EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1006

Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94

OJ L 286, 29.10.2008, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 207 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2018; upphävd genom 32017R2403

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1006/oj

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/33


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1006/2008

av den 29 september 2008

om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 3317/94 av den 22 december 1994 om allmänna bestämmelser om tillstånd att bedriva fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal (1) fastställs förfarandet för att bevilja gemenskapens fiskefartyg tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i vatten under tredjeländers jurisdiktion enligt fiskeavtal som har ingåtts mellan gemenskapen och tredjeland. Förfarandet i förordningen anses inte längre uppfylla kraven i förhållande till internationella åtaganden i samband med bilaterala fiskeavtal, multilaterala avtal och konventioner som har antagits inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller liknande överenskommelser. Förordningen räcker heller inte längre till för att uppfylla målen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt inte när det gäller hållbart fiske och tillsyn.

(2)

Till följd av handlingsplanen 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken som lades fram i meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 december 2005 och de förändrade villkoren för fisket utanför gemenskapens vatten sedan antagandet av förordning (EG) nr 3317/94 och för att uppfylla internationella åtaganden är det nödvändigt att införa ett allmänt gemenskapssystem för beviljande av tillstånd till all fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten. Dessutom bör de regler för tillträde till gemenskapens vatten för fiskefartyg som för tredjelands flagg och som återfinns i andra olika rättsakter omarbetas och, så långt som möjligt, anpassas till de regler som gäller för gemenskapens fiskefartyg.

(3)

Gemenskapens fiskefartyg bör tillåtas bedriva fiskeverksamhet i vatten utanför gemenskapens vatten endast om de har fått tillstånd till detta av den behöriga myndighet som ansvarar för att ge tillstånd till den typen av fiskeverksamhet, t.ex. den behöriga myndigheten i det tredjeland i vars vatten fiskeverksamheten bedrivs, den behöriga myndighet som ansvarar för att ge tillstånd till fiske i internationella vatten som omfattas av bestämmelser som har antagits inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller liknande överenskommelse eller när det gäller fiskeverksamhet på det fria havet som inte omfattas av något avtal, medlemsstaternas behöriga myndigheter utan att det påverkar tillämpningen av särskild gemenskapslagstiftning om fiskeverksamhet på det fria havet.

(4)

Det är viktigt att noga reda ut kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden när det gäller förfarandet för att bevilja gemenskapens fiskefartyg tillstånd att bedriva fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten. Kommissionen bör se till att internationella åtaganden och den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser efterlevs samt att en begäran om överföring av en ansökning omfattar alla uppgifter och översänds inom de tidsramar som har fastställts i de berörda avtalen.

(5)

Gemenskapens fiskefartyg bör anses berättigade att beviljas tillstånd till fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten endast om ett antal kriterier avseende de internationella åtaganden som gemenskapen ingått samt bestämmelserna och målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppfylls.

(6)

När rådets förfarande för antagande av beslutet om provisorisk tillämpning av ett nytt protokoll till ett bilateralt fiskeavtal med ett tredjeland i vilket fördelningen av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna fastställs inte kan avslutas före dagen för denna provisoriska tillämpning, bör kommissionen, i syfte att undvika avbrott i gemenskapsfartygens fiskeverksamhet, tillfälligt tillåtas att överföra ansökningar om fisketillstånd till det tredjelandet under sex månader efter det att det föregående protokollet har löpt ut.

(7)

För att de fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapen enligt partnerskapsavtalen om fiske ska kunna utnyttjas fullt ut, är det nödvändigt att kommissionen ges befogenhet att tillfälligt omfördela fiskemöjligheter som inte används av en medlemsstat till en annan medlemsstat, utan att det påverkar fördelningen eller utbytet av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna enligt protokollet i fråga.

(8)

Med partnerskapsavtal om fiske avses avtal enligt rådets slutsatser av den 15 juli 2004 och som vid tidpunkten för deras ingående eller provisoriska tillämpning betecknades som sådana av rådet.

(9)

Bestämmelserna om kontroll av utnyttjandet av fiskemöjligheter som tilldelas gemenskapens fiskefartyg utanför gemenskapens vatten och av fiskemöjligheter som tilldelas tredjeländers fiskefartyg i gemenskapens vatten, bör anpassas till varandra och göra det möjligt att snabbt kunna hindra medlemsstater och tredjeländer från att överutnyttja dessa möjligheter.

(10)

För att överträdelser på ett konsekvent och effektivt sätt ska kunna åtgärdas, bör det vara möjligt att fullt ut använda de inspektions- och övervakningsrapporter som utarbetas av kommissionens och gemenskapens inspektörer samt medlemsstaternas och tredjeländers inspektörer.

(11)

Alla uppgifter som rör fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapens fiskefartyg utanför gemenskapens vatten enligt partnerskapsavtalen om fiske bör vara uppdaterade och, i den utsträckning som är lämpligt, tillgängliga för de berörda medlemsstaterna och tredjeländerna. Av detta skäl är det nödvändigt att införa ett informationssystem för fisketillstånd i gemenskapen.

(12)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2). De föreskrifterna får också ge möjlighet till undantag från kraven i den här förordningen om dessa krav skulle skapa en börda som inte står i proportion till verksamhetens ekonomiska betydelse och av effektivitetsskäl bör sådana undantag antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som anges i artikel 4 i beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999.

(13)

Förordning (EG) nr 3317/94 samt de bestämmelser om tillträde för fiskefartyg från tredjeland till gemenskapens vatten som anges i rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (3) och rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (4), bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde och mål

Genom denna förordning införs bestämmelser om följande:

a)

Tillstånd för gemenskapens fiskefartyg att bedriva fiskeverksamhet

i)

i vatten som ligger under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion inom ramen för ett fiskeavtal som ingåtts mellan gemenskapen och det landet, eller

ii)

som omfattas av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har antagits inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller motsvarande överenskommelse i vilken gemenskapen är avtalsslutande part eller icke avtalsslutande samarbetande part, eller

iii)

utanför gemenskapens vatten som inte regleras av något fiskeavtal eller någon regional fiskeriförvaltningsorganisation.

b)

Tillstånd för fiskefartyg från tredjeland att bedriva fiskeverksamhet i gemenskapens vatten.

Förordningen behandlar även de rapportskyldigheter som följer med verksamhet med tillstånd.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

avtal: fiskeavtal som ingåtts eller för vilket ett beslut om provisorisk tillämpning antagits i enlighet med artikel 300 i fördraget,

b)

regional fiskeriförvaltningsorganisation: en subregional eller regional organisation eller motsvarande överenskommelse med behörighet, erkänd enligt internationell rätt, att stadga om bevarande- och förvaltningsåtgärder för marina levande resurser som organisationen ansvarar för, i kraft av den konvention eller det avtal som inrättar organisationen,

c)

fiskeverksamhet: fånga, bevara ombord, bereda eller överföra fisk,

d)

gemenskapens fiskefartyg: gemenskapens fiskefartyg enligt definitionen i artikel 3 d i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (5),

e)

gemenskapens flottregister: gemenskapens register över fiskeflottan enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 2371/2002,

f)

fiskemöjligheter: fiskemöjligheter enligt definitionen i artikel 3 q i förordning (EG) nr 2371/2002,

g)

tillståndsmyndighet: myndighet som ansvarar för att ge tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg enligt avtalet, eller tillstånd för fiskefartyg från tredjeland i gemenskapens vatten,

h)

fisketillstånd: rätt att bedriva fiskeverksamhet under en fastställd period, i ett givet område eller för ett visst fiske,

i)

fiskeansträngning: fiskeansträngning enligt definitionen i artikel 3 h i förordning (EG) nr 2371/2002,

j)

elektronisk överföring: överföring av uppgifter i elektroniskt format där innehåll, format och protokoll fastställts av kommissionen eller har överenskommits av parterna till ett avtal,

k)

fiskekategori: en uppdelning av flottan baserad på kriterier som framför allt fartygstyp, typ av fiskeverksamhet och typ av fiskeredskap,

l)

allvarliga överträdelser: en allvarlig överträdelse enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser (6), eller en allvarlig överträdelse enligt det berörda avtalet,

m)

IUU-förteckning: förteckning över fiskefartyg som ägnar sig åt olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och som av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller av kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om införandet av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (7),

n)

gemenskapens informationssystem för fisketillstånd: ett informationssystem upprättat av kommissionen i enlighet med artikel 12,

o)

tredjelands fiskefartyg:

fartyg, oavsett storlek, som huvudsakligen eller delvis används för fångst av fiskeriprodukter,

fartyg som inte används för fångst men som ändå transporterar fiskeriprodukterna efter omlastning från andra fartyg,

fartyg ombord på vilket fiskeriprodukter före emballering fileas eller skivas, flås, mals, fryses och/eller bereds,

samt för tredjelands flagg och/eller är registrerat i tredjeland.

KAPITEL II

GEMENSKAPENS FISKEFARTYGS FISKEVERKSAMHET UTANFÖR GEMENSKAPENS VATTEN

AVSNITT I

Allmänna bestämmelser

Artikel 3

Allmän bestämmelse

Endast gemenskapens fiskefartyg som har fått fisketillstånd i enlighet med den här förordningen ska ha rätt att bedriva fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten.

AVSNITT II

Tillstånd för fiskeverksamhet inom ramen för avtal

Artikel 4

Inlämnande av ansökningar

1.   Senast fem arbetsdagar före den sista dagen för överföring av ansökningar enligt det berörda avtalet, eller, om det inte finns någon fastställd sista dag i avtalet, senast i enlighet med det arrangemang som fastställs i avtalet och utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen, ska medlemsstaterna till kommissionen genom elektronisk överföring översända ansökningar om fisketillstånd för berörda fiskefartyg.

2.   De ansökningar som avses i punkt 1 ska innehålla uppgifter om registreringsnummer i gemenskapens flottregister och internationell radioanropssignal för fartygen, och eventuella andra uppgifter som krävs enligt det berörda avtalet eller föreskrivs i enlighet med förfarandet i artikel 27.2.

Artikel 5

Kriterier för berättigande

1.   Medlemsstaterna ska endast förelägga kommissionen ansökningar om fisketillstånd för fiskefartyg som för deras flagg

a)

för fartyg som redan utför fiskeverksamhet och som under de föregående tolv månadernas fiskeverksamhet enligt det berörda avtalet eller, om det är fråga om ett nytt avtal, enligt föregående avtal, när så är lämpligt har uppfyllt villkoren enligt avtalet för den perioden,

b)

som under de tolv månader som föregick ansökan om fisketillstånd har varit föremål för sanktionsförfaranden avseende allvarliga överträdelser eller har ansetts kunna misstänkas för sådana överträdelser i enlighet med medlemsstatens nationella lagstiftning och/eller om fartyget bytt ägare och den nye ägaren garanterar att villkoren kommer att uppfyllas,

c)

som inte finns med på en IUU-förteckning,

d)

för vilket uppgifterna i gemenskapens flottregister och gemenskapens informationssystem för fisketillstånd är fullständiga och korrekta,

e)

som har en fiskelicens enligt kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 av den 3 augusti 2005 om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser (8),

f)

för vilket de uppgifter som krävs enligt det berörda avtalet är tillgängliga och åtkomliga för tillståndsmyndigheten,

g)

för vilket ansökningar om fisketillstånd uppfyller kraven i det berörda avtalet och i den här förordningen.

2.   Varje medlemsstat ska se till de ansökningar om fisketillstånd för vilka den begär överföring står i proportion till de fiskemöjligheter som står till den medlemsstatens förfogande enligt det berörda avtalet.

Artikel 6

Överföring av ansökningar

1.   Kommissionen ska överföra ansökningarna till den berörda tillståndsmyndigheten inom fem arbetsdagar efter det att medlemsstatens begäran kommit in och i enlighet med den här artikeln.

2.   Kommissionen ska granska varje begäran om överföring av ansökningar med beaktande av

a)

de fiskemöjligheter som rådet tilldelat varje medlemsstat på grundval av artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 eller artikel 37 i fördraget, och

b)

villkoren i det berörda avtalet och i denna förordning.

3.   Kommissionen ska kontrollera

a)

att villkoren i artikel 5 är uppfyllda och

b)

att de ansökningar om fisketillstånd som den berörda medlemsstaten vill ha överförda motsvarar de fiskemöjligheter som finns tillgängliga enligt det berörda avtalet, med beaktande av ansökningarna från alla medlemsstater.

Artikel 7

Ansökningar som inte ska överföras

1.   Kommissionen ska inte överföra ansökningar till tillståndsmyndigheten om

a)

uppgifterna från medlemsstaten i enlighet med artikel 4.2 är ofullständiga när det gäller det berörda fartyget,

b)

fiskemöjligheterna för den berörda medlemsstaten är otillräckliga, med beaktande av de tekniska specifikationerna i det berörda avtalet, och de ansökningar som medlemsstaten lämnat in,

c)

villkoren i det berörda avtalet och den här förordningen inte är uppfyllda.

2.   Om en eller flera ansökningar inte överförs ska kommissionen utan dröjsmål underrätta den berörda medlemsstaten om detta och motivera sitt beslut.

Om medlemsstaten har invändningar mot de skäl som kommissionen anför ska den inom fem arbetsdagar förelägga kommissionen alla uppgifter och handlingar som styrker dessa invändningar. Kommissionen ska se över ansökningen mot bakgrund av dessa uppgifter.

Artikel 8

Information

1.   Kommissionen ska utan dröjsmål informera flaggmedlemsstaten genom elektronisk överföring om tillståndsmyndighetens fisketillstånd eller om tillståndsmyndighetens beslut att inte utfärda fisketillstånd för ett visst fiskefartyg.

Om det enligt ett avtal så krävs ska underlagen skickas i original per post och/eller elektroniskt.

2.   Flaggmedlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela ägarna till fiskefartygen om den information som den erhållit i enlighet med punkt 1.

3.   Om en tillståndsmyndighet meddelar kommissionen att den har beslutat att tillfälligt upphäva eller dra in ett fisketillstånd som tidigare beviljats enligt ett avtal för ett av gemenskapens fiskefartyg, ska kommissionen omedelbart genom elektronisk överföring meddela det fartygets flaggmedlemsstat. Flaggmedlemsstaten ska omedelbart meddela fartygets ägare detta.

4.   Kommissionen ska, i samråd med flaggmedlemsstaten och den relevanta tillståndsmyndigheten, genomföra kontroller för att fastställa om beslutet att vägra eller tillfälligt upphäva ett fisketillstånd överensstämmer med det berörda avtalet och meddela resultatet till dem båda.

Artikel 9

Fortsatt fiskeverksamhet

1.   Om

protokollet till ett bilateralt fiskeavtal med tredjeland i vilket de fiskemöjligheter som föreskrivs i detta avtal fastställs har löpt ut, och

ett nytt protokoll har paraferats av kommissionen, men ett beslut inte ännu har antagits om ingående av eller om provisorisk tillämpning av detta,

får kommissionen under en period på sex månader räknat från och med den dag då det föregående protokollet löpte ut och utan att det påverkar rådets befogenhet att besluta om ingående av eller om provisorisk tillämpning av det nya protokollet, till det tredjelandet överföra ansökningarna om fisketillstånd i enlighet med den här förordningen.

2.   I enlighet med de bestämmelser som fastställs i det berörda fiskeavtalet får de gemenskapsfartyg som har tillstånd att bedriva fiskeverksamhet enligt det avtalet när giltigheten för fisketillstånden löper ut fortsätta att fiska enligt avtalet, under en period på högst sex månader efter sista giltighetsdagen under förutsättning att detta inte strider mot vetenskapliga rön.

3.   I detta sammanhang ska kommissionen tillämpa den metod för fördelning av fiskemöjligheter som gäller i det föregående protokollet för punkt 1 och i det nuvarande protokollet för punkt 2.

Artikel 10

Underutnyttjande av fiskemöjligheter i samband med partnerskapsavtal

1.   Om det, i samband med ett partnerskapsavtal om fiske, framgår av en begäran om överföring av ansökningar enligt artikel 4 i denna förordning att det antal fisketillstånd eller fiskemöjligheter som tilldelats gemenskapen enligt ett avtal inte utnyttjas till fullo, ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna och be dem bekräfta att de inte utnyttjar fiskemöjligheterna. Om inget svar inkommit före den tidsfrist som ska fastställas av rådet vid ingåendet av partnerskapsavtalet om fiske ska detta anses vara en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fartyg inte fullt ut utnyttjar sina fiskemöjligheter under den angivna perioden.

2.   Efter bekräftelse från den berörda medlemsstaten ska kommissionen göra en bedömning av samtliga outnyttjade fiskemöjligheter och göra den tillgänglig för medlemsstaterna.

3.   Medlemsstater som vill utnyttja outnyttjade fiskemöjligheter som avses i punkt 2 ska till kommissionen översända en förteckning över alla fartyg för vilka de avser att begära fisketillstånd, liksom en begäran om överföring av ansökningar för vart och ett av dessa fartyg i enlighet med artikel 4.

4.   Kommissionen ska, i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna, besluta om en eventuell omfördelning.

Om en berörd medlemsstat invänder mot denna omfördelning ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 och med beaktande av kriterierna i bilaga I, fatta ett beslut om omfördelningen och meddela de berörda medlemsstaterna detta.

5.   Överföring av ansökningar i enlighet med den här artikeln ska inte på något sätt påverka den framtida fördelningen av fiskemöjligheter eller utbyte mellan medlemsstaterna av dessa i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002.

6.   Till dess att tidsfristerna i punkt 1 har fastställts ska inte kommissionen kunna hindras från att tillämpa den mekanism som avses i punkterna 1-4.

AVSNITT III

Fiskeverksamhet som inte omfattas av något avtal

Artikel 11

Allmänna bestämmelser

1.   En operatör av ett gemenskapsfartyg som avser att bedriva fiskeverksamhet på det fria havet i vatten som inte omfattas av ett avtal eller av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, ska underrätta myndigheterna i flaggmedlemsstaten om sådan verksamhet.

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapslagstiftningen om fiskeverksamhet på det fria havet ska gemenskapens fiskefartyg ha rätt att bedriva fiskeverksamhet på det fria havet i vatten som inte omfattas av ett avtal eller av en regional fiskeriförvaltningsorganisation om de har fått tillstånd från sin flaggmedlemsstat i enlighet med nationell lagstiftning.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen tio dagar innan den fiskeverksamhet som avses i första stycket inleds vilka fartyg som har fisketillstånd i enlighet med det stycket, med angivande av de arter, de fiskeredskap, den period och det område tillståndet gäller.

2.   Medlemsstaterna ska sträva efter att inhämta information om överenskommelser mellan sina medborgare och ett tredjeland som ger fiskefartyg som för deras flagg rätt att bedriva fiskeverksamhet i vatten under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion, och underrätta kommissionen om detta genom att elektroniskt översända en förteckning över berörda fartyg.

3.   Detta avsnitt gäller endast fartyg vars största längd överskrider 24 meter.

AVSNITT IV

Rapportskyldighet och avbrytande av fiskeverksamhet

Artikel 12

Gemenskapens informationssystem för fisketillstånd

1.   Kommissionen ska inrätta gemenskapens informationssystem för fisketillstånd, med uppgifter om tillstånd som utfärdats i enlighet med den här förordningen. Kommissionen ska upprätta en säker webbplats för detta.

2.   Medlemsstaterna ska se till att de uppgifter som krävs när det gäller fisketillstånd inom ramen för ett avtal eller en regional fiskeriförvaltningsorganisation läggs in i gemenskapens informationssystem för fisketillstånd och de ska se till att uppgifterna ständigt är aktuella.

Artikel 13

Rapportering av fångster och fiskeansträngning

1.   De av gemenskapens fiskefartyg som har fisketillstånd som utfärdats enligt avsnitt II eller III, ska varje vecka till sina nationella behöriga myndigheter överföra uppgifterna om sina fångster och, i förekommande fall, sina fiskeansträngningar. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga för kommissionen på begäran.

Utan hinder av första stycket ska, från och med den 1 januari 2010, de gemenskapsfartyg vars totallängd överskrider 24 meter dagligen överföra uppgifter om sina fångster och, när så krävs, sina fiskeansträngningar till sina nationella behöriga myndigheter från och med den 1 januari 2010 i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1566/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (9). Från och med den 1 januari 2011 ska detta även gälla för gemenskapens fiskefartyg vars totallängd överskrider 15 meter.

2.   Medlemsstaterna ska samla in de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel och före den 15:e varje månad genom elektronisk överföring meddela uppgifter om fångade kvantiteter uppdelade på bestånd, grupper av bestånd eller fiskekategori till kommissionen eller ett organ utsett av kommissionen, om så krävs enligt ett avtal eller en tillämpningsförordning till avtalet, om fiskeansträngningen under föregående månad för fartyg som för den medlemsstatens flagg i vatten som omfattas av ett avtal, och under de sex föregående månaderna för fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten och som inte omfattas av något avtal.

3.   Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 besluta om det format i vilket de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel ska överföras.

Artikel 14

Kontroll av fångster och fiskeansträngning

Utan att det påverkar bestämmelserna i kapitel V i förordning (EG) nr 2371/2002, ska medlemsstaterna se till att kraven avseende rapportering av fångst och, när så krävs, fiskeansträngning uppfylls enligt det berörda avtalet.

Artikel 15

Avbrytande av fiskeverksamhet

1.   Utan att det påverkar artikel 26.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 och artikel 21.3 i förordning (EEG) nr 2847/93, ska en medlemsstat, när den anser att dess tillgängliga fiskemöjligheter bedöms vara uttömda, omedelbart förbjuda fiskeverksamhet för området, beståndet eller gruppen av bestånd i fråga. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i det berörda avtalet.

2.   När en medlemsstats tillgängliga fiskemöjligheter uttrycks både som fångst- och ansträngningsbegränsningar, ska medlemsstaten förbjuda fiskeverksamhet i området, för fiskeredskapet, beståndet eller gruppen av bestånd i fråga, så snart som en av dessa möjligheter bedöms vara uttömd. I syfte att möjliggöra ett fortsatt fiske av icke uttömda fiskemöjligheter som även avser uttömda fiskemöjligheter, ska medlemsstaterna meddela kommissionen tekniska åtgärder som inte har några negativa konsekvenser för de uttömda fiskemöjligheterna. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i det berörda avtalet.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela kommissionen när beslut fattas om förbud mot fiskeverksamhet enligt den här artikeln.

4.   Om kommissionen finner att de fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapen eller en medlemsstat kan anses uttömda, ska kommissionen informera de berörda medlemsstaterna om detta och anmoda dem att förbjuda fiskeverksamhet i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.

5.   Så snart fiskeverksamheten har förbjudits i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de fisketillstånd som närmare anges för det berörda beståndet eller de berörda grupperna av bestånd tillfälligt upphöra att gälla.

Artikel 16

Tillfälligt upphävande av fisketillstånd

1.   Om en tillståndsmyndighet enligt ett fiskeavtal meddelar kommissionen sitt beslut att tillfälligt upphäva eller dra in ett fisketillstånd för ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg, ska kommissionen utan dröjsmål meddela flaggmedlemsstaten detta. Kommissionen ska genomföra de kontroller som är nödvändiga i enlighet med de förfaranden som fastställs i det berörda avtalet, i förekommande fall i samråd med flaggmedlemsstaten och det berörda tredje landets tillståndsmyndigheter samt underrätta flaggmedlemsstaten och, i förekommande fall, det tredje landets tillståndsmyndigheter om resultatet.

2.   Om tredjelandets tillståndsmyndigheter tillfälligt upphäver ett fisketillstånd som det har beviljat ett gemenskapsfiskefartyg, ska flaggmedlemsstaten tillfälligt upphäva fisketillståndet enligt avtalet för hela den period som det tillfälliga upphävandet av fisketillståndet gäller.

Om ett tredjelands tillståndsmyndigheter definitivt drar in ett fisketillstånd, ska flaggmedlemsstaten omedelbart dra in det fisketillstånd som beviljats det berörda fartyget enligt det berörda avtalet.

3.   De inspektions- och övervakningsrapporter som utarbetas av kommissionens inspektörer, gemenskapens inspektörer, medlemsstaternas inspektörer eller inspektörer från ett tredjeland, som är part i det berörda avtalet, ska utgöra godtagbara bevis i varje medlemsstats administrativa och rättsliga förfaranden. För att fastställa fakta ska dessa rapporter behandlas på samma sätt som de berörda medlemsstaternas inspektions- och övervakningsrapporter.

AVSNITT V

Tillgång till information

Artikel 17

Tillgång till information

1.   Utan att det påverkar skyldigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (10), ska de uppgifter som medlemsstaterna översänder i enlighet med detta kapitel till kommissionen eller till ett organ utsett av kommission göras tillgängliga via en säker webbplats som är kopplad till gemenskapens informationssystem för fisketillstånd. för alla berörda användare som godkänts av

a)

medlemsstaterna,

b)

kommissionen eller ett organ utsett av kommissionen för kontroll och inspektion.

För dessa personer ska endast de uppgifter som de behöver inom ramen för fisketillståndsförfarandet och/eller sin inspektionsverksamhet vara tillgängliga, varvid bestämmelserna om datakonfidentialitet ska gälla.

2.   Ägarna till eller ombuden för de fartyg som har registrerats i gemenskapens informationssystem för fisketillstånd, kan få en elektronisk kopia av de uppgifter som finns i registret genom att sända en officiell begäran till kommissionen via sin nationella förvaltning.

KAPITEL III

FISKEVERKSAMHET FÖR TREDJELANDS FISKEFARTYG I GEMENSKAPENS VATTEN

Artikel 18

Allmänna bestämmelser

1.   Tredjelands fiskefartyg har rätt att

a)

bedriva fiskeverksamhet i gemenskapens vatten förutsatt att de har fått fisketillstånd i enlighet med det här kapitlet,

b)

landa, omlasta i hamnar eller bereda fisk, förutsatt att de har fått tillstånd på förhand från den medlemsstat i vars vatten verksamheten kommer att bedrivas.

2.   Fiskefartyg från tredjeland som den 31 december ett visst kalenderår har tillstånd att bedriva fiskeverksamhet inom ramen för ett avtal, får fortsätta att fiska enligt det avtalet från och med den 1 januari påföljande år, till dess att kommissionen beslutar om att utfärda fisketillstånd för dessa fartyg för det året i enlighet med artikel 20.

Artikel 19

Överföring av ansökningar från tredjeland

1.   Det berörda tredjelandet ska den dag då ett avtal om beviljande av fiskemöjligheter för landet i gemenskapens vatten träder i kraft, till kommissionen genom elektronisk överföring översända en förteckning över fartyg som för det tredjelandets flagg och/eller är registrerat i tredjelandet och som avser att utnyttja dessa möjligheter.

2.   Inom den tidsfrist som fastställs i det berörda avtalet eller av kommissionen, ska de behöriga myndigheterna i tredjelandet genom elektronisk överföring till kommissionen översända ansökningarna om fisketillstånd för fiskefartyg som för tredjelandets flagg med uppgift om fartygets internationella radioanropssignal och eventuella övriga uppgifter som krävs enligt avtalet eller beslutats om i enlighet med förfarandet i artikel 27.2.

Artikel 20

Utfärdande av fisketillstånd

1.   Kommissionen ska behandla ansökningarna om fisketillstånd med beaktande av de fiskemöjligheter som beviljats tredjelandet och ska utfärda fisketillstånd i enlighet med de åtgärder som rådet har antagit och bestämmelserna i det berörda avtalet.

2.   Kommissionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i tredjelandet och medlemsstaterna om de fisketillstånd som utfärdats.

Artikel 21

Kriterier för berättigande

Kommissionen ska endast utfärda fisketillstånd för tredjelands fiskefartyg

a)

som är berättigade till ett fisketillstånd enligt det berörda avtalet och, när så är lämpligt, ingår i förteckningen över fartyg som anmälts för fiske enligt det avtalet,

b)

som under de föregående tolv månadernas fiskeverksamhet enligt det berörda avtalet eller, om det är fråga om ett nytt avtal, enligt föregående avtal, när så är lämpligt har uppfyllt villkoren enligt avtalet för den perioden,

c)

som under de tolv månader som föregick ansökan om fisketillstånd har varit föremål för sanktionsförfaranden avseende allvarliga överträdelser eller har ansetts kunna misstänkas för sådana överträdelser i enlighet med medlemsstatens nationella lagstiftning, och/eller om fartyget bytt ägare och den nye ägaren garanterar att villkoren kommer att uppfyllas,

d)

som inte finns med på en IUU-förteckning,

e)

för vilket de uppgifter som krävs enligt det berörda avtalet finns tillgängliga,

f)

för vilket ansökan överensstämmer med det berörda avtalet och detta kapitel.

Artikel 22

Allmänna skyldigheter

Tredjelands fiskefartyg för vilka ett fisketillstånd har utfärdats i enlighet med det här kapitlet ska följa den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser om bevarande och kontroll och andra bestämmelser som reglerar gemenskapsfartygens fiske i det område där de bedriver fiske, liksom bestämmelserna i det berörda avtalet.

Artikel 23

Kontroll av fångster och fiskeansträngning

1.   Tredjelands fiskefartyg som bedriver fiskeverksamhet i gemenskapens vatten ska varje vecka meddela sina nationella myndigheter och kommissionen eller ett organ utsett av kommissionen de uppgifter

a)

som krävs enligt det berörda avtalet,

b)

som fastställts av kommissionen i enlighet med förfarandet i det berörda avtalet, eller

c)

som fastställts i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2.

Utan hinder av första stycket ska tredjelands fiskefartyg vars totallängd överskrider 24 meter, dagligen överföra dessa uppgifter elektroniskt från och med den 1 januari 2010. Detsamma ska från och med den 1 januari 2011 gälla för tredjelands fiskefartyg vars totallängd överskrider 15 meter.

2.   I den mån så krävs enligt det berörda avtalet ska tredjeländer samla in fångstuppgifter från sina fartyg i enlighet med punkt 1, och före den 15:e varje månad elektroniskt överföra uppgifter till kommissionen eller ett organ som utsetts av kommissionen om kvantiteterna för varje bestånd, grupp av bestånd eller fiskekategori som fångats i gemenskapsvatten föregående månad av samtliga fartyg som för deras flagg.

3.   De fångstuppgifter som avses i punkt 2 ska på begäran vara tillgängliga för en medlemsstat, varvid bestämmelserna om datakonfidentialitet ska gälla.

Artikel 24

Avbrytande av fiske

1.   Om de fiskemöjligheter som beviljats ett tredjeland anses vara uttömda, ska kommissionen omedelbart underrätta det berörda tredjelandet och de behöriga tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna om detta. I syfte att möjliggöra fortsatt fiskeverksamhet av icke uttömda fiskemöjligheter som även avser uttömda fiskemöjligheter, ska tredjelandet förelägga kommissionen förslag till tekniska åtgärder som inte har några negativa konsekvenser för de uttömda fiskemöjligheterna. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i det berörda avtalet.

2.   Från och med dagen för kommissionens underrättelse ska de fisketillstånd som utfärdats för fartyg som för det landets flagg anses vara tillfälligt upphävda för den berörda fiskeverksamheten, och fartygen ska inte längre ha rätt att bedriva sådan fiskeverksamhet.

3.   När ett tillfälligt upphävande av fiskeverksamhet i enlighet med punkt 2 gäller all verksamhet för vilken tillstånd har beviljats, ska fisketillstånden anses indragna.

4.   Tredjelandet ska se till att de berörda fiskefartygen omedelbart underrättas om att den här artikeln tillämpas och att de upphör med den berörda fiskeverksamheten.

5.   Så snart fiskeverksamheten har förbjudits i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de fisketillstånd som närmare anges för det berörda beståndet eller de berörda grupperna av bestånd tillfälligt upphöra att gälla.

Artikel 25

Överträdelse av relevanta bestämmelser

1.   Utan att det påverkar de rättsliga förfarandena enligt nationell lagstiftning ska medlemsstaterna omedelbart underrätta kommissionen om konstaterade överträdelser som rör ett fiskefartyg från tredjeland när det gäller fiskeverksamhet i gemenskapens vatten enligt det berörda avtalet.

2.   Under en tid av högst tolv månader ska varken licens eller särskilt fisketillstånd utfärdas för ett tredjelands fiskefartyg som inte har fullgjort de skyldigheter som fastställs i det berörda avtalet.

Kommissionen ska meddela myndigheterna i det berörda tredjelandet namn och kännetecken på de fiskefartyg från tredjeland som till följd av överträdelse av relevanta bestämmelser enligt det berörda avtalet inte kommer att tillåtas att fiska i gemenskapens fiskezon påföljande månad eller månader.

3.   Kommissionen ska underrätta tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna om de åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 2.

KAPITEL IV

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER

Artikel 26

Närmare bestämmelser

Närmare tillämpningsföreskrifter till denna förordning får antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2. De föreskrifterna får också ge möjlighet till undantag från skyldigheterna i den här förordningen om dessa skyldigheter skulle skapa en administrativ börda som inte står i proportion till verksamhetens ekonomiska betydelse.

Artikel 27

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk som inrättas enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara 20 arbetsdagar.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28

Internationella åtaganden

Den här förordningen påverkar inte bestämmelserna i de berörda avtalen eller gemenskapsbestämmelser som genomför de bestämmelserna.

Artikel 29

Ändringar och upphävanden

1.   Artiklarna 18, 28b, 28c och 28d i förordning (EEG) nr 2847/93 ska utgå.

2.   Artiklarna 3.2, 4.2, 9 och 10 i förordning (EG) nr 1627/94 ska utgå.

3.   Förordning (EG) nr 3317/94 ska upphöra att gälla.

4.   Hänvisningar till de bestämmelser som utgått ska betraktas som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 30

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 18 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska fortsätta att gälla till dess att den förordning om fastställande av närmare bestämmelser i artikel 13 i denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  EGT L 350, 31.12.1994, s. 13.

(2)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(6)  EGT L 167, 2.7.1999, s. 5.

(7)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(8)  EUT L 203, 4.8.2005, s. 3.

(9)  EUT L 340, 22.12.2007, s. 46.

(10)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.


BILAGA I

Kriterier för omfördelning enligt artikel 10

För omfördelning av fiskemöjligheter ska kommissionen främst beakta följande:

Dagen för mottagande av ansökan.

Antalet fiskemöjligheter som finns tillgängliga för omfördelning.

Antalet mottagna ansökningar.

Antal medlemsstater som skickat in ansökningar.

Om fiskemöjligheterna fullt ut eller delvis grundar sig på fiskeansträngning eller fångst: den fiskeansträngning som förväntas utnyttjas eller de fångster som varje fartyg väntas göra.


BILAGA II

Förordning (EG) nr 1627/94

Motsvarande bestämmelse i den här förordningen

Artikel 3.2

Kapitel III

Artikel 4.2

Kapitel III

Artikel 9

Artiklarna 19-21

Artikel 10

Artikel 25

Förordning (EEG) nr 2847/93

Motsvarande bestämmelse i den här förordningen

Artikel 18

Artikel 13

Artikel 28b

Artikel 18

Artikel 28c

Artikel 22

Artikel 28d

Artikel 24


Top