Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1214

Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2008 av den 5 december 2008 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2008–2009

OJ L 328, 6.12.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; upphävd genom 32010R0081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1214/oj

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1214/2008

av den 5 december 2008

om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2008–2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 162.3,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1670/2006 av den 10 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1670/2006 ska de kvantiteter spannmål som berättigar till exportbidrag vara de kvantiteter som ställs under kontroll och som destilleras, viktade med en koefficient som ska fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Koefficienten återspeglar förhållandet mellan de totala kvantiteter som exporteras och de totala kvantiteter som saluförs av den berörda spritdrycken, på grundval av den utveckling som har observerats för dessa kvantiteter under ett antal år som motsvarar den genomsnittliga lagringstiden för spritdrycken i fråga.

(2)

På grundval av de uppgifter som Irland lämnat för perioden 1 januari–31 december 2007 var den genomsnittliga lagringstiden för Irish whiskey fem år under 2007.

(3)

Det bör därför fastställas en koefficient för perioden 1 oktober 2008–30 september 2009.

(4)

Enligt artikel 10 i protokoll 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får bidrag inte beviljas för export till Liechtenstein, Island och Norge. Dessutom har gemenskapen ingått avtal med vissa tredjeländer, genom vilka exportbidragen avskaffas. Följaktligen bör detta, i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1670/2006, beaktas vid beräkningen av koefficienterna för perioden 2008–2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden 1 oktober 2008–30 september 2009 ska de koefficienter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1670/2006, och som tillämpas på spannmål som används i Irland för att framställa Irish whiskey, vara de som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 312, 11.11.2006, s. 33.


BILAGA

Koefficienter som ska tillämpas i Irland

Tillämpningsperiod

Koefficient

Korn som används för framställning av Irish whiskey, klass B (1)

Spannmål som används för framställning av Irish whiskey, klass A

Från och med den 1 oktober 2008 till och med den 30 september 2009

0,086

0,150


(1)  Inbegripet korn som bearbetas till malt.


Top