Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0292

2009/292/EG: Kommissionens beslut av den 24 mars 2009 om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [delgivet med nr K(2009) 1959] (Text av betydelse för EES)

OJ L 79, 25.3.2009, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 265 - 267

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/292/oj

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 mars 2009

om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

[delgivet med nr K(2009) 1959]

(Text av betydelse för EES)

(2009/292/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (1), särskilt artikel 11.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 1999/177/EG av den 8 februari 1999 om villkor för att bevilja undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de halter av tungmetaller som fastställs i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (2) upphörde att gälla den 9 februari 2009.

(2)

När beslut 1999/177/EG upphörde att gälla fanns det fortfarande en avsevärd mängd lådor, backar och pallar av plast kvar på marknaden med en högre koncentration av tungmetaller än den som föreskrivs i direktiv 94/62/EG. Eftersom branschen inte har kapacitet att ersätta alla sådana lådor, backar och pallar är risken stor att de kommer att bortskaffas genom deponering eller förbränning. Båda dessa lösningar skulle få skadlig inverkan på hälsa och miljö.

(3)

Syftet med direktiv 94/62/EG är att begränsa förekomsten av tungmetaller i förpackningar och att säkerställa en hög miljöskyddsnivå, bl.a. genom återanvändning och återvinning.

(4)

För att ge branschen tid att ersätta dessa lådor, backar och pallar av plast med hjälp av bästa tillgängliga teknik bör villkor antas för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast som befinner sig i produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja. I forskningsrapporter som har överlämnats till kommissionen rekommenderas ett sådant undantag.

(5)

Eftersom kommissionen efter fem år avser att utvärdera hur systemet i detta beslut fungerar och vilka framsteg som har gjorts när det gäller att fasa ut lådor, backar och pallar av plast som innehåller tungmetaller, är det nödvändigt att medlemsstaterna lämnar uppgifter om detta. För att inte öka den nuvarande administrationen genom att ålägga medlemsstaterna en särskilt rapporteringsplikt räcker det att dessa uppgifter ingår i de rapporter som ska överlämnas till kommissionen enligt artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

(6)

Av hänsyn till rättssäkerheten bör detta beslut gälla från och med dagen efter det att beslut 1999/177/EG upphörde att gälla för att undvika eventuella negativa verkningar till följd av detta upphörande.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 21 i direktiv 94/62/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut avses med

1.

tungmetaller: bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom,

2.

avsiktlig tillsats av tungmetaller: avsiktlig användning av en substans som innehåller tungmetaller vid tillverkning av en förpackning, eller en förpackningskomponent, med syftet att substansen ska förekomma i den slutliga förpackningen eller förpackningskomponenten för att ge en viss typ av egenskap, utseende eller kvalitet,

3.

oavsiktlig förekomst av tungmetaller: oavsiktlig förekomst av tungmetaller som beståndsdel i en förpackning eller förpackningskomponent.

Artikel 2

Summan av koncentrationerna av tungmetaller i lådor, backar och pallar av plast får överskrida det tillämpliga gränsvärde som fastställs i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG, förutsatt att dessa lådor, backar och pallar införs i och kvarstår i produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja enligt villkoren i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 3

1.   Lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 ska tillverkas eller repareras i en kontrollerad återvinningsprocess i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.

2.   Det material som används för återvinningen får bara härröra från andra lådor, backar eller pallar av plast.

Tillsatsen av andra material ska vara så låg som det tekniskt sett är möjligt, men får inte överstiga 20 viktprocent.

3.   En avsiktlig tillsats av tungmetaller under återvinningen är, i motsats till en oavsiktlig förekomst av tungmetaller, inte tillåten.

Det ska inte anses vara en avsiktlig tillsats av tungmetaller om återvunnet material används som råmaterial vid reparation av förpackningsmaterial och en del av det återvunna materialet kan innehålla tungmetaller.

4.   Summan av koncentrationerna av tungmetaller i lådor, backar och pallar av plast får överskrida det tillämpliga gränsvärde som fastställs i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG endast om detta beror på att material som innehåller tungmetaller används i återvinningsprocessen.

Artikel 4

1.   Lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 ska märkas på ett varaktigt och synligt sätt.

2.   Medlemsstaterna ska se till att minst 90 % av de avsända lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 återlämnas till tillverkaren, förpackaren, påfyllningsanläggningen eller ett ombud inom de berörda lådornas, backarnas och pallarnas livscykel.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som vidtas enligt artikel 6, ska alla lådor, backar och pallar av plast som återlämnats enligt den här artikeln och som inte längre är lämpliga eller avsedda för återanvändning antingen bortskaffas genom ett förfarande som är godkänt av den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter, eller återvinnas i en kontrollerad återvinningsprocess i enlighet med artikel 3.2, 3.3 och 3.4.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska se till att det upprättas ett inventerings- och registreringssystem och en metod för kontroll av rättsliga och ekonomiska skyldigheter så att det kan dokumenteras att bestämmelserna i detta beslut efterlevs.

Systemet ska innehålla uppgifter om alla lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 och som tas i eller ur bruk.

2.   Om inte annat fastställs i ett frivilligt avtal ska medlemsstaterna se till att tillverkaren eller dennes ombud en gång om året lämnar en skriftlig försäkran om överensstämmelse samt en årsrapport som visar hur bestämmelserna i detta beslut har efterlevts. Rapporten ska innehålla eventuella ändringar i systemet och av ombud.

3.   Medlemsstaterna ska se till att tillverkaren eller dennes ombud i inspektionssyfte håller den relevanta tekniska dokumentationen tillgänglig för de behöriga myndigheterna under minst fyra år.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerad i gemenskapen, ska skyldigheten att hålla den relevanta tekniska dokumentationen tillgänglig åligga den person som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att uppmuntra tillverkarna att söka efter metoder för att successivt uppnå det tillämpliga gränsvärde för tungmetaller i lådor, backar och pallar av plast som fastställs i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG, bl.a. bästa tillgängliga teknik för extraktion av tungmetaller.

Artikel 7

I de rapporter som medlemsstaterna ska överlämna till kommissionen enligt artikel 17 i direktiv 94/62/EG ska det ingå en detaljerad rapport om hur det system som föreskrivs i detta beslut fungerar och vilka framsteg som har gjorts när det gäller att fasa ut lådor, backar och pallar av plast som inte uppfyller kraven i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG.

Artikel 8

Detta beslut ska tillämpas från och med den 10 februari 2009.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  EGT L 56, 4.3.1999, s. 47.


Top