Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0061

2009/61/EG: Rådets beslut av den 19 januari 2009 om ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)

OJ L 30, 31.1.2009, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 296 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/61(1)/oj

31.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/112


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2009

om ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)

(2009/61/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2006/144/EG (2) antog rådet gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013), (nedan kallade gemenskapens strategiska riktlinjer).

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (3) kan gemenskapens strategiska riktlinjer bli föremål för översyn för att hänsyn ska kunna tas till större ändringar i gemenskapens prioriteringar.

(3)

Vid utvärderingen av genomförandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003 konstaterades det att klimatförändringarna, förnybara energier, vattenförvaltning, biologisk mångfald och omstrukturering av mjölksektorn utgör nya utmaningar av avgörande betydelse för det europeiska jordbruket. De mål som är knutna till dessa prioriteringar bör stärkas ytterligare inom de landsbygdsutvecklingsprogram som godkänts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

(4)

Gemenskapens strategiska riktlinjer bör ringa in de områden som är viktiga för genomförandet av de reviderade gemenskapsprioriteringar som rör klimatförändringarna, förnybar energi, vattenförvaltning, biologisk mångfald och omstrukturering av mjölksektorn.

(5)

Effektiviteten hos åtgärderna i samband med de prioriteringar som rör klimatförändringar, förnybar energi, vattenförvaltning och biologisk mångfald bör ökas genom innovationer. I detta sammanhang kan stöd till innovation särskilt bidra till målen genom att ny teknik samt nya produkter och processer utvecklas.

(6)

Med översynen av gemenskapens strategiska riktlinjer som underlag bör varje medlemsstat revidera sin nationella strategiplan, som sedan ska fungera som referensram för revideringen av landsbygdsutvecklingsprogrammen.

(7)

Beslut 2006/144/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Enda artikel

Beslut 2006/144/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel, den 19 januari 2009.

På rådets vägnar

P. GANDALOVIČ

Ordförande


(1)  Yttrande av den 19 november 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 55, 25.2.2006, s. 20.

(3)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.


BILAGA

Gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013) som fastställs i bilagan till beslut 2006/144/EG ändras härmed på följande sätt:

1.

I del 2 ska följande punkt läggas till:

”2.5   Att anta de nya utmaningarna

Som ett led i översynen av de reformer som infördes 2003 har även balansen mellan utgifterna för direktstöd enligt GJP:s första pelare och finansieringen av landsbygdsutvecklingspolitiken utvärderats. Eftersom den gemensamma jordbrukspolitikens totala budget är fastställd till och med 2013, kan ytterligare medel för landsbygdsutveckling endast frigöras genom ökad obligatorisk modulering. De ytterligare medlen behövs för att öka insatserna inom ramen för gemenskapens prioriteringar på områdena klimatförändringar, förnybar energi, vattenförvaltning, biologisk mångfald (inklusive stöd till innovation i anslutning till detta) och omstrukturering av mjölksektorn.

i)

Klimat och energi har blivit prioriteringar i och med att EU tar ledningen i arbetet för att bygga upp en global ekonomi med låga koldioxidutsläpp. I mars 2007 antog Europeiska rådet slutsatser (1) om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 (30 % som en del av ett internationellt avtal om globala mål), och att fastställa ett bindande mål på 20 % för användandet av förnybara energikällor till 2020, inklusive att 10 % av förbrukningen av bensin och diesel för transport ska täckas av biobränsle. Jordbruk och skogsbruk kan spela en viktig roll som leverantörer av råvaror till produktionen av bioenergi, för koldioxidbindning och för ytterligare minskning av utsläppen av växthusgaser.

ii)

EU:s mål när det gäller vattenpolitiken fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (2) som kommer att börja genomföras fullt ut under perioden 2010–2012. Jordbruket och skogsbruket spelar i egenskap av storförbrukare av vatten och vattenresurser en viktig roll i arbetet med att både kvantitativt och kvalitativt uppnå en hållbar vattenförvaltning. Vattenförvaltning kommer att utgöra en allt större del av anpassningsstrategin för att hantera redan oundvikliga klimatförändringar.

iii)

Medlemsstaterna har åtagit sig att få minskningen av den biologiska mångfalden att avstanna till 2010, men det blir allt mindre troligt att detta mål kommer att nås. En stor del av den biologiska mångfalden i Europa är beroende av jordbruket och skogsbruket och insatserna för att skydda den biologiska mångfalden måste intensifieras, särskilt mot bakgrund av klimatförändringarnas förväntade negativa effekter och den ökande efterfrågan på vatten.

iv)

Mjölkproducenter bidrar väsentligt till att hålla landsbygden levande genom en hållbar jordbruksverksamhet, särskilt i mindre gynnade regioner. Med hänsyn till deras höga produktionskostnader och de strukturförändringar de ställs inför till följd av utfasningen av mjölkkvotsystemet, bör kompletterande stödåtgärder göras tillgängliga för mjölkproducenter så att de bättre kan anpassa sig till nya marknadsvillkor.

v)

Åtgärder för utveckling av landsbygden kan särskilt utnyttjas för att uppmuntra till innovation när det gäller vattenförvaltning, produktion och utnyttjande av förnybar energi, skydd av biologisk mångfald och hantering och anpassning till klimatförändringarna och att främja lösningar avseende konkurrenskraft och miljö som alla parter vinner på. För att främja ett fullt utnyttjande av innovation bör särskilt stöd ges för att göra innovativa åtgärder i anslutning till de nya utmaningarna tillgängliga.”.

2.

I del 3 ska följande punkt införas:

”3.4a   Att hantera de nya utmaningarna

Gemenskapens strategiska riktlinje

Klimatförändringar, förnybar energi, vattenförvaltning, biologisk mångfald (inklusive stöd till innovation i anslutning till detta) och omstrukturering av mjölksektorn är avgörande utmaningar för Europas landsbygdsområden, jordbruk och skogsbruk. Som en del av EU:s globala strategi för att bekämpa klimatförändringarna kommer jord- och skogsbruket att uppmanas att bidra mer till att minska utsläppen av växthusgaser och att öka koldioxidbindningen. En ökad produktion av förnybar energi från biomassa från jord- och skogsbruk bör också bidra till att uppfylla EU:s nya mål för den totala bränsle- och energiförbrukningen 2020. Mer hållbara metoder för vattenförvaltningen inom jordbruket kommer att vara avgörande för att i framtiden säkra en tillräckligt stor tillgång på vatten samt vattnets kvalitet, men även för att klara anpassningen till klimatförändringarnas beräknade inverkan på vattenresurserna. Vidare förblir målet att stoppa tillbakagången för den biologiska mångfalden en stor utmaning. Stöd till innovation i anslutning till de ovannämnda nya utmaningarna kan underlätta genomförandet av dessa prioriteringar. Med hänsyn till att mjölkkvotsystemet upphör, kommer behovet av omstrukturering inom jordbruket att öka. I samband därmed kommer åtgärder för utveckling av landsbygden att vara viktiga som ett komplement till reformer inom mjölksektorn. De ytterligare resurser som från 2010 kommer att ställas till förfogande genom ökad obligatorisk modulering bör avsättas för att stärka gemenskapens åtgärder på områdena klimatförändringar, förnybar energi, vattenförvaltning, biologisk mångfald och omstrukturering av mjölksektorn.

För att uppfylla dessa prioriteringar, uppmuntras medlemsstaterna att inrikta sitt stöd på nyckelåtgärder. Dessa kan t.ex. omfatta följande:

i)

Framför allt kan investeringsstödet under axel 1 inriktas på maskiner och utrustning som kräver mindre energi, vatten och andra insatsvaror och på produktion av förnybar energi för användning på jordbruksföretaget. Inom lantbruks- och livsmedelssektorn och inom skogssektorn bör investeringsstödet kunna bidra till utvecklingen av mer innovativ och hållbar bearbetning av biobränslen.

ii)

Under axel 2 kan åtgärder för miljövänligare jordbruk och skogsbruk användas särskilt för att öka den biologiska mångfalden genom bevarande av artrika vegetationstyper och genom skydd och bevarande av gräsmarker och extensiva produktionsformer. Särskilda åtgärder under axel 2 som åtgärder för miljön eller beskogning kan också bidra till att höja kapaciteten att bättre förvalta vattenresurserna, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Vidare bidrar vissa åtgärder för miljövänligare jordbruk och skogsbruk till att minska utsläppen av dikväveoxid (N2O) och metan (CH4) samt till att främja koldioxidbindningen.

iii)

Projekt och samarbete för förnybar energi på lokal nivå kan få stöd under axlarna 3 och 4. Här kan även diversifiering av jordbruk till produktion av bioenergi få stöd. Bevarandet av naturarvet kan bidra till att skydda livsmiljöer med högt naturvärde och värdefulla vattenområden.

iv)

Eftersom alla landsbygdsområden ställs inför klimatförändringar och frågor som rör förnybar energi kan medlemsstaterna uppmuntra lokala aktionsgrupper under axel 4 (Leader) att ta upp dessa frågor som ett tvärgående tema i sina lokala utvecklingsstrategier. Grupperna är rätt placerade för att kunna bidra till anpassningen till klimatförändringarna och till att finna lösningar avseende förnybar energi som är skräddarsydda för den lokala situationen.

v)

Innovation har potential att leda till särskilt positiva effekter när det gäller att möta de nya utmaningarna när det gäller klimatförändringarna, produktion av förnybar energi, mer hållbara metoder för vattenförvaltning och att vända nergången av den biologiska mångfalden. Stöd till innovation på dessa områden skulle kunna utformas som uppmuntran att utveckla, starta och tillämpa relevant teknik samt relevanta produkter och tillverkningsprocesser.

vi)

Som en allmän princip ska stödet inriktas på två typer av insatser som är förenliga med de mål och bestämmelser som fastställs i förordning (EG) nr 1698/2005 och som bidrar till att generera positiva potentiella effekter med avseende på nya utmaningar, såsom de utmaningar som anges i bilaga II till den förordningen.”.


(1)  Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 8–9 mars 2007.

(2)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.


Top