Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0289

2009/289/EG: Rådets beslut av den 20 januari 2009 om ömsesidigt bistånd till Lettland

OJ L 79, 25.3.2009, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/289/oj

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/37


RÅDETS BESLUT

av den 20 januari 2009

om ömsesidigt bistånd till Lettland

(2009/289/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 119,

med beaktande av den rekommendation som kommissionen avgett efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Lettlands kapital- och finansmarknaden har mot bakgrund av det mycket höga externa finansieringsbehovet på senare tid kommit under tryck, vilket avspeglar en allmän försämring i marknadssentiment, och ökade farhågor beträffande den lettiska ekonomins hälsotillstånd med tanke på dess stora obalanser i form av ett stort externt underskott och en mycket stor utlandsskuld, allt svagare offentliga finanser och hög kostnads- och prisinflation. Den lettiska banksektorn har drabbats av allvarliga problem med likviditeten och förtroendet. Nivån på valutareserven har minskat i takt med att centralbanken intervenerat för att upprätthålla växelkursens fasta paritet.

(2)

Rådet ser regelbundet över den ekonomiska politik som förs i Lettland, särskilt inom ramen för Lettlands konvergensprogram och nationella reformprogram, liksom i samband med konvergensrapporterna.

(3)

Lettlands totala externa upplåningsbehov fram till och med första kvartalet 2011 uppskattas till 7,5 miljarder EUR.

(4)

De lettiska myndigheterna har begärt omfattande finansiellt bistånd från EU och andra internationella finansiella institut och länder till stöd för en hållbar betalningsbalanssituation.

(5)

Det föreligger ett allvarligt hot mot den lettiska betalningsbalansen, vilket motiverar att ömsesidigt gemenskapsbistånd skyndsamt beviljas i samverkan med IMF och andra bidragsgivare. Därutöver är det med tanke på ärendets brådskande art av ytterst vikt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som avses i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

(6)

Det finansiella stödpaketet avses att beviljas under förutsättning att de lettiska myndigheterna lämnar ett tydligt åtagande att genomföra ett ambitiöst program för reformering av finanspolitiken, det finansiella systemet samt åtar sig att genomföra strukturella reformer i syfte att underlätta externa och interna anpassningar, stabilisera ekonomin och återställa förtroendet för den ekonomiska politiken. Kommissionen kommer att i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén regelbundet och ingående kontrollera att de ekonomisk-politiska villkoren för stödet fullt ut uppfylls.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen ska bevilja Lettland ömsesidigt bistånd.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 2009.

På rådets vägnar

M. KALOUSEK

Ordförande


Top