EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0048

2009/48/EG: Kommissionens beslut av den 22 januari 2009 om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande av det uppskjutande av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som beviljats vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 [delgivet med nr K(2009) 157]

OJ L 19, 23.1.2009, p. 62–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 201 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/48(1)/oj

23.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/62


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 januari 2009

om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande av det uppskjutande av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som beviljats vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97

[delgivet med nr K(2009) 157]

(2009/48/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/97 av den 10 januari 1997 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 på cyklar som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina, samt om uttag av den utvidgade tullen på sådan import som registrerats enligt förordning (EG) nr 703/96 (2) (nedan kallad utvidgningsförordningen),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 88/97 av den 20 januari 1997) om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3) (nedan kallad förordningen om befrielse), särskilt artikel 7,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Efter ikraftträdandet av förordningen om befrielse har ett antal cykelmonteringsföretag på grundval av artikel 3 i den förordningen ansökt om befrielse från den antidumpningstull som genom rådets förordning (EG) nr 71/97 utvidgades till att även gälla import av vissa cykeldelar från Kina (nedan kallad den utvidgade antidumpningstullen). Kommissionen har i Europeiska unionens officiella tidning låtit offentliggöra ett flertal förteckningar över cykelmonteringsföretag (4) för vilka betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på sådan import av essentiella cykeldelar som de sökande deklarerade för övergång till fri omsättning sköts upp på grundval av artikel 5.1 i förordningen om befrielse.

(2)

Efter offentliggörandet av en förteckning över parter som var föremål för undersökning (5) valdes en undersökningsperiod ut. Denna period fastställdes som tiden från och med den 1 januari 2007 till och med den 30 juni 2008. Ett frågeformulär sändes till alla parter som var föremål för undersökning, för inhämtande av uppgifter om parternas monteringsverksamhet under undersökningsperioden.

A.   ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN PARTER SOM FÅTT BETALNINGEN AV DEN UTVIDGADE ANTIDUMPNINGSTULLEN UPPSKJUTEN

1.   Godtagbara ansökningar om befrielse

(3)

Kommissionen mottog från de parter som förtecknas i tabell 1 alla uppgifter som behövdes för att avgöra om parternas ansökningar kunde godtas. Dessa parter har fått betalningen av antidumpningstullen uppskjuten efter detta datum. Deras uppgifter granskades samt kontrollerades vid behov på plats hos de berörda parterna. På grundval av dessa uppgifter fann kommissionen att ansökningarna från de parter som förtecknas i tabell 1 var godtagbara enligt artikel 4.1 i förordningen om befrielse.

Tabell 1

Företag

Adress

Land

Taric-tilläggsnummer

Blue Ocean Hungary Ltd

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61–361 Poznan

PL

A849

KOVL spol. s.r.o.

Choceradská 3042/20, 14100 Prag

CZ

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03–185 Warszawa

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

De av kommissionen slutligen fastställda faktiska omständigheterna visade, för alla dessa sökande, att det sammanlagda värdet av de delar med ursprung i Kina som de sökande använde i sin cykelmonteringsverksamhet var lägre än 60 % av det sammanlagda värdet av alla delar som användes i denna monteringsverksamhet, och att deras monteringsverksamhet därför inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 13.2 i grundförordningen.

(5)

Av detta skäl och i enlighet med artikel 7.1 i förordningen om befrielse bör de parter som förtecknas i tabellen ovan befrias från den utvidgade antidumpningstullen.

(6)

I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om befrielse bör befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen för parterna i tabell 1 gälla med verkan från och med dagen för mottagandet av deras ansökningar om befrielse. Deras tullskuld för den utvidgade antidumpningstullen bör anses såsom upphävd från och med dagen för mottagandet av deras ansökningar om befrielse.

2.   Icke godtagbara ansökningar om befrielse samt återtagna ansökningar

(7)

Parten i tabell 2 har också ansökt om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen.

Tabell 2

Företag

Adress

Land

Taric-tilläggsnummer

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

Denna part besvarade inte frågeformuläret.

(9)

Eftersom parten i tabell 2 inte uppfyllde de kriterier för befrielse som anges i artikel 6.2 i förordningen om befrielse, måste kommissionen i enlighet med artikel 7.3 i den förordningen avslå dess ansökan om befrielse. Mot bakgrund av detta måste uppskjutandet enligt artikel 5 i förordningen om befrielse av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen hävas, och den utvidgade antidumpningstullen måste tas ut, från och med dagen för mottagandet av partens ansökan.

B.   ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN PARTER SOM TIDIGARE INTE FÅTT BETALNINGEN AV DEN UTVIDGADE ANTIDUMPNINGSTULLEN UPPSKJUTEN

1.   Godtagbara ansökningar om befrielse för vilka uppskjutande av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen bör beviljas

(10)

Härmed underrättas berörda parter om att en ytterligare ansökan om befrielse enligt artikel 3 i förordningen om befrielse har mottagits från parten i tabell 3. Uppskjutandet av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen med anledning av denna ansökan bör gälla från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 3

Företag

Adress

Land

Befrielse enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

TARIC-tilläggsnummer

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

DE

Artikel 5

27.11.2008

A894

2.   Icke godtagbara ansökningar om befrielse

(11)

De parter som förtecknas i tabell 4 har också ansökt om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen.

Tabell 4

Företag

Adress

Land

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

Dessa parters ansökningar uppfyllde inte kraven för att godkännas i artikel 4.1 i förordningen om befrielse, eftersom dessa sökande använder essentiella cykeldelar för tillverkning eller montering av cyklar i kvantiteter som underskrider 300 enheter per typ månatligen.

(13)

De berörda parterna underrättades om detta och gavs tillfälle att lämna synpunkter. Dessa parter kunde inte beviljas uppskjuten betalning av den utvidgade antidumpningstullen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De parter som förtecknas i tabell 1 befrias härmed från utvidgningen till import av vissa cykeldelar från Kina genom förordning (EG) nr 71/97 av den slutgiltiga antidumpningstull på cyklar med ursprung i Kina som infördes genom förordning (EEG) nr 2474/93 (6).

Befrielsen ska för varje part gälla med verkan från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 1

Förteckning över befriade parter

Företag

Adress

Land

Befrielse enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Blue Ocean Hungary Ltd

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

Artikel 7

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236, 56073 Koblenz

DE

Artikel 7

4.12.2007

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61–361 Poznan

PL

Artikel 7

6.8.2007

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 14100 Prag

CZ

Artikel 7

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03–185 Warszawa

PL

Artikel 7

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

Artikel 7

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

Artikel 7

25.6.2007

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

Artikel 7

22.1.2008

A533

Artikel 2

Den ansökan om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som parten i tabell 2 ingett på grundval av artikel 3 i förordning (EG) nr 88/97 avslås härmed.

Uppskjutandet enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 88/97 av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen hävs härmed för den berörda parten, med verkan från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 2

Förteckning över parter för vilka uppskjutandet av betalningen hävs

Företag

Adress

Land

Uppskjutande enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

Artikel 5

7.1.2008

A857

Artikel 3

Förteckningen i tabell 3 nedan utgör en uppdaterad förteckning över parter som är föremål för undersökning enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 88/97. Uppskjutandet av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen med anledning av dessa ansökningar började gälla den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.” i tabell 3.

Tabell 3

Företag

Adress

Land

Uppskjutande enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

DE

Artikel 5

27.11.2008

A894

Artikel 4

De ansökningar om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som de parter som förtecknas i tabell 4 har ingett avslås härmed.

Tabell 4

Förteckning över parter vars ansökan om befrielse avslås

Företag

Adress

Land

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och till de parter som förtecknas i artiklarna 1, 2, 3 och 4.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Catherine ASHTON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(4)  EGT C 45, 13.2.1997, s. 3, EGT C 112, 10.4.1997, s. 9, EGT C 220, 19.7.1997, s. 6, EGT C 378, 13.12.1997, s. 2, EGT C 217, 11.7.1998, s. 9, EGT C 37, 11.2.1999, s. 3, EGT C 186, 2.7.1999, s. 6, EGT C 216, 28.7.2000, s. 8, EGT C 170, 14.6.2001, s. 5, EGT C 103, 30.4.2002, s. 2, EUT C 35, 14.2.2003, s. 3, EUT C 43, 22.2.2003, s. 5, EUT C 54, 2.3.2004, s. 2, EUT C 299, 4.12.2004, s. 4, EUT L 17, 21.1.2006, s. 16, EUT L 313, 14.11.2006, s. 5, EUT L 81, 20.3.2008, s. 73 och EUT C 310, 5.12.2008, s. 19.

(5)  EUT L 81, 20.3.2008, s. 73.

(6)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1. Förordningen bibehållen genom förordning (EG) nr 1524/2000 (EGT L 175, 14.7.2000, s. 39) och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005 (EUT L 183, 14.7.2005, s. 1).


Top