställa att varje dödsdom omvandlas till ett fängelsestraff.

5.   Register och underrättelser

a)

Varje överföring ska registreras i en lämplig handling som undertecknats av en företrädare för Eunavfor och en företrädare för de behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheterna.

b)

Eunavfor kommer att till Kenya lämna över register över kvarhållanden när det gäller alla överförda personer. Dessa register kommer att så långt det är möjligt visa den överförda personens fysiska tillstånd under tiden i häktet, vid överförandet till de kenyanska myndigheterna, skälet till att han eller hon kvarhållits, tidpunkten och platsen för kvarhållandet och alla beslut som fattas i samband med dennes kvarhållande.

c)

Kenya har ansvar för att korrekt redovisa alla överförda personer, inbegripet men inte begränsat till att hålla register över eventuell konfiskerad egendom, personens fysiska tillstånd, platsen för kvarhållandet, eventuella anklagelser mot personen och alla betydande beslut som fattats under dennes kvarhållande eller rättegång.

d)

Dessa register kommer att hållas tillgängliga för EU och Eunavfor på skriftlig begäran till Kenyas utrikesministerium.

e)

Dessutom ska Kenya meddela Eunavfor om platsen för kvarhållandet för alla personer som överförts enligt denna skriftväxling, all försämring av deras fysiska tillstånd och alla påståenden om dålig behandling. Företrädare för EU och Eunavfor ska ha tillgång till alla personer som överförts enligt denna skriftväxling så länge som dessa hålls i förvar och ska ha rätt att förhöra dem.

f)

Nationella och internationella humanitära organisationer ska på egen begäran få tillstånd att besöka personer som överförts enligt denna skriftväxling.

g)

För att säkerställa att Eunavfor snabbt kan bistå Kenya med att ställa upp med vittnen från Eunavfor och lägga fram relevanta bevis, ska Kenya till Eunavfor meddela sin avsikt att inleda ett brottsmålsförfarande mot eventuella överförda personer och tidsplan för att lägga fram bevis och avlägga vittnesmål.

6.   Bistånd från Eunavfor

a)

Eunavfor kommer att inom ramen för sina medel och resurser lämna allt bistånd till Kenya med avseende på utredning och lagförning av överlämnade personer.

b)

Eunavfor kommer särskilt att

1.

lämna över register över kvarhållanden, uppställt i enlighet med punkt 5 b i denna skriftväxling,

2.

behandla alla bevis i enlighet med kraven från Kenyas berörda myndigheter enligt överenskommelsen i de genomförandearrangemang som beskrivs i punkt 9,

3.

sträva efter att få fram vittnesmål eller intyg från Eunavfor-personal som är inblandad i alla händelser som har samband med personer som överförts enligt denna skriftväxling,

4.

överlämna all relevant konfiskerad egendom i Eunavfors besittning.

7.   Förhållande till andra rättigheter för överförda personer

Ingenting i denna skriftväxling är avsett att avvika eller kan tolkas som avvikelser från alla rättigheter som en överförd person kan ha enligt tillämplig nationell eller internationell rätt.

8.   Kontakter och tvister

a)

Alla frågor i samband med tillämpningen av dessa bestämmelser ska behandlas gemensamt av Kenyas och Europeiska unionens behöriga myndigheter.

b)

Om tidigare avgöranden saknas, ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser avgöras enbart på diplomatisk väg mellan Kenyas och Europeiska unionens företrädare.

9.   Arrangemang för genomförandet

a)

För genomförandet av dessa bestämmelser kan operativa, administrativa och tekniska frågor komma att bli föremål för särskilda genomförandearrangemang som ska godkännas mellan behöriga kenyanska myndigheter å ena sidan och de behöriga EU-myndigheterna och de behöriga myndigheterna i de sändande staterna å den andra.

b)

Genomförandearrangemang kan bland annat omfatta följande:

1.

Fastställande av Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter till vilka Eunavfor kan överföra personer.

2.

Anläggningar där överförda personer kan hållas i förvar.

3.

Hantering av dokument, inbegripet sådana som rör insamling av bevis, som kommer att lämnas över till Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter vid överförandet av en person.

4.

Kontaktpunkter för anmälningar.

5.

Formulär som ska användas för överföranden.

6.

Tillhandahållande av tekniskt stöd, expertis, utbildning och annat bistånd på begäran av Kenya i syfte att uppnå syftena i denna skriftväxling.

Jag bekräftar, på Republiken Kenyas regerings vägnar, att innehållet i ert brev och dess bilaga är godtagbart för Republiken Kenyas regering. Som framgår av ert brev, kommer detta instrument att träda i kraft provisoriskt från och med det datum som brevet undertecknas och kommer att träda i kraft när var och en av deltagarna har slutfört sina interna förfaranden.

Med vänlig hälsning

För Republiken Kenyas regering


Top