Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0291

2009/291/EG: Kommissionens beslut av den 20 mars 2009 om utkastet till föreskrifter från Irland om ursprungslandsmärkning av fjäderfäkött, griskött och fårkött [delgivet med nr K(2009) 1931] (Text av betydelse för EES)

OJ L 79, 25.3.2009, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/291/oj

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 mars 2009

om utkastet till föreskrifter från Irland om ursprungslandsmärkning av fjäderfäkött, griskött och fårkött

[delgivet med nr K(2009) 1931]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2009/291/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (1), senast ändrat genom direktiv 2003/89/EG (2), särskilt artiklarna 19 och 20, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förfarandet i artikel 19 andra stycket i direktiv 2000/13/EG anmälde de irländska myndigheterna den 25 juni 2008 till kommissionen ett utkast till hälsoföreskrifter om obligatorisk ursprungslandsmärkning av fjäderfäkött, griskött och fårkött.

(2)

Enligt utkastet till föreskrifter ska allt fjäderfäkött, griskött och fårkött samt alla livsmedel som innehåller minst 70 massprocent sådant kött märkas med uppgift om ursprungsland i tydligt läsbar skrift på iriska och/eller engelska. Med ursprung menas det land där djuret uppföddes under merparten av sin livstid, och landet där det slaktades om detta är ett annat land.

(3)

Genom direktiv 2000/13/EG harmoniseras bestämmelserna för märkning av livsmedel, eftersom där dels föreskrivs en harmonisering av vissa nationella bestämmelser, dels införs regler för nationella bestämmelser som inte harmoniserats. Harmoniseringens räckvidd framgår av artikel 3.1, där det upprättas en förteckning över vilka obligatoriska uppgifter märkningen ska omfatta ”om något annat inte följer av artiklarna 4–17”. I artikel 4.2 ges vidare en möjlighet att för bestämda livsmedel föreskriva andra obligatoriska uppgifter än de som räknas upp i artikel 3.1, antingen genom gemenskapsbestämmelser eller, om sådana inte finns, genom nationella bestämmelser.

(4)

Enligt artikel 18.2 i direktiv 2000/13/EG får icke-harmoniserade nationella bestämmelser antas om de är motiverade på någon av de grunder som anges i artikeln, bl.a. förebyggande av oredlighet eller skydd av människors hälsa, och förutsatt att de inte kan befaras hindra tillämpningen av de definitioner och regler som fastställs genom direktiv 2000/13/EG. Om utkast till nationella märkningsbestämmelser har lagts fram i en medlemsstat måste de följaktligen granskas med avseende på sin förenlighet med ovannämnda krav och bestämmelserna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(5)

Enligt artikel 3.1.8 i direktiv 2000/13/EG är det obligatoriskt att ange den plats där livsmedlet är producerat eller varifrån det kommer ”i fall då underlåtenhet att lämna sådana uppgifter kan vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets rätta ursprung eller härkomst”. Denna bestämmelse innebär att ett livsmedels ursprung eller härkomst måste anges om andra uppgifter i livsmedlets märkning kan antyda att livsmedlet har ett annat ursprung, och utgör därför ett lämpligt sätt att minska risken för att konsumenter vilseleds.

(6)

När det gäller fjäderfäkött, griskött och fårkött ger de grunder som de irländska myndigheterna anför inte skäl att konstatera att irländska konsumenter i allmänhet felaktigt tror att de aktuella livsmedlen härrör från en viss ort.

(7)

Irland har inte lagt fram några bevis på att utkastet till föreskrifter är nödvändigt för att uppnå någon av de målsättningar som förtecknas i ovannämnda artikel 18, eller att det hinder som härmed skapas inte är oproportionerligt. Det enda som nämns är målet att informera konsumenterna om de aktuella livsmedlens ursprung. Denna grund är inte ensam tillräcklig för att motivera utkastet till föreskrifter.

(8)

Mot bakgrund av dessa konstateranden har kommissionen avgett ett negativt yttrande i enlighet med artikel 19 tredje stycket i direktiv 2000/13/EG.

(9)

De irländska myndigheterna bör således uppmanas att inte anta det aktuella utkastet till föreskrifter.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Irland får inte anta utkastet till hälsoföreskrifter om fjäderfäkötts, griskötts och fårkötts ursprung.

Detta beslut riktar sig till Irland.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  EUT L 308, 25.11.2003, s. 15.


Top